Cevaplar.Org

O-Ö-P HARFLERİ

On beş sene: Sinn-i teklif olan on beş sene (S:300). On Beşinci Lem'a: 1.Risâle-i Nur Külliyatı’nın Sözler, Mektûbât ve On Dördüncü Lem'aya kadar olan kısmının fihristesi (L:94); 2.O kitabların (Risâlelerin) fihristesi olan On Beşinci Lem'a (M.Müd.:51); 3.Yirmi senelik kitaplarımın fihristesi olan On Beşinci Lem'a nâmındaki Risâle (M.Müd.: 29); 4.Yirmi senelik Risâlelerimin bir kısmının fihristesi olan On Beşinci Lem'a (M.Müd.: 42).


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2015-09-22 08:20:19

-O-

On beş sene: Sinn-i teklif olan on beş sene (S:300).

On Beşinci Lem'a: 1.Risâle-i Nur Külliyatı'nın Sözler, Mektûbât ve On Dördüncü Lem'aya kadar olan kısmının fihristesi (L:94); 2.O kitabların (Risâlelerin) fihristesi olan On Beşinci Lem'a (M.Müd.:51); 3.Yirmi senelik kitaplarımın fihristesi olan On Beşinci Lem'a nâmındaki Risâle (M.Müd.: 29); 4.Yirmi senelik Risâlelerimin bir kısmının fihristesi olan On Beşinci Lem'a (M.Müd.: 42).

On Birinci Lem'a: On Bir Nükte'den ibaret olan On Birinci Lem'a (KL: 289).

On Dokuzuncu Mektup: 1.Kerâmetli ve harika olan On Dokuzuncu Mektup (Ş: 608); 2.Sırf uhrevi ve imani olan On Dokuzuncu Mektup (M. Müd.: 25); 3.Üç cihetle kerâmetli ve harika olan On Dokuzuncu Mektup (STG: 115); 4.Mucizât-ı Ahmediyenin bir ayinesi olan On Dokuzuncu Mektup (M: 396, STG: 223).

On Dokuzuncu Söz: 1.Risâlet-i Ahmediye'ye (A.S.M.) ait olan On Dokuzuncu Söz (NİK: 6); 2.Risâlet-i Muhammediye Aleyhissalâtü Vesselâm'a dair olan On Dokuzuncu Söz (Ş:608, STG:115).

On geceler (leyâli-i aşr): Kur'ân'ın medh ü senasına mazhar olan bu leyâli-i aşr olan on geceler (KL:120).

On Sekizinci Lem'a: On Sekizinci Lem'a olan Kerâmet-i Aleviye (Risâlesi) (M.Müd.: 173).

Onuncu Söz: 1.Onuncu Söz namında haşre dair olan Risâle (T: 228, M. Müd.: 28); 2.Haşre dair olan Onuncu Söz (M: 374); 3.Haşrin en kuvvetli ve parlak bir bürhanı olan Onuncu Söz (STG: 86).

Ordu: 1.Kur'ân'ın bayraktarı ve âlem-i İslâmın kahraman kumandanı olan ordu (Bu kahraman milletin ordusu) (Ş: 350, EL: 312); 2.Kur'ân'ın bayraktarı ve âlem-i İslâm'ın kahraman bir kumandanı olan ordu (M. Müd.: 212).

Osman (R.A.): Şefkat-i rahimane ile meşhur-u enâm olan Hazret-i Osmân-ı Zinnûreyn (BL: 270).

Otuz Bir Mart: En çok ağraz ve infiâlâta mebde ve tohum olan bu vukuat (31 Mart) (DHÖ: 30).

Otuz Birinci Mektub: Otuz bir adet Lem'alardan ibaret olan Otuz Birinci Mektub (STG: 99).

Otuz İkinci Söz: 1.İsm-i Adl ve İsm-i Hakem'in parlak bir ayineleri ve bir tefsirleri hükmünde olan Otuz İkinci Söz (Ş: 615, STG: 122); 2.Otuz altı yapraktan ibaret ve İmam-ı Ali Radıyallahü Anh'ın fevkalâde takdirine mazhar olan Otuz İkinci Söz (KL: 131, STG: 172); 3.Risâle-i camia olan Otuz İkinci Söz (STG: 121); 4.Risâle-i Nur'un yıldızları içinde bir güneş hükmünde, şâkirdlerince, telakki edilen Otuz İkinci Söz namındaki Üç Mevkıflı risâle-i harika ve camia (...) olan (...) Risâle (STG: 113); 5.Sözler'in bir cihette hatimesi ve cemiyetli neticesi olan Risâle (Otuz İkinci Söz) (STG: 13); 6.Vahdâniyet ve mârifetullah ve muhabbetullaha dair ve ehl-i tahkik meyânında emsalsiz ve pek meşhur ve nurani Üç Mevkıflı olan Otuz İkinci Söz (BL: 248).

Otuz üç mertebe: Namazın mübârek tesbihatının mübârek adedi olan otuz üç mertebesi (Ş:164).

Otuz Üç Pencere: Otuz Üçüncü Mektub olan Otuz Üç Pencere (M: 383).

Otuzuncu Lem'a: 1.Sekine nam-ı âlisiyle tabir edilen ve her biri bir ism-i âzam olan Otuzuncu Lem'a (L: 407); 2.Eskişehir Hapishânesi'nin bir meyvesi olan Otuzuncu Lem'a namındaki altı esmâ-i İlâhiyeye dair Altı Nükte Risâlesi (Ş: 565, STG: 77); 3.Otuzuncu Lem'a namında ve altı nükte olan Risâle-i Esmâ (Ş: 620).

Otuzuncu Söz: 1.Tılsım-ı kâinatın üçte birisini halleden, on beş yapraktan ibaret olan Otuzuncu Söz (STG: 172); 2.Altı saatlik risâle olan Otuzuncu Söz (KL: 177); 3.Bir günde altı saatlik Risâle olan Otuzuncu Söz (STG: 69).

Öküz: 1. Sevr; imaret ve ziraat-ı arzın en büyük vâsıtası olan öküz (Muh.:61). 2. Hayvanatın mühimlerinden olan koca manda ve öküz ve deve gibi büyük mahlukat (bk: Mübarek hayvanlar) (LN: 36).

Ölüm: 1.Hayat-ı bâkiyenin mukaddemesi ve perdesi olan mevt ve ölüm (Ş: 338); 2.Bâki hayata perde olan ölüm (EL: 33); 3.Darağacı hükmünde olan ölüm (S: 152); 4.Herkesin başına muhakkak gelecek olan ölüm (EL: 65, M. Müd.: 171); 5.İmanı kaybettiği için, darağacı hükmünde olan ölüm (KL: 172); 6.Mazlum ehl-i iman hakkında terhis tezkeresi olan ölüm (L: 248); 7.Mütemâdiyen ayırıcı olan ölüm ve adem (L: Fihrist, 401); 8.Zihayat âleminde en haşmetli ve en dehşetli olan diriltmek ve hayat vermek ve ölümle terhis etmekteki Hâlik'a mahsus olan icraât-ı İlâhiye (Ş:258).

Ömer (R.A.): 1.Halife-i Resûlullâh olan Fâruk-u Âzam Hazret-i Ömer (R.A.) (L: 134); 2.Şiddet-i hamiyet-i İslâmiye ile küffâra galebe-i katiyesi ile şöhret-şiâr olan Hazret-i Ömer (BL: 270); 3.Rûy-i zeminin Halife-i Zişanı olan Hazret-i Ömer (L: 134); 4. (Vefat-ı Nebevi'den sonra) İstikbalde küre-i arzın devletlerini fütuhatıyla titretecek ve adâletiyle zalimlere sâika gibi şiddet gösterecek olan Hazret-i Ömer (L: 27).

Ömür: 1.Ömr-ü vasati ve ömr-ü galibi olan altmış sene (S: 39); 2.Ümmetin ömr-ü galibi olan altmış üç (senelik ömür) (M: 301); 3.Ömr-ü beşer: Ömr-ü beşer (nev-i insanın ömrü) kıyâmete kadar olan müddet yedi bin senedir (BL: 193).

Örf (itikad-ı örfi): 1.Deveran ile tabir olunan vücudda ve ademde iki şeyin mukarenetiyle biri ötekisine illet ve mehaz ve menşe zannolunması olan itikad-ı örfi (Muh.: 89).

Örümcek: İlhama mazhar olan arı, örümcek ve yuvasını çorap gibi yapan bülbül gibi hayvanat (L: 117, MN: 150).

Papağanları konuşturma: Mânâsız bir eğlence hükmünde olan (...) papağanları konuşturma (S: 271).

Parlayan: Mütele'le olan yani parlayan (NİK: 65).

Partiler: Sebeb-i iftirak olan fırkalar (...), partiler (DHÖ: 21).

Peder ve valide şefkatleri: Hayat-ı içtimaiyede en muhterem bir hakikat olan peder ve valide (...) şefkatleri (L: 202).

Peder ve valide: 1. En hakiki dost ve en sâdık muhip olan peder ve valide (M: 279); 2. Hakiki ve sâdık dostlar olan peder ve vâlide (KL:286).

Perdeler: Ehl-i fennin en son ve geniş nokta-i istinadları ve medar-ı gafletleri olan perdeler (kâinat perdeleri) (KL: 261).

Perestişlik: Hilkat-i kâinatın en ehemmiyetli bir gayesi ve bir hikmeti olan daimi ve külli bir teşekkür ve minnetdarlık ve perestişlik (Ş: 171).

Pervâne: Arz olan pervâne (M: 213).

Peygamberler: 1.Nurâni ruhların sahipleri olan peygamberler (S: 105); 2.Nev-i beşerin en nurani ve en mükemmeli olan umum peygamberler (aleyhimüsselâm) (Ş: 115); 3.Nev-i insanın güneşleri ve yıldızları ve kumandanları olan bütün peygamberler (Ş: 208); 4.Nev-i beşerin en meşhurları olan yüz yirmi dört bin peygamber (Ş: 209).

Pireler: Mülevves kana musallat, belki memur olan (...) pireler (28.L: 2, LN: 9).

Planlar: 1.Avrupa zalimleri, devlet-i İslâmiyenin (Devlet-i Osmâni) nurunu söndürmek niyetiyle müthiş bir suikasd planı yaptıkları ve ona karşı Türkiye hamiyetperverleri, hürriyeti yirmi dörtte ilâniyle o planı akim bırakmağa çalıştıkları halde maatteessüf altı-yedi sene sonra, Harb-i Umûmi (I. Harb-i Umûmi) neticesinde yine o suikasd niyetiyle Sevr Muahedesi'nde Kur'ân'ın zararına gayet ağır şerâitle kâfirâne fikirlerini yine icra etmek olan planları (STG:102).

Prens Bismark: Gayet enâniyetli ve şöhretli olan Prens Bismark (EL:252).

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Kendilerine ait bir takım menfaatlara şahit olsunlar; Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları kurban ederken Allah'ın adını ansınlar; siz de onlardan yiyin, yoksulu ve fakiri doyurun.

Hacc Suresi:28

GÜNÜN HADİSİ

"Kişi, dostunun dini üzeredir. Bu nedenle, kiminle dost olacağına dikkat etsin!"

Ebû Dâvud

TARİHTE BU HAFTA

*Gençlik ve Spor Bayramı(19 Mayıs) *Gençlik Haftsı(19-25 Mayıs)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI