Cevaplar.Org

MEKTUBAT ve Sualler-1

Birinci Mektup Sual: Hazret-i Hızır Aleyhisselâm hayatta mıdır? Hayatta ise


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2015-10-08 07:33:24

Risâle-i Nur külliyatı, büyüklü küçüklü eserler halinde yüz otuz risâledir. Risâlelerin çoğu sual ve cevap şeklinde yazılmıştır. Risâlelerde sorulan ve sorulabilecek birçok suale cevap vardır.

Böyle bir çalışmayı yapmadaki bir düşüncemiz esere dayalı olarak Risâlelerin, nelere cevap verdiğini görmek olmuştur. Ayrıca suallerle Risâlelerin içindekileri çıkarma ve suallerin konularına göre Risâle-i Nur'da yerlerini gösteren bir fihrist yapma hedeflenmiştir.

Çalışmanın ana maddesi "Risâle-i Nur ve Sualler"dir. Çalışmamızda sualler iki kısma ayrılır:

Birincisi: Risâle-i Nur'da Sualler diyebileceğimiz kısım, bunlar:

I) Said Nursi'nin sorup cevaplandırdığı,

II) Nur talebelerinin Said Nursî'ye sorduğu ve onun tarafından cevaplarının verildiği sualler.

İkincisi: Risâle-i Nur'dan Sualler diyebileceğimiz kısım ise, Risâlelerdeki açıklama ve bilgilere bizim çıkardığımız sualler.

Mektubat'ta Said Nursi tarafından cevabı verilen 110'dan fazla sual vardır. Fakat Mektubat risalesi, ayrıca birçok suale cevap olan açıklamaları da içinde bulundurur.

Not: Metinde birinci kısım sualler köşeli parantez kullanılmadan Sual: şeklinde, ikinci kısım sualler ise köşeli parantez [Sual: ….?] içinde verilmiştir. Her iki kısım suallerin -dolayısıyla bunların cevaplarının- Risâlelerdeki yerleri gösterilmiştir.

***

MEKTÛBAT ve SUALLERİ

Birinci Mektup

Sual: Hazret-i Hızır Aleyhisselâm hayatta mıdır? Hayatta ise, niçin bazı mühim ulema hayatını kabul etmiyorlar? /Birinci Mektup.

Sual: Furkan-ı Hakîmde, "Ellezi halaka'l mevte ve'l hayâte li yeblüveküm eyyüküm ahsenü amelê" (Mülk Sûresi: 76/2) gibi âyetlerde, "Mevt dahi hayat gibi mahlûktur; hem bir nimettir" diye ifham ediliyor. Halbuki, zâhiren mevt inhilâldir, ademdir, tefessühtür, hayatın sönmesidir, hêdimü'l-lezzâttır. Nasıl mahlûk ve nimet olabilir? /Birinci Mektup

Sual: Cehennem nerededir? /Birinci Mektup.

Sual: Mahbuplara olan aşk-ı mecazî aşk-ı hakikîye inkılâp ettiği gibi, acaba ekser nasta [insanlarda] bulunan, dünyaya karşı olan aşk-ı mecazî dahi bir aşk-ı hakikîye inkılâp edebilir mi? /Birinci Mektup.

İkinci Mektup

[Sual: İnsanları irşada ve neşr-i dine çalışanlar, bu zamanda zaruret olmadan, niçin, sadaka ve hediyeleri kabul etmemeli?] /İkinci Mektup.

Üçüncü Mektup

[Sual: ["Yemin olsun gizlenen ve görünen yıldızlara." (Tekvir Sûresi: 81/15-16)] ayetlerinin kasem ve yemininde nasıl bir nur-u icâz ve sırr-ı belâgat vardır.] /Üçüncü Mektup.

[Sual: Semânın seyyar yıldızları, haşmet-i Rubûbiyeti ve şaşaa-i saltanat-ı Uluhiyeti nasıl gösterir?] /Üçüncü Mektup.

[Sual: Âyetin beyanıyla [Yâsin Suresi: 36/39]: kamerin, takdir ve tedbirinde ve hurma ağacın eğilmiş beyaz bir dalına teşbihinde nasıl bir nur-u icaz vardır?] /Üçüncü Mektup.

[Sual: Âyetin ifade ettiği [Mülk Sûresi: 67/15]: 'Küre-i arzın, musahhar bir sefine, bir merkup kılınma'sı nasıldır?] /Üçüncü Mektup.

Sual: "Cennet ve cehennem pek çok uzaktırlar. Haydi ehl-i cennet, lütf-u İlâhî ile berk ve burak gibi uçarak haşirden geçerler, cennete giderler. Fakat ehl-i cehennem, sakil cisimleri ve büyük ve ağır günahların yükleri altında nasıl gidecekler? Hangi vasıta ile?" /Üçüncü Mektup/ İki Nükte/ Birincisi.

[Sual: "Eğer bütün eşya bir tek zâta isnat edilse, vücub derecesinde bir sühûlet, bir kolaylık peyda eder. Eğer eşya müteaddit sâni'lere, esbablara isnad edilse; imtina' derecesinde bir suûbet, bir müşkilât ortaya düşer.", nasıl?] /Üçüncü Mektup /Hatıra Gelen İkinci Nükte.

Dördüncü Mektup

İki Hatıra.

[Sual:["Kime hikmet verilmişse, ona çok hayır verilmiştir." Bakara Sûresi: 2/269] âyetinin bir sırrı, Risâle-i Nur hakkında nasıl tecelli etmiştir?] /Dördüncü Mektup/ [Birinci Hatıra].

[Sual: Risâle-i Nur, Cenâb-ı Hakk'ın hangi isimlerine mazhardır?] /Dördüncü Mektup/ [Birinci Hatıra].

[Sual: Tarîk-ı Nakşibendî'nin "Der Tarîk-ı Nakşibendî lâzım âmed çâr terk: / Terk-i dünya, terk-i ukba, terk-i hestî, terk-i terk" düsturuna mukabil acz-mendî tarîkının düsturu nedir?] /Dördüncü Mektup/ [İkinci Hatıra].

[Sual: Sema yüzündeki yıldızlar Kadîr-i Zülcelâl'ın vücudunu nasıl gösteriyor?] /Dördüncü Mektup/ [İkinci Hatıra].

Beşinci Mektup

[Sual: Velâyet kaç kısımdır?] /Beşinci Mektup.

[Sual: Tarîk-i Nakşînin kaç perdesi var?] /Beşinci Mektup.

[Sual: Niçin, Sünnet-i Seniyeye ittibâ ve neşr-i hakaik-i îmaniyede ihtimam, en mühim tarîkat olan velâyet-i kübradır?] /Beşinci Mektup.

[Sual: Tarîkatların en mühim gayesi ve faidesi ve müntehası olan inkişaf-ı hakâik-i îmaniye, Risâle-i Nur ile nasıl olabilir?] /Beşinci Mektup.

Altıncı Mektup

[Sual: [Allah bize yeter; O ne güzel vekildir, Âl-i İmrân Sûresi: 3/173; Eğer senden yüz çevirirlerse, de ki: Allah bana yeter. Ondan başka hiçbir ilâh yoktur, Tevbe Sûresi: 9/129] âyetlerinin bir sırrı [Barla'da garibâne dağlarda] hazîn gurbetler zulmetinde nasıl hissedilmiş ve o sır nasıl tefsir edilmiş?] /Altıncı Mektup.Yedinci Mektup[Sual: Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ın, kesret-i izdivac ve tezevvücatının, hikmetleri nedir?] /Yedinci Mektup /Birincisi.

[Sual: "Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâmın Zeyneb'i tezevvücünü, eski zaman münafıkları gibi yeni zamanın ehl-i dalâleti dahi medar-ı tenkit buluyorlar; nefsanî, şehevânî telâkki ediyorlar." bunda hakikât-i hal nedir?] /Yedinci Mektup /Birincisi.

[Sual: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın Hazret-i Zeyneb'i tezevvücünün hikmeti nedir?] /Yedinci Mektup /Birincisi.

Sekizinci Mektup

[Sual: "Bismillâhirrahmânirrahîm"deki iki nur-u âzam nedir?] /Sekizinci Mektup.

[Sual: Hazret-i Yakub Aleyhisselâm'ın Hazret-i Yusuf Aleyhisselâm'a karşı hissiyatı nasıl bir hissiyattır?] /Sekizinci Mektup.

[Sual: Rahîm ve Vedûd isimlerinin vusulüne vesileler nelerdir?] /Sekizinci Mektup.[Sual: Şefkat yolu, rahmet yolu olduğunu nasıl bildirir, niçin [En hayırlı hıfz eden, koruyan Allah'tır ve merhametlilerin en merhametlisi de O'dur, Yusuf Sûresi: 12/64] dedirir?] /Sekizinci Mektup.

-devam edecek-

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

"Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir."

Mü'min, 19

GÜNÜN HADİSİ

"iman bakımından müminlerin en mükemmeli, ahlâkça en güzel olanlar ve ailesine en güzel davrananlardır."

Tirmizi

TARİHTE BU HAFTA

*Gençlik ve Spor Bayramı(19 Mayıs) *Gençlik Haftsı(19-25 Mayıs)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI