Cevaplar.Org

R HARFİ

Rab: 1.Zât-ı Zülcelâl ve'l-ikram olan Rab (Ş: 65); 2.Ezel ve ebed sultanı olan Rabb-ül Âlemin (S: 599); 3.Ezel-ebed sultanı olan Rabbin, Hâlik’ın (S: 27); 4.Her şeyin Hâlik’ı olan Rab (L:108, MN:140); 5.Müsebbib-ül esbâb olan Rab (L:4); 6.Nihayetsiz bir kerem ve nihayetsiz bir rahmet ve nihayetsiz bir izzet ve nihayetsiz bir gayret sahibi olan şu âlemin Rabbi (S:65); 7.Ezel Ebed Sultanı olan Rabb-ül âlemin (S:347); 8.Kâmil-i Mutlak ve Ganiyy-i Mutlak ve Rahim-i Kerim olan Rabb-ül Âlemin (S:48); 9.Semavat ve arzın Mâlik-i Zülcelâli ve dünya ve âhiretin Bâni-i Zülcemâli olan Rabb-ül âlemin (S:368).


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2015-09-30 08:30:10

Rab: 1.Zât-ı Zülcelâl ve'l-ikram olan Rab (Ş: 65); 2.Ezel ve ebed sultanı olan Rabb-ül Âlemin (S: 599); 3.Ezel-ebed sultanı olan Rabbin, Hâlik'ın (S: 27); 4.Her şeyin Hâlik'ı olan Rab (L:108, MN:140); 5.Müsebbib-ül esbâb olan Rab (L:4); 6.Nihayetsiz bir kerem ve nihayetsiz bir rahmet ve nihayetsiz bir izzet ve nihayetsiz bir gayret sahibi olan şu âlemin Rabbi (S:65); 7.Ezel Ebed Sultanı olan Rabb-ül âlemin (S:347); 8.Kâmil-i Mutlak ve Ganiyy-i Mutlak ve Rahim-i Kerim olan Rabb-ül Âlemin (S:48); 9.Semavat ve arzın Mâlik-i Zülcelâli ve dünya ve âhiretin Bâni-i Zülcemâli olan Rabb-ül âlemin (S:368).

Râbıta-i mevt: Ehl-i tarikatın ve bilhassa Nakşilerin dört esasından biri ve en müessiri olan râbıta-i mevt (Ş:569, STG:81).

Radyo: 1.Kelimelerin envâının kabı ve mahfazası olan (...) radyo makineciği (EL: 443); 2.Bir keşfiyat; yani (beşerin) fiili dualarına bir nevi kabul hükmünde bir ilham-ı İlâhi ile keşf olan radyo (EL: 485); 3.Bütün zemin yüzünü bir meclis-i münevver, bir menzil-i âli ve bir mekteb-i imani hükmüne geçirmeğe vesile olan bu radyo nimeti (EL: 443); 4.Cenab-ı Hakkın büyük nimetleri olan tayyare ve şimendifer ve radyo (M.Müd.:201).

Rahim: 1.Esmâ-i İlâhiyenin âzamlarından olan Rahim, Kerim, Vedûd (M: 535); 2.Cemil isminde münderiç olan Vedûd ve Rahim isimleri (S: 668); 3.(Mâlik-ül Mülk-i Zülcelâl'in) evsâf-ı hakikiyesi olan Hakim, Kerim, Âdil, Rahim (esmâsı) (S: 87); 4.Eâzım-ı esmâ-i İlâhiyeden olan Rahim ve Hakim ve Vedûd (M: 303); 5.İki nur-u âzâm olan isimler (Er-Rahmân, Er-Rahim) (M: 30)

Rahimiyet hâtemi: 1.Gayet kuvvetli bir hakikat olan (...) Rahimiyet hâtemi (L: 92); 2.Sikke-i Ehadiyet üstünde gayet cazibedâr bir nakış ve gayet parlak bir nur ve gayet şirin bir halâvet ve gayet sevimli bir cemâl ve gayet kuvvetli bir hakikat olan (...) Rahimiyyet hâtemi (S: 13).

Rahmân: 1.Zât-ı Akdes'in alem-i zâtisi ve en âzami ismi olan Lafzullah'tan sonra en âzam ismi olan Rahmân (M: 383); 2. Kerim-i Mutlak olan Rahmân-ı Rahim (Ş:74).

Rahmânirrahim: Rabbin olan Rahmânirrahim (L: 9).

Rahmâni pırlanta: Cennet olan (...) Rahmâni pırlanta (Ş:9).

Rahmet kapısını çalmak: Ubudiyetin esası olan acz, fakr ve kusur ve naksını bilmek ve niyaz ile dergâh-ı İlâhinin rahmet kapısını çalmak (L:372).

Rahmet: 1.Cemâlin en tatlı kısmı olan rahmet (S: 667); 2.Güneş gibi zâhir olan rahmet (L: 91); 3.Hiç bir cihetle şübhe kabul etmeyen ve hiç bir vechile noksaniyyeti olmayan, güneş gibi zâhir olan rahmet (S:12); 4.Kâinatın renkleri, zinetleri, ışıkları, ziyaları, sanatları, hayatları, râbıtaları hükmünde olan hikmet, inayet, rahmet, cemâl, nizam, mizan, zinet (L:298); 5.Kâinatın tedbir ve idaresinde hükümferma olan (...) rahmet (S:718); 6.Kâinatta ve umum mevcudâtta hükümferma olan rahmet (L:292); 7.Umum kâinatın şehâdetiyle sabit olan ve güneş gibi parlayan rahmet (İ.İ.:55); 8.Umum kâinatın şehâdetiyle muhakkak ve meşhud olan rahmet-i İlâhiye (S: 552); 9.Umum mevcudât-ı arziyeye şâmil olan rahmet-i vâsia (S:707); 10.İsm-i Rahmân'ın cilvesi olan rahmet-i vâsia (L:298); 11.Sikke-i Ehadiyet üstünde gayet cazibedâr bir nakış ve gayet parlak bir nur ve gayet şirin bir halâvet ve gayet sevimli bir cemâl ve gayet kuvvetli bir hakikat olan rahmet sikkesi (S:13).

Rahmet-i mücesseme: Rahmeten li'l-âlemin olan Rahmet-i mücesseme (Muhammed A.S.M.) (S:15, L:93).

Rahmi (ve Mustafa Oruç): 1.İki yüksek talebe olan Mustafa Oruç ve Rahmi (EL: 180); 2.Küçük bir Salahaddin olan Rahmi (EL:181).

Ramazan sıyâmı: Erkân-ı İslâmiyenin birincisi olan Ramazan sıyâmı (EL:225).

Ramazan: 1.Şeairin içinde en parlak ve muhteşem olan Ramazan-ı Şerif (M: 421); 2.Sırf uhrevi olan Ramazan-ı şerif (EL:349).

Ravza-i Mutahhara: Kâbe-i saâdetimiz olan ittihad-ı münevver-i İslâmın (...) dürret-i beyzâsı, Ravza-i Mutahhara'dır (Mün.: 72).

Rayiha-i tayyibe: Nura yakın olan rayiha-i tayyibe (S:368).

Râzık: Bir Ganiyy-i Mutlak, Kerim-i Mutlak ve Kadir-i Mutlak olan (...) Hâmi ve Râzık (M: 422, STG:250).

Reca makamı: Refik-i daimi olan makam-ı reca (İ.İ.:26).

Refet Bey: 1.Aklen Hulusi, kalben Sabri, vicdânen Husrev hükmünde olan Refet Bey (BL:52); 2.Sualleri, çok nurlu hakikatlerin zuhuruna vesile olan Refet (EL:144).

Rehber: (Risâle-i Nur'un) küçük bir parçası olan Rehber (EL:503).

Resul-i Ekrem: Her birisi birer güneş olan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ile Furkan-ı Ahkem (S:322).

Resuller: Mazhar-ı vahy olan resuller (MN:49).

Revâbıt: Nizam ve intizâmın ruhu olan mâneviyat ve revâbıt ve niseb (S:549).

Rezzâk-ı Zülcelâl: Mâbudunuz olan Rezzâk-ı Zülcelâl (L:255).

Rıza derecesi: Hakiki zevke ve ciddi teselliye ve kedersiz lezzete ve vahşetsiz ünsiyete, hakiki medar ve vâsıta olan (...) rıza derecesi (M: 490).

Rıza-yı İlâhi: 1.Güzel ahlâkın esasları olan ihlas, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedâkârlık, rıza-yı İlâhi, sevab-ı uhrevi (Ş: 221); 2.İslâmiyetin bir sırr-ı esası olan ihlâs ve rıza-yı İlâhi (M: 443, T: 137).

Rızık: 1.Kâinatın tedbir ve idaresinde hükümferma olan rızk ve rahmet ve inâyet ve hikmet (S: 718); 2.Hayat dairesinde rahmetin en cemiyetli, en geniş, en zevkli olan rızıktaki ihsanat-ı Rahmâniye (Ş: 258); 3.Rahmet ve hikmet ve inâyeti (...) tâzammun eden, umum zihayata şâmil bir surette ve gayet kerimane bir tarzda olan rızk ve iâşe-i umûmiye (S:707).

Riba: 1.Kur'ân'ın kanun-u esasisi olan vücub-u zekat, hurmet-i riba (EL: 489) 2. İslâmiyette en büyük kebire olan riba (STİ:79).

Riba kapları (Bankalar): Hodgâm ellerde servetin inhisarına vesile olan riba kabları, bankalar (STİ: 78).

Risâle-i Ahmediye: On Dokuzuncu Mektub olan Risâle-i Ahmediye (A.S.M.) (M: 531).

Risâle-i Esmâ: Otuzuncu Lem'a namında ve altı nükte olan Risâle-i Esmâ (M: 497, Ş:620, STG:126).

Risâle-i Harika: Mucizât-ı Ahmediye Aleyhissalatü Vesselâm namında olan risâle-i harika (Ş:577, STG:88).

Risâle-i Nur dairesi: Sünnet-i Peygamberi dairesinde bütün on iki büyük tarikatin hülâsası olan ve tariklerin en büyük dairesi bulunan Risâle-i Nur dairesi (EL:429).

Risâle-i Nur şâkirdleri (talebeleri): 1.Ehl-i dikkat olan Risâle-i Nur şâkirdleri (EL:15, M.Müd.: 162); 2.Ekser fukara kısmından olan Risâle-i Nur talebeleri (KL:222); 3.Ekseri fakir-ül-hâl olan Risâle-i Nur şâkirdleri (KL:252); 4.Müşkilatlı ve dehşetli şerâit içinde, bir şahs-ı mânevi hükmünde bulunan Risâlet-ün Nur'u ve sırr-ı tesanüdle bir ferd-i ferid mânâsında olan [Risâle-i Nur] şâkirdleri (KL:9, STG:179).

Risâle-i Nur: 1.Risâle-i Nurun ikinci bir ismi olan Risâlet-ün Nur tâbiri (Ş:276, M.Müd.:201); 2.Sözler'in üç ismi olan Risâle-in Nur veya Resâil-in Nur veya Risâlet-in-Nur (Ş:577, STG:88); 3.Sözler'in ikinci ve üçüncü ismi olan Resâil-in Nur ve Risâle-i Nur (STG: 98); 4.Âyât-ı Kur'âniyenin bir nevi tefsiri olan Risâle-i Nur (S: 827); 4.(Kur'ân'ın) hakiki tefsiri olan Risâle-i Nur (EL: 89); 5.Bu asrın ehemmiyetli ve mânevi ve ilmi bir mürşidi olan Risâlet-in Nur (KL:13, STG:179); 8.Hayat-ı ebediyeyi mahveden ve hayat-ı dünyeviyeyi dehşetli bir zehre çeviren ve lezzetini imha eden küfr-ü mutlakı (...) köküyle kesen ve tabiiyunun dehşetli (...) fikr-i küfrilerini öldürmeğe muvaffak olan (...) ve Kur'ân'ın hakikat-i arşiyyesine dayanan Risâle-i Nur (M.Müd.: 190); 9.Kur'ân-ı Mucizü'l-Beyânın hazine-i kudsiyesinin sandukçaları olan Risâleler (BL:53); 10.İmam-ı Ali'nin (R.A.) tabirince Siracünnur ve Siracüssürc olan Resâil-in Nur (Ş: 25); 11.Bu memlekete maddi ve mânevi bereketi ve fevkalâde hizmeti otuz üç âyât-ı Kur'âniyenin işârâtiyle ve İmam-ı Ali'nin (Radıyallahu anh) üç kerâmet-i gaybiyesi ile Gavs-ı âzamın (K.S.) kati ihbarıyla tahakkuk etmiş olan Risâle-i Nur (EL:110, M.Müd.: 197); 12.Yüz bin vatandaşa her birisine milyonlar senelik hayatlarını kazandırmağa vesile olan Risâle-i Nur (EL:4, M.Müd.: 104); 13.Yüz binler vatandaşa, her bir isine milyonlar sene uhrevi hayatı kazandırmaya vesile olan Risâle-i Nur (Ş:289); 14.Bu vatanın bir medar-ı rahatı olan Risâle-i Nur (EL:355); 15.Bu vatanın ve milletin ve asâyişin büyük bir temel taşı olan Risâle-i Nur (EL:269, M.Müd.: 181); 16.Anadolu'ya ayn-ı rahmet olan Risâle-i Nur (KL:232); 17.Mânevi bir elektrik olan Resâil-in Nur (Ş:563, STG:76); 18.Kudsi bürhan-ı İlâhinin (Furkân'ın) bu zamanda parlak ve kuvvetli bir bürhanı olan Resâil-in Nur (STG:87); 19.Kur'ân'ın bahir bir bürhanı olan Resâil-in Nur (STG:85); 20.Aynen bitamamiha onun (Kur'ân'ın) hakiki tefsiri olan Risâle-i Nur (STG:207); 21. Bid'at zamanında çıkan bediülbeyan ve bediüzzaman olan Risâle-i Nur (Ş:623, STG:129); 22.Bir mânevi mucize-i Kur'âniye olan Risâle-i Nur (M.Müd.: 368); 23.Bir mucize-i Kur'âniye olan Risâle-i Nur (Ş:624, STG:130); 24.Bizim her derdimize ilâç olan Risâle-i Nur (KL:281); 25.Bu zamanımızda Kur'ân-ı Hakim'in mucize-i mâneviyesinin bir âyinesi olan Risâle-i Nur (M.Müd.: 229); 25.Bütün vatanı alâkadar edecek olan Risâle-i Nur (M.Müd.: 70); 26.Buranın en büyük bir hâdisesi olan Risâle-i Nur (EL:207); 27.Ehl-i medresenin ve hocaların hakiki malı olan Risâle-i Nur (EL: 166); 28.Hakâik-ı imaniyenin tefsiri olan Risâle-i Nur (EL: 450); 29.Hakâik-ı imaniyenin tercümanı olan Risâle-i Nur (Ş: 623); 30.(Said Nursi'nin) Gaye-i hayatı olan Risâleler (T:240); 31.Gaye-i hayatım olan Risâleler (M.Müd.:51); 32.Netice-i hayatım ve sebeb-i saadetim ve vazife-i fıtratım olan Resâil-ün Nur (Ş:60); 33.Kur'ân'ın bir nevi' tefsiri olan Risâle-i Nur eczaları (STG:223); 34.Bu zamanın fehmine göre onun (Kur'ân-ı Hakim'in) bir mucize-i mâneviyesi olan Risâle-i Nur eczaları (EL: 584); 35.İman ilminden ibaret olan Risâle-i Nur eczaları (T:204, M.Müd.:11); 36.İbareleri bedi' olan Risâle-i Nur (M:499, STG:129); 37.Doğrudan doğruya tabib-i kulüb olan Kur'ân-ı Hakimin feyzinden ve ziyasından iktibas olunan Risâlet-ün Nur (STG: 90); 38.Kur'ân dellâlı olan Risâle-i Nur (GR:51); 39.İslâmlar içinde, dellallar elinde teşhir suretinde gezdirmeye layık olan Risâle-i Nur (STG: 116); 40.Kur'ân'ın (...) hakiki bir tefsiri olan Risâle-i Nur (EL: 40); 41.Kur'ân'ın bir mucize-i mâneviyesi olan Risâle-i Nur (M.Müd.: 260); 42.Kur'ân'ın hakiki ve hakikatli kuvvetli bir tefsiri olan Risâle-i Nur (M.Müd.: 181); 43.Kur'ân'ın tefsiri olan Risâle-i Nur (M.Müd.: 207); 44.Kur'ân'ın, (...)hakiki tefsiri ve o güneşin bir nuru ve onun bir memuru olan Risâle-i Nur (M.Müd.: 22); 45.Kur'ândan muktebes olan Risâle-i Nur (STG: 158); 46.Kur'ân-ı Azimüşşân'ın hakiki ve kuvvetli bir tefsiri olan Risâle-i Nur (EL: 308, M.Müd.: 210); 47.Kur'ân-ı Hakim'in mânâsı ve hakikatli tefsiri olan Risâle-i Nur (EL: 512); 48.Sure-i Nur'dan (...) Ayet-i Nuriye'nin (...) nurlu bir tefsiri olan Risâle-in Nur ve Risâlet-ün Nur (STG:73); 49.Kur'ân'ın seb'a-i meşhuresini parlak bir surette isbat eden ve Seb'a-l Mesani nuruna mazhar bir âyinesi olan Risâle-i Nur (Ş:567, STG:79); 50.Kur'ân-ı Muciz-ül Beyan'ın tiryak-misâl ilâçlarının nâşiri olan Risâle-i Nur (KL:107); 51.Kur'ân-ı Hakim'in mânevi mucizesinin bir lem'ası olan Risâle-i Nur (EL:444, EL:480); 52.Kur'ân-ı Hakim'in sırr-ı i'câzıyla hakiki bir tefsiri olan Risâle-i Nur (Ş:550); 53.Kur'ân-ı Muciz-ül Beyan'ın dahi bu zamanda bir mucize-i mâneviyesi olan Risâle-i Nur (Ş:555, KL:174); 54.Kur'ân'ın bir nevi tefsiri olan Risâle-i Nur (M: 396); 55.Kur'ân'ın bir mucize-i mânevisi olan Risâle-i Nur (EL:236; EL: 450); 56.Kur'ân'ın bu zamanda bir mucize-i mâneviyesi olan Risâle-i Nur (EL: 567); 57.Kur'ân'ın feyzinden gelen ve i'câz-ı mânevisinin lemaatı olan ve hakikatlerinin tefsiri bulunan ve tılsımlarını açan Risâle-i Nur (EL: 180); 58.Kur'ân'ın hakiki tefsiri olan Risâle-i Nur (Ş: 286, M.Müd.: 116); 59.Kur'ân'ın hakiki ve hakikatli ve kuvvetli bir tefsiri olan Risâle-i Nur (EL: 269); 60.Kur'ân'ın parlak bir tefsiri olan Risâle-i Nur (STG:78); 61.Kur'ân'ın tefsiri olan Risâle-i Nur eczaları (M: 459); 62.Kur'ân'ın tefsiri olan Risâle-i Nur (EL:262); 63.Maden-i şefkat ve kadınlık seciyesine pek uygun olan Risâle-i Nur (M.Müd.: 112); 64.Mânevi i'câz-ı Kur'âniyenin lem'aları olan Risâle-i Nur (S:468); 65.Mânevi yüz keşfiyâtı gösteren ve binlerce hakikati havi yüzden ziyade Risâleden ibaret olan Risâle-i Nur (M.Müd.: 46); 66.Mânevi yüz keşfiyâtı havi, yüzler hakikat-i mühimmeyi câmi olan yüzden ziyade cüzden ibaret olan Risâle-i Nur (T: 223, M.Müd.: 46); 67.Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere, Hindistan ve Mısır gibi âlem-i İslâmın mühim merkezlerinde âlimlerin takdirlerine mazhar olan Risâle-i Nur (M.Müd.: 368); 68.Mesnevi (-i Nuriye'nin) (...) bahçesi olan Risâle-i Nur (MN:8); 69.Mühim keşfiyat-ı mâneviyeyi havi yüz yirmi kitap olan Risâle-i Nur (T: 234); 70.Onun (Kur'ân'ın) hakiki tefsiri ve o güneşin bir nuru ve onun bir memuru olan Risâle-i Nur (T:215); 71.Risâle-i Nur, medreseden çıkmış, (...) medresenin şâkirdleri, kendi malları olan Risâle-i Nur (E:113); 72.Kur'ân'ın parlak bir tefsiri olan Risâle-i Nur (Ş:566); 73.Siracünnur olan Risâle-i Nur (Ş:7); 74.Yalnız hakâik-ı imaniyenin tercümanı olan Risâle-i Nur (M: 499, STG:128); 75.Yalnız Kur'ân'ın malı ve meâli olan Risâle-i Nur (EL: 146); 76.Yalnız ve yalnız Kur'ân'ın bu zamânâ tam muvafık bir tefsiri olan Risâle-i Nur (EL: 579); 77.Yüz otuz kitabdan ibaret olan Risâle-i Nur (EL: 503); 78.Zındıklara, maddiyunlara, tabiiyunlara meydan okuduğu halde, hiçbir feylesof, hiçbir meselesini cerh edememiş olan Risâle-i Nur (M.Müd.: 71); 79. Sırr-ı verâset-i nübüvvetle velâyet-i kübrânın feyzine mahzar ve sahâbenin sırr-ı meşrebine medar olan Risâle-i Nur ( LN: 27).

Risâle-i Nur'un serbestiyeti: Hizmetimizin neticesi olan Risâle-i Nur'un serbestiyeti (EL:35, STG:200).  

Risâlet: Nur-u âzâm olan Risâlet (S:597).

Risâletler: Kelâm-ı Rabbani ve vahy-i İlâhinin medârı olan risâletler (S: 113, L:315).

Roma dehâsı: 1.Muzlim medeniyetin esası olan Roma dehâsı (STİ: 34); 2.Şu medeniyet ruhu olan Roma dehâsı S:758).

Rubûbiyet : Meşhûd ve kat'iyy-ül vücud olan (...) cemâl-i Rubûbiyet (S:75); Rubûbiyet makamı: Celâl ve Cemâl ile muttasıf olan makam-ı Rubûbiyet (İ.İ.:26).

Rubûbiyet -i İlâhiye: 1.Kâinatın gaye-i hilkati ve bir sebeb-i vücudu ve bekası olan tezâhür-ü Rubûbiyet-i İlâhiye (Ş:225). 2.Hilkat-i kâinatın netice-i uzması ve nev-i beşerin netice-i hilkati olan (...) Rubûbiyet-i İlâhiye (M:424).

Ruh: 1.Emirden vücud-u hârici giydirilmiş bir kanun-u emri ve latîfe-i Rabbâniyye olan ruh (S:731); 2.Bir kanun-u emri olan ruh (S:731); 3.Hayatın zâtı ve cevheri olan ruh (S: 112); 4.Ebedi hayata mazhar ve ebedi saadete namzed olan ruh(um) (S:217); 5.Şu fâni misafirhâneden ebed-ül âbâd tarafına harekete âmâde olan ruh(um) (M:25); 6. Şahs-ı insâninin hakikat-i zişuûru ve unsur-u zihayatı olan ruh (S:548); 7.Aşk-ı bekaya meftun olan ruh (L:260); Gayet geniş ve yüksek olan ruh, kalb, akıl gibi letâif-i mâneviye (S:631); 8.İnbisat ve cevelâna müştâk olan kalb ve ruh (S:497); 9.Hayatın zâtı ve cevheri (L:315); 10.Hayatların asılları ve zâtları olan ruhlar (S:718); 11.Hayatın(...) latîf ve sâbit cevheri olan ruh (S:114); 12.Nihayetsiz semerat-ı rahmete aç olan ruh ve letâif-i beşer (NİK: 145); 13.Gayet cemiyetli ve yüksek bir mahiyete mâlik, harici bir vücud giydirilmiş, zişuur nurani bir kanûn-u emri olan ruh-u beşer (S:78); 14.Âciz ve zayıf, fakir ve muhtaç olan ruh-u beşer (S:19); 15.Fıtraten bir Cemâl-i Bâki'ye âyine-i müştâk olan ruh-u beşer (S:46); 16.Gayet cemiyetli ve gayet yüksek bir mahiyete mâlik ve harici vücud giydirilmiş ve zişuûr ve zihayat ve nûrani kanun-u emri olan ruh-u beşer (S: 547); 17.Hilkatin safveti ve en mükerremi olan ruh-u beşer (MN: 231); 18. Hadsiz hâcâta mübtelâ, nihayetsiz âdânın hücumuna hedef olan ruh-u insani (M: 238); 19. Firaktan müteellim olan ruh-u insan (S: 45); 20. Eşref ve ahsen-i mahlukat olan ruh-u insaniyet (MN: 232).

Ruhaniler: 1.Saltanat-ı ulûhiyetin dellâlları ve ilâncıları olan ins ve melek ve ruhaniler (Ş:520); 2.Külli şuur sahibi olan ins ve cin ve melek ve ruhaniler (Ş.520); 3.Zişuur ve zihayat ve pek kesretli ve muhtelif-ül ecnas olan melâike ve ruhâniler (S:604); 4.Tabakat-ı âliyede olan ruhâniyyat(...) ve melâikeler ve sekene-i semavat (S:210).

Ruh-u gaddar (İnsî şeytan): Beşerde insan suretinde şeytanın vekili olan ruh-u gaddar (HS: 12).

Rumuzât-ı hayatlar: Zevilhayatların (...) tesbihatları olan rumuzât-ı hayatları (NİK: 80).

Rûy-ı zemin: 1.Hakim-i Mutlak'ın(...) eczahâne-i kübrâsı olan rûy-i zemin (S:273); 2.Âhirete nisbeten gayet dar bir sahife hükmünde olan rûy-i zemin (S: 74).

Rükünler: İmanın altı erkânı olan (...) rükünler (L:416).

Rüstem-i Zâl: Hayalât-ı Acemâne içinde perverde olan Rüstem-i Zâl (Muh.:24).

Rütbe: En zayıf bir damar-ı insani olan şan ü şeref ve rütbe (EL:229).

Rüyalar: Hayalâtlara karşı kapısı açık olan rüyalar (M: 369).

Rüya-yı sâdıka: Hakikaten yakaza olan rüya-yı sâdıka (STİ: 30).

Rüzgâr: Emir ve irâdenin bir arşı olan (...) rüzgârın her bir parçası (S: 166, STG:243); Sa': Dört avuç mikdarı olan bir sa' (M:121).

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Al-i İmran,139

"Gevşemeyin, üzülmeyin, eğer hakikaten inanıyorsanız, muhakkak üstün olan sizsinizdir."

GÜNÜN HADİSİ

Evlad ve Akrabalara İyilik

"Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir miras bırakamaz" [Tirmizi, Birr 33, (1953)]

TARİHTE BU HAFTA

*Gençlik ve Spor Bayramı(19 Mayıs) *Gençlik Haftsı(19-25 Mayıs)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI