Cevaplar.Org casino maxi

T HARFİ

Taarrüf-ü Rabbani: İsm-i Vedûd'un cilvesi olan tahabbüb-ü İlâhi ve taarrüf-ü Rabbani (L:298). Taassub: Keşf-i hakikate mâni olan iltizam ve taassub ve tarafdarlık (Muh.:37).


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2015-10-22 05:26:54

Taarrüf-ü Rabbani: İsm-i Vedûd'un cilvesi olan tahabbüb-ü İlâhi ve taarrüf-ü Rabbani (L:298).

Taassub: Keşf-i hakikate mâni olan iltizam ve taassub ve tarafdarlık (Muh.:37).

Taayyün: Mahlûkatın hayat-ı mâneviyeleri hükmünde olan intizam ve nizam ve malûmiyet ve meşhudiyet ve taayyün ve evâmir-i tekviniye (S: 115; L:317).

Tabiat: 1. Sert ve sağır olan tabiat (S: 160); 2.Hiç ender hiç olan tesadüf ve tabiat (S: 720); 3.Kör, sağır, düşüncesiz olan tabiat (L: 171); 3.Nihayetsiz derecede âciz, câhil, sağır, kör, mümkin, miskin olan tabiat (S: 707); 4.Gaflet ve dalâletin, en sert, sağır olan tabiatın (EL:233, STG:6); 5.Matbaa-misal olan tabiat (Muh.: 127); 6.Zulümat ve evhamın membaı olan tabiat (KL: 243, STG:190); 7.Dalâletin en sert ve kuvvetli kal'ası olan tabiat (S: 161, STG:7); 8.Âciz, câmid, şuûrsuz, kör ve iki eli tesadüf ve kuvvet gibi iki körün elinde olan tabiat (S:576); 9.Câmid, şuursuz, mahluk, masnû, basit olan sebeb ve tabiat (L:177); 10. Kör ve şuursuz olan esbâb-ı tabiiye (MN:230); Şuursuz olan esbâb-ı tabiiye (Muh.:123); 11.Mahz-ı vahşet olan, inkârlı fikr-i tabiat (L:175); 12.Tabiat tâgutu: Dâlaletin temel taşı ve nokta-i istinadı olan tabiat tâgutu (KL:45); 13.Dalâletin membaı olan tabiat tâgûtu (S:423); 14.Gizli zındık düşmanlarımızın (...) istinadgâhı olan tabiat tâgûtu (Ş:407).

Tâbiin: Ehl-i sırat-ı müstakim olan (...) sınıf-ı tâbiin (L:32).

Tabiiyun: 1.Akılları gözlerine inmiş ve insaniyetten cemâdat derecesine mânen sukut etmiş olan maddiyun ve tabiiyun (S:539); 2.Âlem-i küfrün en kesâfetlisi olan şimalde, tabiiyyûnun fikr-i küfrisi (S:359);

Tadil-i erkân: Namazda lâzım olan Tadil-i erkân (İ.İ.: 43).

Tadil-i mizac: Zeminin hasiyeti olan itidal ve Tadil-i mizac (Muh.:42).

Tagayyür: Maddilerin, mümkinlerin, kesiflerin, kesirlerin, mukayyedlerin, mahdudların hassaları ve maddenin ve imkânın ve kesâfetin ve kesretin ve takayyüdün ve mahdudiyetin mahsus ve münhasır lâzımları olan tagayyür (S:649).

Tâğutlar: Bâtıl mâbud olan tâğutlar (L:108, MN:140)

Tahabbüb: İslâmda lâzım olan tesanüd-ü ervâh, tevhid-i kulûb, tahabbüb ve teâvün (STİ: 25).

Tahabbüb-ü İlâhi: İsm-i Vedûd'un cilvesi olan tahabbüb-ü İlâhi ve taarrüf-ü Rabbani (L:298).

Tahakküm etmemek: Hürriyet-i şer'iyenin esasları olan (...) biçarelere tahakküm ve tekebbür etmemek (HŞ:35).

Tahakkümat: Umûmi idarede herkesçe lezzetli olan tahakkümat (HŞ:108).

Tahammül: Fevkalâde ehemmiyetli olan sükûn ve temkin ve i'tidal-i dem ve sabır ve tahammül (M.Müd.: 175).

Taharriyat: Dua-yı fiili olan telâhuk-u efkârdan ileri gelen taharriyat (EL:486).

Tahayyüz: Maddilerin, mümkinlerin, kesiflerin, kesirlerin, mukayyedlerin, mahdudların hassaları ve maddenin ve imkânın ve kesâfetin ve kesretin ve takayyüdün ve mahdudiyetin mahsus ve münhasır lâzımları olan tagayyür, tebeddül, tahayyüz ve tecezzi (S:649).

Tahiyyatlar: Zevilhayatların tezahürat-ı hayatları olan tahiyyatları (NİK: 80).

Tahkik: Tarik-ı Kur'ân olan tahkik ve hidâyet (Muh.:158).

Tahtieciler: Musavvibenin muhalifi olan tahtieciler (STİ: 24).

Takdim - tehir: Ruhsat-ı şer'iyye olan kasr-ı namaz ve takdim - tehir (BL:358).

Takdis etmek: Cenab-ı Hakk'ı şerikten, kusurdan, noksaniyetten, zulümden, aczden, merhametsizlikten, ihtiyaçtan ve aldatmaktan ve kemâl ve cemâl ve celâline muhalif olan bütün kusurattan takdis ve tenzih etmek (Ş: 230).

Taklid: Esassız olan ırk-ı taklid (Muh.:76).

Takva: 1.İbadetin kemâli olan takva (İ.İ.: 94); Tarikatların esası olan azimet ve takva (BL:383); 2.Bin seneden beri bu milletin gıda ve ilaç gibi bir hâcât-ı zaruriyesi olan takva(...) ve salahat (M.Müd.: 107, 191).

Talebe-i ulûm-u diniye: Melâikelerin hürmetine mazhar olan talebe-i ulûm-u diniye (EL:175).

Talim: Şeriatin maksûd-u hakikisi olan irşad ve talim (Muh.:158).

Tâlim-i esmâ: Hazret-i Âdem'in melâikelere karşı kabiliyet-i hilâfet için bir mucizesi olan tâlim-i esmâ (S:255).

Tam intizam (kainattaki intizam): Derin, ihatalı, şaşırmaz bir ilmin eseri olan mizani düzgünlük ve tam intizam (Ş:521).

Tamâ: 1.İhlâs-ı niyeti ihlâl eden ve anâsır-ı garaz olan (...) tama' (Mün.: 93); 2.İnsanın (...) zayıf damarı olan tamâ (M: 449, M.Müd.: 309); 3.Şu zamanda ehl-i ilmin bir sebeb-i sukutu olan tamâ (BL:118).

Tarafdarlık: Keşf-i hakikate mâni olan (…) tarafdarlık (Muh.:37).

Tarihlere şaşaalı geçmek: Cazibedar bir hodfüruşluk olan tarihlere şaşaalı geçmek (EL:180).

Tarikat: 1.Şeriatin bir hâdimi ve bir vesilesi olan tarikat (M: 519); 2.Ehl-i hak ve ehl-i vifak olan (...) ehl-i tarikat (L:138); 2.Semere-i ilham olan âdâb-ı tarikat (M: 485).

Tasarrufat-ı İlâhiye: 1.Âdet perdesi tahtında ve zeminin altında hârikulâde olan tasarrufat-ı İlâhiye (S:257); 2.Hârikulâde olan (...) tasarruf-u kudret-i İlâhiyeyi (M:98).

Tasavvurat: (Beşerin) (...) gayr-ı mazbut olan tasavvurat ve efkârı (Muh.:137).

Tasavvur-u şahsi: Ebnâ-yı cinsinin hukukunu muhafazaya ve hakkını onlar içinde aramağa mükellef olan insanın âmâlini dağıtan (...) tasavvur-u şahsi (Mü: 96).

Taş tabakası: 1.Zemin denilen muhteşem ve seyyar sarayın temel taşı olan taş tabakası (S:257); 2.Tabaka-i türabiye altında olan taş tabakası (S:418).

Tathir: İsm-i Kuddüs'ün bir mazharı ve bir cilvesi olan fiil-i tanzif ve tathir (L:288).

Tavuk: 1.Korkaklıkta darb-ı mesel hükmünde olan tavuk (STİ: 44); 2.Valideliğin en basit ve en edna derecesinde olan korkak tavuk (M: 41).

Tayyare: 1.Cenab-ı Hakkın büyük nimetleri olan tayyare ve şimendifer ve radyo (M.Müd.: 201); 2.Beşerin sanat ve fen cihetindeki terakkiyâtlarının neticesi olan havârik-ı sanat ve garâib-i fen olarak tayyare, elektrik, şimendifer, telgraf gibi şeyler (S:263).

Tayyibat: Salavatın hülâsası olan tayyibat (Ş:91).

Teânuk: 1.Bir sikke-i kübrâ -yı Ehadiyet olan (...) teânuk sikkesi (L:411); 2.Kâinat içinde câri olan (...) teânuk (NİK: 116).

Teâvün: 1.Bir sikke-i kübrâ -yı Ehadiyet olan teâvün (...) sikkesi (L:411); 2.Kâinatta câri olan teâvün-ü umûmi (Ş:140); 3.Kâinat içinde câri olan (...) teâvün (NİK: 116); 4.İslâmda lâzım olan (...) teâvün (STİ: 25); 5.Memurun bih olan teâvün (STİ: 77).

Tebeddül: Maddilerin, mümkinlerin, kesiflerin, kesirlerin, mukayyedlerin, mahdudların hassaları ve maddenin ve imkânın ve kesâfetin ve kesretin ve takayyüdün ve mahdudiyetin mahsus ve münhasır lâzımları olan (...) tebeddül (S:649).

Teberruat: Zekâtın yavruları olan sadaka ve teberruat (İ.İ.:46).

Tebliğ: Velâyet-i kübrâ olan veraset-i nübüvvetteki makam-ı tebliğ (BL:255).

Tecâvüb: 1.Kâinat içinde câri olan (...) tecâvüb (NİK: 116); 2.Bir sikke-i kübrâ -yı Ehadiyet olan (...) tecâvüb (L:411).

Teceddüd (Meyl-i teceddüd): Her arzuyu öldüren ye'sin ölmesiyle hayat bulan ümid ile mücehhez olan (...) meyl-i teceddüd (Muh.:43).

Tecelli-i Ehadiyet: Şems-i ezelinin şuâları olan ve esmâsının nokta-i mihrakıyesi hükmünde olan her bir zihayat üstündeki tecelli-i Ehadiyet (NİK: 110).

Tecelli-i sıfat: (Zât-ı Akdes'in) İrâde-i külliye ve kudret-i mutlaka ve ilm-i muhit ile zâhir olan tecelli-i sıfat (S:649).

Tecezzi: Maddilerin, mümkinlerin, kesiflerin, kesirlerin, mukayyedlerin, mahdudların hassaları ve maddenin ve imkânın ve kesâfetin ve kesretin ve takayyüdün ve mahdûdiyetin mahsus ve münhasır lâzımları olan (...) tecezzi (S:649).

Tecrübe: Sırr-ı teklif olan (...) tecrübe (M:98).

Tedenni: İslâmiyetin düşmanı olan tedenni (M: 507, STİ: 50).

Tefehhüm: Yazılan eserlerin (Risâlelerin) yüksekliği, mehaz ve maden-i kudsileri olan Kur'ân'dan sonra (...) muhatabların ciddi iştiyakları ve tam tefehhümleridir (BL:333).

Tefekkür: 1.Kıymettar bir ibadet olan tefekkür (BL: 251); 2.Hazret-i İbrahim'in (A.S.) hususi meşrebi olan tefekkür ve şefkat (Ş:599, STG:106); 3.Bazan bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen, tefekküri olan bir ibadet (EL: 175); 4.Sözler nâmındaki envâr-ı Kur'âniye ise, en mühim ibâdet olan ibâdet-i tefekküriye nevindendir (BL:330).

Tefekkürname: Tefekkürname ismiyle müsemma olan bu Lem'a (Yirmi Dokuzuncu Lem'a-i Arabiye) (L:407).

Teferruât: Zaruriyat-ı diniyeden başka olan teferruât (STİ: 64).

Tefevvuk: Gayra bakan ve gayra nisbeten hasıl olan meziyetler, faziletler, tefevvuklar; hakiki değiller, nisbidirler, zayıftirler (S:657).

Tefrit: 1.Zâhiriyun meslek-i müteassifesini tevlid etmek şanında olan meyl-üt tefrit (Muh.:27); 2.Zulüm ve zulümat olan ifrat ve tefrit (L:55).

Tefsir (Mefâtih-ül Gayb): İmam-ı Râzi'nin geniş olan tefsiri (Muh.:56).

Teheccüd namazı: Ehemmiyetli bir sünnet olan iki rekat teheccüd namazı (Ş:297, DL:9).

Tehevvür: Kuvve-i gazabiyenin fesadı ve ifrat ve tefriti olan korkaklık ve tehevvür (L:54).

Tekâlif-i şer'iye: Sefâhete mâni olan tekâlif-i şer'iye (S:524).

Tekebbür: 1.Kötü hasletlerden olan tekebbür (L:134); 2. Hürriyet-i şer'iyenin esasları olan müstebidlere dalkavukluk etmemek ve biçarelere tahakküm ve tekebbür etmemek (HŞ:35).

Tekellüf: Gayet ağır ve soğuk olan gösteriş ve tekellüfler (EL:185).

Teklif: Nazari olan şeyde bir imtihan (Muh.:52).

Tekvini (evâmir-i tekviniye): İrâde-i İlâhiye cilvesi olan evâmir-i tekviniye (S:731).

Telâhuk-u efkâr: Dua-yı fiili olan telâhuk-u efkârdan ileri gelen taharriyat (EL:486).

Telgraf: Beşerin sanat ve fen cihetindeki terakkiyâtlarının neticesi olan havârik-ı sanat ve garâib-i fen olarak tayyare, elektrik, şimendifer, telgraf gibi şeyler (S:263).

Telvihat-ı Tis'a: Tarikat hakkında olan Telvihat-ı Tis'a (BL:98).

Temkin: Fevkalâde ehemmiyetli olan (...) temkin (M.Müd.: 175).

Temsilat: Kur'ân-ı Kerim'in en parlak mazhar-ı i'câzından olan temsilâtı M: 402, (STG:228).

Tenasüb: Güzelliğin en mühim bir esası olan tenasüb (Ş:74).

Tenasül: 1.Mahluklar için vâsıta-i tekessür ve teâvün ve râbıta-i hayat ve beka olan tenasül (S:407); 2.Bir vazife-i fıtriye olan tenasül kanunu (KL:285).

Tenezzülât-ı İlâhiye: Ukûl-ü beşere olan tenezzülât-ı İlâhiye tabir olunan mürâât-ı efham ve mümâşât-ı ezhân (Muh.:46).

Tenkidat: Mukteza-yı beşeriyet olan (...) tenkidat (STİ: 63).

Tenzih etmek: Cenab-ı Hakk'ı şerikten, kusurdan, noksaniyetten, zulümden, aczden, merhametsizlikten, ihtiyaçtan ve aldatmaktan ve kemâl ve cemâl ve celâline muhalif olan bütün kusurattan (...) tenzih etmek (Ş:230).

Terakki: 1.Âlemde meyl-ül istikmalin dalı olan insandaki meyl-üt terakki (M:140, Muh.:160); 2.Şecere-i meyl-ül istikmâl-i âlemin dalı olan insandaki meyl-üt terakki (DHÖ:76); 3.İstikbâlin zulümâtında müstetir ve gaybi olan (...) terakkiyât-ı insaniye (S:278). Terakkiyât: Terakkiyât-ı hazıra tamamıyla dinlerden alınan işaretlerden, vecizelerden (mucizelerden) hasıl olan ilhamlar üzerine vücuda gelmişlerdir. (İ.İ.:207).

Terbiye: 1.İsm-i Rab ve Rahim'in bir cilvesi olan fiil-i terbiye (L: 288); 2.Muhabbet-i İlâhiyenin ziyasını tazammun eden imanın nuruyla münevver olan İslâmiyetin terbiyesi (S:343); 3.Hapsin hikmeti olan terbiye (Ş: 191

Terettüb: İlel-i müterettibe-i müteselsilenin meyanında olan terettüb (M:137).

Terk-i enâniyet: Mesleğimizin muktezası olan mahviyet ve ihlas ve terk-i enâniyet (EL:97).

Terk-i kebâir: Bu tahribat ve sefahat ve cazibedar hevesat zamanında bu takvâ olan (...) terk-i kebâir (KL:159).

Terk-i menâfi-i şahsiye: Zühdün mânâsı olan terk-i menâfi-i şahsiye (Mün.: 75).

Tesadüf: Hiç ender hiç olan tesadüf ve tabiat (S:720).

Tesanüd: 1.Kâinat içinde câri olan (...) tesanüd (NİK:116); 2.Bir sikke-i kübrâ -yı Ehadiyet olan (...) tesanüd (L:411); 3.Risâle-i Nur'un en kuvvetli râbıtası olan tesanüd (KL:264); 4.Şâkirdlerin (Risâle-i Nur) hakiki kuvvetleri olan tesanüd (KL:165); 5.Risâle-i Nur'un hakiki ve sâdık şâkirdlerinin mabeynlerindeki düstur-u esasiye olan (...) samimi ve hâlis tesanüd sırrı (KL:94); 6.Bizim en kuvvetli nokta-i istinadımız olan hakiki tesanüd ve birbirinin kusuruna bakmamak (EL:340);

Tesanüd-ü ervâh: İslâmda lâzım olan tesanüd-ü ervâh (STİ: 25).

Tesanüd-ü İslâmi: Hayatımız mâyesi olan (...) tesanüd-ü İslâmi (S:755);

Tesbihat: 1.Velâyet-i kübrâ nın (Risâlete inkılab eden velâyet-i Ahmediye A.S.M.) evrad-ı mahsusası olan farz namazların akabindeki tesbihat (STG:164); 2.Velâyet-i kübrâ nın (Velâyet-i Ahmediye A.S.M.) evrad-ı mahsusası olan namazın akabindeki tesbihat (KL:105).

Teselli: Herkesle musibette beraber olmak demek olan teselli (S: 177).

Teselsül: Muhal ve bâtıl olan devir ve teselsül (Ş:138).

Tesettür Risâlesi: 1.Risâle-i Nur'un bir küçük parçası olan Tesettür Risâlesi (EL:260); 2.Arapça ve Türkçe eski matbu ve gayr-ı matbu Risâlelerimden alınan ve notalar nâmında On Yedinci Lem'a Risâlesi'nin bir meselesi olan tesettüre dair risâle (M.Müd.:32).

Tesettür şiarı: Risâle-i Nur'un ehemmiyetli bir esası olan tesettür şiarı (KL:286).

Tesir: Sıfat-ı kudretin hassası olan tesir ve icâd (MN:228).

Teslim rütbesi: (Tarikatın semere ve faydalarından) Hakiki zevke ve ciddi teselliye ve kedersiz lezzete ve vahşetsiz ünsiyete, hakiki medar ve vâsıta olan tevekkül makamını ve teslim rütbesini ve rıza derecesini kazanmak (M: 490).

Teşbihler: Hakikatin perdesi olan teşbihler (EL:199).

Teşebbüs: Zaruretin semeresi olan (...) cür'et-i teşebbüs (Muh.:43).

Teşekkülat (kanun-u teşekkülât): (İncir ağacının) Ruh(u) hükmünde olan kanun-u teşekkülât(ı) (S:548).

Teşekkür: Hilkat-i kâinatın en ehemmiyetli bir gayesi ve bir hikmeti olan daimi ve külli bir teşekkür (Ş: 171).

Teşvik: İlmin şanında olan teşvik (Muh.:53).

Tevafuk: 1.İlm-i cifrin bir nevi ve bir anahtarı olan tevafuk (L: 30); 2.İlm-i cifrin mühim bir düsturu ve ulûm-u hafiyenin mühim bir anahtarı ve bir kısım esrar-ı gaybiye-i Kur'âniyenin mühim bir miftahı olan tevafuk (M: 474, 553); 3.Esrâr-ı Kur'âniyenin bir anahtarı ve ilm-i cifrin mühim bir miftahı olan tevafukat (L:40); 4.Risâle-i Nurun bir silsile-i kerâmetinin membaı olan tevafuk (STG:33).

Tevârih-i sahiha: Mantığın mizanıyla tartılmış olan tevârih-i sahiha (Muh.:25).

Tevehhüm-ü ebediyet: Tûl-i emelin menşei olan tevehhüm-ü ebediyet (L:153).

Tevekkül makamı: (Tarikatte) Hakiki zevke ve ciddi teselliye ve kedersiz lezzete ve vahşetsiz ünsiyete, hakiki medar ve vâsıta olan tevekkül makamı (M: 490).

Tevekkül: İslâmiyetin muktezâsı olan(...) terettüb-ü neticede müminâne tevekkül (Mün.: 38).

Tevhid Risâlesi: İkinci Şuâ olan Tevhid Risâlesi (KL:114).

Tevhid: 1.Hilkat-i kâinatın netice-i uzması ve nev-i beşerin netice-i hilkati olan ilân-ı tevhid (M:424); 2.Teklifin esası ve imanın birinci rüknü olan tevhid (İ.İ.: 140); 3.Daire-i vücudun en büyük hakikatı olan tevhid (L: 308); 4.Kur'ân-ı Kerim'in (...) birinci maksadı olan tevhid (İ.İ.:105); 5.Sebeb-i muhabbet olan iman ve tevhid (HŞ:144); 6.sebeb-i necat olan tevhid (M:357).

Tevhid-i kelime: Ehl-i tevhidin düsturu olan tevhid-i kelime (Muh.:42);

Tevhid-i kulûb: İslâmda lâzım olan (...) tevhid-i kulûb (STİ:25).

Tevhid-i zâhiri: Âmiyâne olan tevhid-i zâhiri (MN:193).

Tevhidin bürhan-ı azamı: Yedinci Şuâ olan Vahdâniyetin ve tevhidin bürhan-ı azamı (STG:114, Ş:607).

Tevrat: Ahkâmı mensuh olduğu gibi, kısası dahi muharrefe olan İncil ve Tevrat (Muh.:19).

Tevrat'taki evsâf-ı sahabe: Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm gibi ümmi bir zâta nisbeten gayb hükmünde olan Tevrat'taki evsâf-ı sahabe (L:28).

Tevzin: İsm-i Adl ve Âdil'in bir cilvesi olan fiil-i tevzin ve mizan (L:288).

Tezellül ile dergâh-ı İlâhiye iltica etmek: Mânâ-yı ubudiyetin esası olan (...) tezellül ile dergâh-ı İlâhiye iltica etmek (M.Müd.:348).

Tezellül: Ahlâk-ı seyyieden olan tezellül (L:134).

Tezyin: İsm-i Cemil ve Kerim'in bir cilvesi olan fiil-i tezyin (L:288).

Tılsım-ı muğlak: Sırr-ı kâinat olan tılsım-ı muğlak (S:244, M :210).

Ticaret: Hayat-ı içtimaiyenin medârı olan sanat, ticaret, ziraat (L:135).

Tinnin: Yılanın mürâdifi olan tinnin (Muh.:26).

Tohumcuklar: 1.Baharın mebdeleri olan (...) tohumcuklar (S:118, Ş:36); 2.Sâni-i Zülcelâl'in esmâsını ilân eden birer ayrı ilânname ve kemâlâtını söyleyen birer ayrı kaside hükmünde olan (...) tohumcuklar (S:584); 3.Birer mucize-i kudret olan tohumlar ve çekirdekler (S:711); 4.Bütün zihayatın mukadderat ve programlarının kutucukları olan tohum ve çekirdekler (Ş:518); 5.Nazari kaderin reşhaları, katreleri, senedleri, cüzdanları hükmünde olan (...) tohumlar (S:496); 6.Yeryüzündeki ağaç ve nebâtat cihazâtının sandukçaları ve programları ve tarihçe-i hayatlarının kutucukları hükmünde olan (...) tohumlar (S:708); Kemikler hükmünde olan tohumlar (S: 171).

Toprak: 1.Kesâfetli ve ruha münasebeti az olan toprak (S:535); 2.Masnûat-ı İlâhiyenin nescine, nakşına menşe ve müvellid ve beşik olan hava, su, ziya, toprak unsurları (S:297); 3.Rahmetin kapısı olan toprak (M: 320); 4.Bir Rahmet kapısı olan toprak altı (L: 224); 5.Himâyetli annemiz olan toprak (EL:222);

Troçki: Komünist komitesinin tesisinde mühim bir rol ile Yahudi milletinden olan Troçki (Ş:463).

Tuğyan: Ekall-i kalil olan ehl-i dalâlet ve tuğyan (KL:309).

Türab: Menâbi-i hayat olan mâ' ve türab ve hava (Muh.:73).

Türk (Türk milleti): 1.İslâmiyet'in kahraman ordusu olan Türkler (HŞ: 45); 2.Büyük ve muazzam taife olan Arap ve Türk (HŞ: 56); 3.İslâm'ın iki kahraman kardeşi olan Türk ve Arap (EL: 583); 4.Türk milleti anasır-ı İslâmiye içinde en kesretli olduğu halde, dünyanın her tarafında olan Türkler (...) Müslümandır (M: 345); 5.Âlem-i İslâmın (...) kahraman kardeşi ve kumandanı olan Türk milleti (EL: 202, M.Müd.: 177); 6.Âlem-i İslâmın kal'ası ve şanlı ordusu olan bu Türk milleti (EL: 202); 7.Bu kahraman ve dindar milleti ve İslâm Ordusu olan Türk milleti (M.Müd.: 178); 8.İslâmiyetin kahraman bayrakdarı olan Türk milleti (EL:563, HR: 117); 9.İslâmın ordusu olan Türk milleti (EL: 202); 10.Millet-i İslâmiyenin en mühim ve mücâhid ve muazzam bir ordusu olan Türk milleti (BL: 230); 11.Şarkın en cesur ve kuvvetli ve kesretli kavmi ve İslâmiyetin en kahraman ordusu olan Türk milleti (Ş: 471; M.Müd.:309); 12.Yedi yüz sene müddetle İslâmiyetin ve Kur'ân'ın elinde şeref-şiâr bir elmas kılıç olan Türk Milleti (M.Müd.:309); 13.Yedi yüz sene müddetinde İslâmiyet'in ve Kur'ân'ın elinde şeref-şiar, bârika-asâ bir elmas kılınç olan Türk milleti (Ş: 471); 14.Bin seneden beri alemdâr-ı-ı İslâmiyet olarak, livâ-ı hidayeti ve hakiki şule-i medeniyeti omuzlarında dalgalandırmış ve beşer kitaplarına, Adâlet ve insaniyet ve saadet şuleleri ve ümid ve inşirah ziyaları taşımış olan bu kahraman, necib ve muzaffer Türk milleti (M.Müd: 114); 15.Bin seneden beri Âlem-i İslâmiyeti kahramanlığıyla, memnun eden ve vahdet-i İslâmiyeyi muhafaza eden ve âlem-i beşeriyeti, küfr-ü mutlaktan ve dalâletten şanlı bir surette kurtulmasına büyük bir vesile olan Türk milleti ve Türkleşmiş olanlar (EL:202, M.Müd.:177); 16. Altı yüz seneden beri bütün dünyaya karşı koyan ve Kur'ân'ın bayraktarı olan bu millet (M.Müd.:15) 17. Kur'ân'ın senasına mazhar (...) ve altı yüz seneden beri bütün dünyaya karşı koyan ve Kur'ân'ın bayraktarı olan bu millet (T:208).

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

"Ey Rabbimiz! Nurumuzu tamamla ve bizi bağışla, şüphesiz ki sen her şeye kadirsin."

Tahrim, 8

GÜNÜN HADİSİ

Her kim bir namazı (kılmayı) unutursa (onu) hatırladığında kılsın. Onun bundan başka keffâreti yoktur.

Sahih-i Buhari, KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S-SALÂT

TARİHTE BU HAFTA

*Uyvar Kalesi Fethedildi.(24 Eylül 1663) *Niğbolu Savaşaı Kazanıldı.(25 Eylül 1396) *Birinci Viyana Kuşatması(27 Eylül 1529) *Preveze Deniz Zaferi(28 Eylül 1538) *Demokrat Parti Kapatıldı(29 Eylül 1960)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI