Cevaplar.Org

Z HARFİ

Zaaf: 1. Mahiyet-i insaniyede münderic olan (...) zaaf (L:11); 2. En makbul bir şefaatçı olan (...) zaaf (L:397); 3. İnsaniyetin esâsında münderiç olan (...) zaaf (S: 573).


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2015-11-21 03:32:50

Zaaf: 1. Mahiyet-i insaniyede münderic olan (...) zaaf (L:11); 2. En makbul bir şefaatçı olan (...) zaaf (L:397); 3. İnsaniyetin esâsında münderiç olan (...) zaaf (S: 573).

Zabitler: 1. Kuvve-i müfekkire (...) hükmünde olan zabitler (HŞ:106); 2. Müşfik pederleriniz (asâkirin) olan zabitler (HŞ:104).

Zâd-ı âhiret: Hakiki câh olan zâd-ı âhiret (M: 33).

Zâhirperestler: Sadik-ı ahmak ünvanına lâyık olan (...) zâpirperestler (Muh.: 11 ).

Zâika: Müfettiş ve kapıcı olan zâika (STİ: 82).

Zakkum-u cehennem: Şecere-i mel'ûnenin (seyyiatın) bir meyvesi olan zakkum-u cehennem (S:494).

Zaman: 1. Müfessir-i azim olan zaman (Muh.:23); 2. Zeval ve firak, memât ve vefat ve darağacı olan mürur-u zaman (S: 32); 3. Nazar-ı gaflet ve dalâlette vahşetli ve dehşetli bir ademistan ve elim ve mahvolmuş bir mezaristan olan bütün geçmiş zaman (S:475, Ş:239); 4. Gayet kısa ve dar olan hazır zaman (L:127); 5. Meydan-ı garâib olan zaman-ı mâzi (S: 82); 6. Şu zamandan tâ kıyamete, tâ cennete tâ ebede kadar olan zaman-ı istikbâl (S: 81); 7. Zaman-ı hazırdan, tâ ibtida-i hilkat-i âleme kadar olan zaman-ı mâzi (S: 81).

Zât (Allah): 1. Bütün esmâsı, nihayet derecede güzel olan (...) bir Zât (S: 677); 2. Cemil-i Mutlak ve Rahim-i Mutlak ve hayr-ı mutlak olan Zât-ı Ganiyy-i Alel-ıtlak (Ş:30); 3. Cennetin bütün letâif ve mehâsini ve lezâizi ve niamâtı, bir cilve-i Rahmeti olan bir Zât (L: 53); 4. Zât-ı Zülcelâl olan Sahibi-i Arş-ı Âzam (28.L:3); 5. Kadir-i Mutlak, Hakim-i Mutlak olan Zât (MN:41); 6. Cennetin bütün mehâsin ve kemâlâtı, bir cilve-i cemâli ve kemâli olan bir Zât (S: 692); 7. Daimi olan bir Zât (MN: 168); 8. Fail ve müsemma ve mevsuf olan Zât (Ş:71); 9. Gayr-i mütenahi olan Zât ve sıfat-ı İlâhiye (İ.İ.:80); 10. Sıfat-ı kemâliye ile mevsuf olan Zât (İ.İ.:20); 11. Her isminde pek çok envâr-ı hüsün ve cemâl bulunan ve cennet bütün güzellikleriyle ve nimetleriyle, onun cemâl-i rahmetini ve rahmet-i cemâlini gösteren ve sevimli ve sevilen bütün kâinattaki bütün hüsün ve cemâl ve mehâsin ve kemâlât, onun cemâline ve kemâline işaret eden ve delâlet eden ve emâre olan bir Zât (S:677); 12. Müstağni ve hiç kimseye ihtiyacı olmayan Zât (S:667); 13. Müstağni-i Ale-l ıtlak olan Zât (S:668); 14. Nihayetsiz kemâlâtı bulunan ve nihayetsiz derecede kudsi, ulvi, münezzeh, kusursuz, noksansız, zevalsiz cemâl sahibi olan (...) bir Zât (S:677); 15. Umum mevcudâta hükmü ve nizamı ve kanunu ve tedbiri müteveccih olan (...) Zât (M:18); 16. (Sâni-i Zülkemâl'in) Kemâlâtının madeni olan mübârek Zâtı (S: 609); 17. Bütün kâinat kabza-i tasarrufunda olan bir Zât (S:587); 18. Her bir şeyin her bir hal ve vaziyetini bilen ve herşeye lâyık vücudu ve vücudun levazımatını vermeye kadir ve kudretine nisbeten herşey kemâl-i sühuletle müsahhar olan bir zât (S:310); 19. Kudretine nisbetle zerreler ve şemsler müsavi olan Zât (MN:102); 20. Ezeli, ebedi, sermedi, her cihetçe kemâl-i mutlakta ve istiğna-yı mutlakta, maddeden mücerret, mekândan, kayıttan, imkândan münezzeh, müberra, muallâ olan bir Zât-ı Akdes (L:331); 21. Maddeden mücerred ve muallâ, hem kaydın tahdidinden ve kesâfetin zulmetinden münezzeh ve müberra, hem şu umum envâr ve şu bütün nuraniyat onun envâr-ı kudsiye-i esmâiyesinin kesif bir gölgesi ve zılâli, hem umum vücud ve bütün hayat ve âlem-i ervâh ve âlem-i berzah ve âlem-i misâl nim-şeffaf birer âyine-i cemâli, hem sıfatı, muhita ve şuunâtı, külliye olan bir tek Zât-ı Akdes (S: 649); 22. Azamet-i kibriyasından istitar etmiş olan Zât-ı Akdes (L: 342); 23. Ehad ve Samed olan Zât-ı Akdes (NİK: 110); 24. Hâlik-ı kâinat olan Zât-ı Akdes (Ş: 11); 25. Her şeyin melekûtu elinde ve her şeyin hazinesi yanında olan Zât-ı Akdes (MN: 202); 26. Maddeden mücerred ve Vâcib-ül Vücud ve Nur-ul Envâr ve Vâhid-i Ehad ve kuyuddan münezzeh ve hududdan müberra ve kusurdan mukaddes ve noksandan muallâ olan bir tek Zât-ı Akdes (S: 649); 27. Misilsiz ve Vâcib-ül Vücud ve maddeden mücerred ve mekândan münezzeh ve tecezzisi ve inkısamı her cihetle muhal ve tagayyür ve tebeddülü mümteni ve ihtiyaç ve aczi imkân haricinde olan bir Zât-ı Akdes (L: 322); 28. Hâkim-i Hakim, Adl-i Âdil olan Zât-ı Hayy-ı Kayyum (L: 330); 29. Ezel ve ebed sultanı olan (...) Zât-ı Mukaddes (NİK: 67, S: 128); 30. Bütün mevcudât, esmâsının cilvelerine mazhar olan Zât-ı Vâcib-ül Vücud (S: 504); 31. Daire-i mümkinat haricinde olan Zât-ı Vâcib-ül Vücud (L: 385); 32. Hayy-ı Kayyûm olan Zât-ı Vâcib-ül Vücud (S:718); 33. Bütün âlemlerin Rabb'i ve Müdebbir'i ve Hâlik'ı olan Zât-ı Zülcelâl (S:185); 34. Adl ve Kadir olan Zât-ı Zülcelâl (L:290); 35. Bütün esmâsı kudsiye ve cemile olan Cemil-i Mutlak Zât-ı Zülcelâl (NİK:121); 36. Cemâl-i mutlak ve kemâl-i mutlak sahibi olan Zât-ı Zülcelâl (L:114, MN:147); 37. Cenâb-ı Mün'im-i Muhyi ve Rahmân ve Rahim olan Zât-ı Zülcelâl (S:209); 38. Ezel ve ebed sultanı olan Zât-ı Zülcelâl (S:715); 39. Hakim-i Rahim olan Zât-ı Zülcelâl, (M: 402); 40. Hâlik-ı küll-i şey ve Allâm-ül guyub olan bir Zât-ı Zülcelâl (M:118); 41. Her derde layık devayı ihsan eden Hakim-i Rahim olan Zât-ı Zülcelâl (STG:228); 42. Kudsi, münezzeh cemâl ve kemâl sahibi olan Zât-ı Zülcelâl (S:691); 43. Mahbûb-u bilhak ve Habib-i Hakiki olan Zât-ı Zülcelâl (S: 658); 44. Nihayetsiz bir kudrete ve muhit bir ilme sahib olan Zât-ı Zülcelâl (MN:14); 45. Nihayetsiz derecede mukaddes, münezzeh ve müberra, muallâ ve nihayetsiz derecede kadir, alim, semi', basir olan Zât-ı Zülcelâl (S: 707); 46.Semavat ve arzın cünûdu taht-ı emrinde olan, arş-ı azim-i muhitin tahtında saltanat-ı Rubûbiyeti hükmeden Zât-ı Zülcelâl (L: 50); 47. Sultan-ı Ezel ve Ebed olan Zât-ı Zülcelâl (S: 677); 48. Şems-i Ezel ve Ebed olan Zât-ı Zülcelâl (S:603); 49. Tagayyür, tebeddül, tecezzi, tahayyüzden mukaddes, münezzeh, müberra, muallâ olan Zât-ı Zülcelâl (L: 259); 50. Yedi muhit ve kudsi sıfatların madeni ve mevsufu olan ezeli ve ebedi bir Zât-ı Zülcelâl (Ş: 143); 51. Küffârın nüfus ve enfasları kabza-i kudretinde olan Kadir-i Zülcelâl (S: 186); 52. Âdil olan (...) Zât-ı Celil-i Zülcemâl (S: 69); 53. Sebebsiz ve bizzat mahbûb olan kemâl-i mutlak sahibi, Zât-ı Zülkemâl ve Zülcelâl (Ş:37, L:239); 54.Hayy-ı Kayyum ve Hannan-ı Mennan ve Rahim ve Rahmân olan Zât-ı Zülcemâl ve'l-kemâl (S:661); 55. Kadir-i Mutlak, Hakim-i Mutlak olan Zât (MN: 41); 56. Ezel ve Ebed Sultanı olan on sekiz bin âlemin Padişah-ı Zülcelâli (M:430); 57. Kayyûm-u Bâki olan Zât-ı Zülcelâl (S: 28); 58. Vücudu vâcib ve dâim, bekası ezeli ve ebedi, zâtı cismâniyetten mücerred ve muallâ ve mahiyeti tecezzi ve tekessürden münezzeh ve müberrâ ve kudreti aczden mukaddes ve bihemta olan Zât-ı Zülcelâl (S:407); 59. Bütün esmâsı kudsiyye ve cemile olan bir Zât-ı Cemil-i Zülcelâl (S:319); 60. Maddeden mücerret ve muallâ ve tahdid-i kayt ve zulmet-i kesâfetten münezzeh ve müberra ve şu umum envâr ve bütün nuraniyyat O'nun envâr-ı kudsiye-i esmâsının bir kesif zılâli ve umum vücut ve bütün hayat ve âlem-i ervâh ve âlem-i misâl, nim-şeffaf bir âyine-i cemâli ve sıfatı, muhita; ve şuunâtı, külliye olan bir Zât-ı Akdes (S:203); 61. Kâinatın şehâdetiyle, nihayet derecede Rahman, Rahim ve Latîf ve Kerim olan Hâlik-ı Zülcelâli Vel'ikram (M:278); 62. Hayat-ı sermediye sahibi olan Zât-ı Hayy-ı Kayyum (S:113, L:315); 63. Şems-i ezel ve ebed sultanı olan Zât-ı Ehad (S:596); 64. Zât-ı Ehad-i Samed olan Sultan-ı Ezel ve Ebed (S: 40); 65. Hayy-ı Kayyum, Muhyi ve Mümit olan Şems-i Ehadiyet (S:718); 66. Ehad ve Samed olan Sultan-ı Ezel (NİK:21); 67. Hâkim-i arz ve semavat, emr-i 'Kün Feyekûn'e mâlik, Âmir-i Mutlak olan Sultan-ı Ezeli (S:600); 68. Pâdişahların pâdişahı olan Sultan-ı Ezeli (Mün.:11). 69. Hakim ve Kadir ve Rahim olan Fâtır (S:65); 70. Mahbûb-u hakiki olan Fâtır-ı Hakim (MN:195); 71. Küre-i arz eczahâne-i kübrâsının eczacısı olan Hakim-i Zülcelâl (S:162); 72. Vâcib-ül Vücud olan Hâkim-i Ezeli (Muh.:167); 73. Bir Ganiyy-i Mutlak, Kerim-i Mutlak ve Kadir-i Mutlak olan bir Hâmi ve Râzık (M:422, STG:250); 74. Rahim, Kerim, Enis, Vedûd olan Hâlik, Sâni, Hâmi (L:215); 75. Vâhid-i Ehad olan Kadir-i Ezeli (L:170); 76. Mukaddir olan Kadir-i Hakim (MN:221); 77. Bütün kâinatın mâliki olan Kadir-i Mutlak (Ş:150); 78.Hakiki mahbûb olan Kadir-i Mutlak (S:674); 79. Şiddet-i zuhurundan gizlenmiş ve (...) azamet-i kibriyasından ihtifa etmiş olan (...) Kadir-i Mutlak (L:339); 80. Muhit ve hadsiz ve ezeli bir ilmin sahibi olan Kadir-i Zülcelâl (L:182); 81. Şiddet-i zuhurundan gizlenmiş ve (...) azamet-i kibriyasından ihtifa etmiş olan Kadir-i Zülcelâl (L:339); 82.Vâhid-i Ehad olan Kadir-i Zülcelâl (L:168); 83. Ezel ve ebed ve hazâin-i rahmet mâliki ve defâin-i saadet sahibi olan (...) Kadir-i Zülkemâl (M:239); 84. Vücudu icad eden ve o vücudun kayyumu olan Hâlik (MN:194); 85. Ezel-ebed Sultanı olan (...) Hâlik (S:27); 86. Sultan-ı Ezel ve Ebed olan Hâlik-ı Kâinat (S:657); 87. Erhamürrâhimin ve Ahkemülhâkimin olan (...) Hâlik-ı Kerim ve Rahim (KL:248); 88. Şiddet-i zuhurundan gizlenmiş ve (...) kibriya-yı azametinden tesettür etmiş olan (...) Hâlik-ı Rahim (L:347); 89. İzzet ve ceberut sahibi olan Hâlik-ı Zülcelâl 90. Mâbud ve Müsteân olan Hâlik (M:421 STG:250); 91. Zât-ı Akdes'in alem-i zâtisi ve en âzami ismi olan Lafzullah'tan sonra en âzam ismi olan Rahmân (M: 383); 92. Kerim-i Mutlak olan Rahmân-ı Rahim (Ş:74); 93. Biküll-i ihsan olan Vâcib-ül Vücud (L: 421); 94. Kemâl-i Mutlak ve Kâmil-i Zülcelâl olan Vâcib-ül Vücud (M:305); 95. Nihayetsiz Kadir, Kavi, Gani ve Müstağni olan Vâcib-ül Vücud (S:574); 96. Sahib-i hakiki olan Vâcib-ül Vücud (MN:52); 97. Binler kemâlâtın membaı olan (...) bin bir esmâsının müsemması olan (...) Mahbûb-u Zülkemâl (S:663); 98. Vâcib-ül Vücud, mülk ve melekûtun mâliki olan Zât (S:586); 99. Bihakkalyakin hadsiz derece-i kemâlde olan bir Zât (S:709).

Zekât: 1. Bütün muavenet ve yardım nevilerini hâvi olan zekât (İ.İ.: 45); 2. Erkân-ı İslâmiyeden olan zekât (İ.İ.:46, STİ:79); 3.İslâmiyetin bir rükn-ü mühimmi olan zekat (STİ:77); 4. Kur'ân'ın kanun-u esasisi olan vücub-u zekat, hurmet-i riba (EL:489).

Zemin: 1.Hâne-i hayatımız olan zemin (S:411); 2.İnsanın beşiği ve meskeni olan zemin (S:184); 3.Bir sefine-i Rabbâniye olan koca zemin (S:662); 4.Beşik ve mesken.. olan zemin (S:366); 5.Bir tayr-ı müsebbih ve hâmid olan şu zemin (S:172); 6.Yüzü, acaib-i sanata bir meşher ve garâib-i mahlûkata bir mahşer ve kâfile-i mevcudâta bir memer ve sufûf-u ibâdına bir mescit ve makarr olan zemin (S:717); 7.Rahmetin şu büyük çiçekleri olan cennet ve bahar ve zemin (S:671); 8.Kâinat kitab-ı kebiri ki bir tek sahifesi olan zemin yüzü (S: 164); 9.Meşher-i sanat-ı İlâhiye olan zeminin yüzü (S:638); 10.Cennet çiçeklerinin fidanlık ve mezraacığı olan zeminin yüzü (S:237, M:20); 11.Hayattar olan zemin yüzleri (S:720); 12.Zihayat olan zemin yüzü (S:719); 13.Bu dünyanın bir menzili olan şu zeminin yüzü (L:236).

Zerrat: 1.Vücudun en zayıf mertebesi ve en incecik derecesi ve en mütegayyir, mütehavvil tavrı ve en ziyade mekâna yayılmış olan hadsiz, kesretli bir maddi madde olan esir ve zerrat (L:324); 2.Nakş-ı sanata ve nesc-i nakşa mekikler ve yaylar hükmünde olan zerrat (S:644); 3.En büyük daire olan zerrat âlemi (M: 249); 4.Seyl-i kâinatın içinde en büyük faaliyet gösteren ve hikmetli nakışlara medâr olan harekât-ı zerrat (S:588).

Zeval: 1.Daimi tahribatçı olan zeval ve fena (Ş:70, L:243); 2. (Ehl-i gaflet için) Kalbe en elim ve en müdhiş hâlât olan mütemâdi zeval ve firak belası içinde zulümat-ı ebedi kapısı suretinde görülen kabir (...) ve mezaristan (STG:246).

Zevce almak: Bir sünnet olan muvakkat dünya zevcelerini almak (HR:24).

Zevk-i mecâzi: Heva-yı nefsin hayatı olan zevk-i mecâzi (S:234).

Zevkler (gayr-ı meşru zevkler): Zehirli bir bal hükmünde olan gayr-ı meşru dairedeki gençliğin sefahatkârâne zevkleri (S: 152, KL:172).

Zeyd (R.A.): 1.Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın hizmetkârı veya 'Veledim' hitabına mazhar olan Zeyd (R.A.) (S: 434); 2.Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın hizmetkârı veya "Oğlum" hitabına mazhar olan Zeyd (R.A.) (M: 28).

Zeydiler seyyidi: Yemen imamı olan Zeydiler seyyidi (BL:341).

Zeyl: Yirmi Yedinci Mektub'un İkinci Kısmı olan zeyli (BL:5).

Zeynelâbidin (R.A.): Yeni Said'in hususi üstadı olan İmam-ı Rabbani, Gavs-ı Âzam ve İmam-ı Gazali, Zeynelâbidin (R.A.) (...) ve Hazret-i Hüseyin ve İmam-ı Ali'den (Kerremallahü vechehu) aldığım ders (EL:194).

Zıddiyet: Hariçte uzaklık sebebi olan zıddiyet ise, hayalde sebeb-i kurbiyettir (S:287).

Zındıka hastalığı: Fenden ve felsefenin bataklığından çıkan ve tedavisi çok müşkil olan (...) zındıka hastalığı (Ş: 577).

Zındıka: 1.Şimdi bu zamanda en büyük tehlike olan zındıka (EL:429); 2.İki hayatımızı imhaya vesile olan zındıka (M.Müd.: 199).

Zındıklar: Muârızlarımız olan zındıklar (M.Müd.: 116);

Zihayat: 1.Kâinatın meyvesi, neticesi, gayesi, hülâsası olan zihayatlar (S:715); 2.Zemin ve âsumânın meyveleri ve neticeleri ve gayeleri olan zihayatlar (S:499); 3.Zât-ı Rahmânirrahim'in delilleri ve âyineleri olan zihayat (S:14, L:93); 4.Nur-u vücudun nuru olan zihayat (S:534); 5.Kâinatın bir nüsha-i musağğarası olan bir şecere-i zihayat (S:561); 6.Şecere-i hilkatin meyveleri olan zihayat (Ş:9); 7.Küçük bir daire olan bir zihayat (M:249); 8.Kâinatın hülâsası olan zihayat (L:350); 9.Kâinattaki bütün makasıd-ı Rabbaniyenin temerküz ettiği yeri ve medarları olan zihayat (Ş:19); 10.Masnûatın en mükemmeli olan zihayat (M:326); 11.Her bir i birer mucize-i Kudret olan zihayatlar (S:308); 12.Çok kıymetdar sanatta olan zihayatlar (Ş:13); 13.Mevcudâtın en eşrefi olan zihayat (S:614, M:226).

Zihin: Vicdanın anâsır-ı erbaası ve ruhun dört havassı olan irâde, zihin, his, latîfe-i Rabbaniye (HŞ:108).

Zikr-i hafi: Meclis-i halvette olan zikr-i hafi (S:371).

Zinet: Kâinatın renkleri, zinetleri, ışıkları, ziyaları, sanatları, hayatları, râbıtaları hükmünde olan hikmet, inayet, rahmet, cemâl, nizam, mizan, zinet (L:298).

Ziraat: 1.İnsanların medâr-ı hayatı olan ziraat (L:85); 2.Hayat-ı içtimaiyenin medârı olan sanat, ticaret, ziraat (L:135).

Ziruh: Zihayatın hülâsası olan bütün ziruh (Ş:90).

Zişuurlar: 1.Kâinattaki bütün makasıd-ı Rabbaniyenin temerküz ettiği yeri ve medarları olan (...) zişuurlar (Ş:19); 2.Kâinat sarayının binasındaki makasıd-ı Rabbaniyenin medârı olan zişuur (M: 254); 3.Zihayat içinde en eşref olan zişuur (S:614, M:226); 4.Zihayatın en mükemmeli olan zişuur (M: 326); 5.Zihayatın ziyası olan zişuur (S: 534); 6.İns ve cin ve melek olan zişuurlar (Ş: 517); 7.Kardeşlerim olan zişuur mahlukat (Ş:68).

Ziya: Masnûat-ı İlâhiyenin nescine, nakşına menşe ve müvellid ve beşik olan hava, su, ziya, toprak unsurları (S:297).

Ziyaeddin (K. S.): Evliya-i azimeden olan Hazret-i Ziyaeddin (K. S.) (KL: 76).

Ziyaret etmek: Mânevi bir hediye olan ziyaret etmek, görüşmek (EL:544).

Zülcelâl: 1.Bütün esmâsı kudsiye ve cemile olan Cemil-i Mutlak Zât-ı Zülcelâl (NİK: 121); 2.Şems-i Ezel ve Ebed olan Cemil-i Zülcelâl (Ş:70); 3.Ezel ve ebed ve hazâin-i rahmet mâliki ve defâin-i saadet sahibi olan Cemil-i Zülcelâl (M: 239); 4.Şems-i Ezel ve Ebed olan Cemil-i Zülcelâl (Ş:70); 5.Binler tabakat-ı cemâlin medârı olan bin bir esmâsının müsemması olan Cemil-i Zülcelâl (S:663); 6.Küre-i arz eczahâne-i kübrâsının eczacısı olan Hakim-i Zülcelâl (S: 162).

Zülfikâr: 1.Mânevi ve firdevsi olan nur Zülfikâr (EL: 172); 2.Dört yüz sahife olan ve yüz bin adamın imanlarını kurtarıp kuvvetlendiren Zülfikâr-ı Mucizât Mecmuası (M.Müd.: 428).

Zülkemâl: Binler kemâlâtın membaı (...) bin bir esmâsının müsemması olan (...) Mahbûb-u Zülkemâl (S: 663);

Zünnar: İtmam-ı rükûa mâni olan bir kısım zünnarlar (İ.İ.: 67)

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

"Ey Rabbimiz! Nurumuzu tamamla ve bizi bağışla, şüphesiz ki sen her şeye kadirsin."

Tahrim, 8

GÜNÜN HADİSİ

Her ölenin amel defteri kapanır. Yalnız Allah rızası için yurt sınırında nöbet bekleyenler müstesnadır

Riyazü's Salihin, 2/1297

TARİHTE BU HAFTA

*M. Sami Ramazanoğlu Hoca'nın Vefatı-1984(12 Şubat) *Ord.Prof.Dr.A.Süheyl Ünver Vefat Etti-1986(14 Şubat) *Ruslar Erzurum'u İşgal Etti-1915(16 Şubat) *Büyük Mücahid Şeyh Şamil Hazretleri Vefat Etti-1871(17 Şubat)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI