Cevaplar.Org

SÖZLER ve Sualler-5

Otuzuncu Söz [Sual: Enenin mahiyeti ve neticesi nedir?] /Otuzuncu Söz / Birinci Maksat. [Sual: Ene nedir?] /Otuzuncu Söz / Birinci Maksat. Sual: Niçin Cenâb-ı Hakkın sıfât ve esmâsının marifeti enaniyete bağlıdır? /Otuzuncu Söz / Birinci Maksat.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2015-09-30 08:38:20

Otuzuncu Söz [Sual: Enenin mahiyeti ve neticesi nedir?] /Otuzuncu Söz / Birinci Maksat. [Sual: Ene nedir?] /Otuzuncu Söz / Birinci Maksat.

Sual: Niçin Cenâb-ı Hakkın sıfât ve esmâsının marifeti enaniyete bağlıdır? /Otuzuncu Söz / Birinci Maksat.

[Sual: Enenin kaç vechi var, bunlar neyi netice verir?] /Otuzuncu Söz / Birinci Maksat.

Sual: -Said Nursi'ye-: "Sen necisin, bu meşahire -Eflâtun ve Aristo gibi meşâhirler, İbn-i Sina ve Fârâbî dahiler- karşı meydana çıkıyorsun? Sen bir sinek gibi olup da, kartalların uçmalarına karışıyorsun?" /Otuzuncu Söz / Birinci Maksat / Dördüncü Misal / Haşiye / Eğer desen.

[Sual: Zerrenin hareket ve vazifesi nedir?] /Otuzuncu Söz / İkinci Maksad. [Sual: Zerrenin hareketi nasıl bir harekettir?] [Sual: Bütün mevcûdât gibi zerreler ve her bir zerre, mebde'-i hareketinde niçin «Bismillâh» der?] /Otuzuncu Söz / İkinci Maksad. [Sual: Zerredeki 'Tevhid' nurları nelerdir?] /Otuzuncu Söz / İkinci Maksad / Birinci Nokta / Birinci Mebhas. [Sual: Her bir zerrede Vacibü'l-Vücud'un vücuduna ve vahdetine şahitler nelerdir?] / Otuzuncu Söz / İkinci Maksad / İkinci Nokta. [Sual: Zerlerin nurlanması ve âlem-i uhreviye binasına layık zerreler olması ne demektir?] /Otuzuncu Söz / İkinci Maksad / Üçüncü Nokta.

Sual: Zerrâtın harekâtında şu hikmetin bulunması-zerlerin nurlanması ve âlem-i uhreviye binasına layık zerreler olması - ne ile bilinir? /Otuzuncu Söz / İkinci Maksad / Üçüncü Nokta. 

Otuz Birinci Söz

[Sual: Mirac-ı Nebevî'nin, Hz. Muhammed'e (a.s.m.) has olmasının sırrı nedir?]

Sual: Miracın sırr-ı lüzumu nedir? / Otuz Birinci Söz / Dört Esası var, Birincisi.

Sual: Hakikat-i Miraç nedir? /Otuz Birinci Söz / Dört Esası var, İkincisi.

Sual: Hikmet-i Miraç nedir? /Otuz Birinci Söz / Dört Esası var, Üçüncüsü.

Sual: Miracın semerat ve faydası nedir? /Otuz Birinci Söz / Dört Esası var, Dördüncüsü.

Sual: Miracın sırr-ı lüzumu nedir? /Otuz Birinci Söz / Birinci Esas.

Sual: Deniliyor ki: 'Cenâb-ı Hak herşeye herşeyden daha yakındır'(Kaf Sûresi:50/16). Cisimden, mekândan münezzehtir. Her velî, kalbi içinde Onunla görüşebilir. Neden dolayı velâyet-i Ahmediye (a.s.m.), Miracgibi uzun bir seyahatin neticesinden sonra, her velînin kendi kalbinde muvaffak olduğu münâcâta muvaffak oluyor?'/Otuz Birinci Söz /Birinci Esas, Meselâ.

Sual: Hakikat-i Mirac nedir? /Otuz Birinci Söz / İkinci Esas.

Sual: "Ben Allah'ı tanımıyorum, Peygamberi bilmiyorum, nasıl Mirac'a inanacağım?" /Otuz Birinci Söz / İkinci Esas.

Sual: Müstemi, kalbinden diyor: "[Miraca] nasıl inanayım? Herşeyden daha yakın bir Rabb'e, binler sene mesafeyi kat edip yetmiş bin perdeyi geçtikten sonra Onunla görüşmek ne demektir?" /Otuz Birinci Söz / İkinci Esas.

Sual: "Ben semâvâtı inkâr ediyorum, melâikelere inanmıyorum. Semâvatta birinin gezmesine, melâikelerle görüşmesine nasıl inanayım?" sualinin cevabı? / Otuz Birinci Söz / İkinci Esas.

Sual: "Bin müşkülâtla tayyare vasıtasıyla ancak bir iki kilometre yukarıya çıkılabilir. Nasıl bir insan, cismiyle, binler sene mesafeyi birkaç dakika zarfında kat eder, gider, gelir?" /Otuz Birinci Söz / İkinci Esas.

Sual: "[Miraca] niçin çıkmış? Ne lüzumu var? Velîler gibi ruh ve kalbiyle gitse yeter."? /Otuz Birinci Söz Mirac-ı Nebeviyeye (a.s.m.) dairdir / İkinci Esas.

Sual: "[Miracda] birkaç dakikada binler sene mesâfeyi kat etmek aklen muhaldir?" /Otuz Birinci Söz / İkinci Esas.

Sual: "[Miracda birkaç dakikada binler sene mesafeyi kat'etmenin] emsali var mı ki kabul edilsin, emsali olmayan bir şeyin, yalnız imkânı ile vukuuna nasıl hükmedilebilir?" /Otuz Birinci Söz / İkinci Esas.

Sual: Hikmet-i Miraç nedir? /Otuz Birinci Söz / Üçüncü Esas.

Sual: Mirac-ı Azîm niçin Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâma mahsustur? /Otuz Birinci Söz / Üçüncü Esas.

Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm nasıl şu kâinatın çekirdeğidir? Dersiniz: Kâinat onun nurundan halk olunmuş; hem kâinatın en âhir ve en münevver meyvesidir. Bu ne demektir? /Otuz Birinci Söz / Üçüncü Esas.

Sual: Diyorsunuz ki: Âlem-i ulvîye [Miraca] çıkmak, şu âlem-i arziyedeki âsarların makinelerini, tezgâhlarını ve netâicinin mahzenlerini görmek için uruc etmiştir. Ne demektir?" /Otuz Birinci Söz Mirac-ı Nebeviyeye (a.s.m.) dairdir / Üçüncü Esas.

Sual: Havâî bir 'Elhamdü lillâh' kelimesi nasıl mücessem bir meyve-i Cennet olur? /Otuz Birinci Söz / Üçüncü Esas / Üçüncü Müşkülün.

Sual: Miracın semerâtı ve faydası nedir? /Otuz Birinci Söz / Dördüncü Esas.

Sual: Diyorlar ki: "Eğer inşikak-ı Kamer vuku bulsa idi umum âleme mâlûm olurdu. Bütün tarih-i beşerin nakletmesi lâzım gelirdi?"] /Otuz Birinci Söz / On dokuzuncu ve Otuz birinci Sözlerin Zeyli "Şakk-ı Kamer" Mu'cizesine Dairdir.

Sual: "İngiltere, Çin, Japon, Amerika gibi akvamın tarihleri bundan [Mirac'dan] bahsetmiyor. Öyle ise vuku bulmamış."? /Otuz Birinci Söz / On dokuzuncu ve Otuz birinci Sözlerin Zeyli "Şakk-ı Kamer" Mu'cizesine Dairdir / Dördüncü Nokta / Muteriz, diyor ki.

Otuz İkinci Söz

[Sual: Mevcûdât-ı âlem, vahdâniyete nasıl şehadet eder ve "Lev kêne fî himâ êlihetün illallâhu lefesedetê" âyetinin hakikati nedir?] /Otuz İkinci Söz.

[Sual: Mevcûdât-ı âlemden bir şeye Rab ve hakikî Mâlik olmak dâva edilebilir mi?] /Otuz İkinci Söz / Birinci Mevkıf.

Sual: [Ehl-i şirk ve dalâletin vekili] Zındıka lisanıyla diyor ki: "Ey ehl-i tevhid! Ben, kendi müvekkillerim namına birşey bulamadım, mevcudatta bir hisse çıkaramadım, mesleğimi ispat edemedim. Fakat siz ne ile nihayetsiz bir kudret sahibi bir Vâhid-i Ehadi ispat ediyorsunuz? Neden O'nun kudretiyle beraber başka eller karışmasını kabil görmüyorsunuz?" /Otuz İkinci Söz / İkinci Mevkıf / Birinci Maksat.

Sual: Ehl-i dalâletin vekili diyor ki: "Şirke emare, kâinattaki tertib-i esbaptır, herşeyin bir sebeple bağlı olduğudur. Demek esbabın hakikî tesirleri vardır. Tesirleri varsa şerik olabilirler?" /Otuz İkinci Söz / İkinci Mevkıf / İkinci Maksad.

Sual: Ehl-i şirkin vekili diyor ki: "Ey ehl-i tevhid! Siz diyorsunuz ki: Hâlık-ı âlem birdir; Ehaddir, Sameddir.(İhlâs Sûresi:112/1-2). Hem, herşeyin Hâlıkı odur. Ehadiyet-i zâtiyesiyle beraber doğrudan doğruya herşeyin dizgini onun elinde; herşeyin anahtarı kabzasında, herşeyin nasiyesini tutuyor; bir iş bir işe mâni olmuyor. Bütün eşyada, bütün ahvâliyle bir anda tasarruf edebilir. Böyle acib bir hakikate nasıl inanılabilir? Müşahhas bir tek zât, nihayetsiz yerlerde, nihayetsiz işleri külfetsiz yapabilir mi?" /Otuz İkinci Söz / İkinci Mevkıf / İkinci Maksad.

Sual: [Said Nursi'ye:] "Sen Sözlerde kıyas-ı temsilî çok istimal ediyorsun. Halbuki, fenn-i mantıkça, kıyas-ı temsilî yakîni ifade etmiyor. Mesâil-i yakîniyede burhan-ı mantıkî lâzımdır. Kıyası temsilî, usul-ü fıkıh ulemasınca zann-ı galip kâfi olan metâlipte istimal edilir. Hem de, sen temsilâtı bazı hikâyeler suretinde zikrediyorsun. Hikâye hayalî olur, hakikî olmaz, vakıa muhalif olur." diye sorulan suale cevap nedir? /Otuz İkinci Söz / İkinci Mevkıf/ İkinci Maksad / İkinci Maksadın Hâtimesi.

Sual: -Umum ehl-i dalâletin vekili, bir sual ediyor, diyor ki:- "Kur'ân'da, 'Ahsennü'l-Hâlikîn'; 'Erhamür'-Râhimîn'((Mü'minûn Sûresi:23/14; Sâffât Sûresi:37/125) gibi kelimat, başka hâlıklar, râhimler bulunduğunu iş'ar eder. Hem diyorsunuz ki, 'Hâlık-ı Âlemin nihayetsiz kemâlâtı var; bütün envâ-ı kemâlâtın en nihayet mertebelerini câmidir.' Halbuki, eşyanın kemâlâtı ezdad ile bilinir. Elem olmazsa, lezzet bir kemal olmaz. Zulmet olmazsa, ziya tahakkuk etmez. Firak olmazsa, visal lezzet vermez, ve hâkezâ..." bunların izahı nedir?] /Otuz İkinci Söz / İkinci Mevkıf / Üçüncü Maksat.

Sual: "Bir şeyin zıddı olmazsa, o şeyin nasıl kemâli olabilir?" /Otuz İkinci Söz / İkinci Mevkıf / Üçüncü Maksat / Birinci şık / Beşinci İşaret / Birinci Remiz.

Sual: Ehl-i dalâletin vekili der ki: "Ehâdisinizde dünya tel'in edilmiş, cîfe ismiyle yad edilmiş. Hem bütün ehl-i velâyet ve ehl-i hakikat dünyayı tahkir ediyorlar, 'Fenadır, pistir' diyorlar. Halbuki, sen bütün kemâlât-ı İlâhiyeye medar ve hüccet, onu gösteriyorsun ve âşıkane ondan bahsediyorsun?" /Otuz İkinci Söz / İkinci Mevkıf / Üçüncü Maksat / Birinci şık/ Beşinci İşaret / Birinci Remiz / Birinci nokta.

Sual: Ehl-i dalaletin vekili diyor ki: "Ben, saadet-i dünyayı ve lezzet-i hayatı ve terakkiyat-ı medeniyeti ve Kemâl-i san'atı; kendimce, âhireti düşünmemekte ve Allah'ı tanımamakta ve hubb-u dünyada ve hürriyette ve kendine güvenmekte gördüğüm için, insanın ekserisini bu yola şeytanın himmetiyle sevkettim ve ediyorum."? /Otuz İkinci Söz/ Üçüncü Mevkıf/ İkinci Noktanın İkinci Mebhasi.

 

Sual: "Muhabbet ihtiyarî değil. Hem, ihtiyac-ı fıtrîye binaen, leziz taamları ve meyveleri severim. Peder ve valide ve evlâtlarımı severim. Refika-i hayatımı severim. Dost ve ahbaplarımı severim. Enbiya ve evliyayı severim. Hayatımı, gençliğimi severim. Baharı ve güzel şeyleri ve dünyayı severim. Nasıl bunları sevmeyeceğim? Nasıl bütün bu muhabbetleri Cenâb-ı Hakkın zât ve sıfât ve esmâsına verebilirim? bu ne demektir?" /Otuz İkinci Söz/ Üçüncü Mevkıf / İkinci Noktanın İkinci Mebhasi / Mühim Bir Sual.

Sual: Diyorsun: "Benim taamlara, nefsime, refikama, valideynime, evlâdıma, ahbabıma, evliyaya, enbiyaya, güzel şeylere, bahara, dünyaya müteallik, ayrı ayrı muhtelif muhabbetlerimin, Kur'ân'ın emrettiği tarzda olsa, neticeleri, faydaları nedir?" /Otuz İkinci Söz / Üçüncü Mevkıf / İkinci Noktanın İkinci Mebhasi / Mühim Bir Sual / Dördüncü Nükte.

Sual: Enbiya ve evliyaya muhabbet nasıl faydasız kalır? /Otuz İkinci Söz / Üçüncü Mevkıf / İkinci Noktanın İkinci Mebhasi / Mühim Bir Sual / Dördüncü Nükte.

[Sual: Meşru muhabbetlerin dâr-ı ahretteki neticeleri nelerdir?] /Otuz İkinci Söz / Üçüncü Mevkıf / İkinci Noktanın İkinci Mebhasi / Mühim Bir Sual / Dördüncü Nükte.

[Sual: İnsandaki âlât ve cihâzâtın herbirisinin ayrı ayrı lezzeti, elemi, vazifesi ve mükâfâtı nelerdir?] /Otuz İkinci Söz / Üçüncü Mevkıf / Mukaddime.

Sual: Büyük ve hâli bir Cennet neye yarar? /Otuz İkinci Söz / Üçüncü Mevkıf / Mukaddime / Sekizinci İşaret.

Otuz Üçüncü Söz

Sual: (Fussılet Sûresi:41/53)-[Âyetlerin] ifade ettiği- vücub ve vahdâniyet-i İlâhiyye ve evsaf ve şuûnat-ı Rabbâniyyeye, âlem-i asgar ve ekber olan insan ve kâinatın vech-i delaletlerini, mücmel ve kısa bir sûrette beyânlarını isteriz. Çünki münkirler pek ileri gittiler. Ne vakte kadar 'Ve hüve 'alâ külli şeyin kadîr'(Mülk Sûresi:67/1) deyip, elimizi kaldıracağız? diyorlar. /Otuz Üçüncü Söz.

[Sual: Vücub ve vahdaniyet-i İlâhiyeye ve evsaf ve şuûnât-ı Rabbâniyeye, âlem-i asgar ve ekber olan insan ve kâinatın vech-i delâletleri, mücmel ve kısa bir surette beyanları nasıldır?] /Otuz Üçüncü Söz.

[Sual: Sâni'-i Zülcelâl; her âlemden, her taifeden, her fertten, herşeyden, kendini gösterecek, yâni vücudunu ve vahdetini bildirecek nasıl pencereler açmış?] /Otuz Üçüncü Söz.

[Sual: Zîhayat penceresi Vâcib-ül Vücud'u, bir Vâhid-i Ehad'i akla nasıl gösterir?] /Otuz Üçüncü Söz / Birinci Pencere.

[Sual: Bütün eşyanın –canlı cansız bütün varlıkların- vücuda gelmesi, Sâni-i Hâkim'i gösteren nasıl bir penceredir?] /Otuz Üçüncü Söz / İkinci Pencere.

[Sual: Yeryüzündeki yüz binlerce canlı nevi penceresi, Vâhid-i Ehad'i nasıl gösterir?] /Otuz Üçüncü Söz / Üçüncü Pencere.

[Sual: Tohumlar ve hayvanlar ve bütün muztarlar penceresi Hâlık-ı Rahîm, Kerim ve Mücîb'i nasıl gösterir?] /Otuz Üçüncü Söz / Dördüncü Pencere.

[Sual: Eşyanın, hususan canlıların vücuda gelmeleri; nihayetsiz Kadîr, Hakîm bir Vâcib-ül Vücud'u nasıl gösterir?] /Otuz Üçüncü Söz / Beşinci Pencere.

[Sual: Kâinatın bütün âlemlerinden açılan pencereler birtek Sâni'-i Hakîm'in Rububiyyetini nasıl gösterir?] /Otuz Üçüncü Söz /Altıncı Pencere.

[Sual: Câmid ve basit unsurlardan, hadsiz ve ayrı ayrı ve muntâzam mürekkebatın –canlıların- icat penceresi Sâni'-i Hakîm'in vücub-u vücudunu kemâl-i kudretini ve vahdetini nasıl gösterir?] /Otuz Üçüncü Söz / Yedinci Pencere.

[Sual: Enbiyalar (aleyhimüsselâm), evliyalar ve asfiyalar penceresi birtek Vâhid-i Ehad, Vâcib-ül Vücud, Hâlık-ı Külli Şey'in vücub-u vücudunu ve vahdetini ve kemâl-i Rububiyyetini nasıl gösterir?] /Otuz Üçüncü Söz / Sekizinci Pencere.

[Sual: Kâinattaki ibâdetlerin penceresi, bir Mâbud-u Mutlak'ı nasıl gösterir?] /Otuz Üçüncü Söz / Dokuzuncu Pencere.

[Sual: Kâinattaki mevcûdâtın birbirine teavünü, tecavübü, tesanüdü penceresi birtek Mürebbi'yi, Müdebbir'i, Mutasarrıf'ı nasıl gösterir?] /Otuz Üçüncü Söz / Onuncu Pencere.

[Sual: "Bütün ervah ve kulûbün, dalâletten neş'et eden ızdırabat ve keşmekeş ve ızdırabattan neş'et eden mânevî elemlerden kurtulmaları, birtek Hâlık'ı tanımakla olur; bütün mevcûdâtı, birtek Sâni'a vermekle necat buluyorlar, birtek Allah'ın zikriyle mutmain olurlar.", bu pencere Allah'ı nasıl gösterir?] /Otuz Üçüncü Söz / On birinci Pencere.

[Sual: Dalâlet yolu neden karanlıklı ve elemli; iman ve tevhid yolu niçin kolay ve safâlıdır?] /Otuz Üçüncü Söz / On birinci Pencere.

[Sual: Umum eşyada hususan zîhayat masnûlarda hikmetli bir kalıptan çıkmış gibi her şeye bir miktar-ı muntâzam ve bir suret verilmesi, bir Kadîr-i Zülcelâl'i ve bir Hakîm-i Zülkemâl'i nasıl gösterir?] /Otuz Üçüncü Söz / On ikinci Pencere.

[Sual: Herşey lisan-ı mahsusu ile Hâlıkını yâdeder, takdis eder, bu pencere birtek Zât-ı Vâcib-ül Vücud'u nasıl gösterir?] /Otuz Üçüncü Söz / On üçüncü Pencere

[Sual: "Herşey, herşeyinde ve her şe'ninde tek bir Hâlık-ı Zülcelâl'e muhtaçtır.", bunlar; nasıl, bir Kadîr-i Mutlak ve Kaviyy-i Mutlak ve Ganiyy-i Mutlak ve Alîm-i Mutlak ve Hayy-ı Kayyûm bir zâtın vücub-u vücuduna ve vahdetine karşı her taraftan pencereler açar?] /Otuz Üçüncü Söz / On dördüncü Pencere.

[Sual: 'Herşey'e, o şey'in kabiliyet-i mahiyetine göre kemâl-i mizan ve intizâm ile hikmetli bir tarzda vücud vermek', bu pencere bir Kadîr-i Alîm-i Mutlak'ı nasıl gösterir?] /Otuz Üçüncü Söz / On beşinci Pencere.

[Sual: Rûy-i zeminde mevsim-bemevsim tazelenen mahlûkatın îcat ve tedbirlerindeki intizâmat ve tanzimat penceresi bir Sâni'-i Hakîm, Kerîm, Rahîm, Rezzak'ın vücubuna şehadet ve vahdetine nasıl işaret eder?] /Otuz Üçüncü Söz / On altıncı Pencere.

[Sual: Zeminin yüzünde yaz zamanında, icad-ı eşyada müşevveşiyyeti iktiza eden ve intizâmsızlığa sebeb olan nihayetsiz sehavet ve bir cûd-u mutlak, gâyet derecede bir insicam ve intizâm içinde olma penceresi, bir Kadîr-i Zülcelâl'in, bir Hakîm-i Zülkemâl'in, bir Rahîm-i Zülcemâl'in vücub-u vücuduna ve kemâl-i kudretine ve cemâl-i Rububiyyetine ve Vahdâniyyetine ve Ehadiyyetine nasıl şehadet eder?] /Otuz Üçüncü Söz / On yedinci Pencere.

[Sual: Bütün âlemdeki âsâr-ı san'at ve bütün mahlûkat, herbiri birer eser-i mükemmel olma penceresi birtek Sâni'-i Zülcelâl'in vücub-u vücudunu nasıl gösterir?] /Otuz Üçüncü Söz / On sekizinci Pencere.

[Sual: Semavat ve zemindeki hadsiz ecram ve nebatat ve hayvanat kelimelerinden birtek kelime olan tek bir sünbül ve tek bir çiçek penceresi Sâni'-i Zülcemâl'i esmâsıyla nasıl gösterir?] /Otuz Üçüncü Söz / On dokuzuncu Pencere.

[Sual: Tesadüfî ve karışık tevehhüm edilen küllî unsurların, büyük mahlûkatın zâhiren karışık vaziyetlerinden açılan penceresi bir Sâni-i Hakîm'i nasıl gösterir?] /Otuz Üçüncü Söz / Yirminci Pencere.

[Sual: Şu kâinatın lâmbası olan güneş penceresi, bir Kadîr-i Mutlak'ın vücub-u vücudunu ve vahdetini nasıl isbat eder?] /Otuz Üçüncü Söz / Yirmi birinci Pencere.

[Sual: Küre-i arzın hilkati ve zîhayatların levâzımat-ı hayatiyesine menşe ve medâr olma penceresi bir Kadîr-i Mutlak ve bir Hakîm-i Rahîm'in vücub-u vücudunu ve vahdetini nasıl gösterir?] /Otuz Üçüncü Söz / Yirmi ikinci Pencere.

[Sual: Hayat penceresi; tecelliyat-ı Samedaniyye'yi, bir Hayy-ı Kayyûm'u nasıl gösterir?] /Otuz Üçüncü Söz / Yirmi üçüncü Pencere.

[Sual: Mevt –ölüm- penceresi bir Hayy-ı Bâkî'nin sermediyyetini ve vâhidiyyetini nasıl gösterir?] /Otuz Üçüncü Söz / Yirmi Dördüncü Pencere.

[Sual: Kâinatta görülen bütün imkân, infial, mahlûkıyyet, kesret ve terkiplerden açılan pencere bir Zât-ı Vâcib-ül Vücûd, Fa'âlü'n-Limâ Yürîd, Hâlik-ı Külli Şey, Vâhid-i Ehad'e nasıl şehadet eder?] /Otuz Üçüncü Söz / Yirmi beşinci Pencere.

[Sual: Kâinatın mevcudatı yüzünde tazelenen ve gelip geçen cemâller ve hüsünler penceresi bir Cemâl-i Sermedî'yi nasıl gösterir?] /Otuz Üçüncü Söz / Yirmi altıncı Pencere.

[Sual: Kâinatta, «esbab ve müsebbebat» penceresi, en âlâ bir sebeb, en âdi bir müsebbebe kuvveti yetmemesi, bir Sâni-i Hakîm'i, Müsebbib-ül Esbâb olan Vâcib-ül Vücud'u nasıl gösterir?] /Otuz Üçüncü Söz / Yirmi yedinci Pencere.

[Sual: Kâinatta görünen -hüceyrat-ı bedenden, tâ mecmu-u âleme kadar- hikmet ve tanzim penceresi, Rab olan Allah'ı nasıl gösterir?] /Otuz Üçüncü Söz / Yirmi sekizinci Pencere.

 [Sual: Bahar mevsiminde, bir sarıçiçek penceresi nasıl müh-ü Rahmânî olur, bir pencere-i tevhiddir, Vahid-i Ehad'i nasıl gösterir?] /Otuz Üçüncü Söz / Yirmi dokuzuncu Pencere.

[Sual: İmkân ve hudûsa müesses mütekellimîn pencereleri, Vâcib-ül Vücud'u nasıl ispat ederler?] /Otuz Üçüncü Söz / Otuzuncu Pencere.

[Sual: Enfüsî insan penceresi, Cenâb-ı Hakk'ın bütün esmâsını nasıl ispat eder, onu nasıl gösterir?] /Otuz Üçüncü Söz / Otuz birinci Pencere.

[Sual: İnsan, kaç cihetle Esmâ-i İlâhiyyeye bir âyinedir?] /Otuz Üçüncü Söz / Otuz birinci Pencere / Birinci Nokta.

[Sual: Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın penceresi Tevhid'i nasıl gösterir, marifatullaha nasıl bir pencere açmıştır?] /Otuz Üçüncü Söz / Otuz ikinci Pencere.

[Sual: Kur'ân, Tevhid'e açılan nasıl bir penceredir?] /Otuz Üçüncü Söz / Otuz üçüncü Pencere.

[Sual: Mi'rac Risalesi'nde muhatâp kimdir?] /Otuz Üçüncü Söz / İhtar.

[Sual: Otuz üç Pencereli olan Otuz Üçüncü Söz'de muhatâp kimdir?] /Otuz Üçüncü Söz / İhtar.

Lemeât

 [Sual: Lâ ilâhe illâ hû ve Sure-i İhlas nasıl Tevhid'in iki muazzam bürhanıdır?] / Lemeât / Tevhid'in İki Bürhan-ı Muazzamı.

[Sual: Fıtrat ne dediyse doğrudur, nasıl?] /Lemeât / "Fıtratın Şehâdeti Sâdıkadır".

[Sual: Nasraniyet, İslamiyete nasıl teslim olacak?] /Lemeât / "Bir Meclis-i Misâlîde.

[Sual: Müstaid, müçtehid olabilir; müşerri' olamaz, niçin?] /Lemeât / Müstaid, Müçtehid Olabilir; Müşerri' Olamaz.

[Sual: Dimağda ilim mertebeleri nasıldır?] / Lemeât /Dimağda Meratib-i İlim ...

[Sual: Beşerin kaç edvârı vardır?] /Lemeât / Beşer Esirliği Parçaladığı gibi Ecirliği de Parçalayacaktır.

[Sual: Cebir ve İ'tizalde birer dane-i hakitat bulunur, nasıl?] /Lemeât / Cebir ve İ'tizalde Birer Dane-i Hakitat Bulunur.

Sual: -Birinci Harbin sonuda Mütareke başında rüyada sorulan sual:- "Mağlubiyet sonunda İslâmın âleminde ne hal peyda olacak? / Lemeât / Bir Meclis-i Misâlide.

[Sual: Sual: Eski Roma ve Yunan'ın dehalarının hassaları nelerdir?] /Lemeât / Bir Meclis-i Misâlide.

 [Sual: Dehâ ile hüdâ niçin birbiriyle mezc olmaz?] /Lemeât / Şu Medeniyetin Ruhu Olan Roma Dehası ...

[Sual: Din ile hayatın kabil-i tefrik olduğunu zannedenler felâkete sebeptirler, niçin?] / Lemeât / Din İle Hayat Kabil-i Tefrik Olduğunu Zannedenler Felâkete Sebeptirler.

[Sual: İslam alemi ittihad isterse düsturu: «Hüvel Hakku» yerine «Hüve Hakkun» olmalı. «Hüvel Hasen» yerine «Hüvel Ahsen» olmalı, niçin?] /Lemeât / İslâmiyet, Selm ve Müsâlemettir; Dâhilde Niza ve Husumet İstemez.

[Sual: Mezhebler ne zaman ittihad eder?] /Lemeât /İslâmiyet, Selm ve Müsâlemettir; Dâhilde Niza ve Husumet İstemez.

Sual: Bir zaman bir sâil dedi «Mâdem El-Hakku Ya'lû haktır. Neden kâfir, müslime; kuvvet hakka galibdir?» /Lemeât / «El-hakku Ya'lû» Bizzât, Hem Akibet Muraddır.

[Sual: Kadınlar niçin yuvalarına dönmeli?] /Lemeât /Kadınlar Yuvalarından Çıkıp ...

Sual: Yeis ile mübtelâ, bedbinlikle hasta bir zatın: "Ulemâ azaldı, kemmiyet keyfiyyeti. Korkarız dinimiz sönecek de bir zaman." demesine cevap nedir? /Lemeât / Kur'ân, Kendi Kendini Himaye Edip Hâkimiyetini İdame Eder.

Sual: Fatihanın âhirinde işaret olunan üç yol [nelerdir?] /Lemeât / Fatihanın Âhirinde İşaret Olunan Üç Yolun Beyanı.

[Sual: Kur'ân'ın i'caz ile beyanı nasıl yapılır?] /Lemeât / Îcaz İle Beyân İ'caz-ı Kur'ân.

[Sual: Avrupazâde edeple Kur'ân'daki edebin farkları nelerdir?] /Lemeât / Îcaz İle Beyân İ'caz-ı Kur'ân.

Anglikan Kilisesine Cevap

Sual: Anglikan Kilisesi papazı: "Muhammed (Aleyhissalâtü Vesselâm) dini nedir?" /Lemeât /Anglikan Kilisesine Cevap / Birinci Sual.

Sual: Anglikan Kilisesi papazı: " -Muhammed (Aleyhissalâtü Vesselâm) dini- Fikir ve hayata ne vermiş?" / Lemeât /Anglikan Kilisesine Cevap / İkinci Sual.

Sual: Anglikan Kilisesi papazı "-Muhammed (Aleyhissalâtü Vesselâm) dini- Mezâhim-i hâzıra nasıl tedâvi eder? " / Lemeât /Anglikan Kilisesine Cevap /Üçüncü Sual.

Sual: Anglikan Kilisesi papazı "-Muhammed (Aleyhissalâtü Vesselâm) dini- İhtilâl-i beşere ne nazarla bakıyor?" /Lemeât /Anglikan Kilisesine Cevap / Dördüncü Sual.

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

et-Teğabün: 3

Gökleri ve yeri yerli yerince yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş ancak O'nadır. (Mürşid 3.1 adlı yazılım-Turan Yazılım-(www.turan.com.tr) )

GÜNÜN HADİSİ

Yapılan hayırdan (ma'ruf) hiçbir şeyi küçük bulup hakir görme, kardeşini güler yüzle karşılaman bile olsa (bunu ehemmiyetsiz görüp ihmal etme)

Müslim, Birr 144, (2626)

TARİHTE BU HAFTA

*Gençlik ve Spor Bayramı(19 Mayıs) *Gençlik Haftsı(19-25 Mayıs)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI