Cevaplar.Org

U-Ü HARFLERİ

Ubâde İbn-i Sâmit: Enes İbn-i Mâlik'in halası olan Ümm-ü Haram (...) zevci olan Ubâde İbn-i Sâmit (M:111).


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2015-10-31 07:03:44

 

Ubâde İbn-i Sâmit: Enes İbn-i Mâlik'in halası olan Ümm-ü Haram (...) zevci olan Ubâde İbn-i Sâmit (M:111).

Ubudiyet: 1.Dünya meydanındaki imtihanda, talim ve talimat olan ubudiyet (L:197); 2.Hakperestlik ve âhireti düşünmeklik esâsları üzerine müesses olan ubudiyet (S:277); 3.Dâr-ı saadetin ve cennetin en mühim bir sebeb-i vücudu olan ubudiyet-i beşeriye (Ş: 94); 4.Hayat-ı dünyeviye ve uhreviye(...)nin medarı olan ubudiyet (EL: 424); 5.Hayat-ı kalbi ve rûhiye medâr olan (...) ubudiyet-i Sübhaniye (L:14); 6.En â'lâ ve en yüksek tarik olan tarik-ı ubudiyet ve mahbûbiyet (M:391); 7.Rabb-ül âleminin ulûhiyetinin izhârına karşı; zaaf içinde aczlerini, ihtiyaç içinde fakrlerini ilândan ibâret olan ubudiyet (S: 131); 8.Kâinat denilen ağacın (...) en yukarısındaki meyveler olan insanlar (...) ve o meyvelerin en mühim meyveleri ve semereleri ve netice-i hilkatleri olan ubudiyet (...) ve şükür (Ş: 21); 9.İzhâr-ı Rubûbiyet(...)e karşı; (ehl-i iman ve (...) Kur'ân-ı Hakim'in tilmizlerinin) zaaf(...) içinde aczlerini; hacet(...) içinde fakrlarını ilân olan ubudiyetle mukabele (NİK:77).

Ubudiyet-i kâmile: En büyük makam olan ubudiyet-i kâmile (M: 300).

Ubudiyetin esası: Mânâ-yı ubudiyetin esası olan "Kusurunu bilmek, fakr ve aczini anlamak, tezellül ile dergâh-ı İlâhiyeye iltica etmek" (M:329).

Ubudiyet vazifesi: 1.Daire-i iktidarında olan hafif ubudiyet vazifesi (NİK: 48); 2.Vazife-i asliyen olan ubudiyet (NİK:51).

Uhrevi (revak-ı uhrevi): Ağzı kabir olan tarik-ı berzahiyye ve revâk-ı uhrevi (S:39).

Uhrevi (saadet-i uhreviye): Cennet-âbâd olan saadet-i uhreviye (Muh.:72).

Uhrevi hizmetimiz: Kur'ân'ın, Risâle-i Nur'a verdiği dersinde, bir kanun-u esasi olan (...) "Asâyişe ilişmek; beş câni yüzünden doksan masuma zulüm etmektir" diye olan uhrevi hizmetimiz (EL:579).

Uhuvvet: Hayatımız mâyesi olan (...) uhuvvet (S: 755).

Uhuvvet dairesi: Lillah için olan bir uhuvvet dairesi (STG: 224).

Uhuvvet-i İslâmiye: 1.Mâye-i hayatımız olan uhuvvet-i İslâmiye (M: 507); 2.Mâye-i hayatımız ve âb-ı hayatımız olan uhuvvet-i İslâmiye (STİ: 31); 3.Âlem-i İslâm içindeki kudsi bir râbıta olan uhuvvet (M:478); 4.En kuvvetli nokta-i istinâdımız olan vahdet ve uhuvvet-i İslâmiye (Ş:347, EL:309); 5.İhtiyat kuvveti olan üç yüz elli milyon uhuvvet-i İslâmiye (EL:430).

Ukde-i hayatiye: Ağacın (...) mânevi nuru, ruhu hükmünde olan ukde-i hayatiyesi (S:649).

Ukûl: Binler muhtelif tabakada olan (...) ukûl (S:409).

Ulûhiyet: Siyah ve beyaz nakışlar ile nakışlı bir imame ile küre-i arzın kafasını saran semavat ve arzın nâzım ve hâlikı olan Allah'ın Ulûhiyeti (MN:170).

Ululemirler: Kuvve-i müfekkire (...) hükmünde olan (...) ululemirler (HŞ:106).

Ulûm: Hak ve hakikat olan ulûm (S: 275).

Ulûm-u âdiye: Yakiniye olan ulûm-u âdiye (Muh.: 76).

Ulûm-u âliye: Hakiki hikmet olan ulûm-u âliye-i İlâhiye ve uhreviye (S:365).

Ulûm-u nakliye: İstikra ile sabit olan ulûm-u nakliye (Muh.:90).

Ulvi vazife: Âlâ-yı illiyyin olan (...) ulvi vazife(...), mektûbât-ı Samedâniyye olma (S:73).

Ulviyet: Her biri kudretin en bâhir mucizelerinden olan hakâik-ı âlemde olan hüsn-ü intizam ve kemâl ve ulviyet (Muh.:49).

Unsurlar: Kâinat denilen ağacın dalları olan unsurlar (Ş:20).

Usandırmamak: 1.Âyâtın bir hassası olan usandırmamak (L:270); 2.Kur'ân'ın mümtaz bir hassası olan usandırmamak (T:571).

Usûl-ü İslâmiyetin (...) bir düsturu: Usûl-ü İslâmiyetin ehemmiyetli bir düsturu olan (...) yani: "Başkasının dalâleti sizin hidâyetinize zarar etmez." (EL:33).

Uyku: Ölümün kardeşi olan uyku (L:256).

-Ü-

Üç kelime-i mübâreke: Hem Kur'ân'ın, hem imanın, hem namazın hülâsaları ve çekirdekleri olan üç kelime-i mübâreke (Sübhânallah, Elhamdülillah Allahüekber) (Ş:231).

Ülfet: Cehl-i mürekkebin hemşiresi ve nazar-ı sathinin annesi olan ülfet (Muh.:49).

Ümmet -i Muhammediye: 1.Ümmet-i merhume namıyla şöhretşiar olan ümmet-i Muhammediye (M:179); 2.Beni-Âdemin en büyük ve muhteşem ordusu olan ümmet-i Muhammediye (A.S.M.) (S:194, M:334).

Ümm-ü Haram: Enes İbn-i Mâlik'in halası olan Ümm-ü Haram (M:111).

Üsame (R.A.): 1.Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) büyük bir kumandanı olan Hazret-i Üsame (R.A.) (EL:513); 2.Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) cesur kumandanlarından ve hizmetkârlarından olan Üsame Bin Zeyd (M:134).

Üstad: Babadan daha muhterem olan üstad (T: 35).

Üveys-el Karâni: Mahbûb abd(...) olan Üveys-el Karâni (S:693).

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

3, Kadir

GÜNÜN HADİSİ

"Üç defa kapıyı çalın. İzin verilirse girin; aksi halde dönün."

Riyazü's Salihin, 2/874

TARİHTE BU HAFTA

*Elmalılı Hamdi Yazır Hocaefendi Vefat Etti (27 Mayıs 1942) *Azerbaycan'ın İstiklali(28 Mayıs 1918) *İSTANBUL'UN FETHİ VE AYASOFYA'NIN CAMİ OLMASI(29 MAYIS 1453) *İmam Nesei'nin Vefatı(31 Mayıs 1310) *Ayasofya'da İlk Cuma Namazı Kılındı(1 Haziran 145

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI