Cevaplar.Org

LEM'ALAR ve Sualler-5

Yirmi İkinci Lem'a İşârat-ı Selâse / “Üç İşaret”tir. Sual: Çoklar tarafından deniliyor ki: Sen, ehl-i dünyanın dünyasına karışmadığın halde, nedendir ki her fırsatta onlar senin âhiretine karışıyorlar. Halbuki hiçbir hükûmetin kanunu, târikü’d-dünya ve münzevîlere karışmıyor? /Yirmi İkinci Lem'a /Birinci İşaret, Şahsıma ve Risale-i Nur'a ait mühim bir sual.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-01-08 02:43:05

Yirmi İkinci Lem'a

İşârat-ı Selâse / "Üç İşaret"tir.

Sual: Çoklar tarafından deniliyor ki: Sen, ehl-i dünyanın dünyasına karışmadığın halde, nedendir ki her fırsatta onlar senin âhiretine karışıyorlar. Halbuki hiçbir hükûmetin kanunu, târikü'd-dünya ve münzevîlere karışmıyor? /Yirmi İkinci Lem'a /Birinci İşaret, Şahsıma ve Risale-i Nur'a ait mühim bir sual.

Sual: Ehl-i dünya tarafından deniliyor ki: Sen [Said Nursi] neden bizden küstün? Bir defa olsun hiç müracaat etmeyip sükût ettin? Bizden şiddetli şekvâ edip "Bana zulmediyorsunuz!", diyorsun. Halbuki bizim bir prensibimiz var, bu asrın muktezası olarak husûsî düsturlarımız var. Bunların tatbikini sen kendine kabul etmiyorsun. Kanunu tatbik eden zâlim olmaz, kabul etmeyen isyan eder. Ezcümle: Bu asr-ı hürriyette ve bu yeni başladığımız cumhuriyetler devrinde, müsâvat esası üzerine tahakküm ve tagallübü kaldırmak düsturu, bizim bir kanun-u esâsîmiz hükmüne geçtiği halde, sen kâh hocalık, kâh zahitlik suretinde teveccüh-ü âmmeyi kazanarak, nazar-ı dikkati kendine celbederek, hükûmetin nüfuzu haricinde bir kuvvet, bir makam-ı içtimâî elde etmeye çalıştığın, zâhir halin ve eski zamandaki mâcerâ-yı hayatının delâletiyle anlaşılıyor. Bu hal ise, -şimdiki tabîr ile- burjuvaların müstebidane tahakkümleri içinde hoş görünebilir. Fakat bizim tabaka-i avâmın intibâhiyle ve galebesiyle tezahür eden tam sosyalizm ve bolşevizm düsturları, bizim daha ziyade işimize yaradığı için, o sosyalizm düsturlarını kabul ettiğimiz halde, senin vaziyetin bize ağır geliyor, prensiplerimize muhalif düşüyor. Onun için sana verdiğimiz sıkıntıdan şekvâya ve küsmeye hakkın yoktur? /Yirmi İkinci Lem'a/ İkinci İşaret, Tenkidkârâne bir suale cevapdır.

[Sual: Neden: nev-i beşerin fıtratı ve sırr-ı hikmeti, müsâvât-ı mutlaka kanununa zıddır?] /Yirmi İkinci Lem'a/ İkinci İşaret, Elcevap.

Sual: Bir kısım ehl-i hüküm [Said Nursi'ye] diyorlar ki: Madem sen bu memlekette duruyorsun; şu memleketin cumhurî kanunlarına inkıyat etmek lâzım gelirken sen neden inziva perdesi altında kendini o kanunlardan kurtarıyorsun? Ezcümle; şimdiki hükûmetin kanununda, vazife haricinde bir meziyeti, bir fazileti kendine takıp, onunla bir kısım millete tahakküm edip nüfuzunu icra etmek, müsâvat esasına istinat eden cumhuriyetin bir düsturuna münâfîdir. Sen neden vazifesiz olduğun halde elini öptürüyorsun? Halk beni dinlesin diye hodfuruşâne bir vaziyet takınıyorsun? /Yirmi İkinci Lem'a/ Üçüncü İşaret, Mağlatalı Divânecesine Bir Sual.

Sual: Eğer deseniz: "Hürmet ve makam ve teveccüh, vazife başında olduğu vakte mahsustur ve vazifedarlara hastır. Sen [Said Nursi] vazifesiz bir adamsın; vazifedarlar gibi milletin hürmetini kabul edemezsin.", Said Nursi bu suale ne cevap veriyor? /Yirmi İkinci Lem'a/ Üçüncü İşaret, Eğer deseniz.

Hâtime

Sual: "Fevkalâde enaniyetli ehl-i dünyanın enaniyet işinde o kadar hassasiyet var ki eğer şuuren olsa idi, keramet derecesinde veyahut büyük bir deha derecesinde bir muamele olurdu.", [nasıl, bunun misali nedir?] /Yirmi İkinci Lem'a /Hâtime.

Yirmi Üçüncü Lem'a

Tabiat Risalesi

[Sual: Tabiiyyunun münkir kısmının gittikleri yolun iç yüzünün, akıldan uzak, çirkin ve hurafe olduğu nasıl gösterilir?] /Tabiat Risalesi.

[Sual: "Âyet-i kerime, "Cenab-ı Hak hakkında şek olmaz ve olmamalı" [İbrahim Sûresi: 14/10] demekle; vücud ve vahdaniyet-i İlahiye, bedahet derecesinde olduğunu gösteriyor." bunun izahı nasıldır?] /Tabiat Risalesi.

[Sual: "İnsanların ağzından çıkan ve dinsizliği işmam eden [dinsizlik kokan] dehşetli kelimeler var. Ehl-i îman, bilmeyerek istimal ediyorlar.", bunlar nelerdir?] /Tabiat Risalesi.

[Sual: Tabiattan gelen [tabiat yapıyor, icat ediyor, diyen] fikr-i küfrî [inkâr fikri] nasıl öldürülür, küfrün temel taşı nasıl yıkılır?] /Tabiat Risalesi.

[Sual: Tabiat neden yaratamaz?] /Tabiat Risalesi Üçüncü Kelime.

Sual: Eğer desen: Mevcudat, tabuata isnat edilse -böyle- acip muhaller olur, imtinâ derecesinde müşkilât olur; acaba Zât-ı Ehad ve Samed'e verildiği vakit, o müşkilât nasıl kalkıyor? Ve o suubetli imtina, o sühuletli vücuba nasıl inkılap eder? /Tabiat Risalesi /Üçüncü Kelime /İkinci Muhal.

Sual: "Cenab-ı Hakk'ın Hâlık olduğunu kabul ediyorum; fakat bazı cüz'î esbabın ehemmiyetsiz şeylerde îcada müdahâleleri ve bir parça medh ü sena kazanmaları, saltanat-ı Rubûbiyetine ne zarar verir? Saltanatına noksaniyet gelir mi?" diyene cevap nedir? /Tabiat Risalesi /Üçüncü Kelime /Üçüncü Muhal, Yalnız bir şüphem var.

Sual: "Bazı esbap, bazı cüz'iyatın bazı ubûdiyetlerine merci' olsa, o Mabud-u Mutlak olan Zât-ı Vâcib-ül Vücud'a müteveccih zerrattan seyyarata kadar mahlûkatın ubûdiyetlerinden ne noksan gelir?" /Tabiat Risalesi /Üçüncü Kelime /Üçüncü Muhal /Amma ikinci şık şüphen ki.

Hâtime

[Sual:] Çok tenbellerden ve târik-üs salâtlardan –namazı terk edenlerden- işitiyoruz; diyorlar ki: Cenab-ı Hakk'ın bizim ibadetimize ne ihtiyacı var ki Kur'ânda çok şiddet ve ısrar ile ibadeti terk edeni zecredip Cehennem gibi dehşetli bir ceza ile tehdit ediyor. İtidalli ve istikametli ve adâletli olan ifade-i Kur'âniyeye nasıl yakışıyor ki ehemmiyetsiz bir cüz'î hataya karşı, nihayet şiddeti gösteriyor?] /Tabiat Risalesi /Hâtime /Birinci Sual.

Sual: Tabiattan vazgeçen ve îmâna gelen Zât diyor ki: Her mevcut, her cihette, her işinde ve her şeyinde ve her şe'ninde meşiet-i İlahiyeye ve kudret-i Rabbaniyeye tâbi olması, çok azîm bir hakikattir, azameti cihetinde dar zihinlerimize sıkışmıyor. Halbuki gözümüzle gördüğümüz bu nihayet derecede mebzuliyet, hem hilkat ve îcad-ı eşyadaki hadsiz suhûlet, hem sâbık bürhanlarınızla tahakkuk eden vahdet yolundaki îcad-ı eşyada nihayet derecede kolaylık ve sühulet, hem nass-ı Kur'ân ile beyan edilen âyetlerin [Lokman Sûresi: 31/28; Nahl Sûresi: 16/77] sarahaten gösterdikleri nihayet derecede kolaylık, o hakikat-ı azîmeyi, en makbul ve en makul bir mesele olduğunu gösteriyorlar. Bu kolaylığın sırrı ve hikmeti nedir? /Tabiat Risalesi /Hâtime /İkinci Sual.

Sual: "Şu zamanda çok ileri giden feylesoflar diyorlar ki: Hiçten, hiçbir şey îcat edilmiyor ve hiçbir şey idam edilmiyor; yalnız bir terkip bir tahlildir ki, kâinat fabrikasını işlettiriyor." [buna cevap nedir?] /Tabiat Risalesi /Hâtime /Üçüncü Sual.

Yirmi Dördüncü Lem'a

Tesettür hakkında

Sual: Kur'ân "tesettürü emrediyor, medeniyet-i sefihe ise, Kur'ân'ın bu hükmüne karşı muhalif gidiyor, tesettürü, fıtrî görmüyor, "bir esarettir" diyor.", Kur'ân-ı Hakîm'in bu hükmü tam fıtrî olduğuna ve muhalifi gayr-ı fıtrî olduğuna delâlet eden hikmetleri nelerdir? /Yirmi Dördüncü Lem'a.

[Sual: Tesettür, bir esaret midir?] /Yirmi Dördüncü Lem'a.

[Sual: Niçin, tesettür, kadınlar için fıtrîdir ve fıtratları iktiza ediyor? /Yirmi Dördüncü Lem'a/ Birinci Hikmet.

[Sual: Neden, kadınlarda korkaklık fıtraten tesettürü iktiza ediyor? /Yirmi Dördüncü Lem'a /Birinci Hikmet.

[Sual: "Kadın ve erkek ortasında gâyet esaslı ve şiddetli münasebet, muhabbet ve alâka; yalnız dünyevî hayatın ihtiyacından ileri gelmiyor.", başka neden ileri geliyor? /Yirmi Dördüncü Lem'a /İkinci Hikmet.

[Sual: Karı - kocanın küfüv olması nasıldır? /Yirmi Dördüncü Lem'a /İkinci Hikmet.

[Sual: Neden, tesettürsüzlük ve açık-saçıklık, koca ve karı mabeyninde emniyeti bozar, mütekabil -karşılıklı- hürmet ve muhabbeti de kırar?] /Yirmi Dördüncü Lem'a /Üçüncü Hikmet.

[Sual: Neden; insan, hemşire gibi mahremlerine karşı fıtraten şehevanî his taşıyamıyor?] /Yirmi Dördüncü Lem'a /Üçüncü Hikmet.

[Sual: Neden, tesettürün ref'i -kalkması-, izdivacı teksir etmeyip -çoğaltmayıp-, azaltıyor?] /Yirmi Dördüncü Lem'a /Dördüncü Hikmet.

[Sual: Neden, erkeklerde iki güzel haslet olan cesaret ve sehavet kadınlarda bulunsa, ahlâk-ı seyyiedendir, kötü haslet sayılır?] /Yirmi Dördüncü Lem'a /Dördüncü Hikmet.

[Sual: Niçin, açık - saçıklık bakımından "memleketimiz Avrupa'ya kıyas edilmez"?] /Yirmi Dördüncü Lem'a /Dördüncü Hikmet.

[Sual: Neden, şehirliler köylülere, bedevilere bakıp tesettürü kaldıramaz?] /Yirmi Dördüncü Lem'a /Dördüncü Hikmet.

Ehl-i Îman Âhiret Hemşirelerim Olan

Kadınlar Taifesi İle Bir Muhaveredir.

[Sual: Neden, hanımlarda gâyet yüksek bir kahramanlık, mukabelesiz fedakârlık var, bunun kaynağı nedir?] /Yirmi Dördüncü Lem'a /Ehl-i îman âhiret hemşirelerim olan kadınlar taifesi ile bir muhaveredir /Birinci Nükte.

[Sual: Çocuk, âhirette vâlidesine şefaatçı olmak lâzım gelirken niçin dâvâcı olur? /Yirmi Dördüncü Lem'a/ Ehl-i îman âhiret hemşirelerim olan kadınlar taifesi ile bir muhaveredir / Birinci Nükte

[Sual: Çocuk, âhirette, bütün ruh u canı ile vâlidesine nasıl şefaatçı olup ebedî hayatta ona mübarek bir evlâd olur?] /Yirmi Dördüncü Lem'a /Ehl-i îman âhiret hemşirelerim olan kadınlar taifesi ile bir muhaveredir /Birinci Nükte

[Sual: Neden, insanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi, onun validesidir?] /Yirmi Dördüncü Lem'a /Ehl-i îman âhiret hemşirelerim olan kadınlar taifesi ile bir muhaveredir /Birinci Nükte

[Sual: Kadınlarda, validelik şefkati sû-i istimal edilirse ne olur?] /Yirmi Dördüncü Lem'a /Ehl-i îman âhiret hemşirelerim olan kadınlar taifesi ile bir muhaveredir /Birinci Nükte.

[Sual: Kadınlarda neyin inkişafı –gelişmesi-, daire-i İslâmiyede pek büyük bir saadete medâr olur?] /Yirmi Dördüncü Lem'a /Ehl-i îman âhiret hemşirelerim olan kadınlar taifesi ile bir muhaveredir /Birinci Nükte,

[Sual: Bîçare, mübarek taife-i nisâiye, zalim erkeklerinin şerlerinden ve tahakkümlerinden kurtulmak için ne yapıyor?] /Yirmi Dördüncü Lem'a/ Ehl-i îman âhiret hemşirelerim olan kadınlar taifesi ile bir muhaveredir / Birinci Nükte.

[Sual: Neden; insanın, hususan Müslümanın tahassüngâhı ve bir nevi cenneti ve küçük bir dünyası aile hayatıdır?] /Yirmi Dördüncü Lem'a /Ehl-i îman âhiret hemşirelerim olan kadınlar taifesi ile bir muhaveredir /İkinci Nükte.

[Sual: Bazı komiteler, neden gençleri yoldan çıkarmak ve gençlik hevesatıyla sefahâte sevk etmek için çalışıyor?] /Yirmi Dördüncü Lem'a/ Ehl-i îman âhiret hemşirelerim olan kadınlar taifesi ile bir muhaveredir / İkinci Nükte.

[Sual: Neden, perde altınde bazı komiteler, bîçare nisa taifesinin gafil kısmını yanlış yollara sevk etmek için tesirli bir surette çalışıyor?] /Yirmi Dördüncü Lem'a/ Ehl-i îman âhiret hemşirelerim olan kadınlar taifesi ile bir muhaveredir / İkinci Nükte.

[Sual: Kadınların saadet-i uhreviyesi gibi, saadet-i dünyeviyeleri ve fıtratlarındaki ulvî seciyeleri de bozulmaktan kurtulmanın çare-i yegânesi nedir?] /Yirmi Dördüncü Lem'a/ Ehl-i îman âhiret hemşirelerim olan kadınlar taifesi ile bir muhaveredir / İkinci Nükte.

[Sual: Aklı başında olan bir adam; neden muhabbetini ve sevgisini, refikasının hüsn-ü sîretine -ahlak güzelliğine- bina etmelidir?] /Yirmi Dördüncü Lem'a/ Ehl-i îman âhiret hemşirelerim olan kadınlar taifesi ile bir muhaveredir / İkinci Nükte.

[Sual: Şimdiki terbiye-i medeniye perdesi altındaki hayvancasına muvakkat bir refâkatten sonra ebedî bir müfarakata maruz kalan aile hayatı ne olur?] /Yirmi Dördüncü Lem'a/ Ehl-i îman âhiret hemşirelerim olan kadınlar taifesi ile bir muhaveredir / İkinci Nükte.

[Sual: Bir adam -âile hayatında- nasıl bahtiyar olur?] /Yirmi Dördüncü Lem'a/ Ehl-i îman âhiret hemşirelerim olan kadınlar taifesi ile bir muhaveredir / İkinci Nükte.

[Sual: Bir kadın -âile hayatında- nasıl bahtiyar olur?] /Yirmi Dördüncü Lem'a/ Ehl-i îman âhiret hemşirelerim olan kadınlar taifesi ile bir muhaveredir / İkinci Nükte.

[Sual: Bir adam -aile hayatında- neden bedbahttır?] /Yirmi Dördüncü Lem'a/ Ehl-i îman âhiret hemşirelerim olan kadınlar taifesi ile bir muhaveredir / İkinci Nükte.

[Sual: Bir kadın -âile hayatında- neden bedbahttır?] /Yirmi Dördüncü Lem'a/ Ehl-i îman âhiret hemşirelerim olan kadınlar taifesi ile bir muhaveredir / İkinci Nükte.

[Sual: Hangi haldeki, zevc ve zevceye "veyl" denilir?] /Yirmi Dördüncü Lem'a/ Ehl-i îman âhiret hemşirelerim olan kadınlar taifesi ile bir muhaveredir / İkinci Nükte.

[Sual: Bu zamanda aile hayatının dünyevî ve uhrevî saadetinin ve kadınlarda ulvî seciyelerin inkişafı -gelişmesi- neyle olabilir?] /Yirmi Dördüncü Lem'a /Ehl-i îman âhiret hemşirelerim olan kadınlar taifesi ile bir muhaveredir /İkinci Nükte.

[Sual: Kadın, kendini açıklık ve saçıklıkla başkalara göstermeğe ve sevdirmeğe çalışsa, neden her cihetle zarar eder?] /Yirmi Dördüncü Lem'a/ Ehl-i îman âhiret hemşirelerim olan kadınlar taifesi ile bir muhaveredir / İkinci Nükte.

[Sual: "Erkekler kahramanlıkta kadınlara yetişemiyorlar; masum hanımlar dahi, sefahette hiçbir vecihle erkeklere yetişemezler.", neden?] /Yirmi Dördüncü Lem'a/ Ehl-i îman âhiret hemşirelerim olan kadınlar taifesi ile bir muhaveredir / İkinci Nükte.

[Sual: Niçin: Kadınlar, nâmahremlerden şiddetli korkarlar ve çarşaf [elbise] altında saklanmağa kendilerini mecbur bilirler?] /Yirmi Dördüncü Lem'a /Ehl-i îman âhiret hemşirelerim olan kadınlar taifesi ile bir muhaveredir / İkinci Nükte.

 [Sual: Mübarek taife-i nisaiye, fıtraten yüksek ahlâka menşe olduğu gibi, fısk ve sefahette dünya zevki için -erkek gibi- kabiliyetleri yok hükmündedir, neden?] /Yirmi Dördüncü Lem'a/ Ehl-i îman âhiret hemşirelerim olan kadınlar taifesi ile bir muhaveredir / İkinci Nükte.

[Sual: Kadınlar, niçin köylü masum kadınların nafakalarını çıkarmak için çalışmaları nev'inden çalışsınlar?] /Yirmi Dördüncü Lem'a /Ehl-i îman âhiret hemşirelerim olan kadınlar taifesi ile bir muhaveredir /İkinci Nükte.

[Sual: Müslümana boşanmak niçin yakışmaz?] /Yirmi Dördüncü Lem'a /Ehl-i îman âhiret hemşirelerim olan kadınlar taifesi ile bir muhaveredir / İkinci Nükte.

[Sual: Niçin, [ailede] daire-i meşruadaki keyfe iktifa etmeli ve kanaat getirmelidir?] /Yirmi Dördüncü Lem'a/ Ehl-i îman âhiret hemşirelerim olan kadınlar taifesi ile bir muhaveredir / Üçüncü Nükte.

Yirmi Beşinci Lem'a

Yirmi Beş devadır

[Sual: Hastalara ve musîbetzedelere hakikî bir teselli, mânevî bir reçete ve nâfi' bir merhem nedir?] /Yirmi Beşinci Lem'a.

Yirmi Beşinci Lem'anın Zeyli

On yedinci Mektup (Çocuk Taziyenâmesi)dir. Mektubat Mecmûası'ndadır.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Gökleri ve yeri yerli yerince yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş ancak O'nadır.

et-Teğabün: 3

GÜNÜN HADİSİ

Gerçek Müslüman

Müslüman, dilinden, elinden müslümanlar selâmette kalan kimsedir. (Buhari, Kitabü'l İman -Abdullâh b. Amr b. Âs)

TARİHTE BU HAFTA

*Süleyman Hilmi Tunahan Hz.lerinin Vefatı(16 Eylül 1959) *Adnan Menderes'in İdamı(17 Eylül 1961) *Ertuğrul Fırkateyni Japon Sularında Battı(18 Eylül 1890) *Efendimiz (s.a.v.) Hicret Ederken KUBA'yı Teşrif Ettiler(20 Eylül 622) *Yavuz Sultan Selim Han

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI