Cevaplar.Org casino maxi

S HARFİ

Sa’y: Beşere lâzım olan sa'y (EL:443). Saadet-i ebediye: 1.Bütün ni'metlerin, rahatların, lezzetlerin ruhu olan saadet-i


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2015-10-08 07:25:23

Sa'y: Beşere lâzım olan sa'y (EL:443).

Saadet-i ebediye: 1.Bütün ni'metlerin, rahatların, lezzetlerin ruhu olan saadet-i ebediye (İ.İ.:55); 2.Rahmetlerin en büyüğü olan saadet-i ebediye (İ.İ.:55); 3.Bütün hikmetlerin, nimetlerin, rahmetlerin, maslahatların membaı ve gayesi olan beka ve lika ve saadet-i ebediye (S: 88); 4.Her bir nimetin reisi olan saadet-i ebediye (Muh.:169); 5.Mâverâ-yı haşr-i cismânide olan saadet-i ebediye (Muh.:169); 6.Haşr-ı cismâninin sadefinde olan saadet-i ebediye (Muh.:168); 7. Haşr-i cismâninin sadefinde meknun olan saadet-i ebediye (M:139); 8.Hayr-ı mutlak olan saadet-i ebediye (M: 204); 9.Silsilele-i hasenatın (...) bir çiçeği olan saadet-i ebediye (S:494); 10.Cennet-âbâd olan saadet-i uhreviye (Muh.:72).

Saat: 1.Yusuf Aleyhisselâm'ın bir (...) mucizesi olan saat (HŞ: 33); 2. Hazret-i Yusuf'un (Aleyhisselâm) bir mucizesi olan saat (S: 264).

Sabah fecir sünneti: Bir sünnet-i müekkede olan sabah fecir sünneti (Ş:297, DL:9);

Sabır: Fevkalâde ehemmiyetli olan sükûn ve temkin ve itidâl-i dem ve sabır ve tahammül (M.Müd.: 175).

Sabiiyunlar: Nücumperest olan Sabiiyunlar (S:634).

Sa'd İbn-i Ebi Vakkas: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın hâdimi ve bir kumandanı ve Hazret-i Ömer'in zamanında ordu-yu İslâmın baş kumandanı ve İran'ın fâtihi ve Aşere-i Mübeşşere'den olan Hazret-i Sa'd İbn-i Ebi Vakkas (M:146).

Sadaka: 1.Zekâtın yavruları olan sadaka ve teberruat (İ.İ.:46); 2.Zekatın (...) kabilesi olan sadaka(...) ve karz-ı hasene (STİ: 77); 3.Zekatın mükemmili olan sadâkat (STİ: 78). Sadaka hükmünde: 1.(Hakkı efendi (...) gibilerin) harik ile zâyi olan mal(ı sadaka hükmündedir) (BL: 384); 2.Nass-ı hadisle, böyle musibetlerde (Isparta'nın acib yangını) ehl-i imanın zayi olan malları tam sadaka hükmündedir (EL:159).

Sadaka-i mâneviye: Belâların def'ine vesile olan (...) külli sadaka-i mâneviye (Risâle-i Nur) (STG: 196).  

Sadeddin-i Taftazani: İlm-i kelâmın büyük allâmesi olan Sadeddin-i Taftazani (EL:189).

Sadr-ı evvel: Asr-ı Saadet olan sadr-ı evvel (DHÖ:76).

Sahabe: 1.Bedevi bir kavim ve ümmi bir muhitte, hayat-ı içtimaiyeden ve efkâr-ı siyasiyeden hâli ve kitapsız ve fetret asrının karanlıklarında bulunan ve pek az bir zamanda, en medeni ve malûmatlı ve hayat-ı içtimaiyede ve siyasiyede en ileri olan milletlere ve hükümetlere üstad ve rehber ve diplomat ve hâkim-i âdil olarak, şarktan garba kadar cihanpesendâne idare eden ve sahabe, namıyla dünyada namdar olan cemaat-ı meşhure (M:235, Ş:130); 2.Velâyet-i kübrâ ehli olan sahabeler(...) ve Âl-i Beyt (M.Müd.: 95); 3.Velâyet-i kübrâ sahibleri olan sahabiler (KL:298); 4.Ehl-i sahv olan sahabe ve Sıddîkin ve verese (M:527); 5. Velayet-i kübra olan, ehl-i veraset-i Nübüvvet olan sahabe (...) caddesi (sünnet-i seniye) (M:483; 6.Nübüvvetin vereseleri olan sahabeler (EL: 212); 7.Zaruriyât-ı diniyenin hameleleri ve direkleri olan sahabeler (S: 524); 8.Daire-i nübüvvetin hademeleri ve o güneşin yıldızları olan sahabeler (S: 518); 9.Âhiretin tafsilâtını ders alan müteyakkız kalbli, keskin nazarlı olan sahabeler (S: 358); 10.Bütün hissiyatları uyanık ve letâifleri hüşyar olan sahabeler (S: 518); 11.Ehl-i Adâlet olan sahabeler (S: 625, M: 223); 12.Enbiyadan sonra beni Âdem içinde en yüksek, en nâmdar, en mümtaz olan sahabeler (BL: 270); 13.Fıtraten hissiyat-ı ulviye sahibi ve maâli-i ahlâka meftun ve izzet ve mübâhâta meyyal olan sahabeler (S:517); 14.Fıtratları sâfiye ve seciyeleri sâmiye olan sahabeler (S: 517); 15.Hakperest ve ciddi ve doğru adam olan sahabeler (M: 119); 16.İlm-i hadisçe ve ulemâ-i şeriat içinde bir kaide-i mukarrere olan "Sahabeler, daima doğru söylerler; onlardaki rivayet tezkiyeye muhtaç değil, Peygamber'den (A.S.M.) rivayet ettikleri hadisler, bütün sahihtir" diye ehl-i şeriat ve ehl-i hadisin ittifakı (HŞ: 49); 17.Sahabelerin medar-ı rüchâniyetleri, menşe-i imtiyazları ve maden-i meziyetleri olan seceyâ-yı sâmiye ve ahlâk-ı âliyye ve muâmelât-ı gâliye (BL: 270); 18.Secâyâ-yı âliye ve hubb-u maâliye meftun olan sahabeler (S: 517); 19.Sure-i Feth'in âhirinde sitayişkârâne tavsifat-ı Rabbâniyeye mazhar ve Tevrat ve İncil ve Kur'ân'ın medh ü senasına mazhar olan sahabeler (S: 517); 20. Asr-ı nur ve asr-ı hakikat olan asr-ı sahabe (S:510); 21.Saff-ı evvel olan sahabeler (S:519); 22.Hazret-i Peygamber (A.S.M.) gibi ümmi bir zâta nisbeten gayb hükmünde olan Tevrat'taki evsâf-ı sahabe (L:28); 23.Sahabelerin secâyây-ı âliye ve mezâyâ-yı galiyeleri: Sahabelerin, enbiyadan sonra nev-i beşer içinde en mümtaz olduklarına sebep olan secâyâ-yı âliye ve mezayâ-yı galiye(leri). [Hülefa-yı Raşidin'in her birisinin en meşhur medâr-ı imtiyazları olan sıfat-ı hassa(ları): 1. Maiyet-i mahsusa ve sohbet-i hassa meşhur ve mümtaz olan Hazret-i Sıddık R.A., 2. Adâletiyle zalimlere sâika gibi şiddet gösteren Hz. Ömer R.A., 3. Kemâl-i merhamet ve şefkatinden İslâmlar içinde kan dökülmemek için ruhunu feda edip teslim-i nefs ederek Kur'an okurken mazlûmen şehid olmasını tercih eden Hazret-i Osman R.A., 4. Kemâl-i zühd ve ibadet ve fakr ve iktisadı ihtiyar eden ve rükû ve sücudda devamı ve kesreti herkesçe musaddak olan Hazret-i Ali R.A..] (L:27).

Sahabeler hakkındaki risâle: "Yirmi Yedinci Söz"ün zeyli olan sahabeler hakkındaki risâle (HŞ:49).

Sahib-i Arş-ı Âzam: Zât-ı Zülcelâl olan Sahibi-i Arş-ı Âzam (28.L:3).

Sahranişinler: Medâr-ı maişetlerinin en mühimmi hurma ağacı olan sahra-nişinler (S:394).

Said Nursi: 1.Risâle-i Nur'(...)un tercümanı olan Said Nursi (T:566); 2.Yüz derece haddinden fazla teveccüh-ü âmmeye istemeyerek mazhar olan bir adam (M.Müd.:37); 3.(Kur'ân'ın) tercümanı ve bir hizmetkârı olan Said (EL:109); 4.Âhiret üstadınız olan Said (BL:342); 5.Hizb-ül-Kur'ân'ın bir hâdimi olan (…) Said (R.A.) (STG:155); 6.Hizb-ül-Kur'ân'ın faaliyetine vâsıta olan bir hâdim (STG:158); 7.Kardeşiniz olan Said (BL:342); 8.Risâle-i Nur'un bir şâkirdi olan Said (M.Müd.: 110); 9.Risâle-i Nur tercümanı olan Said (STG:80); 10. (Said 'in) diğer bir ismi olan Bediüzzaman lakabı (STG:119).; 11. Şu fakir, garib Nursi ki Bid'atüzzaman lâkabıyla müsemma olmaya lâyık iken haberi olmadan Bediüzzaman ile meşhur olan biçare (Muh.: 9); 12. Benim hiç ender hiç olan şahsım (BL: 382).

Sâika: Bir hiss-i sâdise-i sâdıka olan sâika (MN:231).

Sâir: Şam Dağları'ndan ibaret olan Sâir (M:178).

Salâbet-i diniye: Metânet, sebat, iltizam-ı hak olan salâbet-i diniye (Mün.: 89).

Salahaddin-i Eyyûbi: Medâr-ı fahriniz olan Salahaddin-i Eyyûbi (Mün.: 30).

Salahat: 1.İstikamet yolunu takib ile nimet ve saadet-i dâreyne mazhar olan ehl-i nübüvvet ve salahat ve iman (Ş:492). 2.Bin seneden beri bu milletin gıda ve ilaç gibi bir hâcât-ı zaruriyesi olan (...) salahat (M.Müd.: 107,191).

Salât: Kur'ân'ın en sarih ve en kati emri olan salât (MN:90, T:131).

Salavat: 1.Makbul bir dua olan salavat-ı şerife (M: 298); 2.Zihayat, mücessem rahmete rahmet duası olan salavat (S: 15); 3.Otuz üçer tesbihattan sonra mezheb-i Şâfiide sünnet olan bazan on, bazan otuz üç (...) ve üç defa (...) salâvat okumak (BL: 296).

Sâlihin: Ehl-i sırat-ı müstakim olan (...) envâ-ı sâlihin (L:32).

Samed: Şems-i Ezel ve Ebed Sultanı olan Zât-ı Ehad ve Samed (S: 596). Samedâniyye: Âlâ-yı illiyyin olan (...) mektûbât-ı Samedâniyye olma (S: 73, MN: 38).

Samimiyet: Güzel ahlâkın esasları olan ihlas, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedâkârlık, rıza-yı İlâhi, sevab-ı uhrevi (Ş:221).

Sanat: 1.Mevcudâtta, hususan zihayatta görünen basirâne, hakimane olan sanat ve icad (L: 171); 2.Kemâlâtın (Cenab-ı Hakk'ın kemâlinin) mazharları, âyineleri olan sanatı (S: 658); 3.Sâni-i âlemin nihayet cemâlde olan kemâl-i sanatı (M: 225); 3.Hârikulâde olan sanat-ı Rabbaniye (M: 98); 4.Bilfiil olan sanat (Muh.: 53); 5.Esmâ-i Kudsiye-i İlâhiyenin nukuşlarından ibaret olan bedi' sanatlar (S:343); 6.Kabiliyet-i sanat: Tabiatı muhâkât olan kabiliyet-i sanat (M:137); 7.Hayat-ı içtimaiyenin medârı olan sanat, ticaret, ziraat (L:135).

Sanat-üt tedelli: Yukarıdan aşağıya inmek mânâsına olan sanat-üt tedelli (İ.İ.:16).

Sanayi: Şeriat-ı hilkatin farz-ül kifayesi hükmünde olan fünun ve sanayi(Muh.:30).

Sâni: 1.Bütün mahlukata merci olan Sâni (MN: 28); 2.Cemi' sıfat-ı kemâliye ile muttasıf olan Sâni (Muh.:125); 3.Alim-i Mutlak ve Kadir-i Mutlak olan şu masnûâtın sânii (S: 82) 4.Rahim, Kerim, Enis, Vedûd olan Hâlik, Sâni, Hâmi (L: 215); 5.Nihayetsiz bir ilm-i muhit ve hadsiz bir irâde-i külliye ve nihayetsiz bir kudret-i mutlaka sahibi olan şu kâinatın Sâni-i Hakim'i (M: 270); 6.Rahmân ve Rahim olan Sâni-i Hakim (İ.İ.: 55); 7.Şiddet-i zuhurundan gizlenmiş ve (...) kibriya-yı azametinden tesettür etmiş olan Sâni-i Hakim (L: 347); 7.Nezzâm-ı hakiki olan Sâni-i Zülcelâl (Muh.: 162); 8.Rahmân-ı Rahim olan şu mevcudâtın Sâni-i Zülcemâl'i (S:552); 9.Bütün masnûatın bütün intizâmatıyla ve hikmetleriyle sâbit olan sâniin hikmeti (S:588).

Sarık sardırmak: İcâzet almanın alâmeti olan üstad tarafından sarık sardırmak, bir cübbe (...) giydirmek (KL:94).

Sav: 1. Kahramanlar yatağı olan Sav köyü (KL: 92); 2. Medrese-i Nuriye olan Sav (KL: 104); 3. Medreset-üz Zehra'nın çok ehemmiyetli bir şubesi ve bir merkezi olan Sav (EL: 432); Medrese-i Nuriye olan Sav (KL: 108).

Savcı: Hukukullah mânâsında olan hukuk-u amme namındaki vazifelerle muvazzaf olan savcılar (EL: 577).

Savt (celb-i savt): Beşerin nâzik sanatlarından olan celb-i suret ve savt (S:268).

Sebeb: Câmid, şuursuz, mahluk, masnû, basit olan sebeb (L:177).

Sebeb-i hilkat-i âlem: Muhammed-i Arabi Aleyhissalâtü Vesselâm'ın muazzam olan duâsı, bir sebeb-i hilkat-i âlemdir (M: 320).

Secâyâ-i seyyie: Çekirdek halinde olan secâyâ-i seyyie (STİ: 64).

Secde etmek: Ubudiyetin esası olan (...) niyaz ile dergâh-ı ulûhiyete karşı secde etmek (L:123, MN:156).

Sedd-i Kur'âni: Şeriat-ı Muhammediye (A.S.M.) olan sedd-i Kur'âni (KL:160).

Sefahat (ehl-i sefahat): 1.Gizli düşmanlarımız olan ehl-i (...) sefahat (EL: 244); 2.Hêdim-i (yıkıcı) medeniyet olan sefahat (DHÖ:63).

Sefine: Hazret-i Nuh'un (Aleyhisselâm) bir mucizesi olan sefine (S:264).

Sehavet: 1.Erkeklerde iki güzel haslet olan cesaret ve sehavet (L: 187); 2.İsraftan ayrı olan sehavet (L:375).

Sekene-i semavat: Tabakat-ı âliyede olan (...) sekene-i semavat (S:210).

Sekine: 'Sekine' nam-ı âlisiyle tabir edilen ve her bir i bir ism-i âzam olan Otuzuncu Lem'a (L:407).

Selâm: 1.Ümmet mabeyninde şeair-i İslâmiyeden olan birbirine 'Es-selâmü aleyküm' demeleri sünnet olması (EL:477).

Selef-i sâlihînin caddesi: Velayet-i kübra olan, ehl-i veraset-i Nübüvvet olan sahabe ve selef-i sâlihînin caddesi(sünnet-i seniye yolu) (M:483).

Sem': Teşahhus-u ehadiyetin esasları olan ilim ve kudret ve hayat ve sem' ve basâr (Ş:10).

Sema: 1.Dünya hânesinin tavanı olan sema (S: 459); 2.Etraf-ı semaya temas eden daire-i ufuk ile mahdud olan sema (Muh.: 74); 3.Sakf-ı merfu olan sema (Muh.: 74); 4.Temiz ve temizlerin meskeni olan sema (S: 189); 5.Bahr-ı müsebbih olan şu semavât (S: 172); 6.Belki avâlim-i uhreviye ve gaybiye ve dünyeviye ve misâliyenin birer muhit zarfı ve ihatalı birer sakfı olan yedi semavat (L: 62); 7.İnsan ile alâkadar olan semavat ve arz (L: 79); 8.Yıldızlar tohumuna müştemil olan semavat (İ.İ.:187); 9.Mevc-i mekfuf olan sema (Muh.:65).

Semerat: 1.Dünyada medar-ı rızk olan hububat ve semerat (M: 254); 2.Nev-i beşer ile sâir hayvanatın medar-ı maişetleri olan semerat (İ.İ.: 91); 3.Âsâr-ı rahmet olan (...) semereler (S: 713); 4.İstikbâlin zulümâtında müstetir ve gaybi olan semerat ve terakkiyât-ı insaniye (S:278).

Sermedi: Ezel ve ebedin Zülcelâl Sultanı ve bütün mevcudâtın Zülcemâl Hâlik-ı Zişanı olan Şems-i Sermedi (Ş:124).

Sermediyet: Zât-ı Vâcib-ül Vücud'un en has hassası ve lâzım-ı zâtisi olan ezeliyet ve sermediyet (L:324).

Sesler: Kesretin en ziyade intişâr ettiği mahal olan simalar(...) ve sesler (S:418).

Sevab-ı uhrevi: Güzel ahlâkın esasları olan ihlas, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedâkârlık, rıza-yı İlâhi, sevab-ı uhrevi (Ş:221); Musibetlerin neticesi olan sevab ve mükâfat-ı uhreviye (L:8).

Sevr Muahedesi: Avrupa zalimleri devlet-i İslâmiyenin nurunu söndürmek niyetiyle müthiş bir suikasd planı yaptıkları ve ona karşı Türkiye hamiyetperverleri, hürriyeti yirmi dörtte ilaniyle o planı akim bırakmağa çalıştıkları halde maatteessüf altı-yedi sene sonra, harb-i umûmi neticesinde yine o suikasd niyetiyle Sevr Muahedesi'nde Kur'ân'ın zararına gayet ağır şerâitle kâfirâne fikirlerini yine icra etmek olan planları (STG:102).

Sevr: Sevr; imaret ve ziraat-ı arzın en büyük vâsıtası olan öküz (Muh.:61).

Seyf-i elmas: Hamiyet-i İslâmiyenin şerarât-ı neyyirânesinin imtizacından hâsıl olan amud-u nurani (...) seyf-i elmas (Mün.: 9).

Seyyâlât-ı latîfe: Nur gibi, esir gibi ruha yakın ve münâsib olan (...) seyyâlât-ı latîfe maddeleri (S:537).

Seyyârât: Daire-i rubûbiyetin tayyareleri olan seyyârât, arz, kamer (S:276),

Seyyârât yıldızları: Manzume-i şemsiye ordusu olan seyyârât yıldızları (Ş: 480); On iki seyyare: Manzume-i şemsiyyenin, yani şemsin me'mumları ve meyveleri olan on iki seyyare (S: 715); On seyyare: Vazifedâr olan on seyyare (S:633).

Seyyiat: Nefsin ile sana âidiyeti olan seyyiat (NİK: 46).

Seyyid (Allah): Kudreti nihayetsiz olan Seyyid (MN:141, L:109).

Sıddîkin: 1.Ehl-i sırat-ı müstakim olan (...) taife-i sıddîkin (...) (L:32); 2.Bütün keskin ve nurlu akılların madenleri olan sıddîkinler (S: 105, Ş:182). 3.Ehl-i sahv olan sahabe ve sıddîkin ve verese (M:527).

Sıddîkiyet: Velâyet-i kübrâ olan veraset-i nübüvvet ve sıddîkiyet (S:519).

Sıdk: Hayat-ı içtimaiyemizin esası olan sıdk(...), doğruluk (HŞ:45).
Sıla-i rahm: Meskat-ı re'sim Nurs karyesine karşı olan sıla-i rahm (NİK: 5).

Sıfat (Sıfat-ı İlâhiye): Sani'-i Zülcelâlin (...) nur olan bütün sıfatı (M: 265).

Sıfat-ı İlâhiye: Gayr-i mütenahi olan Zât ve sıfat-ı İlâhiye (İ.İ.:80).

Sıfat-ı Sübhaniye: Güzel İsimler'in membaı olan yedi sıfat-ı Sübhaniye (Ş:143).

Sıfat-ı sübutiye: Yedi sıfat-ı sübutiye olan Hayat, İlim, Kudret, İrâde, Sem', Basâr ve Kelâm sıfatları (Ş:144).

Sıfatlar: İsimlerin menşei olan kudsi sıfatlar (Ş: 71).

Sırat: İstikbal karanlığı içinde saadet-i ebediyeye giden, nurani yolu olan sırat (S: 48).

Sırat-ı müstakim: Nev-i beşerde niam-ı âliye-i İlâhiyeye mazhar olan ehl-i sırat-ı müstakim (L:32).

Sırr-ı iman: 1.Bu kâinatın en muazzam meselesi ve şu hilkat-i âlemin en büyük muamması olan sırr-ı iman (M.Müd.: 6); 2. Nurun (Risâle-i Nur'un) membaı ve esası olan (...) sırr-ı iman (EL:97).

Sırr-ı insani: Fıtraten ebediyeti isteyen ve ebed için halkolunan ve ezeli ve ebedi bir Zâtın âyinesi olan ve nihayetsiz derecede nazik ve letâfetli bulunan zişuur bir sırr-ı insani (S:280).

Sırr-ı teklif: İhtiyar ve irâde ile bağlı olan sırr-ı teklif (Ş:456).

Sidret-ül Münteha: Cennet-ül-Me'va gövdesi olan Sidret-ül Münteha (S:606).

Silah-ı insani: Cüz-i ihtiyari olan silâh-ı insani (L:217).

Simalar: 1.Kesretin en ziyade intişâr ettiği mahal olan simalar(...) ve sesler (S:418); 2.Hazret-i Âdem'den tâ kıyamete kadar gelmiş ve gelecek bütün insanların aza-yı esaside bir olan simaları (L:411).

Sinekler: Güzel çiçeklerin âşıkları olan güzel sinekler (M:8).

Sinn-i teklif: Sinn-i teklif olan on beş sene (S:300).

Sirâcünnur: Sadaka-i makbule mahiyetinde musibetlerin def'ine bir vesile olan Sirâcünnur (Ş.393, EL:355); Yirmi sekiz senedir müellifin sebeb-i hapsi olan Sirâcünnur (DHÖ:31).

Sivrisinek: Mülevves kana musallat belki memur olan sivrisinek (28.L:2, LN:9).

Siyaset cereyanları: Lüzumsuz ve (...) mâlâyani olan siyaset cereyanları (KL: 47).

Siyaset dairesi: Gaflet verecek ve dünyaya boğduracak ve hakiki vazife-i insaniyeti ve âhireti unutturacak olan en geniş daire (EL:46).

Siyaset: 1. Gaflet ve dalâletin en boğucu, aldatıcı en geniş perdesi olan siyaset (S: 160, EL:233, STG:6); 2.Şimdiki zamanda çoğu yalancılıktan ibaret ve bid'a ve dalâlet olan siyaset (M: 525); Dünya siyaseti: 1. Çoğu yalancılıktan ibaret olan dünya siyaseti (M: 43); 2.Uçları ecnebi elinde olan dünya siyaseti (M: 43).

Siyaset-i diniye: Efkâr-ı âmmede, hayatperest insanların nazarında zâhiren geniş ve hâkimiyet noktasında cazibedar olan (…) siyaset-i diniye (KL: 211).

Siyâsete girmemek: Nurun mesleği olan (…) siyâsete girmemek (EL:378).

Siyaset-i hazıra: Menfaat üzere çarhı kurulmuş olan siyaset-i hazıra (S: 751).

Siyasiye (adem-i merkeziyet-i siyasiye): Beylik ve muhtariyetin ammizâdesi olan adem-i merkeziyet-i siyasiye (Mün.: 31).

Siyasiyun: Beşerin idare ve ahlâk ve içtimaiyatı ile çok alâkadar olan içtimaiyun ve siyasiyun ve ahlâkiyun (Ş:181);

Sofestailer: Ehl-i felsefenin en ziyade ileri gidenleri olan Sofestailer (M: 265).

Sofi: 1.Muhakkikin-i sofiyenin minhacı: Tasfiye ve işraka müesses olan muhakkikin-i sofiyenin minhacı (Muh.: 120); 2.Muhakkikin-i sofiyenin şatahatı: Müteşabih hükmünde olan muhakkikin-i sofiyenin şatahatı (Muh.: 131).

Sohbet: 1.Mânevi hediye gibi olan sohbet (EL:544); 2.Ehl-i ilme lâzım olan musâfaha ve sohbet etmek (EL:557); 3.Dünyanın çok zevkli, lezzetli olan uhuvvetkârâne sohbetleri (EL:559).

Sözler: 1.Esrar-ı Kur'âniyenin tercümanı olan nurlu Sözler (M:374); 2.İ'câz-ı Kur'ân'ın mânevi lemaâtından olan (...) Sözler (M:23); Kur'ân'ın bir nevi tefsiri olan Sözler (M:409); 3.Kur'ân'ın hikmetine dair olan yirmi altı aded Sözler (M: 494); 4.Şu zamanda, i'câz-ı Kur'ân'ın mânevi lemeâtından olan (...) Sözler (BL:376); Sözler'in üç ismi: Sözler'in üç ismi olan Risâle-in Nur veya Resâil-in Nur veya Risâlet-in Nur (STG:88).

Su: 1.Masnûat-ı İlâhiyenin nescine, nakşına menşe ve müvellid ve beşik olan hava, su, ziya, toprak unsurları (S: 297); 2. Küdûretli ve nur-u hayata münasebeti pek cüz'i olan su (S: 535); 3.Memur-u İlâhi olan (...) latîf sular (S:258); Zeminin bedeninde deveran-ı dem hükmünde olan sular (S:257); 4.Herkesin hususi dünyasındaki gibi benim de hususi dünyamın ikinci unsuru olan su unsuru (EL: 473); 5. Menşeim olan bir katre su (Ş:64).

Sualler (Sual-i azim; Sual-i müşkil): 1.Bütün mevcudâttan sorulan, bütün ukûlü hayret içinde meşgul eden üç müşkil ve müdhiş sual-i azim olan "Necisin? Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun?" sualleri (S:244, M:210); 2.Sual-i müşkil: Mevcudâtın "Nereden? Nereye? ve Ne oldukları?" olan şu üç sual-i müşkil (M:226).

Suffe: 1.Fahr-i Âlem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın kudsi medresesi ve tekyesi olan Suffe (M:125); Suffe: 2.Medrese-i Kudsiye-i Ahmediye (A.S.M.) olan Suffe (M:125).

Suikasd: 1.Kur'ân'ın tercümesini Kur'ân yerinde câmilerde okutmak olan dehşetli suikasd (EL:384); 2.Bin üç yüz on altı ve yedi tarihi Kur'ân'a karşı olan suikasdin mebdei (STG:82).

Sultan: 1.Sultan-ı cihan: Emr-i 'Kün feyekûn'e mâlik ve bütün eşya ona müsahhar ve hâdim olan bir Sultan-ı cihan (NİK: 29); 2.Sultan-ı ebed: Ehad ve Samed olan Sultan-ı ebed (NİK: 21); 3.Cünûd-u semavât ve arza mâlik olan Sultan-ı ebed (BL:266); 4.Hâkim-i arz ve semavat, emr-i 'Kün Feyekûn'e mâlik, Âmir-i Mutlak olan Sultan-ı ezeli ve ebedi (S: 600); 5. Pâdişahların pâdişahı olan Sultan-ı Ezeli (Mün.: 11).

Sultan-ül Ulema: Mevlânâ Celâleddin-i Rumi'nin pederleri olan Sultan-ül Ulema (KL:219).

Sur: İsrafil'in borusu olan Sur (S: 117, Ş:35).

Sure: 1.Kur'ân-ı Hakim'in birer polat kal'ası hükmünde olan surlu sureleri (M: 414); 2.Her bir i birer küçük Kur'ân olan ekser uzun sure ve mutavassıtlar (Ş:244, S:480); 3.Suver-i Kur'âniyenin en parlağı olan Sure-i Yûsuf (M:31).

Sure-i İbrahim: Risâle-i Nur ile ziyade alâkadar olan Sure-i İbrahim (KL:28).

Suret: 1.Nazari kaderin reşhaları, katreleri, senedleri, cüzdanları hükmünde olan (...) suretler (S: 496); 2.Küçük cenazeler olan suretler (S:431, M:512).

Suretperestlik: Sânemperestliğin bir nevi taklidi olan suretperestlik (S:431); Celb-i suret: Beşerin nâzik sanatlarından olan celb-i suret ve savtlar (S:268).

Sübhânallah: Hem Kur'ân'ın, hem imanın, hem namazın hülâsaları ve çekirdekleri olan üç kelime-i mübâreke (Sübhânallah, Elhamdülillah Allahüekber) (Ş:231).

Süfyan:1.Âhirzamanın eşhas-ı mühimmesinden olan Süfyan (Ş: 459); 2.İslâm deccalı olan süfyan (Ş: 488); 3.İslâm devletinin başına geçecek olan süfyani deccal (Ş:469).

Sükûn: Fevkalâde ehemmiyetli olan sükûn ve temkin ve i'tidal-i dem ve sabır ve tahammül (M.Müd.: 175).

Süleyman : Saltanatla müşerref olan Hazret-i Süleyman Aleyhisselâm (S:267).

Süleyman: 1.Sadâkatte meşhur olan Barlalı Süleyman (STG:21); 2.Dört sene sâdık bir sıddîkkım olan müstakim Süleyman (M:71).

Sünnet: 1.Kur'ân'ın tefsiri mahiyetinde olan sünnet (STİ: 21); 2.Mezheb-i hak olan ehl-i sünnet ve cemaat (S:288).

Sünnet-i Seniye: Velayet-i kübra olan, ehl-i veraset-i Nübüvvet olan sahabe ve selef-i sâlihînin caddesi (M:483).

*


 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Çünkü Allah, haktır. O'ndan başka taptıkları ise hiç şüphesiz batıldır. Gerçekten Allah çok yüce, çok büyüktür.

Lokman, 30

GÜNÜN HADİSİ

Ey Allah'ın Resulü," dedim, "şayet Kadir gecesine tevafuk edersem nasıl dua edeyim?" Şu duayı okumamı söyledi: "Allahümme inneke afuvvun, tuhibbu'l-afve fa'fu anni. (Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni affet.)

Tirmizi, Da'avat 89,Ravi (r.a.): Aişe

TARİHTE BU HAFTA

*Abdülkadir Geylani hazretlerinin vefatı 17 Temmuz 1163 *Kıbrıs barış harekatı 20 Temmuz 1974 *Aya ilk insan ayağının basması 21 Temmuz 1969

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI