Cevaplar.Org

U-Ü HARFLERİ

Ubâde İbn-i Sâmit: Enes İbn-i Mâlik'in halası olan Ümm-ü Haram (...) zevci olan Ubâde İbn-i Sâmit (M:111).


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2015-10-31 07:03:44

 

Ubâde İbn-i Sâmit: Enes İbn-i Mâlik'in halası olan Ümm-ü Haram (...) zevci olan Ubâde İbn-i Sâmit (M:111).

Ubudiyet: 1.Dünya meydanındaki imtihanda, talim ve talimat olan ubudiyet (L:197); 2.Hakperestlik ve âhireti düşünmeklik esâsları üzerine müesses olan ubudiyet (S:277); 3.Dâr-ı saadetin ve cennetin en mühim bir sebeb-i vücudu olan ubudiyet-i beşeriye (Ş: 94); 4.Hayat-ı dünyeviye ve uhreviye(...)nin medarı olan ubudiyet (EL: 424); 5.Hayat-ı kalbi ve rûhiye medâr olan (...) ubudiyet-i Sübhaniye (L:14); 6.En â'lâ ve en yüksek tarik olan tarik-ı ubudiyet ve mahbûbiyet (M:391); 7.Rabb-ül âleminin ulûhiyetinin izhârına karşı; zaaf içinde aczlerini, ihtiyaç içinde fakrlerini ilândan ibâret olan ubudiyet (S: 131); 8.Kâinat denilen ağacın (...) en yukarısındaki meyveler olan insanlar (...) ve o meyvelerin en mühim meyveleri ve semereleri ve netice-i hilkatleri olan ubudiyet (...) ve şükür (Ş: 21); 9.İzhâr-ı Rubûbiyet(...)e karşı; (ehl-i iman ve (...) Kur'ân-ı Hakim'in tilmizlerinin) zaaf(...) içinde aczlerini; hacet(...) içinde fakrlarını ilân olan ubudiyetle mukabele (NİK:77).

Ubudiyet-i kâmile: En büyük makam olan ubudiyet-i kâmile (M: 300).

Ubudiyetin esası: Mânâ-yı ubudiyetin esası olan "Kusurunu bilmek, fakr ve aczini anlamak, tezellül ile dergâh-ı İlâhiyeye iltica etmek" (M:329).

Ubudiyet vazifesi: 1.Daire-i iktidarında olan hafif ubudiyet vazifesi (NİK: 48); 2.Vazife-i asliyen olan ubudiyet (NİK:51).

Uhrevi (revak-ı uhrevi): Ağzı kabir olan tarik-ı berzahiyye ve revâk-ı uhrevi (S:39).

Uhrevi (saadet-i uhreviye): Cennet-âbâd olan saadet-i uhreviye (Muh.:72).

Uhrevi hizmetimiz: Kur'ân'ın, Risâle-i Nur'a verdiği dersinde, bir kanun-u esasi olan (...) "Asâyişe ilişmek; beş câni yüzünden doksan masuma zulüm etmektir" diye olan uhrevi hizmetimiz (EL:579).

Uhuvvet: Hayatımız mâyesi olan (...) uhuvvet (S: 755).

Uhuvvet dairesi: Lillah için olan bir uhuvvet dairesi (STG: 224).

Uhuvvet-i İslâmiye: 1.Mâye-i hayatımız olan uhuvvet-i İslâmiye (M: 507); 2.Mâye-i hayatımız ve âb-ı hayatımız olan uhuvvet-i İslâmiye (STİ: 31); 3.Âlem-i İslâm içindeki kudsi bir râbıta olan uhuvvet (M:478); 4.En kuvvetli nokta-i istinâdımız olan vahdet ve uhuvvet-i İslâmiye (Ş:347, EL:309); 5.İhtiyat kuvveti olan üç yüz elli milyon uhuvvet-i İslâmiye (EL:430).

Ukde-i hayatiye: Ağacın (...) mânevi nuru, ruhu hükmünde olan ukde-i hayatiyesi (S:649).

Ukûl: Binler muhtelif tabakada olan (...) ukûl (S:409).

Ulûhiyet: Siyah ve beyaz nakışlar ile nakışlı bir imame ile küre-i arzın kafasını saran semavat ve arzın nâzım ve hâlikı olan Allah'ın Ulûhiyeti (MN:170).

Ululemirler: Kuvve-i müfekkire (...) hükmünde olan (...) ululemirler (HŞ:106).

Ulûm: Hak ve hakikat olan ulûm (S: 275).

Ulûm-u âdiye: Yakiniye olan ulûm-u âdiye (Muh.: 76).

Ulûm-u âliye: Hakiki hikmet olan ulûm-u âliye-i İlâhiye ve uhreviye (S:365).

Ulûm-u nakliye: İstikra ile sabit olan ulûm-u nakliye (Muh.:90).

Ulvi vazife: Âlâ-yı illiyyin olan (...) ulvi vazife(...), mektûbât-ı Samedâniyye olma (S:73).

Ulviyet: Her biri kudretin en bâhir mucizelerinden olan hakâik-ı âlemde olan hüsn-ü intizam ve kemâl ve ulviyet (Muh.:49).

Unsurlar: Kâinat denilen ağacın dalları olan unsurlar (Ş:20).

Usandırmamak: 1.Âyâtın bir hassası olan usandırmamak (L:270); 2.Kur'ân'ın mümtaz bir hassası olan usandırmamak (T:571).

Usûl-ü İslâmiyetin (...) bir düsturu: Usûl-ü İslâmiyetin ehemmiyetli bir düsturu olan (...) yani: "Başkasının dalâleti sizin hidâyetinize zarar etmez." (EL:33).

Uyku: Ölümün kardeşi olan uyku (L:256).

-Ü-

Üç kelime-i mübâreke: Hem Kur'ân'ın, hem imanın, hem namazın hülâsaları ve çekirdekleri olan üç kelime-i mübâreke (Sübhânallah, Elhamdülillah Allahüekber) (Ş:231).

Ülfet: Cehl-i mürekkebin hemşiresi ve nazar-ı sathinin annesi olan ülfet (Muh.:49).

Ümmet -i Muhammediye: 1.Ümmet-i merhume namıyla şöhretşiar olan ümmet-i Muhammediye (M:179); 2.Beni-Âdemin en büyük ve muhteşem ordusu olan ümmet-i Muhammediye (A.S.M.) (S:194, M:334).

Ümm-ü Haram: Enes İbn-i Mâlik'in halası olan Ümm-ü Haram (M:111).

Üsame (R.A.): 1.Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) büyük bir kumandanı olan Hazret-i Üsame (R.A.) (EL:513); 2.Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) cesur kumandanlarından ve hizmetkârlarından olan Üsame Bin Zeyd (M:134).

Üstad: Babadan daha muhterem olan üstad (T: 35).

Üveys-el Karâni: Mahbûb abd(...) olan Üveys-el Karâni (S:693).

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Ne yerde ne gökte zere ağırlığınca bir şey Rabbinden uzak (ve gizli) kalmaz.

Yûnus,61

GÜNÜN HADİSİ

"Allah katında, duadan daha kıymetli bir ibadet yoktur."

Tirmizî

TARİHTE BU HAFTA

*Bosna'da 800 kadar camii Sırplar Tarafından Yıkıldı(20 Ocak 1993) *Ridaniye Zaferi(22 Ocak 1517) *Babiali Baskını(23 Ocak 1913) *Hz.Ali'nin Küfe'de Şehid Edilmesi(24 Ocak 661)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI