Cevaplar.Org

MEKTUBAT ve Sualler-4

On Dokuzuncu Mektup Mucizât-ı Ahmediye (a.s.m.) [Sual: Risâlet-i Ahmediye’nin, kelime-i şehâdetin ikinci kelâmı olan “Eşhedü enne Muhammede’r-rasûlüllah”ın hükmünün, kat'î ve kuvvetli isbâtı nasıldır?] /On Dokuzuncu Mektup.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2015-10-31 07:10:33

On Dokuzuncu Mektup

Mucizât-ı Ahmediye (a.s.m.)

[Sual: Risâlet-i Ahmediye'nin, kelime-i şehâdetin ikinci kelâmı olan "Eşhedü enne Muhammede'r-rasûlüllah"ın hükmünün, kat'î ve kuvvetli isbâtı nasıldır?] /On Dokuzuncu Mektup.

[Sual: Şu kâinatın sahip ve mutasarrıfı neden Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm ile konuşmuş ve onu Resul yapmış?] /On Dokuzuncu Mektup/ Birinci Nükteli İşaret.

[Sual: Resûl-ü Ekrem'in davasına Hâlik-ı Kâinat tarafından Mûcize ile tasdik edilmesi ne demektir?] /On Dokuzuncu Mektup/ İkinci Nükteli İşaret.

[Sual: Nübüvvet-i Ahmediye'nin (A.S.M.) envâ-ı mucizâtı [Mûcizelerinin çeşitleri] nelerdir?] /On Dokuzuncu Mektup/ Üçüncü Nükteli İşaret.

[Sual: Nübüvvet-i Ahmediyenin (A.S.M.) delilleri, kaç kısımdır?] /On Dokuzuncu Mektup /Üçüncü Nükteli İşaret.

[Sual: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın, kendinden sonra sahabe ve Âl-i Beyt'in başına gelen ve ümmetin ileride mazhar olacağı hâdisata dair ihbarat-ı sâdıka-i gaybiyesi [gabya dair doğru haberler] kısmının misalleri nelerdir?] /On Dokuzuncu Mektup/ Dördüncü Nükteli İşaret/ İkinci Esas.

[Sual: Vahiy kaç kısımdır?] /On Dokuzuncu Mektup/ Dördüncü Nükteli İşaret/ İkinci Esas.

[Sual: Tevâtür kaç kısımdır?] /On Dokuzuncu Mektup/ Dördüncü Nükteli İşaret/ Üçüncü Esas.

Sual: An'aneli senedin faydası nedir ki lüzumsuz yerde, malûm bir vâkıada, "an filân, an filân" derler? /On Dokuzuncu Mektup/ Dördüncü Nükteli İşaret/ Üçüncü Esas.

Sual: Neden, hâdisât-ı i'câziye, sair zarurî ahkâm-ı şer'iye gibi tevatür suretinde, pek çok tariklerle, çok ehemmiyetli nakledilmemiş? /On Dokuzuncu Mektup/ Dördüncü Nükteli İşaret/ Üçüncü Esas.

[Sual: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın, umûr-u gaybiyeye dair haberlerinin misalleri nelerdir?] /On Dokuzuncu Mektup / Beşinci Nükteli İşaret.

Sual: Denilir ki: "Hazret-i Ali, o derece hilâfete liyâkatı olduğu ve Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'a karâbeti ve hârikulâde cesaret ve ilmi ile beraber, neden hilâfette tekaddüm ettirilmedi ve neden onun hilâfeti zamanında İslâm çok keşmekeşe mazhar oldu?" /On Dokuzuncu Mektup/ Beşinci Nükteli İşaret/ İkincisi/ Bir mühim sual vardır ki.

Sual: "Neden hilâfet-i İslâmiye Âl-i Beyt-i Nebevî'de takarrur etmedi? Halbuki en ziyade lâyık ve müstehak onlardı?" /On Dokuzuncu Mektup /Beşinci Nükteli İşaret/ İkincisi/ Eğer denilse.

Sual: ''Mübarek İslâmiyet ve nuranî Asr-ı Saâdet'in başına gelen o dehşetli kanlı fitnenin hikmeti ve vech-i rahmeti nedir? Çünki onlar, kahra lâyık değil idiler?'' /On Dokuzuncu Mektup /Beşinci Nükteli İşaret/ İkincisi/ Eğer denilse

Sual: "Âl-i Beyt'e muhabbeti, Kur'ân emrediyor. Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm çok teşvik etmiş. O muhabbet, Şîalar için belki bir özür teşkil eder. Çünki ehl-i muhabbet, bir derece ehl-i sekirdir. Ne için Şîalar hususan Râfızîler, o muhabbetten istifade etmiyorlar; belki işaret-i Nebeviye ile o fart-ı muhabbetten mahkûmdurlar?" /On Dokuzuncu Mektup/ Altıncı Nükteli İşaret/ Eğer denilse.

[Sual: Mucizat-ı Nebeviyye'nin bereket-i taam hususunda olan kısmından birkaç kat'î ve manen mütevatir misâlleri nelerdir?] /On Dokuzuncu Mektup/ Yedinci Nükteli İşaret

[Sual: Mucizat-ı Nebeviyye'nin, su hususunda tezahür eden bir kısım mu'cizâtının misalleri nelerdir?] /On Dokuzuncu Mektup/ Sekizinci İşaret.

[Sual: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın envâ-ı mucizatından Mûcize-i şeceriyeye dair (ağaç kısmına ait) Mûcizelerinin misalleri nelerdir?] /On Dokuzuncu Mektup/ Dokuzuncu İşaret.

[Sual: Mûcize-i şeceriye misallerinden "Hanîn-i Ciz'" [kuru direğin ağlaması] hadisesi nasıl olmuştur? /On Dokuzuncu Mektup/ Onuncu İşaret.

Sual: Neden Gazve-i Hendek'te dört avuç taamla bin adamı doyurmak olan Mûcize-i taamiye ve mübarek parmaklarından akan su ile bin beş yüz kişiye suyu doyuruncaya kadar içiren m'cize-i mâiye [su Mûcizesi], neden şu Hanin-i Ciz' [kuru direğin ağlaması] Mûcizesi gibi şaşaa ile çok kesretli tarîklerle nakledilmemiş; halbuki o ikisi, bundan daha ziyade bir cemaatte vuku bulmuş? /On Dokuzuncu Mektup/ Onuncu İşaret/ Bir Nükte-i Mühimme: Eğer denilse

Sual: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın her hal ve hareketini kemâl-i ihtimam ile Sahâbeler muhafaza ederek nakletmişler. Böyle Mûcizât-ı azîme, neden on-yirmi tarîk ile geliyor? Yüz tarîk ile gelmeli idi. Hem neden Hazret-i Enes, Câbir, Ebu Hüreyre'den çok geliyor; Hazret-i Ebu Bekir ve Ömer az rivayet ediyor? /On Dokuzuncu Mektup /Onuncu İşaret/ Eğer denilse.

[Sual: Cemâdatta; taş ve dağ tâifesinin Mûcize-i Nebeviyeyi gösteren misalleri nelerdir?] /On Dokuzuncu Mektup/ On Birinci İşaret.

[Sual: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın avcundaki toprak ve küçük taşları düşmana atması ile gösterdiği Mûcizelerin misalleri hangileridir?] /On Dokuzuncu Mektup/ On İkinci İşaret.

[Sual: Mucizat-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm'ın nefes-i mübarekiyle hastalar ve yaralıların şifa bulmalarının misalleri nelerdir?] /On Dokuzuncu Mektup/ On Üçüncü İşaret.

Sual: [Said Nursi'ye:] "Sen çok şeylere mütevatir dersin, halbuki biz onların çoğunu yeni işitiyoruz. Mütevatir bir şey böyle gizli kalmaz?" /On Dokuzuncu Mektup /On Üçüncü İşaret/ Bir Suâl Deniliyor ki.

[Sual: Çocukların Mûcize-i Ahmediyeye (Aleyhissalâtü Vesselâm) mazhar olmasının misalleri nelerdir?] /On Dokuzuncu Mektup /On Üçüncü İşaret/ Sekizinci Misâl.

[Sual: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın enva'-ı mucizatından, duâsıyla zâhir olan hârikaların misalleri nelerdir?] /On Dokuzuncu Mektup /On Dördüncü İşaret.

[Sual: Mucizat-ı Ahmediye'den Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın bedduâsına uğrayanlara ait misaller nelerdir?] /On Dokuzuncu Mektup/ On Dördüncü İşaret/ Dördüncü Misâl.

[Sual: Mucizat-ı Ahmediye'den Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın hususî adamlara bedduâsının dehşetli kabulünün misalleri nelerdir?] /On Dokuzuncu Mektup/ On Dördüncü İşaret/ Beşinci Misâl.

[Sual: Mucizat-ı Ahmediye'den Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın hem duâsı, hem elinin temasından zuhur eden hârikalarından misaller nelerdir?] /On Dokuzuncu Mektup /On Dördüncü İşaret/ Altıncı Misâl.

[Sual: Mucizat-ı Ahmediye'den Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın mübarek elinin teması ve duasıyla, sütsüz ve kısır keçilerin sütlü, hem çok sütlü olmaları misalleri nelerdir?] /On Dokuzuncu Mektup /On Dördüncü İşaret/ Sekizinci Misâl.

[Sual: Mucizat-ı Ahmediye'den, hayvanat taifesi, ölüler taifesi, cinler taifesi, melâikeler taifesinin Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ı tanımaları ve nübüvvetini tasdik etmelerinin misalleri nelerdir?] /On Dokuzuncu Mektup /On Beşinci İşaret.

[Sual: Hıfzı ve ismeti, nasıl bir Mûcize-i bâhiredir?] /On Dokuzuncu Mektup/ On Beşinci İşaret/ Üçüncü Şube.

[Sual: İrhasat denilen; Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın bi'set-i nübüvvetinden evvel [peygamberliğinden önce] fakat nübüvvetle alâkadar olarak vücuda gelen hârikaların misalleri nelerdir?] /On Dokuzuncu Mektup/ On Altıncı İşaret.

Sual: "Neden Hazret-i Îsâ Aleyhisselâm, her nebiden ziyade 'müjde' veriyor; başkalar yalnız 'haber' veriyorlar, müjde sureti azdır?" /On Dokuzuncu Mektup/ On Altıncı İşaret/ Üçüncü Hüccet/ Eğer desen.

[Sual: İrhâsâttan ve delâil-i nübüvvetten maksat nedir?] /On Dokuzuncu Mektup/ On Altıncı İşaret/ İkinci Kısım.

[Sual: Bi'set-i Ahmediye'den evvel, zaman-ı fetrette kâhinler, hem o zamanın bir derece evliya ve ârif-i billah olan bir kısım insanların, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın geleceğini haber vermelerinin misalleri nelerdir?] /On Dokuzuncu Mektup/ On Altıncı İşaret/ İkinci Kısım.

[Sual: İrhâsâttan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın veladeti hengâmında, onun veladetiyle alâkadar bir surette vücuda gelmiş hârikalar ve hâdiseler nelerdir?] /On Dokuzuncu Mektup/ On Altıncı İşaret/ Üçüncü Kısım.

[Sual: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın Kur'ândan sonra en büyük Mûcizesi, kendi zâtıdır, yani onda içtima' etmiş ahlâk-ı âliyedir. Hem pek büyük ve dost ve düşmanla musaddak bir Mûcize-i Ahmediye (A.S.M) şeriat-ı kübrasıdır, bu Mûcize-i âzamın beyanı nasıldır?] /On Dokuzuncu Mektup/ On Yedinci İşaret.

[Sual: Miraç gecesinin sabahında, Miracın Kureyş'e haber verilmesinden sonra Kureyş'in tekzibi üzerine Beyt-ül Makdis'le alakalı Mûcize nedir?] /On Dokuzuncu Mektup/ On Yedinci İşaret.

[Sual: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın en büyük bir mûcizesi dahi, Kur'ân-ı Hakîm'dir, şu mûcize-i ekberin beyanı nasıl ve nerededir?] /On Dokuzuncu Mektup/  On Sekizinci İşaret.

Sual: Eğer denilse: "İ'caz-ı Kur'ân belâgattadır. Halbuki umum tabakatın hakları var ki i'cazında hisseleri bulunsun. Halbuki belâgattaki i'cazı, binde ancak bir muhakkik âlim anlayabilir?" /On Dokuzuncu Mektup/  On Sekizinci İşaret/ Birinci Nükte/ Eğer denilse

[Sual: Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın zamanında Arap Yarımadası'nda en ziyade revaçta olanlar nelerdi, Kur'ân-ı Mu'ciz-ül Beyan geldiği zaman, bunlara karşı nasıl meydan okudu?] /On Dokuzuncu Mektup/  On Sekizinci İşaret/ İkinci Nükte.

Sual: -[Kur'ân-ı Mu'ciz-ül Beyan geldiği zaman malumat sahibi olanlar], Kur'âna karşı kemal-i hayret ve hürmetle onun önüne diz çökerek şakirt oldular. Hiçbirisi, hiçbir vakit bir tek sureyle muarazaya kalkışamadılar.- Eğer denilse: Nasıl biliyoruz ki, kimse muaraza edemedi ve muaraza kabil değil? /On Dokuzuncu Mektup/  On Sekizinci İşaret/ İkinci Nükte/ Eğer denilse.

[Sual: Risâleti, binler delail-i kat'iye ile sabit olan Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm, vahdâniyet-i İlâhiyenin ve saadet-i ebediyenin en parlak bir delili ve en kat'î bir bürhânıdır, işte o parlak delile ve nâtık-ı sâdık bürhâna, hülâsat-ül hülâsa tarif nasıldır?] /On Dokuzuncu Mektup/ On Dokuzuncu Nükteli İşaret.

Mûcizât-ı Ahmediye'nin Birinci Zeyli

[Sual: Yüzer âyetin en mühim hakikatleri olan Risâlet-i Ahmediye'nin (A.S.M.), kat'î ve parlak ve muhkem bürhânlarla tefsir ve isbâtı nasıldır?] /On Dokuzuncu Mektup/ Mûcizât-ı Ahmediye'nin Birinci Zeyli.

Şakk-ı Kamer Mu'cizesine Dairdir

(On Dokuzuncu ve Otuz Birinci Sözlerin Zeyli)

Sual: İnşikak-ı Kamer'i, evham-ı faside ile inhisafa uğratmak isteyen feylesoflar ve onların muhakemesiz mukallidleri diyorlar ki: "Eğer inşikak-ı Kamer vuku bulsa idi umum âleme malûm olurdu. Bütün tarih-i beşerin nakletmesi lâzım gelirdi?" /On Dokuzuncu Mektup/ Şakk-ı Kamer Mucizesine Dairdir.

Mûcizât-ı Ahmediye Zeylinin Bir Parçası

Sual: "Şu Mi'rac-ı Azîm niçin Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm'a mahsustur?" /On Dokuzuncu Mektup /Mûcizât-ı Ahmediye'nin Birinci Zeyli /Mûcizât-ı Ahmediye Zeylinin Bir Parçası.

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

"Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" dediler.

Âl-i İmrân; 173

GÜNÜN HADİSİ

Diğer bir kişi katılmaksızın, iki kişi aralarında fısıldaşmasın.

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*I.Dünya Savaşı Sona Erdi(11 Kasım 1918) *Bolu-Düzce-Kaynaşlı Depremi(12 Kasım 1999) *Mehmed Zahid Kotku Hz.lerinin Vefatı(13 Kasım 1980) *K.K.T.C Kuruldu(15 Kasım 1983) *Muhyiddin-i Arabi Hz.lerinin Vefatı(16 Kasım 1240)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI