Cevaplar.Org

N HARFİ

Nakış: Kaside-i medhiyye hükmünde olan sanatlı bir mahlûkun nakşı (S: 592). Nakkaş (Cenab-ı Hak): Vâhid ve Samed olan Nakkaş (Ş: 634). Nakkaş-ı Ezeli: Asıl Mâlik-i Hakiki ve her şeyin sahibi ve Rabbi olan Nakkaş-ı Ezeli


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2015-09-15 07:01:31

Nakış: Kaside-i medhiyye hükmünde olan sanatlı bir mahlûkun nakşı (S: 592).

Nakkaş (Cenab-ı Hak): Vâhid ve Samed olan Nakkaş (Ş: 634).

Nakkaş-ı Ezeli: Asıl Mâlik-i Hakiki ve her şeyin sahibi ve Rabbi olan Nakkaş-ı Ezeli (L: 236).

Nakli deliller: Kur'ân ve hadisten ibaret olan nakli deliller (İ.İ.: 144).

Naks: 1. İnsaniyetin esasında münderiç olan naks ve kusur (S: 573); 2. Ubudiyetin esası olan (...) naksını bilmek (L:123, MN:156).

Nakş: Sanatlı bir mahlukun nakşı: Kaside-i medhiyye hükmünde olan sanatlı bir mahlukun nakşı (S:592).

Nakşi tarikati: En mühim ve müessir tarikat olan Nakşi tarikati (M: 374).

Namaz: 1. Ubudiyetin hülâsası olan namaz (S: 131); 2.İmanın lâzımı olan namaz (T: 441), 3.Elzem-i zâd olan beş vakit namaz (NİK: 42); 4.Envâ-ı ibâdâtın fihristesi olan namaz (S: 129); 5.Bütün ibadatın fihristesi olan namaz (Ş: 231), 6.Ruhun rahatına, kalbin teneffüsüne medâr olan namaz (S: 282); 7.Şükür ve hamd demek olan namaz. (S: 42); 8.Bir nevi Mirac hükmünde olan namaz (S: 204); 9.Her müminin hususi Miracı olan namaz (Ş: 519); 10.Mirac-ı asgar olan namaz (Ş: 520).

Nar: Kudret konserveleri olan kavun, karpuz, nar, süt kutusu Hindistan cevizi gibi rahmet hediyeleri (S: 299).

Nasihat: İlmin şanında olan teşvik ve irşad ve nasihat ve lütuf (Muh.: 53).

Nasr Risâlesi: Fütuhat-ı İslâmiyenin pehlivanı olan Hazret-i İmam-ı Ali'nin (R.A.) nazar-ı dikkatini celbeden Feth ve Nasr Risâlesi (STG: 123).

Nazar: Daire-i esbâba mün'atıf olan nazar (Muh.: 60).

Nazari kader: İntizâm-ı mânevi ve hayati olan nazari kader (S: 496).

Nazari meseleler: Perdeli ve derin ve tedkik ve tecrübeye muhtaç olan nazari meseleler (Ş: 455).

Nâzım: Kadir, Âlim olan Nâzım (C.C.) (Ş: 634).

Nazm-ı lafz: Çok derece nâkıs ve kısa ve kuru ve kır'av olan nazm-ı lafz (Muh.: 87).

Nazm-ı maâni: Fikrin mecra-yı tabiisi olan nazm-ı maâni (Muh.:86).

Nebâtat: 1.En aşağı derece-i hayat olan nebâtat hayatı (S: 496); 2.Semerat-ı rahmet ve mucizât-ı kudret ve kelâmât-ı hikmet olan nebâtat (S: 317); 3.Kâinat denilen ağacın dalları (...) uçlarında bulunan ve çiçekleri ve yaprakları hükmünde olan nebatat (Ş:20); 4.Nazik ve nazenin ve zihayat olan eşcar ve nebatat envâları (M:303); 5.Her biri birer mektûbât-ı Samedâniyye, birer antika-i sanat-ı Rabbâniyye, birer mucize-i kudret, birer harika-i hikmet olan nebâtat (S:584); 6.Zemin kafası(nın) birer kelimesi olan nebatlar (S:710).

Necaşi: 1.İmânâ gelen Habeş Meliki olan Necaşi (M: 110); 2.Nastur-ul Habeşe ve Habeş Reisi olan Necaşi (M:175).

Neferat: Safi kalbli olan neferat (M:348).

Nefis: 1.Bütün ehl-i dalâletin vekili olan nefis ve şeytan (MN: 45); 2.Ehl-i felsefenin bir vekili olan nefis (L: 228); 3.Mâlikin bir abdi olan nefis (L:180); 4.Meraklı ve hevesli olan nefis (KL: 163); 5.Hakikatin keşfine mâni olan (...) tarafdar-ı nefis (Muh.: 118); 6.Pek çok ayıplı ve kusurlu olan nefs(im) (BL: 382); 7.Gayrın tenkisiyle kendi kemâlini göstermek ve gayrı tekzib veya tadlil etmekle kendi sıdk ve istikametini ilân etmek gibi sefil ve süfli emirlerin menşei olan hubb-u nefis (Muh.:48); 8. Kesâfetli olan nefs-i insaniye (S:526); 9. Şeytanın bir cihette şâkirdi olan nefis (NİK: 43); Huzuzât-ı nefsaniye: 1.Hiç ender hiç hükmünde olan huzuzât-ı nefsaniye (NİK:82); 2.Hiç-ender-hiç olan muvakkat huzûzât-ı nefsâniye (S:135); Tezkiye-i nefis: Tarikatin mahiyet-i ameliyesi olan tezkiye-i nefis (M: 490).

Nefs-i Emmâre: 1. Şeytanın talebesi olan nefs-i emmâre (MN: 198); 2. Çirkin ve noksan ve şerûr ve (…) muzır olan nefs-i emmâre (S:677).

Nefsi delil: En zâhir ve en yakın olan nefsi delil (İ.İ.:94).

Nehar: Kalem-i kudretin birer menşûru olan sahâif-i leyl ve nehar (S:306).

Nemrudlar: Mütecebbir zalimlerin rüesâları olan (...) Nemrudlar (S:405)

Neseb: İhlâs-ı niyeti ihlâl eden ve anâsır-ı garaz olan neseb ve nesil ve tama' ve havf (Mün.: 93).

Nesil: İhlâs-ı niyeti ihlâl eden ve anâsır-ı garaz olan neseb ve nesil ve tama' ve havf (Mün.: 93).

Nesl-i cedid: Hakikat-i İslâmiyeyi hakkıyla kâinat üzerinde temevvüc-saz edecek olan nesl-i cedid (Mün.: 49).

Neşir hizmeti (neşr-i esrar-ı Kur'âniye): Hakiki ve en mühim vazife (...) olan neşir hizmeti (KL: 222).

Neşr-i hakâik-ı imaniye: Vazife-i hilâfetin en ehemmiyetlisi olan neşr-i hakâik-ı imaniye (EL: 60).

Neşr-i esrar-ı Kur'aniye: Dünyada benim [Said'in] hakikî vazifem olan neşr-i esrar-ı Kur'aniye (L:230) 

Netice-i âzam: Mevcudâtın ille-i gayeleri ve sebeb-i bekaları olan (...) netice-i âzam [netice-i âzam: ubudiyet-i insaniye (...) ve Rubûbiyet-i İlâhiyeye karşı iman ve itaatle mukabele] (L: 77).

Nevâmis-i İlâhi: 1.Fıtratta câri olan nevâmis-i İlâhi (STİ: 13); 2.Hilkatte cari olan kavânin ve nevâmis-i İlâhiye (Muh.: 13).

Neviler: Mâruz-u tagayyür olan bütün neviler (S: 548).

Nezâfet: 1.Hakâik-ı Kur'âniyeden ve desâtir-i İslâmiyeden olan adâlet, iktisat, nezâfet (L: 291); 2.Kâinatta ve umum mevcudâtta hükümferma olan rahmet, inayet, adâlet, hikmet, iktisat ve nezâfet (L: 292).

Nimet: 1.Sebeb-i medh olan nimet ve ihsan ve kemâl ve cemâl (M: 252); 2.İnsana müteveccih olan nimetler hadd ü hesaba gelmez (S: 444); 3.Kıymettar harika-i sanat olan nimetler (S: 7); 4.Medar-ı hamd ve şükür olan kasdi in'amlar ve nimetler (Ş: 483).

Nisâ: Mübârek âhiret hemşirelerim olan taife-i nisâ (L: 188).

Niseb: Nizam ve intizâmın ruhu olan mâneviyat ve revâbıt ve niseb (S: 549).

Niyaz: İnsanın hikmet-i hilkati ve sebeb-i kıymeti olan samimi dua ve niyaz (L: 199).

Nizâ: Mânâsız ve hakikatsız, haksız, zararlı olan nizâ (L: 23).

Nizam: 1. Şeriat-ı fıtriye-i kübrâ olan nizam (STİ: 16); 2. Şeriat-ı fıtriye-i kübrâ olan nizam-ı fıtrat (S: 560); 3. İsm-i Hakem ve ism-i Hakîm'in bir cilvesi olan fiil-i tanzim ve nizam (L: 288); 4. Kâinatta hükümferma olan nizam ve intizam (MN: 55); 5. Kitab-ı mübinin mühim ve ince meseleleri olan nizam ve mizan (L: 116); 6. Kâinatın renkleri, zinetleri, ışıkları, ziyaları, sanatları, hayatları, râbıtaları hükmünde olan hikmet, inayet, rahmet, cemâl, nizam, mizan, zinet (L: 298); 7. Mahlûkatın hayat-ı mâneviyeleri hükmünde olan intizam ve nizam ve malûmiyet ve meşhudiyet ve taayyün ve evâmir-i tekviniye (S: 115, L: 317); 8. Bürhan-ı Sâni olan nizam-ı bedii (Muh.: 62). 9. Bütün hikmetlerin mercii olan nizam-ı âlem (İ.İ.: 89); 10. Delil-i Sâni olan nizam-ı âlem (Muh.: 82);

Nur Risâleleri: 1. Kur'ândan gelen ve meyvedar bir şecere-i âliye olan Nur Risâleleri (EL: 448); 2. Kur'ân hakikatlerinin bir mâkesi, bir ayinesi, bir hakikatli tefsiri olan Nur Risâleleri (T: 571).

Nur: Kâinatın teşekkülüne çekirdek olan Nur (Muhammed A.S.M.) (S: 615).

Nurlar: Medrese mahsulü olan Nurlar (Risale-i Nurlar) (EL: 429).

Nur-u hidâyet: Şeriatin ruhu olan nur-u hidâyet (STİ: 34).

Nur-u ilm-i ezeli: Vâcib ve muhit ve zâti olan nur-u ilm-i Ezeli (M: 258).

Nur-u Muhammedi: Nurun (Risâle-i Nur'un) membaı ve esası olan Nur-u Muhammedi (A.S.M.) ve hakikat-i Kur'ân ve sırr-ı iman (EL: 97).

Nurun hakikatleri: Mücahid-i ekber olan Nurun (Risâle-i Nur'un) hakikatleri (T: 569).

Nurun İlk Kapısı: Risâle-i Nur'un bir fihristesi ve bir listesi ve bir çekirdeği olan (…) Risâle (Nurun İlk Kapısı) (NİK:7).

Nutfeler: Nazari kaderin reşhaları, katreleri, senetleri, cüzdanları hükmünde olan meyveler, nutfeler, tohumlar, çekirdekler, suretler, şekiller (S:496).

Nübüvvet: 1.Kur'ân-ı Kerim'in takib ettiği (...) ikinci maksad olan nübüvvet (İ.İ.:105); 2.Mesâlih-i külliyenin kutup ve mihveri ve maden-i hayatı hükmünde olan nübüvvet (M:142), 3.Sırf İlâhi ve uhrevi ve kudsi olan vezaif-i nübüvvet (M: 300). Ehl-i nübüvvet: İstikamet yolunu takib ile nimet ve saadet-i dâreyne mazhar olan ehl-i nübüvvet ve salahat ve iman (Ş:492); Lisan-ı Nübüvvet: Muciz-ül beyan olan lisan-ı nübüvvet (L:86).

Nübüvvet-i mutlaka: İntizamatın merkezi ve madeni hükmünde olan nübüvvet-i mutlaka (M:137).

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Allah kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler O'na mahsustur.

Tâ Hâ, 8

GÜNÜN HADİSİ

Ey Allah'ın Resulü," dedim, "şayet Kadir gecesine tevafuk edersem nasıl dua edeyim?" Şu duayı okumamı söyledi: "Allahümme inneke afuvvun, tuhibbu'l-afve fa'fu anni. (Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni affet.)

Tirmizi, Da'avat 89,Ravi (r.a.): Aişe

TARİHTE BU HAFTA

*M. Sami Ramazanoğlu Hoca'nın Vefatı-1984(12 Şubat) *Ord.Prof.Dr.A.Süheyl Ünver Vefat Etti-1986(14 Şubat) *Ruslar Erzurum'u İşgal Etti-1915(16 Şubat) *Büyük Mücahid Şeyh Şamil Hazretleri Vefat Etti-1871(17 Şubat)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI