Cevaplar.Org

MEKTUBAT ve Sualler-5

Yirminci Mektup Merâtib-i tevhid-i hakikî hakkında. [Sual: Sabah ve akşam namazından sonra tekrarı, pek çok fazileti bulunan ve bir rivâyet-i sahîhada ism-i âzam mertebesini taşıyan cümle-i tevhîdiyenin(“Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerike leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü, yuhyî ve yümît ve hüve hayyü’l-lâyemût, biyedihi’l-hayr ve hüve ‘alâ külli şey’in kadîr ve ileyhi’l-masîr.”) izâhı nedir?]


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2015-11-07 09:35:05

Yirminci Mektup

Merâtib-i tevhid-i hakikî hakkında.

[Sual: Sabah ve akşam namazından sonra tekrarı, pek çok fazileti bulunan ve bir rivâyet-i sahîhada ism-i âzam mertebesini taşıyan cümle-i tevhîdiyenin("Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerike leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü, yuhyî ve yümît ve hüve hayyü'l-lâyemût, biyedihi'l-hayr ve hüve 'alâ külli şey'in kadîr ve ileyhi'l-masîr.") izâhı nedir?] /Yirminci Mektup / İki Makam, bir Mukaddime.

[Sual: Tevhid-i hakikînin mertebeleri nelerdir?] /Yirminci Mektup /İki Makam, bir Mukaddime.

[Sual: "Kelime-i şehâdetin birinci kelâmı olan "Eşhedü el-lâilâhe illallah" hükmünün kuvvetli isbâtı" nasıldır?] /Yirminci Mektup/ İki Makam, bir Mukaddime.

Birinci Makam

[Sual: Kelâm-ı tevhidin birinci kelâmı olan "Lâ ilâhe illallah" kelimesinde, nasıl bir müjde var; hadsiz hâcâta müptelâ, nihayetsiz düşmanların hücumuna hedef olan insan ruhu nasıl bir istimdat noktası bulur?] /Yirminci Mektup/ Birinci Makam/ Birinci Kelime.

[Sual: Kelâm-ı tevhidin ikinci kelâmı olan "vahdehu" kelimesinde, nasıl bir müjde var; kâinatın ekser envâıyla alâkadar ve o alâkadarlık yüzünden perişan ve keşmekeş içinde boğulmak derecesine gelen ruh-u beşer ve kalb-i insan "vahdehu" kelimesinde nasıl bir melce', bir halaskâr bulur?] /Yirminci Mektup/ Birinci Makam/ İkinci Kelime.

[Sual: Kelâm-ı tevhidin üçüncü kelâmı olan "lâ şerikelehü" -Allah" bir olur, müteaddit olamaz- kelimesinde, nasıl bir müjde var; izahı nasıldır?] /Yirminci Mektup/ Birinci Makam/ Üçüncü Kelime.

 [Sual: Kelâm-ı tevhidin dördüncü kelâmı olan "lehü'l-mülkü" -Mülk umumen onundur- kelimesinde nasıl bir müjde var izahı nasıldır?] /Yirminci Mektup/ Birinci Makam/ Dördüncü Kelime.

[Sual: Kelâm-ı tevhidin beşinci kelâmı olan "lehü'l-hamdü" -Hamd ve sena, medih ve minnet ona mahsustur, ona lâyıktır- kelimesinde nasıl bir müjde var; izahı nasıldır?] /Yirminci Mektup/ Birinci Makam/ Beşinci Kelime.

[Sual: Kelâm-ı tevhidin altıncı kelâmı olan "yuhyî" -Hayatı veren odur- kelimesinde nasıl bir müjde var, izahı nasıldır?] /Yirminci Mektup/ Birinci Makam/ Altıncı Kelime.

 

[Sual: Kelâm-ı tevhidin yedinci kelâmı olan "ve yümît" -Mevti veren odur- kelimesinde fani cin ve inse nasıl bir müjde var?] /Yirminci Mektup/ Birinci Makam/ Yedinci Kelime.

[Sual: Kelâm-ı tevhidin sekizinci kelâmı olan "ve hüve hayyu'l-lâyemût" -Mâbud-u Lemyezel'in ezelî ve ebedî bir hayat-ı daimesi vardır- kelimesinde cin ve inse ve bütün zîşuura ve ehl-i muhabbet ve aşka nasıl bir müjde vardır?] /Yirminci Mektup/ Birinci Makam/ Sekizinci Kelime.

[Sual: Kelâm-ı tevhidin dokuzuncu kelâmı olan "biyedihi'l-hayr" -Her yaptığınız hayrat, onun defterine geçer; her işlediğiniz âmal-i sâliha, yanında kaydedilir- kelimesinde cin ve inse nasıl bir müjde vardır?] /Yirminci Mektup/ Birinci Makam/ Dokuzuncu Kelime.

[Sual: Kelâm-ı tevhidin onuncu kelâmı olan "ve hüve 'alâ külli şey'in kadîr" -O Vâhid'dir, Ehad'dir, her şey'e kâdirdir. Hiçbir şey ona ağır gelmez- kelimesinde cin ve inse nasıl bir müjde vardır?] /Yirminci Mektup/ Birinci Makam/ Onuncu Kelime.

[Sual: Kelâm-ı tevhidin on birinci kelâmı olan "ve ileyhi'l-masîr" -Bu imtihan yeri olan dünyaya gönderilen insanlar, vazifelerini bitirip ve hizmetlerini tamamladıktan sonra, yine onları gönderen Hâlık-ı Zülcelâline dönecekler ve Mevlâ-yı Kerim'lerine kavuşacaklar- kelimesinde cin ve inse nasıl bir müjde vardır?] /Yirminci Mektup/ Birinci Makam/ On Birinci Kelime.

İkinci Makam

[Sual: İsm-i Azam noktasında, tevhidin isbâtına muhtasar bir işaret nasıldır?] /Yirminci Mektup/ İkinci Makam, On Bir Kelime.

[Sual: Kelâm-ı tevhidin ["Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerike leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü, yuhyî ve yümît ve hüve hayyü'l-lâyemût, biyedihi'l-hayr ve hüve 'alâ külli şey'in kadîr ve ileyhi'l-masîr."] hakikati nedir?] /Yirminci Mektup/ İkinci Makam, On Bir Kelime

[Sual: Kelâm-ı tevhidin birinci kelâmı olan "Lâ ilâhe illallah" kelimesinde nasıl bir tevhid-i Ulûhiyet ve Mâbudiyet vardır?] /Yirminci Mektup/ İkinci Makam/ Birinci Kelime.

[Sual: Kelâm-ı tevhidin ikinci kelâmı olan "vahdehu" kelimesi mertebe-i tevhidi nasıl gösterir?] /Yirminci Mektup/ İkinci Makam/ İkinci Kelime.

[Sual: Kelâm-ı tevhidin üçüncü kelâmı olan "lâ şerikelehü" kelimesinin izah ve isbâtı nasıldır?] /Yirminci Mektup/ İkinci Makam/ Üçüncü Kelime.

[Sual: Kelâm-ı tevhidin dördüncü kelâmı olan "lehü'l-mülkü" kelimesindeki mertebe-i uzma-i mâlikiyetin isbâtı ve makam-ı a'zam-ı tevhidin izahı nedir?] /Yirminci Mektup/ İkinci Makam/ Dördüncü Kelime.

[Sual: Kelâm-ı tevhidin beşinci kelâmı olan "lehü'l-hamdü" kelimesindeki hakikat-i Tevhid'in bürhânı nedir, izahı nasıldır?] /Yirminci Mektup/ İkinci Makam/ Beşinci Kelime.

[Sual: Kelâm-ı tevhidin altıncı kelâmı olan "yuhyî" kelimesindeki mertebe-i tevhidin isbâtı nasıldır?] /Yirminci Mektup/ İkinci Makam/ Altıncı Kelime.

[Sual: Kelâm-ı tevhidin yedinci kelâmı olan "ve yümît" -mevti veren dahi yine O'dur- kelimesinin izahı nedir, mevt yalnız tahrip ve sönmek midir?] /Yirminci Mektup/ İkinci Makam/ Yedinci Kelime.

[Sual: Kelâm-ı tevhidin sekizinci kelâmı olan "ve hüve hayyu'l-lâyemût"-Hayatı daimîdir, mevt ve fena, adem ve zeval ona ârız olamaz.- kelimesinin izahı nedir?] /Yirminci Mektup/ İkinci Makam/ Sekizinci Kelime.

[Sual: Kelâm-ı tevhidin dokuzuncu kelâmı olan "bi yedihi'l-hayr" - Bütün hayrat onun elindedir.- kelimesinin hakikati, izahı nedir?] /Yirminci Mektup/ İkinci Makam/ Dokuzuncu Kelime.

[Sual: İlim ve irade-i İlahiyenin isbâtı nasıldır?] /Yirminci Mektup/ İkinci Makam/ Dokuzuncu Kelime.

[Sual: [Hiçbir şey ona ağır gelemez] bürhânıyla [Sizin yaratılmanız ve diriltilmeniz bir kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir, Lokman Sûresi: 31/28] âyetinin sırrı ve hakikati nedir?] /Yirminci Mektup/ İkinci Makam/ Onuncu Kelime.

[Sual: Kelâm-ı tevhidin onuncu kelâmı olan "ve hüve 'alâ külli şey'in kadîr"-Hiçbir şey ona ağır gelemez.- kelimesinin hakikati, izahı nedir?] /Yirminci Mektup/ İkinci Makam/ Onuncu Kelime.

 [Sual: Şu kâinatta şu görünen ef'al ile tasarruf eden Zât-ı Kadîr'in kudretine nispeten Cennet'in îcadı, bir bahar kadar kolay ve bir baharın îcadı, bir çiçek kadar kolaydır. Ve bir çiçeğin mehasin-i sanatı ve letaif-i hilkati, bir bahar kadar letafetli ve kıymetli olabilir. Şu hakikatin sırları nelerdir?] /Yirminci Mektup / İkinci Makam/ Onuncu Kelime/ Dördüncüsü.

[Sual: Kelâm-ı tevhidin on birinci kelâmı olan "ve ileyhi'l-masîr" -Merciiniz onun dergâhıdır, melceiniz onun rahmetidir.- kelimesinin hakikati, izahı nedir?] /Yirminci Mektup/ İkinci Makam/ On Birinci Kelime.

Yirminci Mektubun Onuncu Kelimesine Zeyl

Sual: Said Nursi: "Sen çok yerlerde demişsin ki: "Vahdette nihayet derecede kolaylık var; kesrette ve şirkte nihayet müşkülât oluyor. Vahdette vücub derecesinde bir suhûlet var; şirkte imtinâ derecesinde bir suûbet var" diyorsun. Halbuki, gösterdiğin müşkülât ve muhâlât, vahdet tarafında da cereyan eder. Meselâ, diyorsun: "Eğer zerreler memur olmazlarsa, her bir zerrede, ya bir ilm-i muhit veya bir kudret-i mutlaka veya hadsiz mânevî makineler, matbaalar bulunmak lâzım gelir. Bu ise yüz derece muhaldir." Halbuki, o zerreler memur-u İlâhî de olsalar, yine öyle bir mazhariyet lâzım gelir, tâ hadsiz muntazam vazifelerini yapabilsinler. Bunun hallini isterim?" sualine ne cevap veriyor? /Yirminci Mektup /Onuncu Kelime Yirminci Mektubun Onuncu Kelimesine Zeyl.

Yirmi Birinci Mektup

[Sual: Cenâb-ı Hak ihtiyar peder ve valideye şefkati nasıl celp ediyor?] /Yirmi Birinci Mektup.

Yirmi İkinci Mektup

İki Mebhastır.

Birinci Mebhas Ehl-i İmanı uhuvvete ve muhabbete davet eder.

Birinci Mebhas

[Sual: Kin ve adâvet; niçin, ehl-i îman ortasında -hakikatçe, hikmetçe, insaniyetçe, İslâmiyetçe, hayat-ı şahsiyece, hayat-ı içtimaiyece ve hayat-ı maneviyece- gayet çirkin ve merdud ve zulümdür?] /Yirmi İkinci Mektup /Birinci Mebhas.

[Sual: Kin ve adâvet marazıyla hasta olanlar, nasıl şifa bulurlar?] /Yirmi İkinci Mektup /Birinci Mebhas.

[Sual: Müminlerde nifak ve şikak, kin ve adâvete sebebiyet veren tarafgirlik, inat ve haset, hakikat nazarında niçin zulümdür?] /Yirmi İkinci Mektup /Birinci Mebhas /Birinci Vecih.

[Sual: Müminlerde nifak ve şikak, kin ve adâvete sebebiyet veren tarafgirlik, inat ve haset, hikmet nazarında niçin zulümdür?] /Yirmi İkinci Mektup /Birinci Mebhas /İkinci Vecih.

[Sual: Niçin, vahdet-i itikat vahdet-i içtimaiyeyi iktiza eder?] /Yirmi İkinci Mektup/ Birinci Mebhas/ İkinci Vecih.

[Sual: Bir müminde bulunan câni bir sıfat yüzünden sair masum sıfatlarını mahkûm edip ona adâvet -düşmanlık- ve kin bağlanır mı, bahusus bir müminin fena bir sıfatından darılıp küsüp, o müminin akrabasına düşman olunur mu?] /Yirmi İkinci Mektup/ Birinci Mebhas/ Üçüncü Vecih.

[Sual: Müminlerde nifak ve şikak, kin ve adâvete sebebiyet veren tarafgirlik, inat ve haset, hayat-ı şahsiye nazarında niçin zulümdür?] /Yirmi İkinci Mektup/ Birinci Mebhas/ Dördüncü Vecih.

[Sual: Niçin; insanın, mesleğini ve efkârını hak bildiğin vakit: "Mesleğim haktır veya daha güzeldir" demeye hakkı var; fakat, yalnız hak benim mesleğimdir, demeye hakkı yoktur?] /Yirmi İkinci Mektup/ Birinci Mebhas/ Dördüncü Vecih/ Birincisi.

[Sual: "Her dediğin doğru olmalı. Fakat her doğruyu demek doğru değildir.", neden?] /Yirmi İkinci Mektup /Birinci Mebhas /Dördüncü Vecih /İkinci Düstur.

[Sual: Niçin, adâvet hasleti -düşmanlık sıfatı-, her şeyden evvel kendisi adâvete lâyıktır?] /Yirmi İkinci Mektup /Birinci Mebhas /Dördüncü Vecih /Üçüncü Düstur.

[Sual: Hasedin -kin beslemenin, çekememenin- çaresi nedir?] /Yirmi İkinci Mektup /Birinci Mebhas /Dördüncü Vecih /Dördüncü Düstur.

Sual: "İhtiyar benim elimde değil; fıtratımda adâvet var; hem damarıma dokundurmuşlar, vazgeçemiyorum?" sualine cevap nedir? /Yirmi İkinci Mektup /Birinci Mebhas /Dördüncü Vecih /Dördüncü Düstur /Eğer dersen.

[Sual: Müminlerde inat ve tarafgirlik, hayat-ı içtimaiyece, niçin gayet zararlıdır?] /Yirmi İkinci Mektup /Birinci Mebhas /Beşinci Vecih.

Sual: "Eğer denilse: Hadîste "İhtilafü ümmetî rahmetün" [Ümmetimin ihtilafı, rahmettir.] denilmiş. İhtilaf ise, tarafgirliği iktiza ediyor. Hem tarafgirlik marazı; mazlum avamı, zalim havassın şerrinden kurtarıyor. Çünki bir kasabanın ve bir köyün havassı ittifak etseler, mazlum avamı ezerler. Tarafgirlik olsa, mazlum bir tarafa iltica eder, kendisini kurtarır. Hem tesadüm-ü efkârdan ve tehalüf-ü ukûlden hakikat tamamıyla tezahür eder?" sualine cevap nedir?/Yirmi İkinci Mektup/ Birinci Mebhas/ Beşinci Vecih.

[Sual: Hayat-ı maneviye ve sıhhat-ı ubudiyet, niçin adâvet ve inad ile sarsılır?] /Yirmi İkinci Mektup /Birinci Mebhas /Altıncı Vecih.

[Sual: Cemaat-ı İslâmiyeye hizmet dava edenler niçin aralarındaki cüz'î adâvetleri unutmalı?] /Yirmi İkinci Mektup /Birinci Mebhas /Beşinci Vecih.

İkinci Mebhas

[Sual: Ehl-i îmanı hırstan şiddetli bir surette men eden sebepler nelerdir?] /Yirmi İkinci Mektup/ İkinci Mebhas.

[Sual: Niçin, hırs hayat-ı İslâmiyeye en müdhiş bir maraz-ı muzırdır?] /Yirmi İkinci Mektup/ İkinci Mebhas.

[Sual: Hırs, ehl-i iman arasında neden adâvet kadar muzır ve çirkindir?] /Yirmi İkinci Mektup/ İkinci Mebhas.

[Sual: En cüz'î işlerde bile herkes hırsın sû'-i tesirini nasıl hissedebilir?] /Yirmi İkinci Mektup/ İkinci Mebhas.

Sual: "Müslümanlara [Birinci Harb-i Umumî'de] gelen bu açlık, bu zayiat-ı mâliye ve meşakkat-ı bedeniye nedendir?" /Yirmi İkinci Mektup/ İkinci Mebhas.

[Sual: Beşerin hayat-ı içtimaîsindeki bütün ahlâksızlığın ve bütün ihtilâlâtın [kavga ve çatışmaların] menşei nedir?] /Yirmi İkinci Mektup/ İkinci Mebhas.

[Sual: Zekâtın ehemmiyeti ve bir rükn-ü İslâmî olmasının hikmeti nedir?] /Yirmi İkinci Mektup /İkinci Mebhas /İkinci Mebhasın Hâtimesi.

[Sual: İhsanlar zekât namına olmazsa, ne zararı var?] /Yirmi İkinci Mektup /İkinci Mebhas.

Hatime Gıybet Hakkındadır.

[Sual: Gıybet, niçin: mezmum ve merdud ve çirkin ve muzırdır?] /Yirmi İkinci Mektup /İkinci Mebhas /İkinci Mebhasın Hâtimesi.

[Sual: Gıybet; niçin, ehl-i adâvet ve hased ve inadın en çok istimal ettikleri alçak bir silâhtır?] /Yirmi İkinci Mektup /İkinci Mebhas /İkinci Mebhasın Hâtimesi /Altıncısı.

[Sual: Gıybetin caiz olduğu mahsus birkaç madde hangileridir?] /Yirmi İkinci Mektup /İkinci Mebhas /İkinci Mebhasın Hâtimesi /Altıncısı.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Kim Allah'a güvenip dayanırsa, Allah ona yeter.

Talak,3

GÜNÜN HADİSİ

"Kişinin yapacağı en üstün iyiliklerden biri, ölümünden sonra babasının dostlarına sıla-i rahimde bulunmasıdır"

Müslim, Birr, 11-13 (2552);

TARİHTE BU HAFTA

*Genç Osman'ın Yedikule'de Şehid Edilmesi (20 Mayıs 1622) *İbn-i Sina'nın Vefatı(21 Mayıs 1037) *Dandanakan Zaferi (23 Mayıs 1040) *Necip Fazıl'ın Vefatı (25 Mayıs 1983)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI