Cevaplar.Org

SÖZLER ve Sualler-3

Yirmi İkinci Söz Sual: “Bu koca memleketin [kâinatın] tek bir mâliki, tek bir sânii [var mıdır, ispatı nasıldır]?” /Yirmi İkinci Söz /Birinci Makam, On İki Bürhan:.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2015-09-15 07:07:31

Yirmi İkinci Söz

Sual: "Bu koca memleketin [kâinatın] tek bir mâliki, tek bir sânii [var mıdır, ispatı nasıldır]?" /Yirmi İkinci Söz /Birinci Makam, On İki Bürhan:. 

 [Sual: Şu mevcudatın her biri, Cenâb-ı Hakk'ın vücub-u vücûduna ve vahdâniyetine nasıl delâlet ve şehadet eder?] /Yirmi İkinci Söz /İkinci Makamı, On İki Lem'a:.

[Sual: Tevhid kaç kısımdır?] /Yirmi İkinci Söz /İkinci Makamı /Birinci Lem'a.

[Sual: Tevhid-i âmi ve zâhirî; Tevhid-i hakikî nedir?] /Yirmi İkinci Söz /İkinci Makamı /Birinci Lem'a.

[Sual: Sâni'-i Zülcelâl, Fâtır-ı Zülcemâl hayat üzerinde nasıl bir sikke koymuştur?] /Yirmi İkinci Söz /İkinci Makamı/ İkinci Lem'a.

[Sual: Her bir zîhayat, meselâ insan; nasıl, kâinatın bir misâl-i musaggarı, şecere-i hilkatin bir semeresi ve şu âlemin bir çekirdeği gibi olur?] /Yirmi İkinci Söz /İkinci Makamı /Üçüncü Lem'a.

[Sual: Her bir zerreden kaç pencere, Şems-i Ezelî'nin Nur-u Vahdâniyetine ve Vücûb-u Vücuduna açılır? /Yirmi İkinci Söz /İkinci Makamı /Dördüncü Lem'a.

 [Sual: Niçin, her bir zîhayat üstünde görülen nakş-ı acib-i san'at, nazm-ı garib-i hikmet ve tecelli-i sırr-ı ehadiyet Zât-ı Ehad-i Samed'e verilmelidir?] /Yirmi İkinci Söz /İkinci Makamı /Dördüncü Lem'a.

[Sual: Şu kitab-ı kâinatı, kalem-i kudret-i Samedâniyenin yazmasında ve Zât-ı Ehadiyet'in mektubu olmasında nasıl bir sühulet ve mâkuliyet vardır?] /Yirmi İkinci Söz /İkinci Makamı /Beşinci Lem'a.

[Sual: Hâlık-ı Zülcelâl mahlûkatın her bir nevi üstünde nasıl bir Sikke-i Ehadiyet ve Hâtem-i Vâhidiyet koymuştur?] /Yirmi İkinci Söz /İkinci Makamı /Altıncı Lem'a.

[Sual: Sahife-i arz üstünde Zât-ı Ehad-i Samed'in hâtemlerini nasıl görebiliriz?] /Yirmi İkinci Söz /İkinci Makamı /Yedinci Lem'a.

Sual: Herşey rızka muhtaç mıdır? /Yirmi İkinci Söz /İkinci Makamı /Yedinci Lem'a.

[Sual: Şu anâsır denilen mezraa-i masnuat, tek bir Sâni'-i Mu'ciznümâ'nın taht-ı tasarrufunda olduklarını nasıl gösterir?] /Yirmi İkinci Söz /İkinci Makamı/ Sekizinci Lem'a.

[Sual: Bir cinsin bütün nevileri, tek bir Sâniin masnuları ve Vâhid-i Ehad'in malı olduğunu nasıl gösterir?] /Yirmi İkinci Söz / İkinci Makamı/ Dokuzuncu Lem'a.

[Sual: Tecelli-i celâli izhar eden memat, nasıl bir bürhân-ı vâhidiyettir?] /Yirmi İkinci Söz / İkinci Makamı/ Onuncu Lem'a.

[Sual: Kitab-ı kebirin âyet-i kübrâsı ve o Kur'an-ı Kebirdeki ism-i azâmı ve o şecere-i kâinatın çekirdeği ve en münevver meyvesi ve o sarây-ı âlemin güneşi ve Âlem-i İslâmın bedr-i münevveri ve Rububiyyet-i İlahiyenin dellâl-ı saltanatı ve tılsım-ı kâinatın keşşaf-ı zîhikmeti olan Seyyidimiz Muhammed-ül Emin Aleyhissalâtü Vesselâm Vahdaniyeti ispat eden nasıl bir bürhandır?] /Yirmi İkinci Söz / İkinci Makamı/ Güneşler Kuvvetinde Onbirinci Lem'a.

[Sual: Said Nursî Kur'ân'ı kaldırmaya çalışana nasıl hitap ediyor?] /Yirmi İkinci Söz/ İkinci Makamı /Güneşler Kuvvetinde On ikinci Lem'a.

Yirmi Üçüncü Söz

[Sual: İmanın mehâsinleri nelerdir?] /Yirmi Üçüncü Söz /Birinci Mebhas.

[Sual: İnsan, nur-u îmân ile a'lâ-yı illiyyîne nasıl çıkar ve zulmet-i küfür ile esfel-i sâfilîne nasıl düşer? ] /Yirmi Üçüncü Söz /Birinci Mebhas /Birinci Nokta.

[Sual: Îmân, insanı Sâni'-i Zülcelâl'ine nasıl nisbet ediyor; nasıl bir intisabdır? ] /Yirmi Üçüncü Söz /Birinci Mebhas /Birinci Nokta.

[Sual: İman, insanı nasıl ışıklandırıyor, üstünde yazılan mektûbât-ı Samedâniyeyi nasıl okutturuyor; kâinatı nasıl ışıklandırıyor?] /Yirmi Üçüncü Söz /Birinci Mebhas /İkinci Nokta.

[Sual: "İman nasıl bir nurdur, kuvvettir ki hakikî îmânı elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir ve îmânın kuvvetine göre hâdisatın tazyikatından kurtulabilir?] /Yirmi Üçüncü Söz /Birinci Mebhas /Üçüncü Nokta.

[Sual: -Allah'a-Tevekkül eden etmeyenin misalleri neye benzer?] /Yirmi Üçüncü Söz /Birinci Mebhas /Üçüncü Nokta.

[Sual: İman, insanı nasıl insan eder?] /Yirmi Üçüncü Söz/Birinci Mebhas /Dördüncü Nokta.

[Sual: İnsanın vazife-i asliyesi, neden îmân ve duadır?] /Yirmi Üçüncü Söz /Birinci Mebhas /Dördüncü Nokta.

[Sual: Küfür-İnkâr-, neden insanı gâyet âciz bir canavar hayvan eder?] /Yirmi Üçüncü Söz /Birinci Mebhas /Dördüncü Nokta.

[Sual: İnsan bu âleme niçin gelmiştir?] /Yirmi Üçüncü Söz /Birinci Mebhas /Dördüncü Nokta.

Sual: "Birçok defa dua ediyoruz, kabul olmuyor. Halbuki âyet umumîdir; 'Her duaya cevap var' ifade ediyor?"/Yirmi Üçüncü Söz /Birinci Mebhas /Beşinci Nokta /Eğer desen.

[Sual: İnsanın saadet ve şekavetine medâr nelerdir?] /Yirmi Üçüncü Söz /İkinci Mebhas.

[Sual: İnsan ahsen-i takvimde yaratılmış ve ona gâyet câmi' bir istidad verilmiş ve esfel-i sâfilînden tâ a'lâ-yı illiyyîne kadar dizilmiş olan derecâta, derekâta girebilir ve düşebilir bir meydan-ı imtihana atılmıştır, insanın şu dehşetli terakki ve tedennisinin sırrı nedir?] /Yirmi Üçüncü Söz /İkinci Mebhas.

[Sual: İnsanın ihtiyaçları ve arzuları nelerdir?] /Yirmi Üçüncü Söz /İkinci Mebhas /Birinci Nükte.

[Sual: Küfür-İnkâr- niçin, bütün kâinatın tahkirini ve bütün Esmâ-i İlâhiyenin tezyifini, bütün insaniyetin terzilini tazammun eder?] /Yirmi Üçüncü Söz /İkinci Mebhas /Birinci Nükte.

[Sual: İnsanın; icat, vücut ve tahrip cihetleri nelerdir?] /Yirmi Üçüncü Söz /İkinci Mebhas /Birinci Nükte.

[Sual: İnsanın enaniyet ve ubudiyet cihetleri nerelere bakar? ] /Yirmi Üçüncü Söz /İkinci Nükte.

[Sual: İnsan, fiil ve amel cihetiyle ve sa'y-i maddi itibariyle zayıf bir hayvan [canlı] olması; infial ve kabûl ve dua ve sual cihetinde, şu düya hanında aziz bir yolcu olması, ne demektir?] /Yirmi Üçüncü Söz /Üçüncü Nükte.

[Sual: İnsan neden kâinat içinde pek nâzik ve nâzenin bir çocuğa benzer?] /Yirmi Üçüncü Söz /Dördüncü Nükte.

Sual: İnsanın: "Ben hiçim; ne ehemmiyetim var ki bu kâinat bir Hakîm-i Mutlak tarafından kasdî olarak bana teshir edilsin, benden bir şükr-ü küllî istenilsin?" suali] /Yirmi Üçüncü Söz /Dördüncü Nükte.

[Sual: İnsanın, şu dünyaya gönderilmesindeki vazife-i insâniyyeti ve ubudiyyetinin esâsları nelerdir ve ahsen-i takvim sırrı nedir? ] /Yirmi Üçüncü Söz /Beşinci Nükte.

[Sual: İnsanın gâibâne ve hâzırâne ubudiyetleri nasıldır?] /Yirmi Üçüncü Söz /Beşinci Nükte.

Yirmi Dördüncü Söz

[Sual: Esmâ-i hüsnânın cilveleri hakkındaki âyetlerin((Tâhâ Sûresi:20/8) âyeti ve esmâ-i hüsnânın cilveleri hakkındaki âyetlerin tefsiri) tefsiri nedir?] /Yirmi Dördüncü Söz, Beş Dal:.

Sual: Evliya niçin usûl-i îmâniyede ittifak ettikleri halde, meşhûdatlarında, keşfiyyatlarında çok tehâlüf ediyorlar. Şuhud derecesinde olan keşifleri bâzan hilaf-ı vâki ve muhalif-i hak çıkıyor? Hem niçin ehl-i fikir ve nazar, herbiri kat'î bürhân ile hak telakki ettikleri efkârlarında, birbirine mütenakız bir sûrette hakikati görüyorlar ve gösteriyorlar. Bir hakikat niçin çok renklere giriyor?/Yirmi Dördüncü Söz /İkinci Dal /Birinci Sır.

Sual: Enbiya-yı sâlife, niçin haşr-i cismanî gibi bir kısım erkân-ı imâniyeyi, bir derece mücmel bırakmışlar, Kur'ân gibi tafsilât vermemişler. Sonra ümmetlerinden bir kısmı ileride o mücmel olan erkânı inkâra kadar gitmişler? /Yirmi Dördüncü Söz /İkinci Dal /İkinci Sır.

Sual: Niçin hakikî ârif olan evliyânın bir kısmı yalnız tevhidde ileri gitmişler. Hattâ derece-i Hakkalyâkîne kadar gittikleri halde, bir kısım erkân-ı imâniye onların meşreblerinde pek az ve mücmel bir sûrette görünüyor. Hattâ onun içindir ki onlara tebaiyet edenler, ileride o erkân-ı imâniyyeye lâzım olan ehemmiyeti vermemişler. Hattâ bazıları sapmışlar. Mâdem bütün erkân-ı imâniyyenin inkişafıyla hakikî kemâl bulunur. Niçin ehl-i hakikat bazısında çok ileri ve bir kısmında çok geri kalmışlar. Halbuki bütün Esmânın mertebe-i âzamlarının mazharı ve bütün enbiyânın serveri olan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ve bütün kütüb-ü mukaddesenin Reis-i Enveri olan Kur'ân-ı Hakîm, bütün erkân-ı îmâniyeyi vâzıh bir sûrette, pek ciddî bir ifadede ve kasdî bir tarzda tafsil etmişlerdir? /Yirmi Dördüncü Söz /İkinci Dal /İkinci Sır.]

Sual: "Kıyamet alâmetlerinden ve âhirzaman vukuatından ve bâzı âmalin fazilet ve sevablarından bahseden Ehâdîs-i Şerife güzelce anlaşılmadığından, akıllarına güvenen bir kısım ehl-i ilim onların bir kısmına zaîf veya mevzu demişler." [bunun açıklaması nasıldır?] /Yirmi Dördüncü Söz / Üçüncü Dal, On İki Asıl:.

[Sual: Din nasıl bir imtihan, nasıl bir tecrübedir?] /Yirmi Dördüncü Söz /Üçüncü Dal /Birinci Asıl.

[Sual: Pek çok teşbih ve temsiller, mürur-u zamanla veya ilmin elinden cehlin eline geçmesiyle nasıl hakikat-ı maddiye telâkki edilir?] /Yirmi Dördüncü Söz /Üçüncü Dal /Yedinci Asıl.

Sual: Âhiretin tafsilâtını ders alan müteyakkız kalbli, keskin nazarlı olan sahabelerin fikirleri, niçin bin sene hakikatten uzak olarak fikirleri düşmüş gibi, istikbâl-i dünyevîde bin dört yüz sene sonra gelecek bir hakikati asırlarında karîb zannetmişler? /Yirmi Dördüncü Söz /Üçüncü Dal /Sekizinci Asıl.

[Sual: "Cenâb-ı Hakîm-i Mutlak, şu dâr-ı tecrübe ve meydan-ı imtihanda çok mühim şeyleri, kesretli eşya içinde saklıyor." O saklamakla ne gibi hikmetler ve maslahatlar vardır?] /Yirmi Dördüncü Söz /Üçüncü Dal /Sekizinci Asıl.

 Sual: Bazı mülhitler derler: "Bu kadar acâibi yapan ve yapacak [ahir zaman vukuatından medeniyet-i beşeriyeyi zirü zeber edecek] taifeler nerede?"/Yirmi Dördüncü Söz/ Üçüncü Dal /Sekizinci Asıl.

Sual:  "Dünyanın, Cenâb-ı Hakk'ın yanında bir sinek kanadı kadar kıymeti olsa idi, kâfirler bir yudum suyu ondan içmeyecek idiler."? [hadîsinin hakikati nedir?] /Yirmi Dördüncü Söz /Üçüncü Dal /Dokuzuncu Asıl.

Sual: İnsafsız ehl-i ilhâdın mübalâğa zannettikleri, hattâ muhal bir mübalâğa ve mücazefe tevehhüm ettikleri biri de amellerin sevabına dair ve bazı surelerin faziletleri hakkında gelen rivayetlerdir. Meselâ, Fâtiha'nın Kur'ân kadar sevabı vardır; Sûre-i İhlâs, sülüs-ü Kur'ân; Sûre-i İzâ Zülzileti'l-Ardu, rub'u; Sûre-i Kul Yâ Eyyühe'l-Kâfirûn, rub'u; Sûre-i Yâsin, on defa Kur'ân kadar olduğuna rivayet vardır. İşte, insafsız ve dikkatsiz insanlar demişler ki: "Şu muhaldir. Çünkü Kur'ân içinde Yâsin ve öteki faziletli olanlar da vardır. Onun için mânâsız olur."? [bunun cevabı nedir?] /Yirmi Dördüncü Söz /Üçüncü Dal /Dokuzuncu Asıl, Hem Meselâ:.

Sual: Rivâyetlerde vardır: "Âlem-i ebediyette Rahîm-i Mutlak, saadet-i ebedîde nihayetsiz ihtiyaç içinde bir abdine birtek virde mukabil vereceği hakikat-ı sevab, Mûsa ve Hârun Aleyhisselâmların sevablarına müsavi olabilir.", [bu nasıl açıklanır?] /Yirmi Dördüncü Söz /Üçüncü Dal /Onuncu Asıl.

Sual: Bir kısım "ehâdîsteki külliyet, imkân itibariyledir.", [bu ne demektir?] /Yirmi Dördüncü Söz /Üçüncü Dal /Onuncu Asıl.

[Sual: "Nasıl Kur'ân-ı Hakîm'in müteşabihatı var; tevile muhtaçtır veyahut mutlak teslim istiyor." deniyor, ehadîsin de Kur'ânın müteşâbihâtı gibi müşkilatı var mıdır?] /Yirmi Dördüncü Söz /Üçüncü Dal /On Birinci Asıl.

[Sual: Nübüvvet; vahdete, âhirete, ulûhiyete nasıl bakar; ehl-i felsefe ve hikmet nasıl bakar?] /Yirmi Dördüncü Söz /Üçüncü Dal /On İkinci Asıl.

[Sual: "Bir şeye iki nazar [1.ehl-i hikmet nazarı, 2.ehl-i Kur'ân nazarı] ile bakıldığı vakit, iki muhtelif hakikati gösteriyor; ikisi de hakikat olabilir." ne demektir, bu nasıl olur?] /Yirmi Dördüncü Söz /Üçüncü Dal /On İkinci Asıl.

[Sual: Felsefenin ruhsuz, sönük hakikatleri; Kur'ânın parlak, ruhlu hakikatleriyle niçin müsâdeme edemez?] /Yirmi Dördüncü Söz /Üçüncü Dal /On İkinci Asıl.

[Sual: Kur'ân-ı Hakîm tasrih ediyor ki: "Arştan ferşe, yıldızlardan sineklere, meleklerden semeklere, seyyarattan zerrelere kadar herşey Cenâb-ı Hakk'a secde ve ibâdet ve hamd ve tesbih eder." (Hac Sûresi:22/18), buna göre mahlûkat nasıl ibadet ederler?] /Yirmi Dördüncü Söz /Dördüncü Dal.

[Sual: "Muhabbet, şu kâinatın bir sebeb-i vücududur. İnsanın havfe ve muhabbete âlet olacak iki cihaz, fıtratında derc olunmuştur", o muhabbet ve havf, ya halka veya Hâlık'a nasıl müteveccih olur?] /Yirmi Dördüncü Söz /Beşinci Dal /Birinci Meyve.

[Sual: "Ubûdiyet, niçin mukaddeme-i mükâfat-ı lâhika değil, belki netice-i nimet-i sâbıkadır?] /Yirmi Dördüncü Söz /Beşinci Dal /İkinci Meyve.

Sual: "Şu küllî, hadsiz nimetlere karşı nasıl şu mahdut, cüz'î şükrümle mukabele edebilirim?" [diyene cevap nedir?] /Yirmi Dördüncü Söz / Beşinci Dal / İkinci Meyve / Eğer Desen.

[Sual: Tesbihatta, salâvatlarda hadsiz adedlerin hikmeti nedir?] /Yirmi Dördüncü Söz /Beşinci Dal / İkinci Meyve / Eğer Desen.

[Sual: Sünnet-i Seniyeye ittiba etmenin meyveleri nelerdir?] /Yirmi Dördüncü Söz/ Beşinci Dal / Üçüncü Meyve.

[Sual: Nefis, neden "ehl-i dünyaya, hususan ehl-i sefâhate, hususan ehl-i küfre bakıp sûrî zînet ve aldatıcı gayr-ı meşru lezzetlerine aldanıp taklid etme"melidir? /Yirmi Dördüncü Söz / Beşinci Dal / Dördüncü Meyve.

[Sual: Nefis niçin: "Ben, ecnebi değil, hayvan olmak isterim." diyor? /Yirmi Dördüncü Söz / Beşinci Dal / Dördüncü Meyve / Eğer desen.

[Sual: İnsan, "mebde' ve müntehâ ortasında bir nokta-i ittisaldir.", ne demektir; arş-ı kemâlâta nasıl çıkabilir; nasıl bâki bir insan olur?] /Yirmi Dördüncü Söz / Beşinci Dal / Beşinci Meyve.

[Sual: İnsan niçin Mahbub-u Bâki'ye yüzünü çevirmelidir?] /Yirmi Dördüncü Söz / Beşinci Dal / Beşinci Meyve.

Yirmi Beşinci Söz

[Sual: Kur'ân-ı Hakîmin, vücuh-u i'câziyesinin icmâlen beyânı nasıldır? /Yirmi Beşinci Söz.

[Sual: Kur'ân-ı Hakîm, nasıl bir 'Mu'cizü'l- Beyan'dır?] /Yirmi Beşinci Söz.

Sual: Kur'ân nedir, tarifi nasıldır? /Yirmi Beşinci Söz /Birinci Cüz.

[Sual: Derece-i i'câzda Kur'ân'nın belâgatındaki vech-i i'câz işaretleri nelerdir?] /Yirmi Beşinci Söz /Birinci Şule /Birinci Şua.

Sual: "Nasıl biliyoruz ki, kimse -Kur'ânla- muârazaya teşebbüs etmedi? Kimse kendine güvenemedi mi ki meydana çıksın? Birbirinin yardımı da mı fayda etmedi?"/Yirmi Beşinci Söz /Birinci Şule /Birinci Şua /Birinci Suret, Eğer desen.

[Sual: Kur'ânın belâgatındaki i'câzın hikmeti nedir?] /Yirmi Beşinci Söz /Birinci Şule /Birinci Şua /İkinci Sûret.

[Sual: Kur'ânın nazmındaki cezâlet-i hârikası nasıldır?] /Yirmi Beşinci Söz /Birinci Şule /Birinci Şua /İkinci Sûret /Birinci Nokta.

[Sual: Kur'ânın mânâsındaki belâğat-ı hârikası nasıldır? /Yirmi Beşinci Söz /Birinci Şule /Birinci Şua /İkinci Sûret /İkinci Nokta. [Sual: Kur'ânın uslûbundaki bedâat-i hârikası nasıldır?] /Yirmi Beşinci Söz /Birinci Şule /Birinci Şua /İkinci Sûret /Üçüncü Nokta. [Sual: Kur'ânın lafzındaki fesâhât-ı hârikası nasıldır?] /Yirmi Beşinci Söz /Birinci Şule/Birinci Şua /İkinci Sûret /Dördüncü Nokta. [Sual:] Kur'ânın beyânındaki beraati nasıldır?] /Yirmi Beşinci Söz /Birinci Şule /Birinci Şua /İkinci Sûret /Beşinci Nokta. [Sual:] Kur'ânın câmiiyet-i hârikulâdesi nasıldır?] /Yirmi Beşinci Söz /Birinci Şule /İkinci Şua.

[Sual:] Kur'ân'ın lafzındaki câmiiyeti nasıldır?] /Yirmi Beşinci Söz /Birinci Şule /İkinci Şua/ Birinci Lem'a.

Sual:: "Nasıl bileceğiz ki Kur'ân -25. Söz'de- geçmiş misallerdeki bütün mânâları, irade etmiş ve işaret ediyor?"/Yirmi Beşinci Söz /Birinci Şule /İkinci Şua /Birinci Lem'a /Eğer desen.

[Sual: Mânâsındaki câmiiyet-i hârika nasıldır?] /Yirmi Beşinci Söz /Birinci Şule /İkinci Şua /İkinci Lem'a.

[Sual: Kur'ân'ın ilmindeki câmiiyet-i hârika nasıldır?] /Yirmi Beşinci Söz /Birinci Şule /İkinci Şua /Üçüncü Lem'a.

[Sual:] Kur'ân'ın mebahisindeki câmiiyet-i hârika nasıldır?] /Yirmi Beşinci Söz /Birinci Şule /İkinci Şua /Dördüncü Lem'a.

[Sual:] Kur'ânın üslûb ve îcazındaki câmiiyet-i hârika nasıldır?] /Yirmi Beşinci Söz /Birinci Şule /İkinci Şua /Beşinci Lem'a.

[Sual:] Kur'ân-ı Mu'ciz-ül Beyân'ın ihbarat-ı gaybiyesi nasıldır?] /Yirmi Beşinci Söz /Birinci Şule /Üçüncü Şua /Birinci Cilve.

[Sual:] -Kur'ânın- Mâziye ait ihbârât-ı gaybiyesi nasıldır?] /Yirmi Beşinci Söz /Birinci Şule /Üçüncü Şua/Birinci Cilve /Birinci Şavk.

[Sual:] -Kur'ânın- İstikbale ait ihbarat-ı gaybiyesi nasıldır?] /Yirmi Beşinci Söz /Birinci Şule /Üçüncü Şua /Birinci Cilve /İkinci Şavk.

[Sual: -Kur'ânın- Hakaik-i İlahiyeye ve hakaik-i kevniyeye ve umûr-u uhreviyeye dair ihbarat-ı gaybiyesi nelerdir?] /Yirmi Beşinci Söz/Birinci Şule/ Üçüncü Şua/Birinci Cilve/ Üçüncü Şavk.

[Sual: Kur'ânın şebâbeti nasıldır?] /Yirmi Beşinci Söz /Birinci Şule /Üçüncü Şua /İkinci Cilve.

[Sual: Kur'ân-ı Hakîm, her asırdaki tabakat-ı beşerin herbir tabakasına nasıl hitab ediyor, bu neyi gösterir?] /Yirmi Beşinci Söz /Birinci Şule /Üçüncü Şua /Üçüncü Cilve.

[Sual: Kur'ân-ı Mu'ciz-ül Beyân'ın heyet-i mecmuasındaki tenâsübü nasıldır?] /Yirmi Beşinci Söz / İkinci Şule /Birinci Nur.

[Sual: "Kur'ân-ı Hakîm'in âyetlerin hâtimelerinde gösterdiği fezlekeler ve Esmâ-i Hüsnâ cihetindeki meziyet-i i'câziyesi" nasıldır? /Yirmi Beşinci Söz / İkinci Şule /İkinci Nuru.

[Sual: Kur'ân, neden başka kelâmlarla kabil-i kıyas olamaz, Kur'ânın derece-i belâgatı, ulviyet ve hüsnü nasıl anlaşılır?] /Yirmi Beşinci Söz / İkinci Şu'le /Üçüncü Nuru.

[Sual: "Kur'ânın her bir âyeti, birer necm-i sâkıp gibi i'câz ve hidâyet nurunu neşirle küfür ve gaflet zulümatını nasıl dağıtır?"] /Yirmi Beşinci Söz /Üçüncü Şû'le /Birinci Ziya.

[Sual: Hikmet-i Kur'âniye ile ona karşı meydan-ı muârazaya çıkan felsefe-i beşeriyenin müvazenesi Kur'ân'ın vech-i icâzını nasıl gösterir?] /Yirmi Beşinci Söz /Üçüncü Şû'le /İkinci Ziya.

[Sual: Hikmet-i beşeriyenin hikmet-i Kur'âniyeye karşı sukûtu ve hikmet-i Kur'âniyenin i'câzı nasıl gösterilir?] /Yirmi Beşinci Söz /Üçüncü Şû'le / İkinci Ziya.

[Sual: Kur'ânın şâkirdleri olan asfiya ve evliya ve hükemânın münevver kısmı olan hükemâ-yı işrâkiyyunun hikmetlerinin, Kur'ânın hikmetine karşı derecesinin gösterilmesi Kur'ânın i'câzına nasıl işaret eder?] /Yirmi Beşinci Söz /Üçüncü Şû'le / Üçüncü Ziya.

[Sual: "Kur'ân-ı Hakîm'in ulviyetine en sadık bir delil ve hakkaniyetine en zâhir bir bürhân ve i'câzına en kavî bir alâmet" nedir?] /Yirmi Beşinci Söz /Üçüncü Şû'le / Üçüncü Ziya.

[Sual: Kur'ân'ın bizim Hâlikımızın kitabı olduğunu nasıl ispat ederiz?] /Yirmi Beşinci Söz / Birinci Zeyl.

[Sual:] Kur'ân'ın büyüklüğünü yalnız kısa bir işaretle nasıl gösteririz? /Yirmi Beşinci Söz/ Birinci Zeyl.

[Sual: Kur'ânda olan tekrârâtın hikmeti nedir?] /Yirmi Beşinci Söz /Emirdağı Çiçeği.

Sual: "Bâzen ehemmiyetli bir hakikat, sathî nazarlara görünmediğinden ve bâzı makamlarda cüz'î ve âdi bir hâdiseden yüksek bir fezleke-i tevhidi veya küllî bir düsturu beyân etmekte münasebet bilinmediğinden, bir kusur tevehhüm edilir. Meselâ: "Hazret-i Yusuf Aleyhisselâm, kardeşini bir hile ile alması" içinde 've fevka külli zî 'ilmin 'alîmün' [Her ilim sahibinden üstün bir bilen bulunur; Yusuf Sûresi:12/76] diye gâyet yüksek bir düsturun zikri, belâgatça münasebeti görünmüyor. Bunun sırrı ve hikmeti nedir?" /Yirmi Beşinci Söz / Emirdağı Çiçeği, Bir Sual.

Sual: "Kur'ânda sarîhan ve zımnen ve işareten, âhiret ve tevhidi ve beşerin mükâfat ve mücazatını binler defa isbat edip nazara vermenin ve her sûrede, her sahifede, her makamda ders vermenin hikmeti nedir?" /Yirmi Beşinci Söz /Emirdağı Çiçeği, İkinci Bir Sual.

[Sual: Niçin "Kur'ân tercüme edilsin: tâ, ne mal olduğu bilinsin." denmiş?] /Yirmi Beşinci Söz /Emirdağı Çiçeği /Bu Onuncu Meseleye Bir Hatime Olarak İki Haşiyedir /Birincisi.

[Sual: Onuncu Mesele niçin yazdırıldı?] /Yirmi Beşinci Söz /Emirdağı Çiçeği /Bu Onuncu Meseleye Bir Hatime Olarak İki Haşiyedir /Birincisi.

[Sual: Kâinatın süslü perdesi altındaki ademlerin, firakların ve zevallerin hüzünlerine karşı hakikat-ı Muhammediyyenin (A.S.M.) getirdiği imdat ve teselli nasıldır?] /Yirmi Beşinci Söz/ Emirdağı Çiçeği /Bu Onuncu Meseleye Bir Hatime Olarak İki Haşiyedir /İkinci Haşiye.

[Sual: Zîhayatların üç kısma ayrılan neticeleri ve vazifeleri nelerdir?] /Yirmi Beşinci Söz/ Emirdağı Çiçeği /Bu Onuncu Meseleye Bir Hatime Olarak İki Haşiyedir /İkinci Haşiye.

 [Sual: "Kimin için Allah var, ona herşey var ve kimin için yoksa, herşey ona yoktur, hiçtir." [bunun açıklaması nedir?] /Yirmi Beşinci Söz/ Emirdağı Çiçeği /Bu Onuncu Meseleye Bir Hatime Olarak İki Haşiyedir /İkinci Haşiye.

-Devam edecek-

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz.

Ankebut, 57

GÜNÜN HADİSİ

"Şekavet sahibi Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Cahil şekavet sahibini Allah, cimri ibadet düşkününden daha çok sever."

Tirmizi, Birr 40, (1962)

TARİHTE BU HAFTA

*Malcolm X'in şehadeti-1965(21 Şubat) *Resulullah'ın(sav) Veda Hutbesi'ni iradı-632(23 Şubat) *Çeçenlerin Stalin tarafından Sibirya ve Kazakistan'a sürgünü *Seyyah İbn-i Battuda'nın vefatı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI