Cevaplar.Org

S HARFİ

Sa’y: Beşere lâzım olan sa'y (EL:443). Saadet-i ebediye: 1.Bütün ni'metlerin, rahatların, lezzetlerin ruhu olan saadet-i


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2015-10-08 07:25:23

Sa'y: Beşere lâzım olan sa'y (EL:443).

Saadet-i ebediye: 1.Bütün ni'metlerin, rahatların, lezzetlerin ruhu olan saadet-i ebediye (İ.İ.:55); 2.Rahmetlerin en büyüğü olan saadet-i ebediye (İ.İ.:55); 3.Bütün hikmetlerin, nimetlerin, rahmetlerin, maslahatların membaı ve gayesi olan beka ve lika ve saadet-i ebediye (S: 88); 4.Her bir nimetin reisi olan saadet-i ebediye (Muh.:169); 5.Mâverâ-yı haşr-i cismânide olan saadet-i ebediye (Muh.:169); 6.Haşr-ı cismâninin sadefinde olan saadet-i ebediye (Muh.:168); 7. Haşr-i cismâninin sadefinde meknun olan saadet-i ebediye (M:139); 8.Hayr-ı mutlak olan saadet-i ebediye (M: 204); 9.Silsilele-i hasenatın (...) bir çiçeği olan saadet-i ebediye (S:494); 10.Cennet-âbâd olan saadet-i uhreviye (Muh.:72).

Saat: 1.Yusuf Aleyhisselâm'ın bir (...) mucizesi olan saat (HŞ: 33); 2. Hazret-i Yusuf'un (Aleyhisselâm) bir mucizesi olan saat (S: 264).

Sabah fecir sünneti: Bir sünnet-i müekkede olan sabah fecir sünneti (Ş:297, DL:9);

Sabır: Fevkalâde ehemmiyetli olan sükûn ve temkin ve itidâl-i dem ve sabır ve tahammül (M.Müd.: 175).

Sabiiyunlar: Nücumperest olan Sabiiyunlar (S:634).

Sa'd İbn-i Ebi Vakkas: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın hâdimi ve bir kumandanı ve Hazret-i Ömer'in zamanında ordu-yu İslâmın baş kumandanı ve İran'ın fâtihi ve Aşere-i Mübeşşere'den olan Hazret-i Sa'd İbn-i Ebi Vakkas (M:146).

Sadaka: 1.Zekâtın yavruları olan sadaka ve teberruat (İ.İ.:46); 2.Zekatın (...) kabilesi olan sadaka(...) ve karz-ı hasene (STİ: 77); 3.Zekatın mükemmili olan sadâkat (STİ: 78). Sadaka hükmünde: 1.(Hakkı efendi (...) gibilerin) harik ile zâyi olan mal(ı sadaka hükmündedir) (BL: 384); 2.Nass-ı hadisle, böyle musibetlerde (Isparta'nın acib yangını) ehl-i imanın zayi olan malları tam sadaka hükmündedir (EL:159).

Sadaka-i mâneviye: Belâların def'ine vesile olan (...) külli sadaka-i mâneviye (Risâle-i Nur) (STG: 196).  

Sadeddin-i Taftazani: İlm-i kelâmın büyük allâmesi olan Sadeddin-i Taftazani (EL:189).

Sadr-ı evvel: Asr-ı Saadet olan sadr-ı evvel (DHÖ:76).

Sahabe: 1.Bedevi bir kavim ve ümmi bir muhitte, hayat-ı içtimaiyeden ve efkâr-ı siyasiyeden hâli ve kitapsız ve fetret asrının karanlıklarında bulunan ve pek az bir zamanda, en medeni ve malûmatlı ve hayat-ı içtimaiyede ve siyasiyede en ileri olan milletlere ve hükümetlere üstad ve rehber ve diplomat ve hâkim-i âdil olarak, şarktan garba kadar cihanpesendâne idare eden ve sahabe, namıyla dünyada namdar olan cemaat-ı meşhure (M:235, Ş:130); 2.Velâyet-i kübrâ ehli olan sahabeler(...) ve Âl-i Beyt (M.Müd.: 95); 3.Velâyet-i kübrâ sahibleri olan sahabiler (KL:298); 4.Ehl-i sahv olan sahabe ve Sıddîkin ve verese (M:527); 5. Velayet-i kübra olan, ehl-i veraset-i Nübüvvet olan sahabe (...) caddesi (sünnet-i seniye) (M:483; 6.Nübüvvetin vereseleri olan sahabeler (EL: 212); 7.Zaruriyât-ı diniyenin hameleleri ve direkleri olan sahabeler (S: 524); 8.Daire-i nübüvvetin hademeleri ve o güneşin yıldızları olan sahabeler (S: 518); 9.Âhiretin tafsilâtını ders alan müteyakkız kalbli, keskin nazarlı olan sahabeler (S: 358); 10.Bütün hissiyatları uyanık ve letâifleri hüşyar olan sahabeler (S: 518); 11.Ehl-i Adâlet olan sahabeler (S: 625, M: 223); 12.Enbiyadan sonra beni Âdem içinde en yüksek, en nâmdar, en mümtaz olan sahabeler (BL: 270); 13.Fıtraten hissiyat-ı ulviye sahibi ve maâli-i ahlâka meftun ve izzet ve mübâhâta meyyal olan sahabeler (S:517); 14.Fıtratları sâfiye ve seciyeleri sâmiye olan sahabeler (S: 517); 15.Hakperest ve ciddi ve doğru adam olan sahabeler (M: 119); 16.İlm-i hadisçe ve ulemâ-i şeriat içinde bir kaide-i mukarrere olan "Sahabeler, daima doğru söylerler; onlardaki rivayet tezkiyeye muhtaç değil, Peygamber'den (A.S.M.) rivayet ettikleri hadisler, bütün sahihtir" diye ehl-i şeriat ve ehl-i hadisin ittifakı (HŞ: 49); 17.Sahabelerin medar-ı rüchâniyetleri, menşe-i imtiyazları ve maden-i meziyetleri olan seceyâ-yı sâmiye ve ahlâk-ı âliyye ve muâmelât-ı gâliye (BL: 270); 18.Secâyâ-yı âliye ve hubb-u maâliye meftun olan sahabeler (S: 517); 19.Sure-i Feth'in âhirinde sitayişkârâne tavsifat-ı Rabbâniyeye mazhar ve Tevrat ve İncil ve Kur'ân'ın medh ü senasına mazhar olan sahabeler (S: 517); 20. Asr-ı nur ve asr-ı hakikat olan asr-ı sahabe (S:510); 21.Saff-ı evvel olan sahabeler (S:519); 22.Hazret-i Peygamber (A.S.M.) gibi ümmi bir zâta nisbeten gayb hükmünde olan Tevrat'taki evsâf-ı sahabe (L:28); 23.Sahabelerin secâyây-ı âliye ve mezâyâ-yı galiyeleri: Sahabelerin, enbiyadan sonra nev-i beşer içinde en mümtaz olduklarına sebep olan secâyâ-yı âliye ve mezayâ-yı galiye(leri). [Hülefa-yı Raşidin'in her birisinin en meşhur medâr-ı imtiyazları olan sıfat-ı hassa(ları): 1. Maiyet-i mahsusa ve sohbet-i hassa meşhur ve mümtaz olan Hazret-i Sıddık R.A., 2. Adâletiyle zalimlere sâika gibi şiddet gösteren Hz. Ömer R.A., 3. Kemâl-i merhamet ve şefkatinden İslâmlar içinde kan dökülmemek için ruhunu feda edip teslim-i nefs ederek Kur'an okurken mazlûmen şehid olmasını tercih eden Hazret-i Osman R.A., 4. Kemâl-i zühd ve ibadet ve fakr ve iktisadı ihtiyar eden ve rükû ve sücudda devamı ve kesreti herkesçe musaddak olan Hazret-i Ali R.A..] (L:27).

Sahabeler hakkındaki risâle: "Yirmi Yedinci Söz"ün zeyli olan sahabeler hakkındaki risâle (HŞ:49).

Sahib-i Arş-ı Âzam: Zât-ı Zülcelâl olan Sahibi-i Arş-ı Âzam (28.L:3).

Sahranişinler: Medâr-ı maişetlerinin en mühimmi hurma ağacı olan sahra-nişinler (S:394).

Said Nursi: 1.Risâle-i Nur'(...)un tercümanı olan Said Nursi (T:566); 2.Yüz derece haddinden fazla teveccüh-ü âmmeye istemeyerek mazhar olan bir adam (M.Müd.:37); 3.(Kur'ân'ın) tercümanı ve bir hizmetkârı olan Said (EL:109); 4.Âhiret üstadınız olan Said (BL:342); 5.Hizb-ül-Kur'ân'ın bir hâdimi olan (…) Said (R.A.) (STG:155); 6.Hizb-ül-Kur'ân'ın faaliyetine vâsıta olan bir hâdim (STG:158); 7.Kardeşiniz olan Said (BL:342); 8.Risâle-i Nur'un bir şâkirdi olan Said (M.Müd.: 110); 9.Risâle-i Nur tercümanı olan Said (STG:80); 10. (Said 'in) diğer bir ismi olan Bediüzzaman lakabı (STG:119).; 11. Şu fakir, garib Nursi ki Bid'atüzzaman lâkabıyla müsemma olmaya lâyık iken haberi olmadan Bediüzzaman ile meşhur olan biçare (Muh.: 9); 12. Benim hiç ender hiç olan şahsım (BL: 382).

Sâika: Bir hiss-i sâdise-i sâdıka olan sâika (MN:231).

Sâir: Şam Dağları'ndan ibaret olan Sâir (M:178).

Salâbet-i diniye: Metânet, sebat, iltizam-ı hak olan salâbet-i diniye (Mün.: 89).

Salahaddin-i Eyyûbi: Medâr-ı fahriniz olan Salahaddin-i Eyyûbi (Mün.: 30).

Salahat: 1.İstikamet yolunu takib ile nimet ve saadet-i dâreyne mazhar olan ehl-i nübüvvet ve salahat ve iman (Ş:492). 2.Bin seneden beri bu milletin gıda ve ilaç gibi bir hâcât-ı zaruriyesi olan (...) salahat (M.Müd.: 107,191).

Salât: Kur'ân'ın en sarih ve en kati emri olan salât (MN:90, T:131).

Salavat: 1.Makbul bir dua olan salavat-ı şerife (M: 298); 2.Zihayat, mücessem rahmete rahmet duası olan salavat (S: 15); 3.Otuz üçer tesbihattan sonra mezheb-i Şâfiide sünnet olan bazan on, bazan otuz üç (...) ve üç defa (...) salâvat okumak (BL: 296).

Sâlihin: Ehl-i sırat-ı müstakim olan (...) envâ-ı sâlihin (L:32).

Samed: Şems-i Ezel ve Ebed Sultanı olan Zât-ı Ehad ve Samed (S: 596). Samedâniyye: Âlâ-yı illiyyin olan (...) mektûbât-ı Samedâniyye olma (S: 73, MN: 38).

Samimiyet: Güzel ahlâkın esasları olan ihlas, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedâkârlık, rıza-yı İlâhi, sevab-ı uhrevi (Ş:221).

Sanat: 1.Mevcudâtta, hususan zihayatta görünen basirâne, hakimane olan sanat ve icad (L: 171); 2.Kemâlâtın (Cenab-ı Hakk'ın kemâlinin) mazharları, âyineleri olan sanatı (S: 658); 3.Sâni-i âlemin nihayet cemâlde olan kemâl-i sanatı (M: 225); 3.Hârikulâde olan sanat-ı Rabbaniye (M: 98); 4.Bilfiil olan sanat (Muh.: 53); 5.Esmâ-i Kudsiye-i İlâhiyenin nukuşlarından ibaret olan bedi' sanatlar (S:343); 6.Kabiliyet-i sanat: Tabiatı muhâkât olan kabiliyet-i sanat (M:137); 7.Hayat-ı içtimaiyenin medârı olan sanat, ticaret, ziraat (L:135).

Sanat-üt tedelli: Yukarıdan aşağıya inmek mânâsına olan sanat-üt tedelli (İ.İ.:16).

Sanayi: Şeriat-ı hilkatin farz-ül kifayesi hükmünde olan fünun ve sanayi(Muh.:30).

Sâni: 1.Bütün mahlukata merci olan Sâni (MN: 28); 2.Cemi' sıfat-ı kemâliye ile muttasıf olan Sâni (Muh.:125); 3.Alim-i Mutlak ve Kadir-i Mutlak olan şu masnûâtın sânii (S: 82) 4.Rahim, Kerim, Enis, Vedûd olan Hâlik, Sâni, Hâmi (L: 215); 5.Nihayetsiz bir ilm-i muhit ve hadsiz bir irâde-i külliye ve nihayetsiz bir kudret-i mutlaka sahibi olan şu kâinatın Sâni-i Hakim'i (M: 270); 6.Rahmân ve Rahim olan Sâni-i Hakim (İ.İ.: 55); 7.Şiddet-i zuhurundan gizlenmiş ve (...) kibriya-yı azametinden tesettür etmiş olan Sâni-i Hakim (L: 347); 7.Nezzâm-ı hakiki olan Sâni-i Zülcelâl (Muh.: 162); 8.Rahmân-ı Rahim olan şu mevcudâtın Sâni-i Zülcemâl'i (S:552); 9.Bütün masnûatın bütün intizâmatıyla ve hikmetleriyle sâbit olan sâniin hikmeti (S:588).

Sarık sardırmak: İcâzet almanın alâmeti olan üstad tarafından sarık sardırmak, bir cübbe (...) giydirmek (KL:94).

Sav: 1. Kahramanlar yatağı olan Sav köyü (KL: 92); 2. Medrese-i Nuriye olan Sav (KL: 104); 3. Medreset-üz Zehra'nın çok ehemmiyetli bir şubesi ve bir merkezi olan Sav (EL: 432); Medrese-i Nuriye olan Sav (KL: 108).

Savcı: Hukukullah mânâsında olan hukuk-u amme namındaki vazifelerle muvazzaf olan savcılar (EL: 577).

Savt (celb-i savt): Beşerin nâzik sanatlarından olan celb-i suret ve savt (S:268).

Sebeb: Câmid, şuursuz, mahluk, masnû, basit olan sebeb (L:177).

Sebeb-i hilkat-i âlem: Muhammed-i Arabi Aleyhissalâtü Vesselâm'ın muazzam olan duâsı, bir sebeb-i hilkat-i âlemdir (M: 320).

Secâyâ-i seyyie: Çekirdek halinde olan secâyâ-i seyyie (STİ: 64).

Secde etmek: Ubudiyetin esası olan (...) niyaz ile dergâh-ı ulûhiyete karşı secde etmek (L:123, MN:156).

Sedd-i Kur'âni: Şeriat-ı Muhammediye (A.S.M.) olan sedd-i Kur'âni (KL:160).

Sefahat (ehl-i sefahat): 1.Gizli düşmanlarımız olan ehl-i (...) sefahat (EL: 244); 2.Hêdim-i (yıkıcı) medeniyet olan sefahat (DHÖ:63).

Sefine: Hazret-i Nuh'un (Aleyhisselâm) bir mucizesi olan sefine (S:264).

Sehavet: 1.Erkeklerde iki güzel haslet olan cesaret ve sehavet (L: 187); 2.İsraftan ayrı olan sehavet (L:375).

Sekene-i semavat: Tabakat-ı âliyede olan (...) sekene-i semavat (S:210).

Sekine: 'Sekine' nam-ı âlisiyle tabir edilen ve her bir i bir ism-i âzam olan Otuzuncu Lem'a (L:407).

Selâm: 1.Ümmet mabeyninde şeair-i İslâmiyeden olan birbirine 'Es-selâmü aleyküm' demeleri sünnet olması (EL:477).

Selef-i sâlihînin caddesi: Velayet-i kübra olan, ehl-i veraset-i Nübüvvet olan sahabe ve selef-i sâlihînin caddesi(sünnet-i seniye yolu) (M:483).

Sem': Teşahhus-u ehadiyetin esasları olan ilim ve kudret ve hayat ve sem' ve basâr (Ş:10).

Sema: 1.Dünya hânesinin tavanı olan sema (S: 459); 2.Etraf-ı semaya temas eden daire-i ufuk ile mahdud olan sema (Muh.: 74); 3.Sakf-ı merfu olan sema (Muh.: 74); 4.Temiz ve temizlerin meskeni olan sema (S: 189); 5.Bahr-ı müsebbih olan şu semavât (S: 172); 6.Belki avâlim-i uhreviye ve gaybiye ve dünyeviye ve misâliyenin birer muhit zarfı ve ihatalı birer sakfı olan yedi semavat (L: 62); 7.İnsan ile alâkadar olan semavat ve arz (L: 79); 8.Yıldızlar tohumuna müştemil olan semavat (İ.İ.:187); 9.Mevc-i mekfuf olan sema (Muh.:65).

Semerat: 1.Dünyada medar-ı rızk olan hububat ve semerat (M: 254); 2.Nev-i beşer ile sâir hayvanatın medar-ı maişetleri olan semerat (İ.İ.: 91); 3.Âsâr-ı rahmet olan (...) semereler (S: 713); 4.İstikbâlin zulümâtında müstetir ve gaybi olan semerat ve terakkiyât-ı insaniye (S:278).

Sermedi: Ezel ve ebedin Zülcelâl Sultanı ve bütün mevcudâtın Zülcemâl Hâlik-ı Zişanı olan Şems-i Sermedi (Ş:124).

Sermediyet: Zât-ı Vâcib-ül Vücud'un en has hassası ve lâzım-ı zâtisi olan ezeliyet ve sermediyet (L:324).

Sesler: Kesretin en ziyade intişâr ettiği mahal olan simalar(...) ve sesler (S:418).

Sevab-ı uhrevi: Güzel ahlâkın esasları olan ihlas, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedâkârlık, rıza-yı İlâhi, sevab-ı uhrevi (Ş:221); Musibetlerin neticesi olan sevab ve mükâfat-ı uhreviye (L:8).

Sevr Muahedesi: Avrupa zalimleri devlet-i İslâmiyenin nurunu söndürmek niyetiyle müthiş bir suikasd planı yaptıkları ve ona karşı Türkiye hamiyetperverleri, hürriyeti yirmi dörtte ilaniyle o planı akim bırakmağa çalıştıkları halde maatteessüf altı-yedi sene sonra, harb-i umûmi neticesinde yine o suikasd niyetiyle Sevr Muahedesi'nde Kur'ân'ın zararına gayet ağır şerâitle kâfirâne fikirlerini yine icra etmek olan planları (STG:102).

Sevr: Sevr; imaret ve ziraat-ı arzın en büyük vâsıtası olan öküz (Muh.:61).

Seyf-i elmas: Hamiyet-i İslâmiyenin şerarât-ı neyyirânesinin imtizacından hâsıl olan amud-u nurani (...) seyf-i elmas (Mün.: 9).

Seyyâlât-ı latîfe: Nur gibi, esir gibi ruha yakın ve münâsib olan (...) seyyâlât-ı latîfe maddeleri (S:537).

Seyyârât: Daire-i rubûbiyetin tayyareleri olan seyyârât, arz, kamer (S:276),

Seyyârât yıldızları: Manzume-i şemsiye ordusu olan seyyârât yıldızları (Ş: 480); On iki seyyare: Manzume-i şemsiyyenin, yani şemsin me'mumları ve meyveleri olan on iki seyyare (S: 715); On seyyare: Vazifedâr olan on seyyare (S:633).

Seyyiat: Nefsin ile sana âidiyeti olan seyyiat (NİK: 46).

Seyyid (Allah): Kudreti nihayetsiz olan Seyyid (MN:141, L:109).

Sıddîkin: 1.Ehl-i sırat-ı müstakim olan (...) taife-i sıddîkin (...) (L:32); 2.Bütün keskin ve nurlu akılların madenleri olan sıddîkinler (S: 105, Ş:182). 3.Ehl-i sahv olan sahabe ve sıddîkin ve verese (M:527).

Sıddîkiyet: Velâyet-i kübrâ olan veraset-i nübüvvet ve sıddîkiyet (S:519).

Sıdk: Hayat-ı içtimaiyemizin esası olan sıdk(...), doğruluk (HŞ:45).
Sıla-i rahm: Meskat-ı re'sim Nurs karyesine karşı olan sıla-i rahm (NİK: 5).

Sıfat (Sıfat-ı İlâhiye): Sani'-i Zülcelâlin (...) nur olan bütün sıfatı (M: 265).

Sıfat-ı İlâhiye: Gayr-i mütenahi olan Zât ve sıfat-ı İlâhiye (İ.İ.:80).

Sıfat-ı Sübhaniye: Güzel İsimler'in membaı olan yedi sıfat-ı Sübhaniye (Ş:143).

Sıfat-ı sübutiye: Yedi sıfat-ı sübutiye olan Hayat, İlim, Kudret, İrâde, Sem', Basâr ve Kelâm sıfatları (Ş:144).

Sıfatlar: İsimlerin menşei olan kudsi sıfatlar (Ş: 71).

Sırat: İstikbal karanlığı içinde saadet-i ebediyeye giden, nurani yolu olan sırat (S: 48).

Sırat-ı müstakim: Nev-i beşerde niam-ı âliye-i İlâhiyeye mazhar olan ehl-i sırat-ı müstakim (L:32).

Sırr-ı iman: 1.Bu kâinatın en muazzam meselesi ve şu hilkat-i âlemin en büyük muamması olan sırr-ı iman (M.Müd.: 6); 2. Nurun (Risâle-i Nur'un) membaı ve esası olan (...) sırr-ı iman (EL:97).

Sırr-ı insani: Fıtraten ebediyeti isteyen ve ebed için halkolunan ve ezeli ve ebedi bir Zâtın âyinesi olan ve nihayetsiz derecede nazik ve letâfetli bulunan zişuur bir sırr-ı insani (S:280).

Sırr-ı teklif: İhtiyar ve irâde ile bağlı olan sırr-ı teklif (Ş:456).

Sidret-ül Münteha: Cennet-ül-Me'va gövdesi olan Sidret-ül Münteha (S:606).

Silah-ı insani: Cüz-i ihtiyari olan silâh-ı insani (L:217).

Simalar: 1.Kesretin en ziyade intişâr ettiği mahal olan simalar(...) ve sesler (S:418); 2.Hazret-i Âdem'den tâ kıyamete kadar gelmiş ve gelecek bütün insanların aza-yı esaside bir olan simaları (L:411).

Sinekler: Güzel çiçeklerin âşıkları olan güzel sinekler (M:8).

Sinn-i teklif: Sinn-i teklif olan on beş sene (S:300).

Sirâcünnur: Sadaka-i makbule mahiyetinde musibetlerin def'ine bir vesile olan Sirâcünnur (Ş.393, EL:355); Yirmi sekiz senedir müellifin sebeb-i hapsi olan Sirâcünnur (DHÖ:31).

Sivrisinek: Mülevves kana musallat belki memur olan sivrisinek (28.L:2, LN:9).

Siyaset cereyanları: Lüzumsuz ve (...) mâlâyani olan siyaset cereyanları (KL: 47).

Siyaset dairesi: Gaflet verecek ve dünyaya boğduracak ve hakiki vazife-i insaniyeti ve âhireti unutturacak olan en geniş daire (EL:46).

Siyaset: 1. Gaflet ve dalâletin en boğucu, aldatıcı en geniş perdesi olan siyaset (S: 160, EL:233, STG:6); 2.Şimdiki zamanda çoğu yalancılıktan ibaret ve bid'a ve dalâlet olan siyaset (M: 525); Dünya siyaseti: 1. Çoğu yalancılıktan ibaret olan dünya siyaseti (M: 43); 2.Uçları ecnebi elinde olan dünya siyaseti (M: 43).

Siyaset-i diniye: Efkâr-ı âmmede, hayatperest insanların nazarında zâhiren geniş ve hâkimiyet noktasında cazibedar olan (…) siyaset-i diniye (KL: 211).

Siyâsete girmemek: Nurun mesleği olan (…) siyâsete girmemek (EL:378).

Siyaset-i hazıra: Menfaat üzere çarhı kurulmuş olan siyaset-i hazıra (S: 751).

Siyasiye (adem-i merkeziyet-i siyasiye): Beylik ve muhtariyetin ammizâdesi olan adem-i merkeziyet-i siyasiye (Mün.: 31).

Siyasiyun: Beşerin idare ve ahlâk ve içtimaiyatı ile çok alâkadar olan içtimaiyun ve siyasiyun ve ahlâkiyun (Ş:181);

Sofestailer: Ehl-i felsefenin en ziyade ileri gidenleri olan Sofestailer (M: 265).

Sofi: 1.Muhakkikin-i sofiyenin minhacı: Tasfiye ve işraka müesses olan muhakkikin-i sofiyenin minhacı (Muh.: 120); 2.Muhakkikin-i sofiyenin şatahatı: Müteşabih hükmünde olan muhakkikin-i sofiyenin şatahatı (Muh.: 131).

Sohbet: 1.Mânevi hediye gibi olan sohbet (EL:544); 2.Ehl-i ilme lâzım olan musâfaha ve sohbet etmek (EL:557); 3.Dünyanın çok zevkli, lezzetli olan uhuvvetkârâne sohbetleri (EL:559).

Sözler: 1.Esrar-ı Kur'âniyenin tercümanı olan nurlu Sözler (M:374); 2.İ'câz-ı Kur'ân'ın mânevi lemaâtından olan (...) Sözler (M:23); Kur'ân'ın bir nevi tefsiri olan Sözler (M:409); 3.Kur'ân'ın hikmetine dair olan yirmi altı aded Sözler (M: 494); 4.Şu zamanda, i'câz-ı Kur'ân'ın mânevi lemeâtından olan (...) Sözler (BL:376); Sözler'in üç ismi: Sözler'in üç ismi olan Risâle-in Nur veya Resâil-in Nur veya Risâlet-in Nur (STG:88).

Su: 1.Masnûat-ı İlâhiyenin nescine, nakşına menşe ve müvellid ve beşik olan hava, su, ziya, toprak unsurları (S: 297); 2. Küdûretli ve nur-u hayata münasebeti pek cüz'i olan su (S: 535); 3.Memur-u İlâhi olan (...) latîf sular (S:258); Zeminin bedeninde deveran-ı dem hükmünde olan sular (S:257); 4.Herkesin hususi dünyasındaki gibi benim de hususi dünyamın ikinci unsuru olan su unsuru (EL: 473); 5. Menşeim olan bir katre su (Ş:64).

Sualler (Sual-i azim; Sual-i müşkil): 1.Bütün mevcudâttan sorulan, bütün ukûlü hayret içinde meşgul eden üç müşkil ve müdhiş sual-i azim olan "Necisin? Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun?" sualleri (S:244, M:210); 2.Sual-i müşkil: Mevcudâtın "Nereden? Nereye? ve Ne oldukları?" olan şu üç sual-i müşkil (M:226).

Suffe: 1.Fahr-i Âlem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın kudsi medresesi ve tekyesi olan Suffe (M:125); Suffe: 2.Medrese-i Kudsiye-i Ahmediye (A.S.M.) olan Suffe (M:125).

Suikasd: 1.Kur'ân'ın tercümesini Kur'ân yerinde câmilerde okutmak olan dehşetli suikasd (EL:384); 2.Bin üç yüz on altı ve yedi tarihi Kur'ân'a karşı olan suikasdin mebdei (STG:82).

Sultan: 1.Sultan-ı cihan: Emr-i 'Kün feyekûn'e mâlik ve bütün eşya ona müsahhar ve hâdim olan bir Sultan-ı cihan (NİK: 29); 2.Sultan-ı ebed: Ehad ve Samed olan Sultan-ı ebed (NİK: 21); 3.Cünûd-u semavât ve arza mâlik olan Sultan-ı ebed (BL:266); 4.Hâkim-i arz ve semavat, emr-i 'Kün Feyekûn'e mâlik, Âmir-i Mutlak olan Sultan-ı ezeli ve ebedi (S: 600); 5. Pâdişahların pâdişahı olan Sultan-ı Ezeli (Mün.: 11).

Sultan-ül Ulema: Mevlânâ Celâleddin-i Rumi'nin pederleri olan Sultan-ül Ulema (KL:219).

Sur: İsrafil'in borusu olan Sur (S: 117, Ş:35).

Sure: 1.Kur'ân-ı Hakim'in birer polat kal'ası hükmünde olan surlu sureleri (M: 414); 2.Her bir i birer küçük Kur'ân olan ekser uzun sure ve mutavassıtlar (Ş:244, S:480); 3.Suver-i Kur'âniyenin en parlağı olan Sure-i Yûsuf (M:31).

Sure-i İbrahim: Risâle-i Nur ile ziyade alâkadar olan Sure-i İbrahim (KL:28).

Suret: 1.Nazari kaderin reşhaları, katreleri, senedleri, cüzdanları hükmünde olan (...) suretler (S: 496); 2.Küçük cenazeler olan suretler (S:431, M:512).

Suretperestlik: Sânemperestliğin bir nevi taklidi olan suretperestlik (S:431); Celb-i suret: Beşerin nâzik sanatlarından olan celb-i suret ve savtlar (S:268).

Sübhânallah: Hem Kur'ân'ın, hem imanın, hem namazın hülâsaları ve çekirdekleri olan üç kelime-i mübâreke (Sübhânallah, Elhamdülillah Allahüekber) (Ş:231).

Süfyan:1.Âhirzamanın eşhas-ı mühimmesinden olan Süfyan (Ş: 459); 2.İslâm deccalı olan süfyan (Ş: 488); 3.İslâm devletinin başına geçecek olan süfyani deccal (Ş:469).

Sükûn: Fevkalâde ehemmiyetli olan sükûn ve temkin ve i'tidal-i dem ve sabır ve tahammül (M.Müd.: 175).

Süleyman : Saltanatla müşerref olan Hazret-i Süleyman Aleyhisselâm (S:267).

Süleyman: 1.Sadâkatte meşhur olan Barlalı Süleyman (STG:21); 2.Dört sene sâdık bir sıddîkkım olan müstakim Süleyman (M:71).

Sünnet: 1.Kur'ân'ın tefsiri mahiyetinde olan sünnet (STİ: 21); 2.Mezheb-i hak olan ehl-i sünnet ve cemaat (S:288).

Sünnet-i Seniye: Velayet-i kübra olan, ehl-i veraset-i Nübüvvet olan sahabe ve selef-i sâlihînin caddesi (M:483).

*


 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Fatiha,1

GÜNÜN HADİSİ

Îmân altmış bu kadar şu'bedir. Hayâ da îmânın bir şu'besidir.

BUHARİ,KİTÂBÜ'L-ÎMÂN, EBU HUREYRE(r.a.)'dan

TARİHTE BU HAFTA

*M. Sami Ramazanoğlu Hoca'nın Vefatı-1984(12 Şubat) *Ord.Prof.Dr.A.Süheyl Ünver Vefat Etti-1986(14 Şubat) *Ruslar Erzurum'u İşgal Etti-1915(16 Şubat) *Büyük Mücahid Şeyh Şamil Hazretleri Vefat Etti-1871(17 Şubat)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI