Cevaplar.Org

O-Ö-P HARFLERİ

On beş sene: Sinn-i teklif olan on beş sene (S:300). On Beşinci Lem'a: 1.Risâle-i Nur Külliyatı’nın Sözler, Mektûbât ve On Dördüncü Lem'aya kadar olan kısmının fihristesi (L:94); 2.O kitabların (Risâlelerin) fihristesi olan On Beşinci Lem'a (M.Müd.:51); 3.Yirmi senelik kitaplarımın fihristesi olan On Beşinci Lem'a nâmındaki Risâle (M.Müd.: 29); 4.Yirmi senelik Risâlelerimin bir kısmının fihristesi olan On Beşinci Lem'a (M.Müd.: 42).


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2015-09-22 08:20:19

-O-

On beş sene: Sinn-i teklif olan on beş sene (S:300).

On Beşinci Lem'a: 1.Risâle-i Nur Külliyatı'nın Sözler, Mektûbât ve On Dördüncü Lem'aya kadar olan kısmının fihristesi (L:94); 2.O kitabların (Risâlelerin) fihristesi olan On Beşinci Lem'a (M.Müd.:51); 3.Yirmi senelik kitaplarımın fihristesi olan On Beşinci Lem'a nâmındaki Risâle (M.Müd.: 29); 4.Yirmi senelik Risâlelerimin bir kısmının fihristesi olan On Beşinci Lem'a (M.Müd.: 42).

On Birinci Lem'a: On Bir Nükte'den ibaret olan On Birinci Lem'a (KL: 289).

On Dokuzuncu Mektup: 1.Kerâmetli ve harika olan On Dokuzuncu Mektup (Ş: 608); 2.Sırf uhrevi ve imani olan On Dokuzuncu Mektup (M. Müd.: 25); 3.Üç cihetle kerâmetli ve harika olan On Dokuzuncu Mektup (STG: 115); 4.Mucizât-ı Ahmediyenin bir ayinesi olan On Dokuzuncu Mektup (M: 396, STG: 223).

On Dokuzuncu Söz: 1.Risâlet-i Ahmediye'ye (A.S.M.) ait olan On Dokuzuncu Söz (NİK: 6); 2.Risâlet-i Muhammediye Aleyhissalâtü Vesselâm'a dair olan On Dokuzuncu Söz (Ş:608, STG:115).

On geceler (leyâli-i aşr): Kur'ân'ın medh ü senasına mazhar olan bu leyâli-i aşr olan on geceler (KL:120).

On Sekizinci Lem'a: On Sekizinci Lem'a olan Kerâmet-i Aleviye (Risâlesi) (M.Müd.: 173).

Onuncu Söz: 1.Onuncu Söz namında haşre dair olan Risâle (T: 228, M. Müd.: 28); 2.Haşre dair olan Onuncu Söz (M: 374); 3.Haşrin en kuvvetli ve parlak bir bürhanı olan Onuncu Söz (STG: 86).

Ordu: 1.Kur'ân'ın bayraktarı ve âlem-i İslâmın kahraman kumandanı olan ordu (Bu kahraman milletin ordusu) (Ş: 350, EL: 312); 2.Kur'ân'ın bayraktarı ve âlem-i İslâm'ın kahraman bir kumandanı olan ordu (M. Müd.: 212).

Osman (R.A.): Şefkat-i rahimane ile meşhur-u enâm olan Hazret-i Osmân-ı Zinnûreyn (BL: 270).

Otuz Bir Mart: En çok ağraz ve infiâlâta mebde ve tohum olan bu vukuat (31 Mart) (DHÖ: 30).

Otuz Birinci Mektub: Otuz bir adet Lem'alardan ibaret olan Otuz Birinci Mektub (STG: 99).

Otuz İkinci Söz: 1.İsm-i Adl ve İsm-i Hakem'in parlak bir ayineleri ve bir tefsirleri hükmünde olan Otuz İkinci Söz (Ş: 615, STG: 122); 2.Otuz altı yapraktan ibaret ve İmam-ı Ali Radıyallahü Anh'ın fevkalâde takdirine mazhar olan Otuz İkinci Söz (KL: 131, STG: 172); 3.Risâle-i camia olan Otuz İkinci Söz (STG: 121); 4.Risâle-i Nur'un yıldızları içinde bir güneş hükmünde, şâkirdlerince, telakki edilen Otuz İkinci Söz namındaki Üç Mevkıflı risâle-i harika ve camia (...) olan (...) Risâle (STG: 113); 5.Sözler'in bir cihette hatimesi ve cemiyetli neticesi olan Risâle (Otuz İkinci Söz) (STG: 13); 6.Vahdâniyet ve mârifetullah ve muhabbetullaha dair ve ehl-i tahkik meyânında emsalsiz ve pek meşhur ve nurani Üç Mevkıflı olan Otuz İkinci Söz (BL: 248).

Otuz üç mertebe: Namazın mübârek tesbihatının mübârek adedi olan otuz üç mertebesi (Ş:164).

Otuz Üç Pencere: Otuz Üçüncü Mektub olan Otuz Üç Pencere (M: 383).

Otuzuncu Lem'a: 1.Sekine nam-ı âlisiyle tabir edilen ve her biri bir ism-i âzam olan Otuzuncu Lem'a (L: 407); 2.Eskişehir Hapishânesi'nin bir meyvesi olan Otuzuncu Lem'a namındaki altı esmâ-i İlâhiyeye dair Altı Nükte Risâlesi (Ş: 565, STG: 77); 3.Otuzuncu Lem'a namında ve altı nükte olan Risâle-i Esmâ (Ş: 620).

Otuzuncu Söz: 1.Tılsım-ı kâinatın üçte birisini halleden, on beş yapraktan ibaret olan Otuzuncu Söz (STG: 172); 2.Altı saatlik risâle olan Otuzuncu Söz (KL: 177); 3.Bir günde altı saatlik Risâle olan Otuzuncu Söz (STG: 69).

Öküz: 1. Sevr; imaret ve ziraat-ı arzın en büyük vâsıtası olan öküz (Muh.:61). 2. Hayvanatın mühimlerinden olan koca manda ve öküz ve deve gibi büyük mahlukat (bk: Mübarek hayvanlar) (LN: 36).

Ölüm: 1.Hayat-ı bâkiyenin mukaddemesi ve perdesi olan mevt ve ölüm (Ş: 338); 2.Bâki hayata perde olan ölüm (EL: 33); 3.Darağacı hükmünde olan ölüm (S: 152); 4.Herkesin başına muhakkak gelecek olan ölüm (EL: 65, M. Müd.: 171); 5.İmanı kaybettiği için, darağacı hükmünde olan ölüm (KL: 172); 6.Mazlum ehl-i iman hakkında terhis tezkeresi olan ölüm (L: 248); 7.Mütemâdiyen ayırıcı olan ölüm ve adem (L: Fihrist, 401); 8.Zihayat âleminde en haşmetli ve en dehşetli olan diriltmek ve hayat vermek ve ölümle terhis etmekteki Hâlik'a mahsus olan icraât-ı İlâhiye (Ş:258).

Ömer (R.A.): 1.Halife-i Resûlullâh olan Fâruk-u Âzam Hazret-i Ömer (R.A.) (L: 134); 2.Şiddet-i hamiyet-i İslâmiye ile küffâra galebe-i katiyesi ile şöhret-şiâr olan Hazret-i Ömer (BL: 270); 3.Rûy-i zeminin Halife-i Zişanı olan Hazret-i Ömer (L: 134); 4. (Vefat-ı Nebevi'den sonra) İstikbalde küre-i arzın devletlerini fütuhatıyla titretecek ve adâletiyle zalimlere sâika gibi şiddet gösterecek olan Hazret-i Ömer (L: 27).

Ömür: 1.Ömr-ü vasati ve ömr-ü galibi olan altmış sene (S: 39); 2.Ümmetin ömr-ü galibi olan altmış üç (senelik ömür) (M: 301); 3.Ömr-ü beşer: Ömr-ü beşer (nev-i insanın ömrü) kıyâmete kadar olan müddet yedi bin senedir (BL: 193).

Örf (itikad-ı örfi): 1.Deveran ile tabir olunan vücudda ve ademde iki şeyin mukarenetiyle biri ötekisine illet ve mehaz ve menşe zannolunması olan itikad-ı örfi (Muh.: 89).

Örümcek: İlhama mazhar olan arı, örümcek ve yuvasını çorap gibi yapan bülbül gibi hayvanat (L: 117, MN: 150).

Papağanları konuşturma: Mânâsız bir eğlence hükmünde olan (...) papağanları konuşturma (S: 271).

Parlayan: Mütele'le olan yani parlayan (NİK: 65).

Partiler: Sebeb-i iftirak olan fırkalar (...), partiler (DHÖ: 21).

Peder ve valide şefkatleri: Hayat-ı içtimaiyede en muhterem bir hakikat olan peder ve valide (...) şefkatleri (L: 202).

Peder ve valide: 1. En hakiki dost ve en sâdık muhip olan peder ve valide (M: 279); 2. Hakiki ve sâdık dostlar olan peder ve vâlide (KL:286).

Perdeler: Ehl-i fennin en son ve geniş nokta-i istinadları ve medar-ı gafletleri olan perdeler (kâinat perdeleri) (KL: 261).

Perestişlik: Hilkat-i kâinatın en ehemmiyetli bir gayesi ve bir hikmeti olan daimi ve külli bir teşekkür ve minnetdarlık ve perestişlik (Ş: 171).

Pervâne: Arz olan pervâne (M: 213).

Peygamberler: 1.Nurâni ruhların sahipleri olan peygamberler (S: 105); 2.Nev-i beşerin en nurani ve en mükemmeli olan umum peygamberler (aleyhimüsselâm) (Ş: 115); 3.Nev-i insanın güneşleri ve yıldızları ve kumandanları olan bütün peygamberler (Ş: 208); 4.Nev-i beşerin en meşhurları olan yüz yirmi dört bin peygamber (Ş: 209).

Pireler: Mülevves kana musallat, belki memur olan (...) pireler (28.L: 2, LN: 9).

Planlar: 1.Avrupa zalimleri, devlet-i İslâmiyenin (Devlet-i Osmâni) nurunu söndürmek niyetiyle müthiş bir suikasd planı yaptıkları ve ona karşı Türkiye hamiyetperverleri, hürriyeti yirmi dörtte ilâniyle o planı akim bırakmağa çalıştıkları halde maatteessüf altı-yedi sene sonra, Harb-i Umûmi (I. Harb-i Umûmi) neticesinde yine o suikasd niyetiyle Sevr Muahedesi'nde Kur'ân'ın zararına gayet ağır şerâitle kâfirâne fikirlerini yine icra etmek olan planları (STG:102).

Prens Bismark: Gayet enâniyetli ve şöhretli olan Prens Bismark (EL:252).

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır.

Bakara, 185

GÜNÜN HADİSİ

Emin ve doğruluktan ayrılmayan ticaret ehli (ayette sırat-ı müstakim ashabı olarak zikredilen) peygamberler, sıddikler, şehidler ve salihlerle beraberdir.

Tirmizi, Büyu 4, (1209); İbnu Mace, Ticarat 1, (2139)

TARİHTE BU HAFTA

*Muhammed Raşid Hz.lerinin Vefatı. (22 Ekim 1993) *Astronomi Alimi Uluğ Bey'in Vefatı(25 Ekim 1449) *Fatih Sultan Mehmed Han'ın Trabzon'u Fethi(26 Ekim 1461)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI