Cevaplar.Org

MEKTUBAT ve Sualler-2

Dokuzuncu Mektup [Sual: Kerâmet ve ikrâmın arasındaki fark nedir?] /Dokuzuncu Mektup /Saniyen. [Sual: Dünya hayatında, dünyayı bir misafirhane-i askeri telakki eden ve öyle iz’an eden ve ona göre hareket eden niçin en bahtiyar insandır?] /Dokuzuncu Mektup/ Saniyen.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2015-10-15 05:38:07

Dokuzuncu Mektup

[Sual: Kerâmet ve ikrâmın arasındaki fark nedir?] /Dokuzuncu Mektup /Saniyen. 

[Sual: Dünya hayatında, dünyayı bir misafirhane-i askeri telakki eden ve öyle iz'an eden ve ona göre hareket eden niçin en bahtiyar insandır?] /Dokuzuncu Mektup/ Saniyen.

[Sual: Aşk-ı mecazî; aşk-ı hakîkiye nasıl inkılâp eder?] /Dokuzuncu Mektup/ Saniyen.

[Sual: Ulema-i İslâm ortasında "İslâm" ve "iman"ın farkları çok medar-ı bahis olmuş. Bir kısmı "İkisi birdir," diğer kısmı "İkisi bir değil, fakat biri birisiz olmaz" demişler ve bunun gibi çok muhtelif fikirler beyan etmişler... aralarında nasıl bir fark vardır?] /Dokuzuncu Mektup /Rabian.

Sual: Acaba İslâmiyetsiz iman, medar-ı necat olabilir mi? /Dokuzuncu Mektup /Rabian.

Onuncu Mektup

İki sualin cevabıdır.

Sual: İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin [nedir, neden ibarettir? /Onuncu Mektup, İki sualin cevabıdır/ Birincisi.

Sual: "Meydan-ı Haşir nerededir?" /Onuncu Mektup/ İkinci Sual.

On Birinci Mektup

Dört ayrı ayrı mebhastır.

[Sual: Vesvese-i şeytana müptela olan adamlara ilâç ve merhem nedir?] /On Birinci Mektup/ Birinci Mebhas.

 [Sual: [Muhakkak ki şeytanın hilesi pek zayıftır, Nisâ Sûresi: 4/76.] âyetinin tefsiri nedir; niçin tasavvur-u küfür, küfür; tahayyül-ü şetm –pis ve çirkin şeylerin hayale gelmesi-, şetm olmaz?] /On Birinci Mektup/ Birinci Mebhas.

[Sual: Kur'ân'a muhalif olan hukuk-u medeniyet neden haksızdır?] /On Birinci Mektup/ Birinci Mebhas/ Üçüncü ve Dördüncü Meseleleri.

[Sual: [Erkeğe iki kız hissesi vardır, Nisâ Sûresi, 4/176] Mahz-ı adalet olan hükm-ü Kur'ânî, kıza nısf veriyor. Medeniyet, irsiyet hususunda kızın hakkında fazla hak vermekle büyük haksızlık etmiş ve merhamete muhtaç kıza zulmetmiş olması nasıl izah edilir?] /On Birinci Mektup/ Birinci Mebhas/ Üçüncü Mesele.

[Sual: Bütün ahkâm-ı Kur'âniye [Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik, (Enbiya Suresi: 21/107)] fermanını nasıl tasdik ediyor?] /On Birinci Mektup/ Birinci Mebhas/ Üçüncü Mesele.

[Sual: [ -Evlâdın mirasından- anneye üçte bir düşer, (Nisa Suresi: 4/11)] âyetinin bir sırrı nasıl tefsir ediliyor?] /On Birinci Mektup/ Birinci Mebhas/ Üçüncü ve Dördüncü Meseleleri/ Dördüncü Mesele.

[Sual: Mimsiz medeniyet nasıl, kıza hakkından fazla hak verdiğinden haksızlık etmiş; öyle de valide hakkında hakkını [İlk Medeni Kanun'da] kesmekle daha ziyade haksızlık etmesi nasıl izah edilir?] /On Birinci Mektup/ Birinci Mebhas/ Üçüncü ve Dördüncü Meseleleri/ İkinci Misal.

On İkinci Mektup

Üç Meseleye dair üç suale muhtasar üç cevap.

Sual: "Hazret-i Âdem'in Cennet'ten ihracı ve bir kısım Benî-Âdemin Cehenneme idhali hikmeti nedir?" /On İkinci Mektup /Birinci Sualiniz.

Sual: "Şeytanların halkı ve icadı ne içindir? Cenab-ı Hak, şeytanı ve şerleri halk etmiş, hikmeti nedir? Şerrin halkı şerdir, kabihin halkı kabihtir?" /On İkinci Mektup /İkinci Sualiniz.

[Sual: "Hayr-ı kesîr için, şerr-i kalil kabul edilir. Eğer şerr-i kalil olmamak için, hayr-ı kesîri intac eden bir şer terkedilse; o vakit şerr-i kesîr irtikâb edilmiş olur.", nasıl?] /On İkinci Mektup /İkinci Sualiniz / Elhasıl.

Sual: Bi'set-i enbiya ile beraber şeytanların vücudundan ekser insanlar kâfir oluyor, küfre gidiyor, zarar görüyor. "El-hükmü li'l-ekser" kaidesince, ekser ondan şer görse, o vakit halk-ı şer şerdir, hattâ bi'set-i enbiya dahi rahmet değil, denilebilir? /On İkinci Mektup/ İkinci Sualiniz/ Eğer sual etseniz ki.

Sual: "Masum insanlara ve hayvanlara musibet ve belaları musallat etmek, zulüm değil mi? Âdil-i Mutlak'ın adâleti nasıl müsaade ediyor?" /On İkinci Mektup /Üçüncü Sualiniz /Elhasıl.

Sual: Cenab-ı Hak; "Mülkünde istediği gibi tasarruf eder." bunun izahı nedir? /On İkinci Mektup /İkinci Sualiniz / Üçüncü Sualiniz /Elcevap.

On Üçüncü Mektup

[Sual: Said Nursî, Ehl-i dünya ve ehl-i siyasetin kendisine ettikleri zulüm ve tazyik karşısında niçin susuyor?] /On Üçüncü Mektup.

Sual: Said Nursî, "İstirahatin nasıl, halin nedir?", diye soranlara ne cevap veriyor? /On Üçüncü Mektup/ Birinci Sualiniz.

Sual: Said Nursî, "Neden vesika almak için müracaat etmiyorsun?", diyenlere ne cevap veriyor? /On Üçüncü Mektup/ İkinci Sualiniz.

Sual: Said Nursî: "Dünyanın siyasetine karşı niçin bu kadar lâkaytsın? Bu kadar safahât-ı âleme karşı tavrını hiç bozmuyorsun. Bu safahâtı hoş mu görüyorsun? Veyahut korkuyor musun ki sükût ediyorsun-susuyorsun-?" diye soranlara ne cevap veriyor? /On Üçüncü Mektup/ Üçüncü Sualiniz.

[Sual: Said Nursî'nin, dünya siyasetinden çekinmesinin sebebi nedir?] /On Üçüncü Mektup/ Üçüncü Sualiniz.

[Sual: Şu zamanda bir bataklığa giren hayat-ı beşeriye yolunun selâmeti nasıldır, selâmetli yolu görmenin çareleri nelerdir?] /On Üçüncü Mektup/ Üçüncü Sualiniz.

[Sual: Said Nursi, niçin "Euzü billahimine'ş-şeytâni ve's-siyâseti" diyor ve siyaset topuzunu atıyor, nura sarılıyor?] /On Üçüncü Mektup/ Üçüncü Sualiniz.

On Dördüncü Mektup

Te'lif edilmemiştir.

On Beşinci Mektup

Altı mühim suale cevaptır.

Sual: "Sahabeler nazar-ı velayetle müfsitleri neden keşfedemediler? Tâ Hulefa-yı Raşidîn'in üçünün şehadetini netice verdi. Halbuki küçük sahabelere, büyük velilerden daha büyük deniliyor?" /On Beşinci Mektup/ Senin Birinci Sualin.

Sual: "Hazret-i Ömer'in (r.a.) minber üstünde, bir aylık mesafede bulunan Sâriye namındaki bir kumandanına, "Yâ Sâriye, el-cebel, el-cebel!" deyip, Sâriye'ye işittirip, sevkü'l-ceyş noktasından zaferine sebebiyet veren kerâmetkârâne kumandası ne derece keskin nazarlı olduğunu gösterdiği halde, neden yanındaki katili Firuz'u o keskin nazar-ı velâyetiyle görmedi?" /On Beşinci Mektup/ Birinci Sualin /İkinci Makam /Eğer denilse.

Sual: Hazret-i Ali (r.a.) zamanında başlayan muharebelerin mahiyeti nedir? Muhariplere ve o harpte ölen ve öldürenlere ne nam verebiliriz? /On Beşinci Mektup /İkinci Sualinizin Meâli.

Sual: "Hilâfet-i İslâmiye noktasında İmam-ı Ali'nin fevkalâde iktidarı, harikulâde zekâsı ve yüksek liyâkatiyle beraber, seleflerine nisbeten muvaffakiyetsizliği nedendir?" /On Beşinci Mektup/ İkinci Sualinizin Meâli /Eğer desen.

[Sual: Neden unsuriyet ve milliyet esasları zulmeder?] /On Beşinci Mektup/ İkinci Sualinizin Meâli/ Eğer desen/ Diğeri.

Sual: "-Hazret-i Hüseyin-, haklı ve hakikatli olduğu halde neden muvaffak olmadı? Hem neden kader-i İlâhî ve rahmet-i İlâhiye onların feci bir âkıbete uğramasına müsaade etmiş?" /On Beşinci Mektup/ İkinci Sualinizin Meâli.

Sual: "O mübarek zâtların -Âl-i Beytin- başına gelen o feci, gaddarâne muâmelenin hikmeti nedir?" /On Beşinci Mektup /Üçüncü Sualiniz.

Sual: Âhirzamanda Hazret-i İsâ Aleyhisselâm Deccalı öldürdükten sonra, insanlar ekseriyetle din-i hakka girerler. Halbuki, rivayetlerde gelmiştir ki "Yeryüzünde Allah Allah diyenler bulundukça kıyamet kopmaz." Böyle umumiyetle imana geldikten sonra nasıl umumiyetle küfre giderler? /On Beşinci Mektup/ Dördüncü Sualinizin Meâli.

Sual: Rivayetlerde gelmiş ki, "Deccalın bir yalancı cenneti var; kendine tâbi olanları ona atar. Hem yalancı bir cehennemi var; tâbi olmayanları ona atar. Hattâ o kendi merkebinin de bir kulağını cennet gibi, bir kulağını da cehennem gibi yapmış. Azamet-i bedeniyesi bu kadardır, şu kadardır" diye tarifat var? [bunun tevili nedir?] /On Beşinci Mektup /Dördüncü Sualinizin Meâli.

Sual: "Kıyametin hâdisatından ervah-ı bâkiye müteessir olacaklar mı?" /On Beşinci Mektup/ Beşinci Sualinizin Meâli.

Sual:[Herşey helâk olup gidicidir, Cenab-ı Hakk'a bakan yüzü müstesnâ,  Kasas Sûresi: 28/88] âyetinin hükmü; âhirete, Cennet'e ve Cehennem'e ve ehillerine şümulü var mı, yok mu? /On Beşinci Mektup /Dördüncü Sualinizin Meâli.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-5

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-5

[Sual: Said Nursi, Risâle-i Nurlara tam serbestiyet verilmemesinin sebep ve hikmeti için ne diyor?

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-4

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-4

[Sual: Said Nursi, neden: “Vehhabîlik damarı, hiçbir cihette Nur'un hakikî şakirdlerinde olma

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-3

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-3

[Sual: Said Nursî, neden ve kimler için: “Risale-i Nur yalvarmaz, onlar yalvarmalı.”, diyor?]

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-2

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-2

[Sual: Çocukların Risale-i Nur'dan ders almaları ve yazmaları, onların bu zamanda bu ciddî ça

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-1

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-1

Sual: Said Nursî, hakkında evham edenlere ne diyor? / Emirdağ Lâhikası, Emirdağındaki Kardeş

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-7

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-7

[Sual: “Risale-i Nur bir daire değil, mütedâhil daireler gibi tabakatı var.” bu tabakaları

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-6

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-6

[Sual: “Âlem-i İslâm'ın, bu asrın en büyük hasâreti olan bu dehşetli İkinci Harb-i Umum

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-5

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-5

[Sual: Ehl-i dalâlet, ekser halkı neyle avlıyor, Risale-i Nur şakirtleri bu mânevî hastalığa

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-4

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-4

Sual: Neden, ‘hakaik-i îmaniye, herşeyden evvel bu zamanda: en birinci maksad olmak ve sâir şe

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-3

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-3

[Sual: Risalet-in-Nur; hakikat-ı İslâmiyenin içinde cereyan edip gelen esas-ı velâyet ve esas-

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-2

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-2

[Sual: Tahribat-ı mâneviye karşısında gittikçe Risale-i Nur'un mu'cizâne mukavemeti ve satvet

Size yasak edilen büyük günahlardan kaçınırsanız, kusurlarınızı örteriz ve sizi ağırlancağınız şerefli bir yere yerleştiririz.

Nisâ, 31

GÜNÜN HADİSİ

Sehavet sahibi Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Cahil sehavet sahibini Allah, cimri ibadet düşkününden daha çok sever."

Tirmizi, Birr 40, (1962)

TARİHTE BU HAFTA

*Bosna'da 800 kadar camii Sırplar Tarafından Yıkıldı(20 Ocak 1993) *Ridaniye Zaferi(22 Ocak 1517) *Babiali Baskını(23 Ocak 1913) *Hz.Ali'nin Küfe'de Şehid Edilmesi(24 Ocak 661)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI