Cevaplar.Org

N HARFİ

Nakış: Kaside-i medhiyye hükmünde olan sanatlı bir mahlûkun nakşı (S: 592). Nakkaş (Cenab-ı Hak): Vâhid ve Samed olan Nakkaş (Ş: 634). Nakkaş-ı Ezeli: Asıl Mâlik-i Hakiki ve her şeyin sahibi ve Rabbi olan Nakkaş-ı Ezeli


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2015-09-15 07:01:31

Nakış: Kaside-i medhiyye hükmünde olan sanatlı bir mahlûkun nakşı (S: 592).

Nakkaş (Cenab-ı Hak): Vâhid ve Samed olan Nakkaş (Ş: 634).

Nakkaş-ı Ezeli: Asıl Mâlik-i Hakiki ve her şeyin sahibi ve Rabbi olan Nakkaş-ı Ezeli (L: 236).

Nakli deliller: Kur'ân ve hadisten ibaret olan nakli deliller (İ.İ.: 144).

Naks: 1. İnsaniyetin esasında münderiç olan naks ve kusur (S: 573); 2. Ubudiyetin esası olan (...) naksını bilmek (L:123, MN:156).

Nakş: Sanatlı bir mahlukun nakşı: Kaside-i medhiyye hükmünde olan sanatlı bir mahlukun nakşı (S:592).

Nakşi tarikati: En mühim ve müessir tarikat olan Nakşi tarikati (M: 374).

Namaz: 1. Ubudiyetin hülâsası olan namaz (S: 131); 2.İmanın lâzımı olan namaz (T: 441), 3.Elzem-i zâd olan beş vakit namaz (NİK: 42); 4.Envâ-ı ibâdâtın fihristesi olan namaz (S: 129); 5.Bütün ibadatın fihristesi olan namaz (Ş: 231), 6.Ruhun rahatına, kalbin teneffüsüne medâr olan namaz (S: 282); 7.Şükür ve hamd demek olan namaz. (S: 42); 8.Bir nevi Mirac hükmünde olan namaz (S: 204); 9.Her müminin hususi Miracı olan namaz (Ş: 519); 10.Mirac-ı asgar olan namaz (Ş: 520).

Nar: Kudret konserveleri olan kavun, karpuz, nar, süt kutusu Hindistan cevizi gibi rahmet hediyeleri (S: 299).

Nasihat: İlmin şanında olan teşvik ve irşad ve nasihat ve lütuf (Muh.: 53).

Nasr Risâlesi: Fütuhat-ı İslâmiyenin pehlivanı olan Hazret-i İmam-ı Ali'nin (R.A.) nazar-ı dikkatini celbeden Feth ve Nasr Risâlesi (STG: 123).

Nazar: Daire-i esbâba mün'atıf olan nazar (Muh.: 60).

Nazari kader: İntizâm-ı mânevi ve hayati olan nazari kader (S: 496).

Nazari meseleler: Perdeli ve derin ve tedkik ve tecrübeye muhtaç olan nazari meseleler (Ş: 455).

Nâzım: Kadir, Âlim olan Nâzım (C.C.) (Ş: 634).

Nazm-ı lafz: Çok derece nâkıs ve kısa ve kuru ve kır'av olan nazm-ı lafz (Muh.: 87).

Nazm-ı maâni: Fikrin mecra-yı tabiisi olan nazm-ı maâni (Muh.:86).

Nebâtat: 1.En aşağı derece-i hayat olan nebâtat hayatı (S: 496); 2.Semerat-ı rahmet ve mucizât-ı kudret ve kelâmât-ı hikmet olan nebâtat (S: 317); 3.Kâinat denilen ağacın dalları (...) uçlarında bulunan ve çiçekleri ve yaprakları hükmünde olan nebatat (Ş:20); 4.Nazik ve nazenin ve zihayat olan eşcar ve nebatat envâları (M:303); 5.Her biri birer mektûbât-ı Samedâniyye, birer antika-i sanat-ı Rabbâniyye, birer mucize-i kudret, birer harika-i hikmet olan nebâtat (S:584); 6.Zemin kafası(nın) birer kelimesi olan nebatlar (S:710).

Necaşi: 1.İmânâ gelen Habeş Meliki olan Necaşi (M: 110); 2.Nastur-ul Habeşe ve Habeş Reisi olan Necaşi (M:175).

Neferat: Safi kalbli olan neferat (M:348).

Nefis: 1.Bütün ehl-i dalâletin vekili olan nefis ve şeytan (MN: 45); 2.Ehl-i felsefenin bir vekili olan nefis (L: 228); 3.Mâlikin bir abdi olan nefis (L:180); 4.Meraklı ve hevesli olan nefis (KL: 163); 5.Hakikatin keşfine mâni olan (...) tarafdar-ı nefis (Muh.: 118); 6.Pek çok ayıplı ve kusurlu olan nefs(im) (BL: 382); 7.Gayrın tenkisiyle kendi kemâlini göstermek ve gayrı tekzib veya tadlil etmekle kendi sıdk ve istikametini ilân etmek gibi sefil ve süfli emirlerin menşei olan hubb-u nefis (Muh.:48); 8. Kesâfetli olan nefs-i insaniye (S:526); 9. Şeytanın bir cihette şâkirdi olan nefis (NİK: 43); Huzuzât-ı nefsaniye: 1.Hiç ender hiç hükmünde olan huzuzât-ı nefsaniye (NİK:82); 2.Hiç-ender-hiç olan muvakkat huzûzât-ı nefsâniye (S:135); Tezkiye-i nefis: Tarikatin mahiyet-i ameliyesi olan tezkiye-i nefis (M: 490).

Nefs-i Emmâre: 1. Şeytanın talebesi olan nefs-i emmâre (MN: 198); 2. Çirkin ve noksan ve şerûr ve (…) muzır olan nefs-i emmâre (S:677).

Nefsi delil: En zâhir ve en yakın olan nefsi delil (İ.İ.:94).

Nehar: Kalem-i kudretin birer menşûru olan sahâif-i leyl ve nehar (S:306).

Nemrudlar: Mütecebbir zalimlerin rüesâları olan (...) Nemrudlar (S:405)

Neseb: İhlâs-ı niyeti ihlâl eden ve anâsır-ı garaz olan neseb ve nesil ve tama' ve havf (Mün.: 93).

Nesil: İhlâs-ı niyeti ihlâl eden ve anâsır-ı garaz olan neseb ve nesil ve tama' ve havf (Mün.: 93).

Nesl-i cedid: Hakikat-i İslâmiyeyi hakkıyla kâinat üzerinde temevvüc-saz edecek olan nesl-i cedid (Mün.: 49).

Neşir hizmeti (neşr-i esrar-ı Kur'âniye): Hakiki ve en mühim vazife (...) olan neşir hizmeti (KL: 222).

Neşr-i hakâik-ı imaniye: Vazife-i hilâfetin en ehemmiyetlisi olan neşr-i hakâik-ı imaniye (EL: 60).

Neşr-i esrar-ı Kur'aniye: Dünyada benim [Said'in] hakikî vazifem olan neşr-i esrar-ı Kur'aniye (L:230) 

Netice-i âzam: Mevcudâtın ille-i gayeleri ve sebeb-i bekaları olan (...) netice-i âzam [netice-i âzam: ubudiyet-i insaniye (...) ve Rubûbiyet-i İlâhiyeye karşı iman ve itaatle mukabele] (L: 77).

Nevâmis-i İlâhi: 1.Fıtratta câri olan nevâmis-i İlâhi (STİ: 13); 2.Hilkatte cari olan kavânin ve nevâmis-i İlâhiye (Muh.: 13).

Neviler: Mâruz-u tagayyür olan bütün neviler (S: 548).

Nezâfet: 1.Hakâik-ı Kur'âniyeden ve desâtir-i İslâmiyeden olan adâlet, iktisat, nezâfet (L: 291); 2.Kâinatta ve umum mevcudâtta hükümferma olan rahmet, inayet, adâlet, hikmet, iktisat ve nezâfet (L: 292).

Nimet: 1.Sebeb-i medh olan nimet ve ihsan ve kemâl ve cemâl (M: 252); 2.İnsana müteveccih olan nimetler hadd ü hesaba gelmez (S: 444); 3.Kıymettar harika-i sanat olan nimetler (S: 7); 4.Medar-ı hamd ve şükür olan kasdi in'amlar ve nimetler (Ş: 483).

Nisâ: Mübârek âhiret hemşirelerim olan taife-i nisâ (L: 188).

Niseb: Nizam ve intizâmın ruhu olan mâneviyat ve revâbıt ve niseb (S: 549).

Niyaz: İnsanın hikmet-i hilkati ve sebeb-i kıymeti olan samimi dua ve niyaz (L: 199).

Nizâ: Mânâsız ve hakikatsız, haksız, zararlı olan nizâ (L: 23).

Nizam: 1. Şeriat-ı fıtriye-i kübrâ olan nizam (STİ: 16); 2. Şeriat-ı fıtriye-i kübrâ olan nizam-ı fıtrat (S: 560); 3. İsm-i Hakem ve ism-i Hakîm'in bir cilvesi olan fiil-i tanzim ve nizam (L: 288); 4. Kâinatta hükümferma olan nizam ve intizam (MN: 55); 5. Kitab-ı mübinin mühim ve ince meseleleri olan nizam ve mizan (L: 116); 6. Kâinatın renkleri, zinetleri, ışıkları, ziyaları, sanatları, hayatları, râbıtaları hükmünde olan hikmet, inayet, rahmet, cemâl, nizam, mizan, zinet (L: 298); 7. Mahlûkatın hayat-ı mâneviyeleri hükmünde olan intizam ve nizam ve malûmiyet ve meşhudiyet ve taayyün ve evâmir-i tekviniye (S: 115, L: 317); 8. Bürhan-ı Sâni olan nizam-ı bedii (Muh.: 62). 9. Bütün hikmetlerin mercii olan nizam-ı âlem (İ.İ.: 89); 10. Delil-i Sâni olan nizam-ı âlem (Muh.: 82);

Nur Risâleleri: 1. Kur'ândan gelen ve meyvedar bir şecere-i âliye olan Nur Risâleleri (EL: 448); 2. Kur'ân hakikatlerinin bir mâkesi, bir ayinesi, bir hakikatli tefsiri olan Nur Risâleleri (T: 571).

Nur: Kâinatın teşekkülüne çekirdek olan Nur (Muhammed A.S.M.) (S: 615).

Nurlar: Medrese mahsulü olan Nurlar (Risale-i Nurlar) (EL: 429).

Nur-u hidâyet: Şeriatin ruhu olan nur-u hidâyet (STİ: 34).

Nur-u ilm-i ezeli: Vâcib ve muhit ve zâti olan nur-u ilm-i Ezeli (M: 258).

Nur-u Muhammedi: Nurun (Risâle-i Nur'un) membaı ve esası olan Nur-u Muhammedi (A.S.M.) ve hakikat-i Kur'ân ve sırr-ı iman (EL: 97).

Nurun hakikatleri: Mücahid-i ekber olan Nurun (Risâle-i Nur'un) hakikatleri (T: 569).

Nurun İlk Kapısı: Risâle-i Nur'un bir fihristesi ve bir listesi ve bir çekirdeği olan (…) Risâle (Nurun İlk Kapısı) (NİK:7).

Nutfeler: Nazari kaderin reşhaları, katreleri, senetleri, cüzdanları hükmünde olan meyveler, nutfeler, tohumlar, çekirdekler, suretler, şekiller (S:496).

Nübüvvet: 1.Kur'ân-ı Kerim'in takib ettiği (...) ikinci maksad olan nübüvvet (İ.İ.:105); 2.Mesâlih-i külliyenin kutup ve mihveri ve maden-i hayatı hükmünde olan nübüvvet (M:142), 3.Sırf İlâhi ve uhrevi ve kudsi olan vezaif-i nübüvvet (M: 300). Ehl-i nübüvvet: İstikamet yolunu takib ile nimet ve saadet-i dâreyne mazhar olan ehl-i nübüvvet ve salahat ve iman (Ş:492); Lisan-ı Nübüvvet: Muciz-ül beyan olan lisan-ı nübüvvet (L:86).

Nübüvvet-i mutlaka: İntizamatın merkezi ve madeni hükmünde olan nübüvvet-i mutlaka (M:137).

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

İyiliğin karşılığı, iyilikten başka bir şey midir?

Rahman, 60

GÜNÜN HADİSİ

"Kişi, dostunun dini üzeredir. Bu nedenle, kiminle dost olacağına dikkat etsin!"

Ebû Hureyre radıyallahu anh. Ebû Dâvud.

TARİHTE BU HAFTA

*I.Dünya Savaşı Sona Erdi(11 Kasım 1918) *Bolu-Düzce-Kaynaşlı Depremi(12 Kasım 1999) *Mehmed Zahid Kotku Hz.lerinin Vefatı(13 Kasım 1980) *K.K.T.C Kuruldu(15 Kasım 1983) *Muhyiddin-i Arabi Hz.lerinin Vefatı(16 Kasım 1240)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI