Cevaplar.Org

V HARFİ

Vâcib-ül Vücud: 1.Biküll-i ihsan olan Vâcib-ül Vücud (L:421); 2.Bütün mevcudât, esmâsının cilvelerine mazhar olan Zât-ı Vâcib-ül Vücud (M: 494); 3.Kemâl-i Mutlak ve Kâmil-i Zülcelâl olan Vâcib-ül Vücud (M: 305); 4.Nihayetsiz kadir, kavi, gani ve müstağni olan Vâcib-ül Vücud (S:574); 5.Sahib-i hakiki olan Vâcib-ül Vücud (MN:52).


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2015-11-07 09:31:58

Vâcib-ül Vücud: 1.Biküll-i ihsan olan Vâcib-ül Vücud (L:421); 2.Bütün mevcudât, esmâsının cilvelerine mazhar olan Zât-ı Vâcib-ül Vücud (M: 494); 3.Kemâl-i Mutlak ve Kâmil-i Zülcelâl olan Vâcib-ül Vücud (M: 305); 4.Nihayetsiz kadir, kavi, gani ve müstağni olan Vâcib-ül Vücud (S:574); 5.Sahib-i hakiki olan Vâcib-ül Vücud (MN:52).

Vahdâniyet: (Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın) üss-ül esas davası olan vahdâniyet (Ş:128, M:233).

Vahdâniyet: (Sikke-i Vahdâniyet): Hazret-i Âdem'den tâ kıyamete kadar gelmiş ve gelecek bütün insanların aza-yı esaside bir olan simalarındaki sikke-i Vahdâniyet (L:411).

Vahdâniyet-i İlâhiye: Kemâl-i mutlak olan vahdâniyet-i İlâhiye (M: 204).

Vahdâniyetin bürhan-ı azamı: Yedinci Şuâ olan vahdâniyetin ve tevhidin bürhan-ı azamı (Ş:607, STG:114).

Vahdet: 1.Kemâlât-ı İlâhiyenin medarı olan vahdet (S:109, Ş:186); 2.Vücudun en sağlam ve tagayyürden ve ademden en mukaddes sıfatı olan vahdet (L:324); 3.En kuvvetli nokta-i istinadımız olan vahdet ve uhuvvet-i İslâmiye (Ş:347, EL: 309).

Vahdet-ül Vücud: Tarikatin gayet mühim bir meşrebi olan Vahdet-ül Vücud namı altındaki vahdet-üş şuhud, yani Vâcib-ül Vücud'un vücudunu hasr-ı nazar (M: 481).

Vâhid-i Ehad: Biküll-i ihsan olan (...) Vâhid-i Ehad (L:421).

Vahiy: İlhamdan çok yüksek olan vahiy (Ş:122).

Vâizler: Risâle-i Nur'un hakiki sâhibleri olan müftüler, vâizler, imamlar, hocalardan mânevi kahramanlar meydana çıktılar¸ şimdiye kadar Nur'un fedâkârları; gençler, mektepliler, muallimler idi (EL:315).

Vakit: Hakiki sermâye olan vakit (L:144).

Vâlide: 1.En hakiki dost ve en sâdık muhip olan peder ve vâlide (M: 279); 2.Hakiki ve sâdık dostlar olan peder ve vâlide (KL: 286).

Validelik şefkati: En muhterem bir hakikat olan validelik şefkati (M: 523).

Van Kal'ası: Horhor toprağının kapıcısı olan kal'a (Van Kal'ası) (Mün.: 48).

Vasat mahreci: Bütün harflerin esas mahreçleri olan halk, vasat, şefe mahreçleri (İ.İ.:34).

Vatan: 1.İslâm memleketi olan bu vatan (EL:339); 2.Sükûnete muhtaç olan bu vatan (EL:21, M.Müd.:164).

Vatandaşlar: Eski çağların cihangir Asya ordularının kahraman askerlerinin ahfâdı olan vatandaşlarım ve kardeşlerim (DHÖ:50).

Vatanın evladları: Ehl-i Kur'ân olan şu vatanın evlâdları (M:345).

Vaveylâlar: Firak-ı ebediden hasıl olan vaveylâlar (S:552).

Vazife: Âlâ-yı illiyyin olan (...) ulvi vazife(...), mektûbât-ı samedâniye olma (S: 73).

Vazife-i imaniye: Âlem-i İslâmı bir cihette tenvir edecek ve kudsi bir dehânın nurları olan bir vazife-i imaniye (EL:59).

Ve'd-i benat: Kasâvet-i mücessemenin misal-i müşahhası olan ve'd-i benat (M:151).

Vedûd ismi: 1.Cemil isminde münderiç olan Vedûd ve Rahim isimleri (S:668); Eâzım-ı Esmâ-i İlâhiyeden olan Rahim ve Hakim ve Vedûd (M:303); 2.Esmâ-i İlâhiyenin âzamlarından olan (...) Vedûd (M:535).

Velâyet: 1.Mazhariyet-i esmâdan ibaret olan meratib-i velâyet (M:478); 2.Herkesin makbulü ve her şahıs onu kazanmağa müştâk olan mânevi makam sahibi olmak ve velâyet mertebelerinde terakki etmek (EL:229).

Velâyet-i Ahmediye: 1.Velâyet-i kübrâ olan velâyet-i Ahmediyye (A.S.M.) (KL:318); 2.En mühim tarikat olan velâyet-i kübrâ (M: 519).

Veliler: 1.Münevver kalblerin kutubları olan veliler (Ş: 182); 2.Bütün münevver kalblerin kutupları olan veliler (S:105); 3.Uyanık iken çok defa sohbet-i Nebeviyeye mazhar olan veliler (S:511).

Veraset-i Nübüvvet: Velâyet-i kübrâ olan veraset-i Nübüvvet ve sıddîkkıyet (S:519).

Verese: Ehl-i sahv olan sahabe ve sıddîkin ve verese (M:527).

Vesâit-i zâhiriye: Rahmet-i hassaya perde olan vesâit-i zâhiriye (L:103).

Vesveseler: Günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler (L:6).

Vicdan: 1.Adâlet-perver olan vicdan (T: 230); 2.Bürhan-ı enfüsi olan vicdan (MN:232); 3.Fıtrat-ı zişuur olan vicdan (M: 503); 4.İnsanın fıtrat-ı zişûuru olan vicdanı, saadet-i ebediyeye bakar, gösterir (S:552).

Vilâyat-ı şarkıye: Dört-beş büyük milletlerin merkezinde olan vilâyat-ı şarkıye (EL:569).

Vird-i zeban: Âlem-i İslâmın her bir ferdinin vird-i zebanı olan "Allahümme'ğfir li'l mü'minîne ve'l mü'minât" duası (T:138).

Vukuat: Mazideki acaib-i kudreti olan vukuat (M: 253).

Vücub: Vücudun en kuvvetli mertebesi olan vücub (L:324).

Vücut: 1.En büyük bir nimet olan vücut (Ş: 64); 2.Hayr-ı mahz olan daire-i vücut (Ş: 225); Hayr-ı mahz olan vücut (S: 375, L: 7); 3.Ayn-ı lezzet olan vücut (L: 328); 4.Cenâb-ı Hakk'ın sana verdiği mahz-ı nimet olan vücut mertebeleri (M: 304).

 

 

 


Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında, acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır.

TAHRÎM,6

GÜNÜN HADİSİ

Allah'ım! Bizi sevgin ve bizi sana yaklaştıracak olanların sevgisiyle rızıklandır.

Tirmizi, Daavat:72-73

TARİHTE BU HAFTA

*I.Dünya Savaşı Sona Erdi(11 Kasım 1918) *Bolu-Düzce-Kaynaşlı Depremi(12 Kasım 1999) *Mehmed Zahid Kotku Hz.lerinin Vefatı(13 Kasım 1980) *K.K.T.C Kuruldu(15 Kasım 1983) *Muhyiddin-i Arabi Hz.lerinin Vefatı(16 Kasım 1240)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI