Cevaplar.Org

V HARFİ

Vâcib-ül Vücud: 1.Biküll-i ihsan olan Vâcib-ül Vücud (L:421); 2.Bütün mevcudât, esmâsının cilvelerine mazhar olan Zât-ı Vâcib-ül Vücud (M: 494); 3.Kemâl-i Mutlak ve Kâmil-i Zülcelâl olan Vâcib-ül Vücud (M: 305); 4.Nihayetsiz kadir, kavi, gani ve müstağni olan Vâcib-ül Vücud (S:574); 5.Sahib-i hakiki olan Vâcib-ül Vücud (MN:52).


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2015-11-07 09:31:58

Vâcib-ül Vücud: 1.Biküll-i ihsan olan Vâcib-ül Vücud (L:421); 2.Bütün mevcudât, esmâsının cilvelerine mazhar olan Zât-ı Vâcib-ül Vücud (M: 494); 3.Kemâl-i Mutlak ve Kâmil-i Zülcelâl olan Vâcib-ül Vücud (M: 305); 4.Nihayetsiz kadir, kavi, gani ve müstağni olan Vâcib-ül Vücud (S:574); 5.Sahib-i hakiki olan Vâcib-ül Vücud (MN:52).

Vahdâniyet: (Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın) üss-ül esas davası olan vahdâniyet (Ş:128, M:233).

Vahdâniyet: (Sikke-i Vahdâniyet): Hazret-i Âdem'den tâ kıyamete kadar gelmiş ve gelecek bütün insanların aza-yı esaside bir olan simalarındaki sikke-i Vahdâniyet (L:411).

Vahdâniyet-i İlâhiye: Kemâl-i mutlak olan vahdâniyet-i İlâhiye (M: 204).

Vahdâniyetin bürhan-ı azamı: Yedinci Şuâ olan vahdâniyetin ve tevhidin bürhan-ı azamı (Ş:607, STG:114).

Vahdet: 1.Kemâlât-ı İlâhiyenin medarı olan vahdet (S:109, Ş:186); 2.Vücudun en sağlam ve tagayyürden ve ademden en mukaddes sıfatı olan vahdet (L:324); 3.En kuvvetli nokta-i istinadımız olan vahdet ve uhuvvet-i İslâmiye (Ş:347, EL: 309).

Vahdet-ül Vücud: Tarikatin gayet mühim bir meşrebi olan Vahdet-ül Vücud namı altındaki vahdet-üş şuhud, yani Vâcib-ül Vücud'un vücudunu hasr-ı nazar (M: 481).

Vâhid-i Ehad: Biküll-i ihsan olan (...) Vâhid-i Ehad (L:421).

Vahiy: İlhamdan çok yüksek olan vahiy (Ş:122).

Vâizler: Risâle-i Nur'un hakiki sâhibleri olan müftüler, vâizler, imamlar, hocalardan mânevi kahramanlar meydana çıktılar¸ şimdiye kadar Nur'un fedâkârları; gençler, mektepliler, muallimler idi (EL:315).

Vakit: Hakiki sermâye olan vakit (L:144).

Vâlide: 1.En hakiki dost ve en sâdık muhip olan peder ve vâlide (M: 279); 2.Hakiki ve sâdık dostlar olan peder ve vâlide (KL: 286).

Validelik şefkati: En muhterem bir hakikat olan validelik şefkati (M: 523).

Van Kal'ası: Horhor toprağının kapıcısı olan kal'a (Van Kal'ası) (Mün.: 48).

Vasat mahreci: Bütün harflerin esas mahreçleri olan halk, vasat, şefe mahreçleri (İ.İ.:34).

Vatan: 1.İslâm memleketi olan bu vatan (EL:339); 2.Sükûnete muhtaç olan bu vatan (EL:21, M.Müd.:164).

Vatandaşlar: Eski çağların cihangir Asya ordularının kahraman askerlerinin ahfâdı olan vatandaşlarım ve kardeşlerim (DHÖ:50).

Vatanın evladları: Ehl-i Kur'ân olan şu vatanın evlâdları (M:345).

Vaveylâlar: Firak-ı ebediden hasıl olan vaveylâlar (S:552).

Vazife: Âlâ-yı illiyyin olan (...) ulvi vazife(...), mektûbât-ı samedâniye olma (S: 73).

Vazife-i imaniye: Âlem-i İslâmı bir cihette tenvir edecek ve kudsi bir dehânın nurları olan bir vazife-i imaniye (EL:59).

Ve'd-i benat: Kasâvet-i mücessemenin misal-i müşahhası olan ve'd-i benat (M:151).

Vedûd ismi: 1.Cemil isminde münderiç olan Vedûd ve Rahim isimleri (S:668); Eâzım-ı Esmâ-i İlâhiyeden olan Rahim ve Hakim ve Vedûd (M:303); 2.Esmâ-i İlâhiyenin âzamlarından olan (...) Vedûd (M:535).

Velâyet: 1.Mazhariyet-i esmâdan ibaret olan meratib-i velâyet (M:478); 2.Herkesin makbulü ve her şahıs onu kazanmağa müştâk olan mânevi makam sahibi olmak ve velâyet mertebelerinde terakki etmek (EL:229).

Velâyet-i Ahmediye: 1.Velâyet-i kübrâ olan velâyet-i Ahmediyye (A.S.M.) (KL:318); 2.En mühim tarikat olan velâyet-i kübrâ (M: 519).

Veliler: 1.Münevver kalblerin kutubları olan veliler (Ş: 182); 2.Bütün münevver kalblerin kutupları olan veliler (S:105); 3.Uyanık iken çok defa sohbet-i Nebeviyeye mazhar olan veliler (S:511).

Veraset-i Nübüvvet: Velâyet-i kübrâ olan veraset-i Nübüvvet ve sıddîkkıyet (S:519).

Verese: Ehl-i sahv olan sahabe ve sıddîkin ve verese (M:527).

Vesâit-i zâhiriye: Rahmet-i hassaya perde olan vesâit-i zâhiriye (L:103).

Vesveseler: Günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler (L:6).

Vicdan: 1.Adâlet-perver olan vicdan (T: 230); 2.Bürhan-ı enfüsi olan vicdan (MN:232); 3.Fıtrat-ı zişuur olan vicdan (M: 503); 4.İnsanın fıtrat-ı zişûuru olan vicdanı, saadet-i ebediyeye bakar, gösterir (S:552).

Vilâyat-ı şarkıye: Dört-beş büyük milletlerin merkezinde olan vilâyat-ı şarkıye (EL:569).

Vird-i zeban: Âlem-i İslâmın her bir ferdinin vird-i zebanı olan "Allahümme'ğfir li'l mü'minîne ve'l mü'minât" duası (T:138).

Vukuat: Mazideki acaib-i kudreti olan vukuat (M: 253).

Vücub: Vücudun en kuvvetli mertebesi olan vücub (L:324).

Vücut: 1.En büyük bir nimet olan vücut (Ş: 64); 2.Hayr-ı mahz olan daire-i vücut (Ş: 225); Hayr-ı mahz olan vücut (S: 375, L: 7); 3.Ayn-ı lezzet olan vücut (L: 328); 4.Cenâb-ı Hakk'ın sana verdiği mahz-ı nimet olan vücut mertebeleri (M: 304).

 

 

 


Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Onu(Kur’an’ı) Ruh-ul Emin(Cebrail), inzar edenlerden olasın diye, kalbine apaçık Arapça olarak indirmiştir.

Şuara:193-195

GÜNÜN HADİSİ

"Nerede olursan ol, Allah'tan kork! Kötülüğün ardından onu silecek bir iyilik yap! İnsanlara iyi ahlakla davran!"

Tirmizi

TARİHTE BU HAFTA

*M. Sami Ramazanoğlu Hoca'nın Vefatı-1984(12 Şubat) *Ord.Prof.Dr.A.Süheyl Ünver Vefat Etti-1986(14 Şubat) *Ruslar Erzurum'u İşgal Etti-1915(16 Şubat) *Büyük Mücahid Şeyh Şamil Hazretleri Vefat Etti-1871(17 Şubat)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI