Cevaplar.Org

T HARFİ

Taarrüf-ü Rabbani: İsm-i Vedûd'un cilvesi olan tahabbüb-ü İlâhi ve taarrüf-ü Rabbani (L:298). Taassub: Keşf-i hakikate mâni olan iltizam ve taassub ve tarafdarlık (Muh.:37).


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2015-10-22 05:26:54

Taarrüf-ü Rabbani: İsm-i Vedûd'un cilvesi olan tahabbüb-ü İlâhi ve taarrüf-ü Rabbani (L:298).

Taassub: Keşf-i hakikate mâni olan iltizam ve taassub ve tarafdarlık (Muh.:37).

Taayyün: Mahlûkatın hayat-ı mâneviyeleri hükmünde olan intizam ve nizam ve malûmiyet ve meşhudiyet ve taayyün ve evâmir-i tekviniye (S: 115; L:317).

Tabiat: 1. Sert ve sağır olan tabiat (S: 160); 2.Hiç ender hiç olan tesadüf ve tabiat (S: 720); 3.Kör, sağır, düşüncesiz olan tabiat (L: 171); 3.Nihayetsiz derecede âciz, câhil, sağır, kör, mümkin, miskin olan tabiat (S: 707); 4.Gaflet ve dalâletin, en sert, sağır olan tabiatın (EL:233, STG:6); 5.Matbaa-misal olan tabiat (Muh.: 127); 6.Zulümat ve evhamın membaı olan tabiat (KL: 243, STG:190); 7.Dalâletin en sert ve kuvvetli kal'ası olan tabiat (S: 161, STG:7); 8.Âciz, câmid, şuûrsuz, kör ve iki eli tesadüf ve kuvvet gibi iki körün elinde olan tabiat (S:576); 9.Câmid, şuursuz, mahluk, masnû, basit olan sebeb ve tabiat (L:177); 10. Kör ve şuursuz olan esbâb-ı tabiiye (MN:230); Şuursuz olan esbâb-ı tabiiye (Muh.:123); 11.Mahz-ı vahşet olan, inkârlı fikr-i tabiat (L:175); 12.Tabiat tâgutu: Dâlaletin temel taşı ve nokta-i istinadı olan tabiat tâgutu (KL:45); 13.Dalâletin membaı olan tabiat tâgûtu (S:423); 14.Gizli zındık düşmanlarımızın (...) istinadgâhı olan tabiat tâgûtu (Ş:407).

Tâbiin: Ehl-i sırat-ı müstakim olan (...) sınıf-ı tâbiin (L:32).

Tabiiyun: 1.Akılları gözlerine inmiş ve insaniyetten cemâdat derecesine mânen sukut etmiş olan maddiyun ve tabiiyun (S:539); 2.Âlem-i küfrün en kesâfetlisi olan şimalde, tabiiyyûnun fikr-i küfrisi (S:359);

Tadil-i erkân: Namazda lâzım olan Tadil-i erkân (İ.İ.: 43).

Tadil-i mizac: Zeminin hasiyeti olan itidal ve Tadil-i mizac (Muh.:42).

Tagayyür: Maddilerin, mümkinlerin, kesiflerin, kesirlerin, mukayyedlerin, mahdudların hassaları ve maddenin ve imkânın ve kesâfetin ve kesretin ve takayyüdün ve mahdudiyetin mahsus ve münhasır lâzımları olan tagayyür (S:649).

Tâğutlar: Bâtıl mâbud olan tâğutlar (L:108, MN:140)

Tahabbüb: İslâmda lâzım olan tesanüd-ü ervâh, tevhid-i kulûb, tahabbüb ve teâvün (STİ: 25).

Tahabbüb-ü İlâhi: İsm-i Vedûd'un cilvesi olan tahabbüb-ü İlâhi ve taarrüf-ü Rabbani (L:298).

Tahakküm etmemek: Hürriyet-i şer'iyenin esasları olan (...) biçarelere tahakküm ve tekebbür etmemek (HŞ:35).

Tahakkümat: Umûmi idarede herkesçe lezzetli olan tahakkümat (HŞ:108).

Tahammül: Fevkalâde ehemmiyetli olan sükûn ve temkin ve i'tidal-i dem ve sabır ve tahammül (M.Müd.: 175).

Taharriyat: Dua-yı fiili olan telâhuk-u efkârdan ileri gelen taharriyat (EL:486).

Tahayyüz: Maddilerin, mümkinlerin, kesiflerin, kesirlerin, mukayyedlerin, mahdudların hassaları ve maddenin ve imkânın ve kesâfetin ve kesretin ve takayyüdün ve mahdudiyetin mahsus ve münhasır lâzımları olan tagayyür, tebeddül, tahayyüz ve tecezzi (S:649).

Tahiyyatlar: Zevilhayatların tezahürat-ı hayatları olan tahiyyatları (NİK: 80).

Tahkik: Tarik-ı Kur'ân olan tahkik ve hidâyet (Muh.:158).

Tahtieciler: Musavvibenin muhalifi olan tahtieciler (STİ: 24).

Takdim - tehir: Ruhsat-ı şer'iyye olan kasr-ı namaz ve takdim - tehir (BL:358).

Takdis etmek: Cenab-ı Hakk'ı şerikten, kusurdan, noksaniyetten, zulümden, aczden, merhametsizlikten, ihtiyaçtan ve aldatmaktan ve kemâl ve cemâl ve celâline muhalif olan bütün kusurattan takdis ve tenzih etmek (Ş: 230).

Taklid: Esassız olan ırk-ı taklid (Muh.:76).

Takva: 1.İbadetin kemâli olan takva (İ.İ.: 94); Tarikatların esası olan azimet ve takva (BL:383); 2.Bin seneden beri bu milletin gıda ve ilaç gibi bir hâcât-ı zaruriyesi olan takva(...) ve salahat (M.Müd.: 107, 191).

Talebe-i ulûm-u diniye: Melâikelerin hürmetine mazhar olan talebe-i ulûm-u diniye (EL:175).

Talim: Şeriatin maksûd-u hakikisi olan irşad ve talim (Muh.:158).

Tâlim-i esmâ: Hazret-i Âdem'in melâikelere karşı kabiliyet-i hilâfet için bir mucizesi olan tâlim-i esmâ (S:255).

Tam intizam (kainattaki intizam): Derin, ihatalı, şaşırmaz bir ilmin eseri olan mizani düzgünlük ve tam intizam (Ş:521).

Tamâ: 1.İhlâs-ı niyeti ihlâl eden ve anâsır-ı garaz olan (...) tama' (Mün.: 93); 2.İnsanın (...) zayıf damarı olan tamâ (M: 449, M.Müd.: 309); 3.Şu zamanda ehl-i ilmin bir sebeb-i sukutu olan tamâ (BL:118).

Tarafdarlık: Keşf-i hakikate mâni olan (…) tarafdarlık (Muh.:37).

Tarihlere şaşaalı geçmek: Cazibedar bir hodfüruşluk olan tarihlere şaşaalı geçmek (EL:180).

Tarikat: 1.Şeriatin bir hâdimi ve bir vesilesi olan tarikat (M: 519); 2.Ehl-i hak ve ehl-i vifak olan (...) ehl-i tarikat (L:138); 2.Semere-i ilham olan âdâb-ı tarikat (M: 485).

Tasarrufat-ı İlâhiye: 1.Âdet perdesi tahtında ve zeminin altında hârikulâde olan tasarrufat-ı İlâhiye (S:257); 2.Hârikulâde olan (...) tasarruf-u kudret-i İlâhiyeyi (M:98).

Tasavvurat: (Beşerin) (...) gayr-ı mazbut olan tasavvurat ve efkârı (Muh.:137).

Tasavvur-u şahsi: Ebnâ-yı cinsinin hukukunu muhafazaya ve hakkını onlar içinde aramağa mükellef olan insanın âmâlini dağıtan (...) tasavvur-u şahsi (Mü: 96).

Taş tabakası: 1.Zemin denilen muhteşem ve seyyar sarayın temel taşı olan taş tabakası (S:257); 2.Tabaka-i türabiye altında olan taş tabakası (S:418).

Tathir: İsm-i Kuddüs'ün bir mazharı ve bir cilvesi olan fiil-i tanzif ve tathir (L:288).

Tavuk: 1.Korkaklıkta darb-ı mesel hükmünde olan tavuk (STİ: 44); 2.Valideliğin en basit ve en edna derecesinde olan korkak tavuk (M: 41).

Tayyare: 1.Cenab-ı Hakkın büyük nimetleri olan tayyare ve şimendifer ve radyo (M.Müd.: 201); 2.Beşerin sanat ve fen cihetindeki terakkiyâtlarının neticesi olan havârik-ı sanat ve garâib-i fen olarak tayyare, elektrik, şimendifer, telgraf gibi şeyler (S:263).

Tayyibat: Salavatın hülâsası olan tayyibat (Ş:91).

Teânuk: 1.Bir sikke-i kübrâ -yı Ehadiyet olan (...) teânuk sikkesi (L:411); 2.Kâinat içinde câri olan (...) teânuk (NİK: 116).

Teâvün: 1.Bir sikke-i kübrâ -yı Ehadiyet olan teâvün (...) sikkesi (L:411); 2.Kâinatta câri olan teâvün-ü umûmi (Ş:140); 3.Kâinat içinde câri olan (...) teâvün (NİK: 116); 4.İslâmda lâzım olan (...) teâvün (STİ: 25); 5.Memurun bih olan teâvün (STİ: 77).

Tebeddül: Maddilerin, mümkinlerin, kesiflerin, kesirlerin, mukayyedlerin, mahdudların hassaları ve maddenin ve imkânın ve kesâfetin ve kesretin ve takayyüdün ve mahdudiyetin mahsus ve münhasır lâzımları olan (...) tebeddül (S:649).

Teberruat: Zekâtın yavruları olan sadaka ve teberruat (İ.İ.:46).

Tebliğ: Velâyet-i kübrâ olan veraset-i nübüvvetteki makam-ı tebliğ (BL:255).

Tecâvüb: 1.Kâinat içinde câri olan (...) tecâvüb (NİK: 116); 2.Bir sikke-i kübrâ -yı Ehadiyet olan (...) tecâvüb (L:411).

Teceddüd (Meyl-i teceddüd): Her arzuyu öldüren ye'sin ölmesiyle hayat bulan ümid ile mücehhez olan (...) meyl-i teceddüd (Muh.:43).

Tecelli-i Ehadiyet: Şems-i ezelinin şuâları olan ve esmâsının nokta-i mihrakıyesi hükmünde olan her bir zihayat üstündeki tecelli-i Ehadiyet (NİK: 110).

Tecelli-i sıfat: (Zât-ı Akdes'in) İrâde-i külliye ve kudret-i mutlaka ve ilm-i muhit ile zâhir olan tecelli-i sıfat (S:649).

Tecezzi: Maddilerin, mümkinlerin, kesiflerin, kesirlerin, mukayyedlerin, mahdudların hassaları ve maddenin ve imkânın ve kesâfetin ve kesretin ve takayyüdün ve mahdûdiyetin mahsus ve münhasır lâzımları olan (...) tecezzi (S:649).

Tecrübe: Sırr-ı teklif olan (...) tecrübe (M:98).

Tedenni: İslâmiyetin düşmanı olan tedenni (M: 507, STİ: 50).

Tefehhüm: Yazılan eserlerin (Risâlelerin) yüksekliği, mehaz ve maden-i kudsileri olan Kur'ân'dan sonra (...) muhatabların ciddi iştiyakları ve tam tefehhümleridir (BL:333).

Tefekkür: 1.Kıymettar bir ibadet olan tefekkür (BL: 251); 2.Hazret-i İbrahim'in (A.S.) hususi meşrebi olan tefekkür ve şefkat (Ş:599, STG:106); 3.Bazan bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen, tefekküri olan bir ibadet (EL: 175); 4.Sözler nâmındaki envâr-ı Kur'âniye ise, en mühim ibâdet olan ibâdet-i tefekküriye nevindendir (BL:330).

Tefekkürname: Tefekkürname ismiyle müsemma olan bu Lem'a (Yirmi Dokuzuncu Lem'a-i Arabiye) (L:407).

Teferruât: Zaruriyat-ı diniyeden başka olan teferruât (STİ: 64).

Tefevvuk: Gayra bakan ve gayra nisbeten hasıl olan meziyetler, faziletler, tefevvuklar; hakiki değiller, nisbidirler, zayıftirler (S:657).

Tefrit: 1.Zâhiriyun meslek-i müteassifesini tevlid etmek şanında olan meyl-üt tefrit (Muh.:27); 2.Zulüm ve zulümat olan ifrat ve tefrit (L:55).

Tefsir (Mefâtih-ül Gayb): İmam-ı Râzi'nin geniş olan tefsiri (Muh.:56).

Teheccüd namazı: Ehemmiyetli bir sünnet olan iki rekat teheccüd namazı (Ş:297, DL:9).

Tehevvür: Kuvve-i gazabiyenin fesadı ve ifrat ve tefriti olan korkaklık ve tehevvür (L:54).

Tekâlif-i şer'iye: Sefâhete mâni olan tekâlif-i şer'iye (S:524).

Tekebbür: 1.Kötü hasletlerden olan tekebbür (L:134); 2. Hürriyet-i şer'iyenin esasları olan müstebidlere dalkavukluk etmemek ve biçarelere tahakküm ve tekebbür etmemek (HŞ:35).

Tekellüf: Gayet ağır ve soğuk olan gösteriş ve tekellüfler (EL:185).

Teklif: Nazari olan şeyde bir imtihan (Muh.:52).

Tekvini (evâmir-i tekviniye): İrâde-i İlâhiye cilvesi olan evâmir-i tekviniye (S:731).

Telâhuk-u efkâr: Dua-yı fiili olan telâhuk-u efkârdan ileri gelen taharriyat (EL:486).

Telgraf: Beşerin sanat ve fen cihetindeki terakkiyâtlarının neticesi olan havârik-ı sanat ve garâib-i fen olarak tayyare, elektrik, şimendifer, telgraf gibi şeyler (S:263).

Telvihat-ı Tis'a: Tarikat hakkında olan Telvihat-ı Tis'a (BL:98).

Temkin: Fevkalâde ehemmiyetli olan (...) temkin (M.Müd.: 175).

Temsilat: Kur'ân-ı Kerim'in en parlak mazhar-ı i'câzından olan temsilâtı M: 402, (STG:228).

Tenasüb: Güzelliğin en mühim bir esası olan tenasüb (Ş:74).

Tenasül: 1.Mahluklar için vâsıta-i tekessür ve teâvün ve râbıta-i hayat ve beka olan tenasül (S:407); 2.Bir vazife-i fıtriye olan tenasül kanunu (KL:285).

Tenezzülât-ı İlâhiye: Ukûl-ü beşere olan tenezzülât-ı İlâhiye tabir olunan mürâât-ı efham ve mümâşât-ı ezhân (Muh.:46).

Tenkidat: Mukteza-yı beşeriyet olan (...) tenkidat (STİ: 63).

Tenzih etmek: Cenab-ı Hakk'ı şerikten, kusurdan, noksaniyetten, zulümden, aczden, merhametsizlikten, ihtiyaçtan ve aldatmaktan ve kemâl ve cemâl ve celâline muhalif olan bütün kusurattan (...) tenzih etmek (Ş:230).

Terakki: 1.Âlemde meyl-ül istikmalin dalı olan insandaki meyl-üt terakki (M:140, Muh.:160); 2.Şecere-i meyl-ül istikmâl-i âlemin dalı olan insandaki meyl-üt terakki (DHÖ:76); 3.İstikbâlin zulümâtında müstetir ve gaybi olan (...) terakkiyât-ı insaniye (S:278). Terakkiyât: Terakkiyât-ı hazıra tamamıyla dinlerden alınan işaretlerden, vecizelerden (mucizelerden) hasıl olan ilhamlar üzerine vücuda gelmişlerdir. (İ.İ.:207).

Terbiye: 1.İsm-i Rab ve Rahim'in bir cilvesi olan fiil-i terbiye (L: 288); 2.Muhabbet-i İlâhiyenin ziyasını tazammun eden imanın nuruyla münevver olan İslâmiyetin terbiyesi (S:343); 3.Hapsin hikmeti olan terbiye (Ş: 191

Terettüb: İlel-i müterettibe-i müteselsilenin meyanında olan terettüb (M:137).

Terk-i enâniyet: Mesleğimizin muktezası olan mahviyet ve ihlas ve terk-i enâniyet (EL:97).

Terk-i kebâir: Bu tahribat ve sefahat ve cazibedar hevesat zamanında bu takvâ olan (...) terk-i kebâir (KL:159).

Terk-i menâfi-i şahsiye: Zühdün mânâsı olan terk-i menâfi-i şahsiye (Mün.: 75).

Tesadüf: Hiç ender hiç olan tesadüf ve tabiat (S:720).

Tesanüd: 1.Kâinat içinde câri olan (...) tesanüd (NİK:116); 2.Bir sikke-i kübrâ -yı Ehadiyet olan (...) tesanüd (L:411); 3.Risâle-i Nur'un en kuvvetli râbıtası olan tesanüd (KL:264); 4.Şâkirdlerin (Risâle-i Nur) hakiki kuvvetleri olan tesanüd (KL:165); 5.Risâle-i Nur'un hakiki ve sâdık şâkirdlerinin mabeynlerindeki düstur-u esasiye olan (...) samimi ve hâlis tesanüd sırrı (KL:94); 6.Bizim en kuvvetli nokta-i istinadımız olan hakiki tesanüd ve birbirinin kusuruna bakmamak (EL:340);

Tesanüd-ü ervâh: İslâmda lâzım olan tesanüd-ü ervâh (STİ: 25).

Tesanüd-ü İslâmi: Hayatımız mâyesi olan (...) tesanüd-ü İslâmi (S:755);

Tesbihat: 1.Velâyet-i kübrâ nın (Risâlete inkılab eden velâyet-i Ahmediye A.S.M.) evrad-ı mahsusası olan farz namazların akabindeki tesbihat (STG:164); 2.Velâyet-i kübrâ nın (Velâyet-i Ahmediye A.S.M.) evrad-ı mahsusası olan namazın akabindeki tesbihat (KL:105).

Teselli: Herkesle musibette beraber olmak demek olan teselli (S: 177).

Teselsül: Muhal ve bâtıl olan devir ve teselsül (Ş:138).

Tesettür Risâlesi: 1.Risâle-i Nur'un bir küçük parçası olan Tesettür Risâlesi (EL:260); 2.Arapça ve Türkçe eski matbu ve gayr-ı matbu Risâlelerimden alınan ve notalar nâmında On Yedinci Lem'a Risâlesi'nin bir meselesi olan tesettüre dair risâle (M.Müd.:32).

Tesettür şiarı: Risâle-i Nur'un ehemmiyetli bir esası olan tesettür şiarı (KL:286).

Tesir: Sıfat-ı kudretin hassası olan tesir ve icâd (MN:228).

Teslim rütbesi: (Tarikatın semere ve faydalarından) Hakiki zevke ve ciddi teselliye ve kedersiz lezzete ve vahşetsiz ünsiyete, hakiki medar ve vâsıta olan tevekkül makamını ve teslim rütbesini ve rıza derecesini kazanmak (M: 490).

Teşbihler: Hakikatin perdesi olan teşbihler (EL:199).

Teşebbüs: Zaruretin semeresi olan (...) cür'et-i teşebbüs (Muh.:43).

Teşekkülat (kanun-u teşekkülât): (İncir ağacının) Ruh(u) hükmünde olan kanun-u teşekkülât(ı) (S:548).

Teşekkür: Hilkat-i kâinatın en ehemmiyetli bir gayesi ve bir hikmeti olan daimi ve külli bir teşekkür (Ş: 171).

Teşvik: İlmin şanında olan teşvik (Muh.:53).

Tevafuk: 1.İlm-i cifrin bir nevi ve bir anahtarı olan tevafuk (L: 30); 2.İlm-i cifrin mühim bir düsturu ve ulûm-u hafiyenin mühim bir anahtarı ve bir kısım esrar-ı gaybiye-i Kur'âniyenin mühim bir miftahı olan tevafuk (M: 474, 553); 3.Esrâr-ı Kur'âniyenin bir anahtarı ve ilm-i cifrin mühim bir miftahı olan tevafukat (L:40); 4.Risâle-i Nurun bir silsile-i kerâmetinin membaı olan tevafuk (STG:33).

Tevârih-i sahiha: Mantığın mizanıyla tartılmış olan tevârih-i sahiha (Muh.:25).

Tevehhüm-ü ebediyet: Tûl-i emelin menşei olan tevehhüm-ü ebediyet (L:153).

Tevekkül makamı: (Tarikatte) Hakiki zevke ve ciddi teselliye ve kedersiz lezzete ve vahşetsiz ünsiyete, hakiki medar ve vâsıta olan tevekkül makamı (M: 490).

Tevekkül: İslâmiyetin muktezâsı olan(...) terettüb-ü neticede müminâne tevekkül (Mün.: 38).

Tevhid Risâlesi: İkinci Şuâ olan Tevhid Risâlesi (KL:114).

Tevhid: 1.Hilkat-i kâinatın netice-i uzması ve nev-i beşerin netice-i hilkati olan ilân-ı tevhid (M:424); 2.Teklifin esası ve imanın birinci rüknü olan tevhid (İ.İ.: 140); 3.Daire-i vücudun en büyük hakikatı olan tevhid (L: 308); 4.Kur'ân-ı Kerim'in (...) birinci maksadı olan tevhid (İ.İ.:105); 5.Sebeb-i muhabbet olan iman ve tevhid (HŞ:144); 6.sebeb-i necat olan tevhid (M:357).

Tevhid-i kelime: Ehl-i tevhidin düsturu olan tevhid-i kelime (Muh.:42);

Tevhid-i kulûb: İslâmda lâzım olan (...) tevhid-i kulûb (STİ:25).

Tevhid-i zâhiri: Âmiyâne olan tevhid-i zâhiri (MN:193).

Tevhidin bürhan-ı azamı: Yedinci Şuâ olan Vahdâniyetin ve tevhidin bürhan-ı azamı (STG:114, Ş:607).

Tevrat: Ahkâmı mensuh olduğu gibi, kısası dahi muharrefe olan İncil ve Tevrat (Muh.:19).

Tevrat'taki evsâf-ı sahabe: Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm gibi ümmi bir zâta nisbeten gayb hükmünde olan Tevrat'taki evsâf-ı sahabe (L:28).

Tevzin: İsm-i Adl ve Âdil'in bir cilvesi olan fiil-i tevzin ve mizan (L:288).

Tezellül ile dergâh-ı İlâhiye iltica etmek: Mânâ-yı ubudiyetin esası olan (...) tezellül ile dergâh-ı İlâhiye iltica etmek (M.Müd.:348).

Tezellül: Ahlâk-ı seyyieden olan tezellül (L:134).

Tezyin: İsm-i Cemil ve Kerim'in bir cilvesi olan fiil-i tezyin (L:288).

Tılsım-ı muğlak: Sırr-ı kâinat olan tılsım-ı muğlak (S:244, M :210).

Ticaret: Hayat-ı içtimaiyenin medârı olan sanat, ticaret, ziraat (L:135).

Tinnin: Yılanın mürâdifi olan tinnin (Muh.:26).

Tohumcuklar: 1.Baharın mebdeleri olan (...) tohumcuklar (S:118, Ş:36); 2.Sâni-i Zülcelâl'in esmâsını ilân eden birer ayrı ilânname ve kemâlâtını söyleyen birer ayrı kaside hükmünde olan (...) tohumcuklar (S:584); 3.Birer mucize-i kudret olan tohumlar ve çekirdekler (S:711); 4.Bütün zihayatın mukadderat ve programlarının kutucukları olan tohum ve çekirdekler (Ş:518); 5.Nazari kaderin reşhaları, katreleri, senedleri, cüzdanları hükmünde olan (...) tohumlar (S:496); 6.Yeryüzündeki ağaç ve nebâtat cihazâtının sandukçaları ve programları ve tarihçe-i hayatlarının kutucukları hükmünde olan (...) tohumlar (S:708); Kemikler hükmünde olan tohumlar (S: 171).

Toprak: 1.Kesâfetli ve ruha münasebeti az olan toprak (S:535); 2.Masnûat-ı İlâhiyenin nescine, nakşına menşe ve müvellid ve beşik olan hava, su, ziya, toprak unsurları (S:297); 3.Rahmetin kapısı olan toprak (M: 320); 4.Bir Rahmet kapısı olan toprak altı (L: 224); 5.Himâyetli annemiz olan toprak (EL:222);

Troçki: Komünist komitesinin tesisinde mühim bir rol ile Yahudi milletinden olan Troçki (Ş:463).

Tuğyan: Ekall-i kalil olan ehl-i dalâlet ve tuğyan (KL:309).

Türab: Menâbi-i hayat olan mâ' ve türab ve hava (Muh.:73).

Türk (Türk milleti): 1.İslâmiyet'in kahraman ordusu olan Türkler (HŞ: 45); 2.Büyük ve muazzam taife olan Arap ve Türk (HŞ: 56); 3.İslâm'ın iki kahraman kardeşi olan Türk ve Arap (EL: 583); 4.Türk milleti anasır-ı İslâmiye içinde en kesretli olduğu halde, dünyanın her tarafında olan Türkler (...) Müslümandır (M: 345); 5.Âlem-i İslâmın (...) kahraman kardeşi ve kumandanı olan Türk milleti (EL: 202, M.Müd.: 177); 6.Âlem-i İslâmın kal'ası ve şanlı ordusu olan bu Türk milleti (EL: 202); 7.Bu kahraman ve dindar milleti ve İslâm Ordusu olan Türk milleti (M.Müd.: 178); 8.İslâmiyetin kahraman bayrakdarı olan Türk milleti (EL:563, HR: 117); 9.İslâmın ordusu olan Türk milleti (EL: 202); 10.Millet-i İslâmiyenin en mühim ve mücâhid ve muazzam bir ordusu olan Türk milleti (BL: 230); 11.Şarkın en cesur ve kuvvetli ve kesretli kavmi ve İslâmiyetin en kahraman ordusu olan Türk milleti (Ş: 471; M.Müd.:309); 12.Yedi yüz sene müddetle İslâmiyetin ve Kur'ân'ın elinde şeref-şiâr bir elmas kılıç olan Türk Milleti (M.Müd.:309); 13.Yedi yüz sene müddetinde İslâmiyet'in ve Kur'ân'ın elinde şeref-şiar, bârika-asâ bir elmas kılınç olan Türk milleti (Ş: 471); 14.Bin seneden beri alemdâr-ı-ı İslâmiyet olarak, livâ-ı hidayeti ve hakiki şule-i medeniyeti omuzlarında dalgalandırmış ve beşer kitaplarına, Adâlet ve insaniyet ve saadet şuleleri ve ümid ve inşirah ziyaları taşımış olan bu kahraman, necib ve muzaffer Türk milleti (M.Müd: 114); 15.Bin seneden beri Âlem-i İslâmiyeti kahramanlığıyla, memnun eden ve vahdet-i İslâmiyeyi muhafaza eden ve âlem-i beşeriyeti, küfr-ü mutlaktan ve dalâletten şanlı bir surette kurtulmasına büyük bir vesile olan Türk milleti ve Türkleşmiş olanlar (EL:202, M.Müd.:177); 16. Altı yüz seneden beri bütün dünyaya karşı koyan ve Kur'ân'ın bayraktarı olan bu millet (M.Müd.:15) 17. Kur'ân'ın senasına mazhar (...) ve altı yüz seneden beri bütün dünyaya karşı koyan ve Kur'ân'ın bayraktarı olan bu millet (T:208).

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Sana vahyedilen Kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir.

Ankebut:45

GÜNÜN HADİSİ

Zühd hakkında

“Kendisine çok konuşmama ve zühd duygusu verilen kimseyi gördüğünüz zaman ona yaklaşın.Zira o hikmet telkin eder.”İbn-i Mace-Zühd:1

TARİHTE BU HAFTA

*M. Sami Ramazanoğlu Hoca'nın Vefatı-1984(12 Şubat) *Ord.Prof.Dr.A.Süheyl Ünver Vefat Etti-1986(14 Şubat) *Ruslar Erzurum'u İşgal Etti-1915(16 Şubat) *Büyük Mücahid Şeyh Şamil Hazretleri Vefat Etti-1871(17 Şubat)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI