Cevaplar.Org

MEKTUBAT ve Sualler-4

On Dokuzuncu Mektup Mucizât-ı Ahmediye (a.s.m.) [Sual: Risâlet-i Ahmediye’nin, kelime-i şehâdetin ikinci kelâmı olan “Eşhedü enne Muhammede’r-rasûlüllah”ın hükmünün, kat'î ve kuvvetli isbâtı nasıldır?] /On Dokuzuncu Mektup.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2015-10-31 07:10:33

On Dokuzuncu Mektup

Mucizât-ı Ahmediye (a.s.m.)

[Sual: Risâlet-i Ahmediye'nin, kelime-i şehâdetin ikinci kelâmı olan "Eşhedü enne Muhammede'r-rasûlüllah"ın hükmünün, kat'î ve kuvvetli isbâtı nasıldır?] /On Dokuzuncu Mektup.

[Sual: Şu kâinatın sahip ve mutasarrıfı neden Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm ile konuşmuş ve onu Resul yapmış?] /On Dokuzuncu Mektup/ Birinci Nükteli İşaret.

[Sual: Resûl-ü Ekrem'in davasına Hâlik-ı Kâinat tarafından Mûcize ile tasdik edilmesi ne demektir?] /On Dokuzuncu Mektup/ İkinci Nükteli İşaret.

[Sual: Nübüvvet-i Ahmediye'nin (A.S.M.) envâ-ı mucizâtı [Mûcizelerinin çeşitleri] nelerdir?] /On Dokuzuncu Mektup/ Üçüncü Nükteli İşaret.

[Sual: Nübüvvet-i Ahmediyenin (A.S.M.) delilleri, kaç kısımdır?] /On Dokuzuncu Mektup /Üçüncü Nükteli İşaret.

[Sual: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın, kendinden sonra sahabe ve Âl-i Beyt'in başına gelen ve ümmetin ileride mazhar olacağı hâdisata dair ihbarat-ı sâdıka-i gaybiyesi [gabya dair doğru haberler] kısmının misalleri nelerdir?] /On Dokuzuncu Mektup/ Dördüncü Nükteli İşaret/ İkinci Esas.

[Sual: Vahiy kaç kısımdır?] /On Dokuzuncu Mektup/ Dördüncü Nükteli İşaret/ İkinci Esas.

[Sual: Tevâtür kaç kısımdır?] /On Dokuzuncu Mektup/ Dördüncü Nükteli İşaret/ Üçüncü Esas.

Sual: An'aneli senedin faydası nedir ki lüzumsuz yerde, malûm bir vâkıada, "an filân, an filân" derler? /On Dokuzuncu Mektup/ Dördüncü Nükteli İşaret/ Üçüncü Esas.

Sual: Neden, hâdisât-ı i'câziye, sair zarurî ahkâm-ı şer'iye gibi tevatür suretinde, pek çok tariklerle, çok ehemmiyetli nakledilmemiş? /On Dokuzuncu Mektup/ Dördüncü Nükteli İşaret/ Üçüncü Esas.

[Sual: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın, umûr-u gaybiyeye dair haberlerinin misalleri nelerdir?] /On Dokuzuncu Mektup / Beşinci Nükteli İşaret.

Sual: Denilir ki: "Hazret-i Ali, o derece hilâfete liyâkatı olduğu ve Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'a karâbeti ve hârikulâde cesaret ve ilmi ile beraber, neden hilâfette tekaddüm ettirilmedi ve neden onun hilâfeti zamanında İslâm çok keşmekeşe mazhar oldu?" /On Dokuzuncu Mektup/ Beşinci Nükteli İşaret/ İkincisi/ Bir mühim sual vardır ki.

Sual: "Neden hilâfet-i İslâmiye Âl-i Beyt-i Nebevî'de takarrur etmedi? Halbuki en ziyade lâyık ve müstehak onlardı?" /On Dokuzuncu Mektup /Beşinci Nükteli İşaret/ İkincisi/ Eğer denilse.

Sual: ''Mübarek İslâmiyet ve nuranî Asr-ı Saâdet'in başına gelen o dehşetli kanlı fitnenin hikmeti ve vech-i rahmeti nedir? Çünki onlar, kahra lâyık değil idiler?'' /On Dokuzuncu Mektup /Beşinci Nükteli İşaret/ İkincisi/ Eğer denilse

Sual: "Âl-i Beyt'e muhabbeti, Kur'ân emrediyor. Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm çok teşvik etmiş. O muhabbet, Şîalar için belki bir özür teşkil eder. Çünki ehl-i muhabbet, bir derece ehl-i sekirdir. Ne için Şîalar hususan Râfızîler, o muhabbetten istifade etmiyorlar; belki işaret-i Nebeviye ile o fart-ı muhabbetten mahkûmdurlar?" /On Dokuzuncu Mektup/ Altıncı Nükteli İşaret/ Eğer denilse.

[Sual: Mucizat-ı Nebeviyye'nin bereket-i taam hususunda olan kısmından birkaç kat'î ve manen mütevatir misâlleri nelerdir?] /On Dokuzuncu Mektup/ Yedinci Nükteli İşaret

[Sual: Mucizat-ı Nebeviyye'nin, su hususunda tezahür eden bir kısım mu'cizâtının misalleri nelerdir?] /On Dokuzuncu Mektup/ Sekizinci İşaret.

[Sual: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın envâ-ı mucizatından Mûcize-i şeceriyeye dair (ağaç kısmına ait) Mûcizelerinin misalleri nelerdir?] /On Dokuzuncu Mektup/ Dokuzuncu İşaret.

[Sual: Mûcize-i şeceriye misallerinden "Hanîn-i Ciz'" [kuru direğin ağlaması] hadisesi nasıl olmuştur? /On Dokuzuncu Mektup/ Onuncu İşaret.

Sual: Neden Gazve-i Hendek'te dört avuç taamla bin adamı doyurmak olan Mûcize-i taamiye ve mübarek parmaklarından akan su ile bin beş yüz kişiye suyu doyuruncaya kadar içiren m'cize-i mâiye [su Mûcizesi], neden şu Hanin-i Ciz' [kuru direğin ağlaması] Mûcizesi gibi şaşaa ile çok kesretli tarîklerle nakledilmemiş; halbuki o ikisi, bundan daha ziyade bir cemaatte vuku bulmuş? /On Dokuzuncu Mektup/ Onuncu İşaret/ Bir Nükte-i Mühimme: Eğer denilse

Sual: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın her hal ve hareketini kemâl-i ihtimam ile Sahâbeler muhafaza ederek nakletmişler. Böyle Mûcizât-ı azîme, neden on-yirmi tarîk ile geliyor? Yüz tarîk ile gelmeli idi. Hem neden Hazret-i Enes, Câbir, Ebu Hüreyre'den çok geliyor; Hazret-i Ebu Bekir ve Ömer az rivayet ediyor? /On Dokuzuncu Mektup /Onuncu İşaret/ Eğer denilse.

[Sual: Cemâdatta; taş ve dağ tâifesinin Mûcize-i Nebeviyeyi gösteren misalleri nelerdir?] /On Dokuzuncu Mektup/ On Birinci İşaret.

[Sual: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın avcundaki toprak ve küçük taşları düşmana atması ile gösterdiği Mûcizelerin misalleri hangileridir?] /On Dokuzuncu Mektup/ On İkinci İşaret.

[Sual: Mucizat-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm'ın nefes-i mübarekiyle hastalar ve yaralıların şifa bulmalarının misalleri nelerdir?] /On Dokuzuncu Mektup/ On Üçüncü İşaret.

Sual: [Said Nursi'ye:] "Sen çok şeylere mütevatir dersin, halbuki biz onların çoğunu yeni işitiyoruz. Mütevatir bir şey böyle gizli kalmaz?" /On Dokuzuncu Mektup /On Üçüncü İşaret/ Bir Suâl Deniliyor ki.

[Sual: Çocukların Mûcize-i Ahmediyeye (Aleyhissalâtü Vesselâm) mazhar olmasının misalleri nelerdir?] /On Dokuzuncu Mektup /On Üçüncü İşaret/ Sekizinci Misâl.

[Sual: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın enva'-ı mucizatından, duâsıyla zâhir olan hârikaların misalleri nelerdir?] /On Dokuzuncu Mektup /On Dördüncü İşaret.

[Sual: Mucizat-ı Ahmediye'den Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın bedduâsına uğrayanlara ait misaller nelerdir?] /On Dokuzuncu Mektup/ On Dördüncü İşaret/ Dördüncü Misâl.

[Sual: Mucizat-ı Ahmediye'den Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın hususî adamlara bedduâsının dehşetli kabulünün misalleri nelerdir?] /On Dokuzuncu Mektup/ On Dördüncü İşaret/ Beşinci Misâl.

[Sual: Mucizat-ı Ahmediye'den Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın hem duâsı, hem elinin temasından zuhur eden hârikalarından misaller nelerdir?] /On Dokuzuncu Mektup /On Dördüncü İşaret/ Altıncı Misâl.

[Sual: Mucizat-ı Ahmediye'den Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın mübarek elinin teması ve duasıyla, sütsüz ve kısır keçilerin sütlü, hem çok sütlü olmaları misalleri nelerdir?] /On Dokuzuncu Mektup /On Dördüncü İşaret/ Sekizinci Misâl.

[Sual: Mucizat-ı Ahmediye'den, hayvanat taifesi, ölüler taifesi, cinler taifesi, melâikeler taifesinin Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ı tanımaları ve nübüvvetini tasdik etmelerinin misalleri nelerdir?] /On Dokuzuncu Mektup /On Beşinci İşaret.

[Sual: Hıfzı ve ismeti, nasıl bir Mûcize-i bâhiredir?] /On Dokuzuncu Mektup/ On Beşinci İşaret/ Üçüncü Şube.

[Sual: İrhasat denilen; Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın bi'set-i nübüvvetinden evvel [peygamberliğinden önce] fakat nübüvvetle alâkadar olarak vücuda gelen hârikaların misalleri nelerdir?] /On Dokuzuncu Mektup/ On Altıncı İşaret.

Sual: "Neden Hazret-i Îsâ Aleyhisselâm, her nebiden ziyade 'müjde' veriyor; başkalar yalnız 'haber' veriyorlar, müjde sureti azdır?" /On Dokuzuncu Mektup/ On Altıncı İşaret/ Üçüncü Hüccet/ Eğer desen.

[Sual: İrhâsâttan ve delâil-i nübüvvetten maksat nedir?] /On Dokuzuncu Mektup/ On Altıncı İşaret/ İkinci Kısım.

[Sual: Bi'set-i Ahmediye'den evvel, zaman-ı fetrette kâhinler, hem o zamanın bir derece evliya ve ârif-i billah olan bir kısım insanların, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın geleceğini haber vermelerinin misalleri nelerdir?] /On Dokuzuncu Mektup/ On Altıncı İşaret/ İkinci Kısım.

[Sual: İrhâsâttan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın veladeti hengâmında, onun veladetiyle alâkadar bir surette vücuda gelmiş hârikalar ve hâdiseler nelerdir?] /On Dokuzuncu Mektup/ On Altıncı İşaret/ Üçüncü Kısım.

[Sual: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın Kur'ândan sonra en büyük Mûcizesi, kendi zâtıdır, yani onda içtima' etmiş ahlâk-ı âliyedir. Hem pek büyük ve dost ve düşmanla musaddak bir Mûcize-i Ahmediye (A.S.M) şeriat-ı kübrasıdır, bu Mûcize-i âzamın beyanı nasıldır?] /On Dokuzuncu Mektup/ On Yedinci İşaret.

[Sual: Miraç gecesinin sabahında, Miracın Kureyş'e haber verilmesinden sonra Kureyş'in tekzibi üzerine Beyt-ül Makdis'le alakalı Mûcize nedir?] /On Dokuzuncu Mektup/ On Yedinci İşaret.

[Sual: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın en büyük bir mûcizesi dahi, Kur'ân-ı Hakîm'dir, şu mûcize-i ekberin beyanı nasıl ve nerededir?] /On Dokuzuncu Mektup/  On Sekizinci İşaret.

Sual: Eğer denilse: "İ'caz-ı Kur'ân belâgattadır. Halbuki umum tabakatın hakları var ki i'cazında hisseleri bulunsun. Halbuki belâgattaki i'cazı, binde ancak bir muhakkik âlim anlayabilir?" /On Dokuzuncu Mektup/  On Sekizinci İşaret/ Birinci Nükte/ Eğer denilse

[Sual: Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın zamanında Arap Yarımadası'nda en ziyade revaçta olanlar nelerdi, Kur'ân-ı Mu'ciz-ül Beyan geldiği zaman, bunlara karşı nasıl meydan okudu?] /On Dokuzuncu Mektup/  On Sekizinci İşaret/ İkinci Nükte.

Sual: -[Kur'ân-ı Mu'ciz-ül Beyan geldiği zaman malumat sahibi olanlar], Kur'âna karşı kemal-i hayret ve hürmetle onun önüne diz çökerek şakirt oldular. Hiçbirisi, hiçbir vakit bir tek sureyle muarazaya kalkışamadılar.- Eğer denilse: Nasıl biliyoruz ki, kimse muaraza edemedi ve muaraza kabil değil? /On Dokuzuncu Mektup/  On Sekizinci İşaret/ İkinci Nükte/ Eğer denilse.

[Sual: Risâleti, binler delail-i kat'iye ile sabit olan Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm, vahdâniyet-i İlâhiyenin ve saadet-i ebediyenin en parlak bir delili ve en kat'î bir bürhânıdır, işte o parlak delile ve nâtık-ı sâdık bürhâna, hülâsat-ül hülâsa tarif nasıldır?] /On Dokuzuncu Mektup/ On Dokuzuncu Nükteli İşaret.

Mûcizât-ı Ahmediye'nin Birinci Zeyli

[Sual: Yüzer âyetin en mühim hakikatleri olan Risâlet-i Ahmediye'nin (A.S.M.), kat'î ve parlak ve muhkem bürhânlarla tefsir ve isbâtı nasıldır?] /On Dokuzuncu Mektup/ Mûcizât-ı Ahmediye'nin Birinci Zeyli.

Şakk-ı Kamer Mu'cizesine Dairdir

(On Dokuzuncu ve Otuz Birinci Sözlerin Zeyli)

Sual: İnşikak-ı Kamer'i, evham-ı faside ile inhisafa uğratmak isteyen feylesoflar ve onların muhakemesiz mukallidleri diyorlar ki: "Eğer inşikak-ı Kamer vuku bulsa idi umum âleme malûm olurdu. Bütün tarih-i beşerin nakletmesi lâzım gelirdi?" /On Dokuzuncu Mektup/ Şakk-ı Kamer Mucizesine Dairdir.

Mûcizât-ı Ahmediye Zeylinin Bir Parçası

Sual: "Şu Mi'rac-ı Azîm niçin Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm'a mahsustur?" /On Dokuzuncu Mektup /Mûcizât-ı Ahmediye'nin Birinci Zeyli /Mûcizât-ı Ahmediye Zeylinin Bir Parçası.

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

"Ey inananlar! Rabbinizden korkun.Çünkü kıyametin saatinin depremi cidden korkunç bir şeydir.”

Hac:1

GÜNÜN HADİSİ

Resulullah (sav) buyurdu ki: "Kim "üç kız" veya "üç kızkardeş" veya "iki kızkardeş" veya "iki kız" yetiştirir, terbiye ve te'diblerini eksik etmez, onlara iyi davranır ve evlendirirse cenneti hak etmiştir."

Ebu Davud, Edeb 130, (5147); Tirmizi, Birr, 13 (1913)

TARİHTE BU HAFTA

*M. Sami Ramazanoğlu Hoca'nın Vefatı-1984(12 Şubat) *Ord.Prof.Dr.A.Süheyl Ünver Vefat Etti-1986(14 Şubat) *Ruslar Erzurum'u İşgal Etti-1915(16 Şubat) *Büyük Mücahid Şeyh Şamil Hazretleri Vefat Etti-1871(17 Şubat)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI