Cevaplar.Org

LEM'ALAR ve Sualler-3

On Dördüncü Lem'a “İki Makam”dır. Sual: Sualinizde diyorsunuz ki: “Hocalar diyorlar: Arz, öküz ve balık üstünde duruyor. Halbuki arz, muallakta bir yıldız gibi gezdiğini coğrafya görüyor. Ne öküz var ve ne de balık?” /On Dördüncü Lem'a/ Birinci Makam/ Birinci Sual. [Sual: Teşbih ve temsiller, mürur-u zamanla nasıl hakikat telakki edilir?] /On Dördüncü Lem'a/ Birinci Makam/ Birinci Sual/ İkinci Esas.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2015-12-24 09:17:16

On Dördüncü Lem'a

"İki Makam"dır.

Sual: Sualinizde diyorsunuz ki: "Hocalar diyorlar: Arz, öküz ve balık üstünde duruyor. Halbuki arz, muallakta bir yıldız gibi gezdiğini coğrafya görüyor. Ne öküz var ve ne de balık?" /On Dördüncü Lem'a/ Birinci Makam/ Birinci Sual.

[Sual: Teşbih ve temsiller, mürur-u zamanla nasıl hakikat telakki edilir?] /On Dördüncü Lem'a/ Birinci Makam/ Birinci Sual/ İkinci Esas.

Sual: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, giydiği mübarek abâsını, Hazret-i Ali (R.A.) ve Hazret-i Fâtıma (R.A.) ve Hazret-i Hasan ve Hüseyn'in (R.A.) üstlerine örtmesi ve onlara bu suretle: [Ey Ehl-i Beyt, Allah sizden kusurunuzu giderip sizi tertemiz yapsın. Ahzâb Sûresi: 33/33] âyetiyle dua etmesinin hikmeti nedir? /On Dördüncü Lem'a/ Birinci Makam/ İkinci Sual.

[Sual: Bismillâhirrahmânirrahîm'in sırları nelerdir?] /On Dördüncü Lem'a/ İkinci Makam.

[Sual: Bismillahirrahmanirrrahim, sikke-i Rubûbiyeti nasıl gösteriyor?] /On Dördüncü Lem'a/ İkinci Makam /Birinci Sır.

[Sual: Kur'ân; Vahidiyet içinde, Ehadiyet cilvesini nasıl gösteriyor?] /On Dördüncü Lem'a/ İkinci Makam /İkinci Sır.

[Sual: Kainatın bütün envâını, insanın etrafında toplayıp, bütün hâcâtına koşturmak nasıl oluyor?] /On Dördüncü Lem'a/ İkinci Makam / Üçüncü Sır.

[Sual: Küre-i arzın simasında hâtem-i Ehadiyet nasıl vazedilmiştir?] /On Dördüncü Lem'a/ İkinci Makam / Üçüncü Sır.

[Sual: İnsanın simasındaki sikke-i Rahmet nasıldır?] /On Dördüncü Lem'a/ İkinci Makam / Üçüncü Sır.

[Sual: Hadsiz kesret içinde, her bir nevide sikke-i Ehadiyet nasıl gösterilir, buna neden ihtiyaç vardır?] /On Dördüncü Lem'a/ İkinci Makam / Dördüncü Sır.

 [Sual: Cenab-ı Hakkın şuunat, sıfat ve esmâsına ne ile bakılır?] /On Dördüncü Lem'a/ İkinci Makam/ Beşinci Sır.

[Sual: "İnsan, ism-i Rahman'ı tamamıyla gösterir surettedir.", ne demektir, insan İsm-i Rahman'ı nasıl gösterir?] /On Dördüncü Lem'a/ İkinci Makam/ Beşinci Sır.

 

[Sual: Nihayetsiz acz ve nihayetsiz fakr içinde yuvarlanan biçare insanın, nihayetsiz rahmet hazinesini bulma çaresi nedir?] /On Dördüncü Lem'a/ İkinci Makam/ Altıncı Sır.

On Beşinci Lem'a

Risale-i Nur Külliyatının Sözler, Mektubat ve On Dördüncü Lem'aya kadar olan kısmının fihristesidir.

On Altıncı Lem'a

(Dört Sual"e cevapdır.)

Sual: "Ehl-i Sünnet Ve Cemaat hakkında bir ferec ve bir fütuhat olacağı hakkında ehl-i keşfin verdiği haberlerin zuhur etmemesinin sebebi nedir?" /On Altıncı Lem'a /Birincisi.

Sual: "Sana işkence eden bu mübtedi ve kısmen münafık baştaki insanların takib ettikleri siyaseti nasıl görüyorsun ki ilişmiyorsun?" /On Altıncı Lem'a /İkinci Meraklı Sual.

Sual: Bu yakında İngiliz ve İtalya gibi ecnebîlerin bu hükûmete ilişmesiyle, eskiden beri bu vatandaki hükûmetin hakikî nokta-i istinadı ve kuvve-i mâneviyesinin menbaı olan hamiyet-i İslâmiyeyi tehyîc etmekle şeâir-i İslâmiyenin bir derece ihyasına ve bid'aların bir derece def'ine medâr olacağı halde, neden şiddetle harb aleyhinde çıktın ve bu meselenin âsâyişle halledilmesini dua ettin ve şiddetli bir surette mübtedîlerin hükûmetleri lehinde taraftar çıktın? Bu ise, dolayısiyle bid'alara tarafgirliktir? /On Altıncı Lem'a /Üçüncü Meraklı Sual.

Sual: Diyorlar ki: Madem sizin elinizdeki nurdur, topuz değildir; nura karşı muaraza edilmez ve nurdan kaçılmaz ve nurun izharından zarar gelmez. Neden arkadaşlarınıza ihtiyatı tavsiye ediyorsunuz? Çok nurlu Risaleleri halklara gösterilmesini men ediyorsunuz? /On Altıncı Lem'a /Dördüncü Meraklı Sual.

Hâtime

Sual: Hadîsçe sabittir ki, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın lihye-i saadetinden [saç ve sakalınan] düşen saçların taneleri mahduddur. Acaba her câmîde bulunan, sened-i sahih ile bu saç Hazret-i Risalet'in saçı olduğu sabit midir ki, ona karşı ziyaret makbul olabilsin? /On Altıncı Lem'a / Hâtime.

Sual: Âyetin [Kehf Suresi: 18/86] ifade ettiği zâhir mânâsına göre Zülkarneyn; güneşin, hararetli ve çamurlu bir çeşme suyunda gurub ettiğini görmüş, diyor; görmüş mü, nasıl görmüş? /On Altıncı Lem'a / Hâtime /Birincisi. 

Sual: Sedd-i Zülkarneyn nerededir? Ye'cüc, Me'cüc kimlerdir? /On Altıncı Lem'a / Hâtime / İkinci Sualiniz.

Sual: -Âhirzamanda- Hazret-i Îsa Aleyhisselâm'ın Deccal'ı öldürmesi? / On Altıncı Lem'a/ Hâtime/ Üçüncü Sualiniz.  /On Altıncı Lem'a / Hâtime / Üçüncü Sualiniz [Bu sualin cevabı Birinci Mektup ve On Beşinci Mektup'dadır.].

Sual: Ehl-i ilhad tarafından tenkid suretinde mugayyebât-ı hamseden yağmurun gelmek vaktine ve rahm-ı mâderdeki cenînin keyfiyetine itiraz edilmiş. Demişler ki: "Rasadhanelerde bir âletle yağmurun vakt-i nüzûlü keşfediliyor. Onu da, Allah'tan başkası da biliyor. Hem röntgen şuâiyla rahm-ı maderdeki cenînin müzekker, müennes olduğu anlaşılıyor. Demek mugayyebat-ı hamseye ıttıla' kabildir." [sualine cevap nedir?] / On Altıncı Lem'a/ Hâtime/ Mugayyebât-ı Hamse'ye dair Sûre-i Lokman'ın âhirindeki âyetin hakkında mühim sual.

On Yedinci Lem'a

[Sual: İnsan, niçin fâtır-ı Hakîm'in emrine mutî olmalı, o Sultanına itaat etmeli?] /On Yedinci Lem'a/ Birinci Nota.

[Sual: İnsan niçin, Cenab-ı Hakk'ın mâsivasından hiçbir şeyi ona taabbüd edecek bir derecede kendinden büyük zannetmemeli ve kendini hiçbir şeyden tekebbür edecek derecede büyük tutmamalı?] /On Yedinci Lem'a/ İkinci Nota.

[Sual: İnsan neden, gâyet muvakkat dünyayı lâyemut ve daimî görüyor?] /On Yedinci Lem'a/ Üçüncü Nota.

Sual: "Haşir ve neşr-i ekberde beşerin herbir ferdi; ayniyle, cismiyle, ismiyle, resmiyle iade edilecektir." deniyor, neden iade edilsin? /On Yedinci Lem'a /Dördüncü Nota.

[Sual: Malâyâni ve muzır felsefeyi ve muzır ve sefih medeniyeti elinde tutan Avrupa, beşer için neyi dava ediyor?] /On Yedinci Lem'a /Beşinci Nota.

[Sual: Küfr ü küfranı dağıtıp neşreden -malâyâni ve muzır felsefeyi ve muzır ve sefih medeniyeti elinde tutan- Avrupa beşeri nereye sevk ediyor?] /On Yedinci Lem'a /Beşinci Nota.

[Sual: Kur'ân-ı Hakîm, hidâyetiyle beşere neyi hediye etmiştir?] /On Yedinci Lem'a /Beşinci Nota.

[Sual: Sefahet ve dalâletle bozulmuş ve İsevî dininden uzaklaşmış Avrupa, ruh-u beşere neyi hediye etmiştir?] /On Yedinci Lem'a /Beşinci Nota.

[Sual: Bozuk Avrupa'nın: "En büyük melekten en küçük semeğe kadar her bir zîhayat kendi nefsine mâliktir ve kendi Zâtı için çalışır ve kendi lezzeti için çabalar. Onun bir hakk-ı hayatı var. Gaye-i himmeti ve hedef-i maksadı, yaşamak ve bekasını te'min etmektir." demesine cevap nedir?] /On Yedinci Lem'a /Beşinci Nota.

[Sual: Bozuk Avrupa'nın "Hayat bir cidaldir" diye hükmüne cevap nedir?] /On Yedinci Lem'a /Beşinci Nota.

[Sual: Bozuk Avrupa'nın "Herşey kendi nefsine mâliktir" esasına cevap nedir?] /On Yedinci Lem'a /Beşinci Nota.

[Sual: İnsan, hayvanat ve cemadat kendi kendine mâliktir, denilir mi?] /On Yedinci Lem'a /Beşinci Nota.

[Sual: Felsefe-i sakîmenin şakirdleriyle Kur'ân-ı Hakîm'in tilmizlerinin karşılaştırılması ve deha-yı felsefînin ve hüda-yı Kur'ânînin verdikleri derslerin dereceleri nedir?] /On Yedinci Lem'a /Beşinci Nota.

[Sual: Ecnebilerin tagutlariyle ve fünun-u tabiiyyeleriyle dalâlete gidenlere ve onları körükörüne taklid edip ittiba edenler nasıl ikaz edilir?] /On Yedinci Lem'a /Beşinci Nota.

[Sual: İnsan, niçin kâfirlerin çokluklarından ve onların bazı hakaik-i îmaniyenin inkârındaki ittifaklarından telâşa düşmemeli ve îtikadını bozmamalı?] /On Yedinci Lem'a/ Altıncı Nota.

[Sual: Neden, kıymet ve ehemmiyet, kemiyette ve adet çokluğunda değildir?] /On Yedinci Lem'a/ Altıncı Nota.

[Sual: Kâfirler ve kâfirlerin yolunda giden sefihleri, Fâtır-ı Hakîm niçin halk etmiştir?] /On Yedinci Lem'a/ Altıncı Nota.

[Sual: Neden "Küffarın ve ehl-i dalâletin bir hakikat-ı îmâniyeyi inkâr ve nefyetmelerinde kuvvet yoktur."?] /On Yedinci Lem'a/ Altıncı Nota.

[Sual: Niçin, nefsü'l-emirde nefiy isbat edilmez?] /On Yedinci Lem'a/ Altıncı Nota.

[Sual: "Bu milletin bazılarının din ile bağlandıkları rabıtaları kopmasın.", niçin kopmasın, koparsa ne olur?] /On Yedinci Lem'a/ Yedinci Nota.

[Sual: Fâsık adam, niçin fâsıkların kesretine bakıp aldanmamalı ve "Ekseriyetin efkârı benimle beraberdir" dememeli?] /On Yedinci Lem'a/ Yedinci Nota.

[Sual: Müslümanlar niçin fakr-ı hâle düşüyorlar?] /On Yedinci Lem'a/ Yedinci Nota.

[Sual: İnsanı dünyaya çağıran ve sevkeden sebepler nelerdir?] /On Yedinci Lem'a/ Yedinci Nota.

[Sual: Avrupa kâfir zâlimleri veya Asya münafıkları Müslümanlara ne yapıyor?] /On Yedinci Lem'a/ Yedinci Nota.

[Sual: Memlekette âsâyiş ve emniyet ve kolayca idâre nasıl sağlanır?] /On Yedinci Lem'a/ Yedinci Nota.

[Sual: Neden, ehl-i İslâmı, dünyaya ve hırsa sevketmeye ve teşvik etmeye ihtiyaç yoktur?]

/On Yedinci Lem'a/ Yedinci Nota.

[Sual: Sa'y ve ameldeki lezzet ve saadet nasıl bilinir? /On Yedinci Lem'a/ Sekizinci Nota.

[Sual: Cenab-ı Hak; nasıl, hizmetin mükâfatını, hizmet içinde; amelin ücretini, nefs-i amel içine koymuştur?] /On Yedinci Lem'a/ Sekizinci Nota.

Sual: "Zîhayatta lezzet kabildir, cemâdatta nasıl şevk ve lezzet olabilir?" /On Yedinci Lem'a/ Sekizinci Nota /Eğer desen.

[Sual: Niçin, "İşsiz, tenbel, istirahatla yaşayan ve rahat döşeğinde uzananlar, ekseriyetle, çalışanlardan daha ziyade zahmet ve sıkıntı çeker, ömründen şikâyet eder."?] /On Yedinci Lem'a/ Sekizinci Nota.

[Sual: "Rahat, zahmette; zahmet, rahattadır.", nasıl?] /On Yedinci Lem'a/ Sekizinci Nota.

[Sual: Herbir şey, bir Kadîr-i Ezelî'nin vücûb-u vücûduna kaç cihetle şehadet eder?] /On Yedinci Lem'a/ Sekizinci Nota.

[Sual: ["Rahmeti herşeyi kaplamıştır." A'râf Sûresi, 7/156]'ın bir sırrı nasıl anlaşılır?] /On Yedinci Lem'a/ Sekizinci Nota.

[Sual: ["Hiçbir şey yoktur ki, Allah'ı hamd ile tesbih etmesin." İsrâ Sûresi: 17/44.]'in bir hakikati nasıl anlaşılır?] /On Yedinci Lem'a/ Sekizinci Nota.

[Sual: ["-Allah- Bir şeyin olmasını irade ettiği zaman, o şeye sadece 'ol' demektir; o da oluverir." Yâsin Sûresi: 36/82]'in bir düsturu nasıl anlaşılır?] /On Yedinci Lem'a/ Sekizinci Nota.

[Sual: ["O Sübhan'dır –şanı yücedir- ki: herşeyin hükümranlığı, iç yüzü, O'nun elindedir. Siz de O'na döneceksiniz." Yâsin Sûresi: 36/83]'in bir nüktesi nedir?] /On Yedinci Lem'a/ Sekizinci Nota.

[Sual: "Nev-i beşerde nübüvvet, beşerdeki hayır ve kemalâtın fezlekesi ve esasıdır.", neden?] /On Yedinci Lem'a/ Dokuzuncu Nota.

[Sual: İnsan; Hâlik-ı Arz ve Semavat'ın mahbub bir abdi ve Arz'ın halifesi, sultanı ve hayvanatın reisi ve hilkat-ı Kâinatın neticesi ve gayesi nasıl olur?] /On Yedinci Lem'a/ Dokuzuncu Nota.

[Sual: Mü'minler, niçin, Zât-ı Zülcelâl'e, yerin zerratı adedince hamd ve tesbih ve tekbir edip ve mevcudatı adedince hamd eder?] /On Yedinci Lem'a/ Dokuzuncu Nota.

[Sual: Mârifetullahın şahitleri, bürhanları kaç çeşittir?] /On Yedinci Lem'a/ Onuncu Nota.

[Sual: Kur'ân-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın ifadesinde niçin, çok şefkat ve merhamet vardır?] /On Yedinci Lem'a/ On Birinci Nota.

[Sual: Kur'ân, semavat ve arzın yüzlerine yazılan büyük harfleri cumhûr-u avama nasıl okuyor, ders veriyor?] On Yedinci Lem'a/ On Birinci Nota.

[Sual: "Tarîk-ı Hakta çalışan ve mücahede edenler, yalnız kendi vazifelerini düşünmek lâzım gelirken, Cenab-ı Hakk'a ait vazifeyi düşünüp, harekâtını ona bina ederek hataya düşerler.", nasıl?] On Yedinci Lem'a/ On Üçüncü Nota.

[Sual: "İnsan kendi vazifesini yapıp Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmamalı.", neden?] On Yedinci Lem'a/ On Üçüncü Nota.

[Sual: 'Ubûdiyetin dâîsi emr-i İlâhî ve neticesi, rıza-yı Hak'tır, semeratı ve fevaidi, uhreviyedir." bunun izahı nedir?] On Yedinci Lem'a/ On Üçüncü Nota/ İkinci Mesele.

[Sual: Niçin: İlle-i gâiye olmamak, hem kasden istenilmemek şartiyle, dünyaya ait faideler ve kendi kendine terettüb eden ve istenilmiyerek verilen semereler, ubûdiyete münafî olmaz?] /On Yedinci Lem'a /On Üçüncü Nota /İkinci Mes'ele.

[Sual: Neden: Medâr-ı necat ve halâs, yalnız ihlâstır; ihlâsı kazanmak çok mühimdir?] /On Yedinci Lem'a /On Üçüncü Nota /Üçüncü Mesele.

[Sual: Niçin, esbab-ı zâhiriye eliyle gelen nimetleri, o esbab hesabına almamak gerektir?] /On Yedinci Lem'a /On Üçüncü Nota /Dördüncü Mesele.

[Sual: Esbab-ı zâhiriyeyi perestiş edenleri aldatan "iktiran" nedir?] /On Yedinci Lem'a/ On Üçüncü Nota/ Dördüncü Mesele.

[Sual: İktiran ve illetin aralarındaki fark nedir?] /On Yedinci Lem'a/ On Üçüncü Nota/

[Sual: "Cemaatın sa'yleriyle hasıl olan bir neticeyi veya cemaatın haseneleriyle terettüb eden bir şerefi, bir fazileti, o cemaatın reisine veya üstadına vermek; hem cemaata, hem de o üstad veya reise zulümdür.", neden?] /On Yedinci Lem'a/ On Üçüncü Nota/ Beşinci Mesele.

[Sual: İnsanı yapan nasıl bir Zât olabilir?] /On Yedinci Lem'a /On Dördüncü Nota /Birinci Remiz.

[Sual: İnsan nasıl bir saray-ı İlâhidir?] /On Yedinci Lem'a /On Dördüncü Nota/ İkinci Remiz

/On Yedinci Lem'a /On Dördüncü Nota /İkinci Remiz.

[Sual: "Fâtır-ı Hakîm insanın mahiyetine öyle mânevî cihâzat ve lâtifeler vermiş ki bazıları dünyayı yutsa tok olmaz; bazıları bir zerreyi kendinde yerleştiremiyor." bunun izahı nedir?] /On Yedinci Lem'a /On Dördüncü Nota /Üçüncü Remiz.

[Sual: İnsanın, kalbi ve hüviyet ve mahiyeti nasıl bir âyinedir?] /On Yedinci Lem'a /On Dördüncü Nota /Üçüncü Remiz.

[Sual: İnsan niçin "Ya Bâki Ente-l Bâki" demeli?] /On Yedinci Lem'a /On Dördüncü Nota /Üçüncü Remiz.

 [Sual: "Dünyaperest insanın çok geniş tasavvur ettiği dünyası, dar bir kabir hükmündedir." neden?] /On Yedinci Lem'a /On Dördüncü Nota /Dördüncü Remiz.

[Sual: Dünya hayatı ve cismanî yaşayış ve hayvanî hayatın mahiyeti nasıldır?] /On Yedinci Lem'a /On Dördüncü Nota /Dördüncü Remiz.

[Sual: Kalb ve ruhun derece-i hayatına nasıl girilir?] /On Yedinci Lem'a /On Dördüncü Nota /Dördüncü Remiz.

[Sual: İsm-i Hafîz'in tecelli-i etemmine işaret ve Kur'ân'ı Hakîm'in haşir hakikatine delil nedir?] /On Yedinci Lem'a /On Beşinci Nota /Birinci Mesele.

[Sual: Emanet-i kübra hamelesi ve arzın halifesi olan insanların ef'al ve âsâr ve akvâlleri ve hasenat ve seyyiatları, kemal-i dikkatle niçin muhafaza edilir?] /On Yedinci Lem'a /On Beşinci Nota /Birinci Mesele.

On Sekizinci Lem'a

Birinci Kerâmet-i Aleviye Risalesi

Teksir Lem'alar ve Sikke-i Tasdik-i Gaybî mecmûasında neşredilmiştir.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun.

Bakara, 185

GÜNÜN HADİSİ

Emin ve doğruluktan ayrılmayan ticaret ehli (ayette sırat-ı müstakim ashabı olarak zikredilen) peygamberler, sıddikler, şehidler ve salihlerle beraberdir.

Tirmizi, Büyu 4, (1209); İbnu Mace, Ticarat 1, (2139)

TARİHTE BU HAFTA

*Sultan Abdulaziz Han Şehid Edildi.(4 Haziran 1876) *Kırım'ın Fethi(6 Haziran 1475) *Süleymaniye Camii İbadete Açıldı(7 Haziran 1557) *EFENDİMİZ'İN (s.a.v.) DÂR-I BEKA'YA İRTİHALİ(Vefatları)(8 HAZİRAN 632) *Hz.Ebubekir (r.a.)Halife Seçildi(9 Haziran

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI