Cevaplar.Org

MEKTUBAT ve Sualler-8

Yirmi Dokuzuncu Mektup "Dokuz Kısım"dır. Birinci Risâle Olan Birinci Kısım Dokuz Nüktedir. [Sual:] "Kur’âna ait ve Kur’ânın esrarı bilinmiyor ve müfessirler hakikatinı anlamamışlar." sualine cevap nedir? /Yirmi Dokuzuncu Mektup /Birinci Risâle Olan Birinci Kısım /Birinci Nükte.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2015-11-30 21:17:38

Yirmi Dokuzuncu Mektup

"Dokuz Kısım"dır.

Birinci Risâle Olan Birinci Kısım Dokuz Nüktedir.

[Sual:] "Kur'âna ait ve Kur'ânın esrarı bilinmiyor ve müfessirler hakikatinı anlamamışlar." sualine cevap nedir? /Yirmi Dokuzuncu Mektup /Birinci Risâle Olan Birinci Kısım /Birinci Nükte.

[Sual: Kur'ân-ı Hakîm'de "Ve-t-tîni ve'z-zeytûni; Veş'-şemsi ve duhâhê" gibi kasemat-ı Kur'âniyenin mühim bir hikmet nedir?] /Yirmi Dokuzuncu Mektup/ Birinci Risâle Olan Birinci Kısım/ İkinci Nükte.

 [Sual: Surelerin başlarındaki huruf-u mukataanın hikmeti nedir?] /Yirmi Dokuzuncu Mektup/ Birinci Risâle Olan Birinci Kısım /Üçüncü Nükte.

[Sual: Kur'ân-ı Hakîm'in hakikî tercümesi niçin kabil değil?] /Yirmi Dokuzuncu Mektup/ Birinci Risâle Olan Birinci Kısım/ Dördüncü Nükte.

[Sual: "Elhamdülillah" cümlesinin hakiki tercümesi kabil olur mu?] /Yirmi Dokuzuncu Mektup/ Birinci Risâle Olan Birinci Kısım/ Beşinci Nükte.

[Sual: "İyyâke na'büdü ve iyyâke neste'în"in bir sırrı nedir?] /Yirmi Dokuzuncu Mektup/ Birinci Risâle Olan Birinci Kısım /Altıncı Nükte.

[Sual: Fatiha'daki "Na'büdü" nun'u, nelere işaret ediyor?] /Yirmi Dokuzuncu Mektup /Birinci Risâle Olan Birinci Kısım /Altıncı Nükte.

[Sual: Bid'aların îcadı neden çirkin ve zarardır?] /Yirmi Dokuzuncu Mektup /Birinci Risâle Olan Birinci Kısım /Yedinci Nükte.

[Sual: Şeâir-i İslâmiye, nasıl hukuk-u umumiye hükmünde olur?] /Yirmi Dokuzuncu Mektup /Birinci Risâle Olan Birinci Kısım /Sekizinci Nükte.

[Sual: Mesail-i şeriat kaç kısımdır; taabbüdî kısmı, niçin hikmet ve maslahatların tebeddülü ile tegayyür etmez?] /Yirmi Dokuzuncu Mektup /Birinci Risâle Olan Birinci Kısım /Dokuzuncu Nükte.

İkinci Risâle Olan İkinci Kısım,

Ramazan-ı Şerife dairdir

[Sual: Ramazan-ı Şerif'in, orucun hikmetleri nelerdir?] /Yirmi Dokuzuncu Mektup /İkinci Risâle Olan İkinci Kısım, Ramazan-ı Şerife dairdir.

[Sual: Nefsin mevhum Rububiyetini nasıl kırılır?] /Yirmi Dokuzuncu Mektup /İkinci Risâle Olan İkinci Kısım, Ramazan-ı Şerife dairdir /Dokuzuncu Nükte.

Üçüncü Risâle olan Üçüncü Kısım

[Sual: Kur'ân-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın iki yüz aksam-ı i'caziyesinden nakşî bir kısmı gözlü tabakasına nasıl gösterilmiştir?] /Yirmi Dokuzuncu Mektup /Üçüncü Risâle olan Üçüncü Kısım.

Dördüncü Kısım Olan Dördüncü Risâle

[Sual: Lafzullah'ın iki bin sekiz yüz altı defa zikrinin nükteleri nelerdir?] /Yirmi Dokuzuncu Mektup /Dördüncü Kısım Olan Dördüncü Risâle /Üçüncü Nükte.

Beşinci Risâle olan Beşinci Kısım

[Sual: Said Nursi, "Allahu nur's-semâvâti ve'l-arz ... ilh." [Allah, göklerin ve yerin nurudur." Nur Sûresi: 24/35]  âyet-i pür-envârının çok envar-ı esrarından Ramazan-ı Şerif'te bir nurunu nasıl hissetmiş?] /Yirmi Dokuzuncu Mektup /Beşinci Risâle olan Beşinci Kısım.

Altıncı Risâle Olan Altıncı Kısım

[Sual: Said Nursi, Kur'ân-ı Hakîm'in tilmizlerini ve hâdimlerini ikaz etmek ve aldanmamaları için neler yazmıştır?] /Yirmi Dokuzuncu Mektup/ Altıncı Risâle Olan Altıncı Kısım.

[Sual: İns ve cin şeytanlarının ve Müslümanların, içine girmiş mülhitlerin ve münafıkların desiseleri ve hücumlarına nasıl sed çekilir?] /Yirmi Dokuzuncu Mektup /Altıncı Risâle Olan Altıncı Kısım.

[Sual: Hubb-u câh hissi eğer susturulmazsa ve izale edilmezse ne yapmak lâzımdır?] /Yirmi Dokuzuncu Mektup /Altıncı Risâle Olan Altıncı Kısım /Birinci Desise.

[Sual: Said Nursi, bir zaman, dünyanın bir büyük makamını işgal eden bir makam sahibine ne dersi veriyor, onu nasıl ikaz ediyor?] /Yirmi Dokuzuncu Mektup /Altıncı Risâle Olan Altıncı Kısım / Birinci Desise.

[Sual: Dessas zalimler, ehl-i dünyanın hafiyeleri ve ehl-i dalâletin propagandacıları, korku damarından nasıl istifade ediyor; Said Nursi buna karşı hizmet-i Kur'âniyede arkadaşlarını nasıl ikaz ediyor?] /Yirmi Dokuzuncu Mektup/ Altıncı Risâle Olan Altıncı Kısım/ İkinci Desise.

[Sual: Ehl-i dünyanın dalkavukları ve ehl-i dalâletin münafıkları, tamâ yüzünden çokları avlıyorlar, Said Nursi'ye göre tamâ yüzünden avlanmamanın çaresi nedir?] /Yirmi Dokuzuncu Mektup/ Altıncı Risâle Olan Altıncı Kısım/ Üçüncü Desise-i Şeytaniye.

Sual: Said Nursi: "Şeytanın telkini ile ve ehl-i dalâletin ilkaatıyla, bana karşı propaganda ile hücum eden ve mühim mevkileri işgal eden bazı mülhitler, kardeşlerimi aldatmak ve asabiyet-i milliyelerini tahrik etmek için diyorlar ki: "Siz Türksünüz. Mâşâallah Türklerde her nevi ulema ve ehl-i kemal vardır. Said bir Kürdür, milliyetinizden olmayan birisiyle teşrik-i mesaî etmek hamiyet-i milliyeye münafîdir?" diyenlere ne cevap veriyor? /Yirmi Dokuzuncu Mektup / Dördüncü Desise-i Şeytaniye.

[Sual: Ehl-i dalâletin tarafgirleri, enâniyetten nasıl istifade edip, nur talebelerini Said Nursi'den çekmek istiyorlar?] /Yirmi Dokuzuncu Mektup/ Beşinci Desise-i Şeytaniye.

[Sual: Şeytan-ı ins ve cinnî, insandaki tenbellik ve tenperverlik ve vazifedarlık damarından nasıl istifade eder, neler yapmak ister?] /Yirmi Dokuzuncu Mektup /Altıncı Desise-i Şeytaniye.

ALTINCI KISIM OLAN ALTINCI RİSALENİN ZEYLİ

Es'ile-i Sitte /

Ehl-i ilhad ve bid'atçıları ilzam ve iskât edecek "Altı Sual"

Sual: [Said Nursi:] Dünyada hükûmet süren, hükmeden her kavmin, hattâ insan eti yiyen yamyamların, hattâ vahşi canavar bir çete reisinin bir usûlü var, bir düstur ile hükmeder. Siz hangi usûlle bu acib tecavüzü yapıyorsunuz, kanununuzu ibraz ediniz! Yoksa bazı alçak memurların keyiflerini, kanun mu kabul ediyorsunuz? /Yirmi Dokuzuncu Mektup /Altıncı Kısım Olan Altıncı Risâlenin Zeyli /Es'ile-i Sitte /Ehl-i ilhad ve bid'atçıları ilzam ve iskât edecek "Altı Sual" /Birincisi.

Sual: [Said Nursi:] Nev'-i beşerde, hususan bu asr-ı hürriyette ve bilhassa medeniyet dairesinde hemen umumiyetle hüküm-ferma "hürriyet-i vicdan" düsturunu kırmak ve istihfaf etmek ve dolayısıyla nev'-i beşeri istihkar etmek ve itirazını hiçe saymak kadar cür'etinizle, hangi kuvvete dayanıyorsunuz? Hangi kuvvetiniz var ki, siz kendinize "lâdinî" ismi vermekle, ne dine ne dinsizliğe ilişmemeyi ilân ettiğiniz halde; dinsizliği mutaassıbane kendine bir din ittihaz etmek tarzında, dine ve ehl-i dine böyle tecavüz, elbette saklı kalmayacak! Sizden sorulacak!.. Ne cevap vereceksiniz? ... /Yirmi Dokuzuncu Mektup /Mektup /Altıncı Kısım Olan Altıncı Risâlenin Zeyli /Es'ile-i Sitte /Ehl-i ilhad ve bid'atçıları ilzam ve iskât edecek "Altı Sual" /İkincisi.

Sual: [Said Nursi:] Mezheb-i Hanefînin ulviyetine ve safiyetine münafî bir surette, vicdanını dünyaya satan bir kısım ulema-üs sû'un yanlış fetvalarıyla, benim gibi Şâfiü'l-Mezheb adamlara, hangi usul ile teklif ediyorsunuz? /Yirmi Dokuzuncu Mektup/ Altıncı Kısım Olan Altıncı Risâlenin Zeyli/ Es'ile-i Sitte/ Ehl-i ilhad ve bid'atçıları ilzam ve iskât edecek "Altı Sual" /Üçüncüsü.

Sual: [Said Nursi:] İslâmiyet ile eskiden beri imtizaç ve ittihad eden, ciddî dindar ve dinine samimî hürmetkâr Türklük milliyetine bütün bütün zıt bir surette, Firenklik mânasında Türkçülük namıyla, tahrifdarane ve bid'akârane bir fetva ile "Türkçe kamet et!" diye benim gibi başka milletten olanlara teklif etmek hangi usulledir? Evet hakikî Türklere pek hakikî dostane ve uhuvvetkârane münasebettar olduğum halde, böyle sizin gibi Firenk-meşreplerin Türkçülüğü ile hiçbir cihette münasebetim yoktur. Nasıl bana teklif ediyorsunuz? Hangi kanun ile? /Yirmi Dokuzuncu Mektup /Altıncı Kısım Olan Altıncı Risâlenin Zeyli /Es'ile-i Sitte /Ehl-i ilhad ve bid'atçıları ilzam ve iskât edecek "Altı Sual" /Dördüncüsü.

Sual: [Said Nursi:]  Bir hükûmet, kendi raiyetine ve raiyet kabul ettiği adamlara her bir kanununu tatbik etse de; raiyet kabul etmediği adamlara, kanununu tatbik edemez. Çünki onlar diyebilirler ki: "Mâdem biz raiyetiniz değiliz, siz de bizim hükûmetimiz değilsiniz!"

Hem hiçbir hükûmet, iki cezayı birden vermez. Bir katili, ya hapse atar veyahut idam eder. Hem hapisle ceza, hem idamla ceza bir yerde vermek, hiçbir usulde yoktur!

İşte mâdem vatana ve millete hiçbir zararım dokunmadığı halde; beni sekiz senedir, en yabani ve hariç bir milletten cani bir adama dahi yapılmayan bir esaret altına aldınız. Canileri afvettiğiniz halde, hürriyetimi selbedip, hukuk-u medeniyeden iskat ederek muamele ettiniz. "Bu da vatan evlâdıdır." demediğiniz halde; hangi usul ile, hangi kanun ile bîçare milletinize rızaları hilafına olarak tatbik ettiğiniz bu hürriyet-şiken usulünüzü, benim gibi her cihetle size yabancı bir adama teklif ediyorsunuz? Mâdem Harb-i Umumî'de ordu kumandanlarının şehâdetiyle, vasıta olduğumuz çok fedakârlıkları ve vatan uğrunda cansiperane mücahedeleri cinayet saydınız. Ve bîçare milletin hüsn-ü ahlâkını muhafaza ve saadet-i dünyeviye ve uhreviyelerinin teminine pek ciddî ve tesirli çalışmayı hıyanet saydınız. Ve manen menfaatsiz, zararlı, hatarlı, keyfî, küfrî Firenk usûlünü kendinde kabul etmeyen bir adama sekiz sene ceza verdiniz. (Şimdi ceza yirmi sekiz sene oldu.) Ceza bir olur. Tatbikini kabul etmedim, cezayı çektirdiniz. İkinci bir cezayı cebren tatbik etmek, hangi usul iledir? /Yirmi Dokuzuncu Mektup/ Altıncı Kısım Olan Altıncı Risâlenin Zeyli/ Es'ile-i Sitte/ Ehl-i ilhad ve bid'atçıları ilzam ve iskât edecek "Altı Sual"/ Beşincisi.

Yedinci Kısım: İşarat-ı Seb'a

[Üç sualin cevabı olarak "Yedi İşaret"tir.

 

Sual: "Ecnebilerden ihtida edenler, kendi dilleriyle şeair-i İslâmiyeyi tercüme ediyorlar. Âlem-i İslâmın onlara karşı sükûtu ve itiraz etmemesi, cevaz-ı şer'î olduğunu göstermez mi?" /Yirmi Dokuzuncu Mektup /Yedinci Kısım: İşarat-ı Seb'a /Birinci sual /Birinci İşaret.

Sual: "Firenklerdeki inkılâpçılar ve feylesoflar, Katolik mezhebinde inkılap yapmakla terakki ettiklerinden, acaba İslâmiyette böyle bir inkılâb-ı dinî olamaz mı?" /Yirmi Dokuzuncu Mektup /Yedinci Kısım: İşarat-ı Seb'a /Birinci sual /İkinci İşaret.

Sual: Ehl-i bid'a diyorlar ki: "Bu taassub-u dinî, bizi geri bıraktı. Bu asırda yaşamak, taassubu bırakmakla olur. Avrupa, taassubu bıraktıktan sonra terakki etti?" /Yirmi Dokuzuncu Mektup /Birinci sual /Üçüncü İşaret.

Sual: "Biz, Allah Allah diye diye geri kaldık. Avrupa, top tüfek diye diye ileri gitti." diyenlere cevap nedir? /Yirmi Dokuzuncu Mektup /Birinci sual /Üçüncü İşaret.

Sual: Tahribatçı ehl-i bid'a iki kısım "Za'fa düşmüş din şecere-i nuraniyesini, milliyet toprağında dikmek, kuvvetleştirmek istiyoruz." diye, dine taraftar vaziyeti gösteriyorlar. İkinci kısım; millet namına, milliyet hesabına, unsuriyete kuvvet vermek fikrine binaen, "Milleti, İslâmiyetle aşılamak istiyoruz." diye, bid'aları icat ediyorlar." bunlara cevap nedir? /Yirmi Dokuzuncu Mektup /Birinci sual /Dördüncü İşaret.

Sual: "Za'fa uğrayan İslâmiyeti takviye niyetiyle, kuvvetli olan milliyete mezcetmek ve secaya-yı milliyeyi şeair-i İslâmiye ile kuvvetleştirmek bu asırda daha iyi olmaz mı?" /Yirmi Dokuzuncu Mektup /Birinci sual /Dördüncü İşaret.

Sual: "Bu kadar heyet-i içtimaiye-i beşeriye fesada girmiş ve hissiyat-ı diniye zaifleşmiş ve şahsî dehalar ve harekât, cemaatin şahs-ı manevîsinin icraatına mağlup düşmüş bir zamanda, nasıl rivâyet-i sahîhada denildiği gibi, birkaç sene zarfında, Mehdi dünyayı ıslah edecek? Halbuki bütün işi hârika olup ve birkaç nebinin Mûcizâtı da beraber olsa, yine ıslahı pek müşkil görünüyor." diye sorulan ehl-i tenkidin sualine cevap nedir? /Yirmi Dokuzuncu Mektup /Birinci sual/ Dördüncü İşaret.

Sual: Âhirzamanda Hazret-i Mehdi geleceğine ve fesada girmiş âlemi ıslah edeceğine dair müteaddid rivayat-ı sahiha var. Halbuki şu zaman, cemaat zamanıdır; şahıs zamanı değil! Şahıs ne kadar dâhî ve hattâ yüz dâhî derecesinde olsa, bir cemaatin mümessili olmazsa, bir cemaatin şahs-ı manevîsini temsil etmezse; muhalif bir cemaatin şahs-ı manevîsine karşı mağluptur. Şu zamanda -kuvvet-i velâyeti ne kadar yüksek olursa olsun- böyle bir cemaat-ı beşeriyenin ifsadat-ı azîmesi içinde nasıl ıslah eder? Eğer Mehdi'nin bütün işleri hârika olsa, şu dünyadaki hikmet-i İlâhiyeye ve kavanin-i âdetullaha muhalif düşer. Bu Mehdi Meselesinin sırrını anlamak istiyoruz? /Yirmi Dokuzuncu Mektup /İkinci Sual, iki işarettir /Birinci İşaret ki: "Beşinci İşaret"tir.

 Sual: Âhirzamanda Hazret-i Mehdi'nin Süfyanî komitesine galebesi, Hazret-i İsa Aleyhisselâm'ın Deccal komitesini dağıtması ve şeriat-ı İslâmiyeye tebaiyeti nasıl olacak? /Yirmi Dokuzuncu Mektup /İkinci Sual, iki işarettir /İkinci İşaret, yani Altıncı İşaret.

Sual: Diyorlar ki: "Senin eski zamandaki müdafaatın ve İslâmiyet hakkındaki mücahedatın, şimdiki tarzda değil. Hem Avrupa'ya karşı İslâmiyet'i müdafaa eden mütefekkirîn tarzında gitmiyorsun. Neden Eski Said vaziyetini değiştirdin? Neden manevî mücahidîn-i İslâmiye tarzında hareket etmiyorsun? /Yirmi Dokuzuncu Mektup /Yedinci İşaret yani Üçüncü Sual.

Sekizinci Kısım olan Rumuzat-ı Semaniye

"Sekiz Remiz"dir.

[Sual: Rumuzât-ı Semâniye nedir, neden bahseder?] /Yirmi Dokuzuncu Mektup/ Sekizinci Kısım olan Rumuzat-ı Semaniye.

Dokuzuncu Kısım Olan Dokuzuncu Risâle

Dokuzuncu Kısım

Telvihât-ı Tis'a:

[Sual:] Turûk-u velâyet nasıldır? /Yirmi Dokuzuncu Mektup/ Dokuzuncu Kısım Olan Dokuzuncu Risâle/ Dokuzuncu Kısım, Telvihât-ı Tis'a.

Sual: Tarikat nedir? /Yirmi Dokuzuncu Mektup/ Dokuzuncu Kısım/ Birinci Telvih.

 [Sual: Seyr ü sülûk-u kalbînin ve hareket-i ruhâniyenin miftahları ve vesileleri nelerdir, kalbin işlemesi nasıl olur?] /Yirmi Dokuzuncu Mektup/ Dokuzuncu Kısım / İkinci Telvih.

[Sual: Velâyet, nasıl: "bir hüccet-i Risâlet ve tarîkat, bir bürhân-ı şeriat" olur?] /Yirmi Dokuzuncu Mektup/ Dokuzuncu Kısım/ Üçüncü Telvih.

[Sual: Meslek-i velâyet, neden çok kolay olmakla beraber çok müşkilâtlı, çok kısa olmakla beraber çok uzun, çok kıymetdar olmakla beraber çok hatarlı, çok geniş olmakla beraber çok dardır; kaç yol ile sülûk edilir?] /Yirmi Dokuzuncu Mektup/ Dokuzuncu Kısım/ Dördüncü Telvih.

[Sual: Vahdetü'l-Vücud ve Vahdetü'ş-Şuhud'un mahiyeti nedir, ehl-i sahv ve ehl-i verâset-i nübüvvet meşrebinin neden rüchâniyeti vardır?] /Yirmi Dokuzuncu Mektup /Dokuzuncu Kısım /Beşinci Telvih.

[Sual: Velâyet yolları içinde en güzeli ve en müstakimi neden Sünnet-i Seniyeye ittibadır?] /Yirmi Dokuzuncu Mektup /Dokuzuncu Kısım /Altıncı Telvih.

[Sual:] "Sünnet-i Seniye ve ahkâm-ı şeriat haricinde evliya bulunabilir mi?" /Yirmi Dokuzuncu Mektup /Dokuzuncu Kısım /Yedinci Telvih /Dört Nükte.

[Sual: Tarîkatın vartaları -tehlikeleri- nelerdir?] /Yirmi Dokuzuncu Mektup /Yirmi Dokuzuncu Mektup /Dokuzuncu Kısım /Sekizinci Telvih.

[Sual: Tarîkatın semereleri –meyveleri, faydaları- nelerdir?] /Yirmi Dokuzuncu Mektup/ Dokuzuncu Kısım/ Dokuzuncu Telvih.

Zeyl

[Sual: En kısa ve selim ve en müstakim tarîkın esasları nelerdir?] /Yirmi Dokuzuncu Mektup /

/ Dokuzuncu Kısım /Dokuz Telvih /Zeyl.

Otuzuncu Mektup

Matbu', Arabî "İşarat-ül İ'caz Tefsiri"dir.

[Sual: Otuzuncu Mektup nedir?] /Otuzuncu Mektup.

Otuz Birinci Mektup

Otuz Bir "Lem'a"dır.

[Sual: Otuz Birinci Mektup nedir?] /Otuz Birinci Mektup.

Otuz İkinci Mektup

Manzum ' "Lemaat" Risâlesidir. Aynı zamanda "Otuz ikinci Lem'a" olup, "Sözler" mecmuasının âhirinde neşredilmiştir.

[Sual: Otuz İkinci Mektup nedir?] /Otuz İkinci Mektup.

Otuz Üçüncü Mektup

Marifet-i İlâhiyeye pencereler açan "Otuz Üç Pencereli Risâle" olup, bir cihette "Otuz Üçüncü Söz" olduğundan Sözler Mecmuasında neşredilmiştir.

[Sual: Otuz Üçüncü Mektup nedir?] /Otuz Üçüncü Mektup.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et!

Nahl, 125

GÜNÜN HADİSİ

"Cebrail bana komşuya iyilik etmeyi tavsiye edip durdu. Neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım."

Buharî, Edeb 28; Müslim, Birr 140-141. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 28; İbni Mace, Edeb 4

TARİHTE BU HAFTA

*Sultan Abdulaziz Han Şehid Edildi.(4 Haziran 1876) *Kırım'ın Fethi(6 Haziran 1475) *Süleymaniye Camii İbadete Açıldı(7 Haziran 1557) *EFENDİMİZ'İN (s.a.v.) DÂR-I BEKA'YA İRTİHALİ(Vefatları)(8 HAZİRAN 632) *Hz.Ebubekir (r.a.)Halife Seçildi(9 Haziran

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI