Cevaplar.Org

BİR TEVHİD DERSİ

Takdim Kıymetli ziyaretçilerimiz, bir müddettir hasta olup evinde istirahat eden Muhterem Mehmed Kırkıncı Hocaefendi kalemiyle faydalı olmayı ve hizmet etmeyi bırakmamış. Geçenlerde kendilerini İstanbul’dan ziyaret eden bir gurup arkadaşımıza aşağıdaki yazıyı neşretmeleri için tevdi etmişler. Arkadaşlarımızdan Sezgin Bey de yazıyı bilgisayarda yazıp bizlere gönderdi. Kendilerine müteşekkiriz. İlerlemiş yaşına rağmen İslam’a hizmet etmek için saniyelerini boş geçirmemek azminde olan hocamıza sıhhat afiyet dileriz. Saygılarımızla.


Mehmed Kırkıncı

.

2016-01-01 07:36:16

Takdim

Kıymetli ziyaretçilerimiz, bir müddettir hasta olup evinde istirahat eden Muhterem Mehmed Kırkıncı Hocaefendi kalemiyle faydalı olmayı ve hizmet etmeyi bırakmamış. Geçenlerde kendilerini İstanbul'dan ziyaret eden bir gurup arkadaşımıza aşağıdaki yazıyı neşretmeleri için tevdi etmişler. Arkadaşlarımızdan Sezgin Bey de yazıyı bilgisayarda yazıp bizlere gönderdi. Kendilerine müteşekkiriz.

İlerlemiş yaşına rağmen İslam'a hizmet etmek için saniyelerini boş geçirmemek azminde olan hocamıza sıhhat afiyet dileriz. Saygılarımızla. Cevaplar.org

BİR TEVHİD DERSİ

"Allah'a giden yollar nihayetsizdir. Kâinatta olan mahlûkat nevileri hesaba gelmeyecek kadar sınırsızdır. Zerrelerden yıldızlara, kamerden güneşlere kadar her şey Cenabı-ı Hakk'ın varlığının ve birliğinin delilleri ve parlak ayinelerdir. Bu deliller akli ve nakli olmak üzere iki kısımdır.

Cenab-ı Hakk'ın iki büyük kitabı vardır. Biri kelam sıfatından gelen Kur'an-ı Kerim, diğeri ise irade ve kudret sıfatından gelen şu kitabı-ı kâinattır. Bu iki kitap birbirini şerh ve izah etmektedir. Kur'an'daki Ayet-el Kürsi Allah'ı tanıttığı gibi, bu kâinat kitabının her zerresi de O'nu anlatmaktadır.

Cenab-ı Hak, İhlas Suresi'nde kendisini kullarına şöyle bildirmektedir: "De ki O Allah'tır, bir tektir. (O) Allah'tır, Samed'dir. Tevlid etmediği gibi tevellüd de etmemiştir. Hiçbir şey O'nun dengi (ve benzeri) değildir."

Bu sure, Cenab-ı Hakk'ın varlığının, birliğinin, eşi ve dengi olmadığının en güzel, en cami, en veciz, en harika bir ifadesi olup, tevhidi bütün mertebeleriyle ispat etmekte ve şirkin bütün nevilerini kesip atmaktadır. Bu surenin her bir ayeti bir burak gibi insanın ruhunu, kalbini ve aklının marifet miracına isal etmektedir.

"De ki: O Allah'tır, Ehad'dir." Ayetteki Allah lafzı Cenab-ı Hakk'ın zatını, Ehad ise, O'nun birliğini ifade etmektedir. Ehad; "Yegâne birdir", "Şeriksiz birdir", "Gayrisi hep mahlûk, maadası hep mümkün olan birdir." Allah öyle Ehad'dir ki, zatı bir olduğu gibi, kudsi mahiyeti hiçbir mahiyete benzemez, mekândan, zamandan, cisimden ve cisme ait bütün hususiyetlerden münezzehtir. Cenab-ı Hakk'ı "Ehad" olarak bilen bir insan, O'nun zatının tasavvur, tevehhüm ve tahayyül edilen her şeyden münezzeh ve müberra olduğuna itikat eder.

Allah birdir; O'nun şeriki, naziri, zıddı ve benzeri yoktur, maddeden mücerrettir. Bu kâinat O'nun mülküdür. Vücudu vacip ve bütün kemal sıfatlarla muttasıf, hiçbir yardımcıya muhtaç olmayan, umum mevcudatı en mükemmel şekilde yaratan, onları sonsuz kolaylıkla idare eden, tedbirlerini gören Zat-ı Ehad ve Samed'in elbette hiçbir cihetle şeriki, naziri, dengi ve benzeri yoktur, olamaz. O'nun bütün sıfatları ezelidir. Mutlaktır, nihayetsizdir.

Allah Ehad'dir, O'nun zatında şeriki olmadığı gibi, fiil ve icraatında, tasarruf ve tedbirinde, terbiye ve idaresinde de şeriki yoktur. "hiçbir şey hiçbir şeye, hiçbir fiil hiçbir fiile mani" değildir.

Allah Vahid'dir, birdir. O'nun sıfatları bütün mahlûkatı kuşatmıştır. Cenab-ı Hakk'ın fiilleri sonsuzdur. Onun deryalardaki, bağlardaki tasarrufu ve fiili başka, asumanda ve yıldızlardaki tasarrufu ve fiili daha başkadır. İnsanları terbiye eden fiili farklı olduğu gibi, hayvanları terbiye eden fiilleri de farklıdır. Bir insanın gözünü görecek şekilde terbiye eden fiili ayrı olduğu gibi, onunu kulağını işitecek bir şekilde terbiye eden fiili de ayrıdır. O naziri, misli, zıddı ve benzeri olmayan muinsiz bir Ehad'dir.

Allah Samed'dir. Yani, hiçbir şeye muhtaç değildir, her şeyden müstağnidir. O, her şeyin kendisine muhtaç olduğu bir müstağni-i alel ıtlaktır. Bütün istek ve arzulara cevap veren, bütün ihtiyaçları gideren yegâne merci O'dur. Her mahlûkun doğrudan doğruya muhtaç olduğu zevalden münezzeh, ihtiyaçtan müberra, kusurdan mukaddes bir Zat-ı Akdes'dir. Mahlûkatının yaratması hâşâ ihtiyacından değil, sırf lütuf ve keremindendir. Her varlığın, her ihtiyacının gören O'dur. Her mahlûk, vücuda gelmesinde, hayatının devamında ve bütün hallerinde her an O'na muhtaçtır. Allah hiçbir mekânda olmadığı halde, kudretiyle, ilmiyle, iradesiyle ve diğer sıfatlarıyla her yerde ve her mahlûkun yanında hazır ve nazırdır.

Ehad ve Samed olan Allah-u Teâlâ, tenasülden yani evlat sahibi olmaktan doğmaktan ve doğurmaktan ve tecezziden yani bölünmekten ve parçalanmaktan münezzehtir. Ehad ve Samed olan Allah tecezzi etmez. O'ndan ne bir cüz, ne bir cevher, ne bir madde kopup ayrılmaz, çıkmaz.

Akli delil olan bu kâinat zerrelerden güneşlere kadar Cenab-ı Hakk'ın varlık ve birliğine, azamet ve kibriyasına delalet eden en büyük şahitlerden biridir. Şu bir kaidedir ki, her eser müessirinin, mucidinin vücuduna delalet eder.

Aklın nazarında bir zerre bir kitaptır. Şairin de dediği gibi "Her zerre bir Cebrail'dir. Gözsüzlere pinhan (gizli) imiş". Mütefekkir bir zat kainatın heyet-i mecmuuna ibretle bakar, o sahifelerde tecelli eden İlahi hikmetleri görür, okur ve onları yazana bir Sani'nin bir Hakim'in mevcudiyetini bilir, vahdetine müşahede eder ve O'nun azamet ve kudretini tasdik eder. Bu uçsuz bucaksız kâinatın milyarlar seneden beri eşsiz bir nizam ve ince bir intizam içerisinde dönmekte, mahsulünü ve semerelerini vermekte, cennete ve cehenneme göndermekte olduğunu müşahede eder.

Evet, Nesimi'nin dediği gibi;

Gâh çıkarım gökyüzüne seyreylerim âlemi,

Gâh inerim yeryüzüne seyreyler âlem beni.

İnsan göremediği birçok hakikati, aklı ile keşfetmiş ve hâlâ da etmektedir. İnsan okyanusların derinliklerinden fezanın enginlerine kadar olan varlık sahifesini ve mevcudat satırlarını fikir ve akıl sayesinde mütalaa edebilir.

Kudreti nihayetsiz, ilmi sonsuz, iradesi mutlak, lütuf ve keremleri, şefkat ve merhameti sınırsız olan Cenab-ı Hak şu uçsuz bucaksız kâinatı hiç yoktan altın günde yarattı; yerleri, gökleri, dağları, bağları, deryaları, sayısız yıldızları, güneşleri nizama ve intizama koydu, sonsuz kudretiyle değirmeni döndürmeğe başladı. Bu değirmen milyarlar seneden beri eşsiz bir nizam ve ince bir intizam içerisinde dönmektedir. Bütün kainat mahkum, hakim Allah.

İnsan eserden müessire akıl ve basiret gözüyle intikal eder. Semadaki acib yıldızları, yerdeki müzeyyen çiçekleri, denizlerdeki envai çeşit balıkları ve son derecede intizam ve ihtişam içinde olan bu muhteşem kâinatı ibretle mütalaa ederek; ilim, irade ve kudret sahibi yaratıcısının olduğu akıl gözüyle görür. Eğer "Basar masnuatı görüp de; basiret Sânîi görmezse çok garip ve pek çirkin düşer" hakikatini anlar. Bir köyün muhtarsız, bir iğnenin ustasız ve bir harfin kâtip olmayacağını bilen bir insan, eserden müessirini görür ki; buna bürhan-ı inni denilir.

Bütün cemadat, nebatat ve hayvanattaki teşahhus, imtiyaz ve özellikleri Cenab-ı Hakk'ın mutlak irade sahibi olduğunun açık bir delil ve kati bir şahididir. Hz. Âdem'den (as) bu güne kadar yaratılmış ve kıyamete kadar da yaratılacak her insana, her canlıya diğerlerinden farklı, olması Cenab-ı Hakk'ın ilminin ve iradesinin sonsuz olduğunun açık bir delilidir. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı ve yaratacağı bütün mahlûkat o'nun ilminde mevcut ki, birini diğerini benzetmiyor.

Cenab- Hakk'ı Kur'an'ın bildirdiği ve Hz. Peygamber (sav)'in ders verdiği gibi tanıyan, bütün enfüsi ve afaki delilleri okuyan, İlahi isimlerin kâinattaki tecellilerini tefekkür eden bir mü'min O'nu bütün kemal sıfatlarla muttasıf, vücudu vacip, kudreti nihayetsiz, ilmi muhit, iradesi mutlak olarak bilir. Mahlûkatın ise vücudunun hadis, acizliğinin nihayetsiz, ilminin nakıs, iradesinin cüzi olduğunu anlar.

Akıl için müessirden esere intikal yolu da vardır. Bir mimarda bulunun mimarlık sanatı onu bir eser yapmaya sevk edecektir. O sanat, o eserin vücut bulacağına bir delildir. İşte bu delile de bürhan-ı limmi denilir. Cenabı-ı Hakk'ın Rezzak olması rızkın yaratılmasına, keza Muhyi olması hayatı vermesine, Hâlık olması da mahlûkatı yaratmasına bir delildir.

Evet, Cenab-ı Hak aklı ihsan etti ki O'nu eserlerinden tefekkür edelim. Evet, mütefekkir bir insan, marifetli gözü ile bütün âlemi seyreder, kâinattaki nizam ve ahengi görür ve bunun bir sahibi olduğunu aklı ile tasdik edip O'na iman eder. Yani Cenabı-ı Hakk'ın harika eserlerini gözü ile seyreder, kulağı ile işitir, dili ile tadar ve aklıyla tefekkür eder.

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

DEPREMLERİ NASIL OKUMALIYIZ?

DEPREMLERİ NASIL OKUMALIYIZ?

Sakarya Üniversitesi, 17 Ağustos 1999 depreminin 10. Yılı münasebetiyle bir panel düzenlemişt

MUSTAFA ÖZCAN İLE A’DAN Z’YE-2

MUSTAFA ÖZCAN İLE A’DAN Z’YE-2

Abbasiler • Abbasiler döneminde de aynısını kripto Maniheistler yapmıştır. Edebiyatı ve

BAYRAM ÖNCESİ YAPMAMIZ GEREKENLERE HAZIR MIYIZ?

BAYRAM ÖNCESİ YAPMAMIZ GEREKENLERE HAZIR MIYIZ?

1-Arefe günü sabah namazının farzından sonra başlayacak olan ve kurban bayramının dördünc

KURBANLA İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLARI

KURBANLA İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLARI

Aşağıdaki makalede şu soruların cevaplarını bulacaksınız: Kurban Nedir Hangi Günlerde Ku

MUSTAFA ÖZCAN İLE A’DAN Z’YE-1

MUSTAFA ÖZCAN İLE A’DAN Z’YE-1

Kıymetli ziyaretçilerimiz, Araştırmacı yazar Mustafa Özcan beyin gazete yazılarından bir kon

VEFAT EDENLER İÇİN HİÇ “HAYATINI KAYBETTİ” DENİLİR Mİ?

VEFAT EDENLER İÇİN HİÇ “HAYATINI KAYBETTİ” DENİLİR Mİ?

Muhterem Mehmet Şevket Eygi merhumun vefat haberini veren dostlardan bazıları haberlerinde yine

YÖNETİCİLİĞİN AĞIR VEBALİ, HZ. EBUBEKİR’İN MUHTEŞEM HUTBESİ

YÖNETİCİLİĞİN AĞIR VEBALİ, HZ. EBUBEKİR’İN MUHTEŞEM HUTBESİ

Hep taze olup hiç eskimeyecek olan Kur’an’ın muhteşem ayetlerinden biri de şudur:

SÜNNET MERASİMİ VE ÇOCUKLARINI SÜNNET ETTİRECEK ANNE-BABALARA DÜŞEN GÖREVLER

SÜNNET MERASİMİ VE ÇOCUKLARINI SÜNNET ETTİRECEK ANNE-BABALARA DÜŞEN GÖREVLER

Bu yazı, davet edildiğim bir sünnet merasiminde yaptığım konuşmanın daha sonra kaleme alınm

BİR MODERNİST MÜSVEDDESİ-2

BİR MODERNİST MÜSVEDDESİ-2

4. Sayın Profesörün “İ’lâ-i kelimetullah” hakkındaki görüşü “Fakihler ve müfessi

RAMAZAN BAYRAM TEBRİKİ

RAMAZAN BAYRAM TEBRİKİ

Mübarek Ramazan bayramı vesilesiyle bayramlık birkaç söz söylemekte fayda olacağını düşü

BU YAZI BİR BAYRAM İKRAMI VE HEDİYESİDİR

BU YAZI BİR BAYRAM İKRAMI VE HEDİYESİDİR

Bu yazı, nefsime bir nasihat ve bir ders, siz değerli kardeşlerime de lütfeder ve kabul buyururs

Andolsun ki biz, öğüt alsınlar diye, bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik.

Zümer,27

GÜNÜN HADİSİ

"Biriniz bir oturma yerine girince selâm versin. Oturmak isterse otursun. Kalkarken yine selâm versin. Çünkü, birinci selâm ikincisinden daha üstün değildir."

Ebu Davud

TARİHTE BU HAFTA

*Köprülü Fazıl Mustafa Paşa'nın Şehit düşmesi (19 Ağustos 1691) *Mescid-i Aksa'nın Yahudilerce Yakılması(21 Ağustos 1969) *Sakarya Savaşı (22 Ağustos 1921) *Hz. Ebu Bekir (634) ve Ebussuud Efendi'nin (1574)[23 Ağustos]

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI