Cevaplar.Org

MEKTUBAT ve Sualler-2

Dokuzuncu Mektup [Sual: Kerâmet ve ikrâmın arasındaki fark nedir?] /Dokuzuncu Mektup /Saniyen. [Sual: Dünya hayatında, dünyayı bir misafirhane-i askeri telakki eden ve öyle iz’an eden ve ona göre hareket eden niçin en bahtiyar insandır?] /Dokuzuncu Mektup/ Saniyen.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2015-10-15 05:38:07

Dokuzuncu Mektup

[Sual: Kerâmet ve ikrâmın arasındaki fark nedir?] /Dokuzuncu Mektup /Saniyen. 

[Sual: Dünya hayatında, dünyayı bir misafirhane-i askeri telakki eden ve öyle iz'an eden ve ona göre hareket eden niçin en bahtiyar insandır?] /Dokuzuncu Mektup/ Saniyen.

[Sual: Aşk-ı mecazî; aşk-ı hakîkiye nasıl inkılâp eder?] /Dokuzuncu Mektup/ Saniyen.

[Sual: Ulema-i İslâm ortasında "İslâm" ve "iman"ın farkları çok medar-ı bahis olmuş. Bir kısmı "İkisi birdir," diğer kısmı "İkisi bir değil, fakat biri birisiz olmaz" demişler ve bunun gibi çok muhtelif fikirler beyan etmişler... aralarında nasıl bir fark vardır?] /Dokuzuncu Mektup /Rabian.

Sual: Acaba İslâmiyetsiz iman, medar-ı necat olabilir mi? /Dokuzuncu Mektup /Rabian.

Onuncu Mektup

İki sualin cevabıdır.

Sual: İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin [nedir, neden ibarettir? /Onuncu Mektup, İki sualin cevabıdır/ Birincisi.

Sual: "Meydan-ı Haşir nerededir?" /Onuncu Mektup/ İkinci Sual.

On Birinci Mektup

Dört ayrı ayrı mebhastır.

[Sual: Vesvese-i şeytana müptela olan adamlara ilâç ve merhem nedir?] /On Birinci Mektup/ Birinci Mebhas.

 [Sual: [Muhakkak ki şeytanın hilesi pek zayıftır, Nisâ Sûresi: 4/76.] âyetinin tefsiri nedir; niçin tasavvur-u küfür, küfür; tahayyül-ü şetm –pis ve çirkin şeylerin hayale gelmesi-, şetm olmaz?] /On Birinci Mektup/ Birinci Mebhas.

[Sual: Kur'ân'a muhalif olan hukuk-u medeniyet neden haksızdır?] /On Birinci Mektup/ Birinci Mebhas/ Üçüncü ve Dördüncü Meseleleri.

[Sual: [Erkeğe iki kız hissesi vardır, Nisâ Sûresi, 4/176] Mahz-ı adalet olan hükm-ü Kur'ânî, kıza nısf veriyor. Medeniyet, irsiyet hususunda kızın hakkında fazla hak vermekle büyük haksızlık etmiş ve merhamete muhtaç kıza zulmetmiş olması nasıl izah edilir?] /On Birinci Mektup/ Birinci Mebhas/ Üçüncü Mesele.

[Sual: Bütün ahkâm-ı Kur'âniye [Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik, (Enbiya Suresi: 21/107)] fermanını nasıl tasdik ediyor?] /On Birinci Mektup/ Birinci Mebhas/ Üçüncü Mesele.

[Sual: [ -Evlâdın mirasından- anneye üçte bir düşer, (Nisa Suresi: 4/11)] âyetinin bir sırrı nasıl tefsir ediliyor?] /On Birinci Mektup/ Birinci Mebhas/ Üçüncü ve Dördüncü Meseleleri/ Dördüncü Mesele.

[Sual: Mimsiz medeniyet nasıl, kıza hakkından fazla hak verdiğinden haksızlık etmiş; öyle de valide hakkında hakkını [İlk Medeni Kanun'da] kesmekle daha ziyade haksızlık etmesi nasıl izah edilir?] /On Birinci Mektup/ Birinci Mebhas/ Üçüncü ve Dördüncü Meseleleri/ İkinci Misal.

On İkinci Mektup

Üç Meseleye dair üç suale muhtasar üç cevap.

Sual: "Hazret-i Âdem'in Cennet'ten ihracı ve bir kısım Benî-Âdemin Cehenneme idhali hikmeti nedir?" /On İkinci Mektup /Birinci Sualiniz.

Sual: "Şeytanların halkı ve icadı ne içindir? Cenab-ı Hak, şeytanı ve şerleri halk etmiş, hikmeti nedir? Şerrin halkı şerdir, kabihin halkı kabihtir?" /On İkinci Mektup /İkinci Sualiniz.

[Sual: "Hayr-ı kesîr için, şerr-i kalil kabul edilir. Eğer şerr-i kalil olmamak için, hayr-ı kesîri intac eden bir şer terkedilse; o vakit şerr-i kesîr irtikâb edilmiş olur.", nasıl?] /On İkinci Mektup /İkinci Sualiniz / Elhasıl.

Sual: Bi'set-i enbiya ile beraber şeytanların vücudundan ekser insanlar kâfir oluyor, küfre gidiyor, zarar görüyor. "El-hükmü li'l-ekser" kaidesince, ekser ondan şer görse, o vakit halk-ı şer şerdir, hattâ bi'set-i enbiya dahi rahmet değil, denilebilir? /On İkinci Mektup/ İkinci Sualiniz/ Eğer sual etseniz ki.

Sual: "Masum insanlara ve hayvanlara musibet ve belaları musallat etmek, zulüm değil mi? Âdil-i Mutlak'ın adâleti nasıl müsaade ediyor?" /On İkinci Mektup /Üçüncü Sualiniz /Elhasıl.

Sual: Cenab-ı Hak; "Mülkünde istediği gibi tasarruf eder." bunun izahı nedir? /On İkinci Mektup /İkinci Sualiniz / Üçüncü Sualiniz /Elcevap.

On Üçüncü Mektup

[Sual: Said Nursî, Ehl-i dünya ve ehl-i siyasetin kendisine ettikleri zulüm ve tazyik karşısında niçin susuyor?] /On Üçüncü Mektup.

Sual: Said Nursî, "İstirahatin nasıl, halin nedir?", diye soranlara ne cevap veriyor? /On Üçüncü Mektup/ Birinci Sualiniz.

Sual: Said Nursî, "Neden vesika almak için müracaat etmiyorsun?", diyenlere ne cevap veriyor? /On Üçüncü Mektup/ İkinci Sualiniz.

Sual: Said Nursî: "Dünyanın siyasetine karşı niçin bu kadar lâkaytsın? Bu kadar safahât-ı âleme karşı tavrını hiç bozmuyorsun. Bu safahâtı hoş mu görüyorsun? Veyahut korkuyor musun ki sükût ediyorsun-susuyorsun-?" diye soranlara ne cevap veriyor? /On Üçüncü Mektup/ Üçüncü Sualiniz.

[Sual: Said Nursî'nin, dünya siyasetinden çekinmesinin sebebi nedir?] /On Üçüncü Mektup/ Üçüncü Sualiniz.

[Sual: Şu zamanda bir bataklığa giren hayat-ı beşeriye yolunun selâmeti nasıldır, selâmetli yolu görmenin çareleri nelerdir?] /On Üçüncü Mektup/ Üçüncü Sualiniz.

[Sual: Said Nursi, niçin "Euzü billahimine'ş-şeytâni ve's-siyâseti" diyor ve siyaset topuzunu atıyor, nura sarılıyor?] /On Üçüncü Mektup/ Üçüncü Sualiniz.

On Dördüncü Mektup

Te'lif edilmemiştir.

On Beşinci Mektup

Altı mühim suale cevaptır.

Sual: "Sahabeler nazar-ı velayetle müfsitleri neden keşfedemediler? Tâ Hulefa-yı Raşidîn'in üçünün şehadetini netice verdi. Halbuki küçük sahabelere, büyük velilerden daha büyük deniliyor?" /On Beşinci Mektup/ Senin Birinci Sualin.

Sual: "Hazret-i Ömer'in (r.a.) minber üstünde, bir aylık mesafede bulunan Sâriye namındaki bir kumandanına, "Yâ Sâriye, el-cebel, el-cebel!" deyip, Sâriye'ye işittirip, sevkü'l-ceyş noktasından zaferine sebebiyet veren kerâmetkârâne kumandası ne derece keskin nazarlı olduğunu gösterdiği halde, neden yanındaki katili Firuz'u o keskin nazar-ı velâyetiyle görmedi?" /On Beşinci Mektup/ Birinci Sualin /İkinci Makam /Eğer denilse.

Sual: Hazret-i Ali (r.a.) zamanında başlayan muharebelerin mahiyeti nedir? Muhariplere ve o harpte ölen ve öldürenlere ne nam verebiliriz? /On Beşinci Mektup /İkinci Sualinizin Meâli.

Sual: "Hilâfet-i İslâmiye noktasında İmam-ı Ali'nin fevkalâde iktidarı, harikulâde zekâsı ve yüksek liyâkatiyle beraber, seleflerine nisbeten muvaffakiyetsizliği nedendir?" /On Beşinci Mektup/ İkinci Sualinizin Meâli /Eğer desen.

[Sual: Neden unsuriyet ve milliyet esasları zulmeder?] /On Beşinci Mektup/ İkinci Sualinizin Meâli/ Eğer desen/ Diğeri.

Sual: "-Hazret-i Hüseyin-, haklı ve hakikatli olduğu halde neden muvaffak olmadı? Hem neden kader-i İlâhî ve rahmet-i İlâhiye onların feci bir âkıbete uğramasına müsaade etmiş?" /On Beşinci Mektup/ İkinci Sualinizin Meâli.

Sual: "O mübarek zâtların -Âl-i Beytin- başına gelen o feci, gaddarâne muâmelenin hikmeti nedir?" /On Beşinci Mektup /Üçüncü Sualiniz.

Sual: Âhirzamanda Hazret-i İsâ Aleyhisselâm Deccalı öldürdükten sonra, insanlar ekseriyetle din-i hakka girerler. Halbuki, rivayetlerde gelmiştir ki "Yeryüzünde Allah Allah diyenler bulundukça kıyamet kopmaz." Böyle umumiyetle imana geldikten sonra nasıl umumiyetle küfre giderler? /On Beşinci Mektup/ Dördüncü Sualinizin Meâli.

Sual: Rivayetlerde gelmiş ki, "Deccalın bir yalancı cenneti var; kendine tâbi olanları ona atar. Hem yalancı bir cehennemi var; tâbi olmayanları ona atar. Hattâ o kendi merkebinin de bir kulağını cennet gibi, bir kulağını da cehennem gibi yapmış. Azamet-i bedeniyesi bu kadardır, şu kadardır" diye tarifat var? [bunun tevili nedir?] /On Beşinci Mektup /Dördüncü Sualinizin Meâli.

Sual: "Kıyametin hâdisatından ervah-ı bâkiye müteessir olacaklar mı?" /On Beşinci Mektup/ Beşinci Sualinizin Meâli.

Sual:[Herşey helâk olup gidicidir, Cenab-ı Hakk'a bakan yüzü müstesnâ,  Kasas Sûresi: 28/88] âyetinin hükmü; âhirete, Cennet'e ve Cehennem'e ve ehillerine şümulü var mı, yok mu? /On Beşinci Mektup /Dördüncü Sualinizin Meâli.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Yer yüzünde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı baki kalacaktır.

Rahman, 26-27

GÜNÜN HADİSİ

"Kişi, dostunun dini üzeredir. Bu nedenle, kiminle dost olacağına dikkat etsin!"

Ebû Hureyre radıyallahu anh. Ebû Dâvud.

TARİHTE BU HAFTA

*M. Sami Ramazanoğlu Hoca'nın Vefatı-1984(12 Şubat) *Ord.Prof.Dr.A.Süheyl Ünver Vefat Etti-1986(14 Şubat) *Ruslar Erzurum'u İşgal Etti-1915(16 Şubat) *Büyük Mücahid Şeyh Şamil Hazretleri Vefat Etti-1871(17 Şubat)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI