Cevaplar.Org

SÖZLER ve Sualler-2

On Altıncı Söz Sual: -Âyetlerin (Yâsin Suresi: 36/82-83) meâlindeki çok âyetin ifade ettiği:- "Ehadiyet-i Zât-ı İlâhiye ile külliyet-i ef'âli ve vahdet-i şahsiyyesiyle muinsiz umumiyet-i rububiyyeti ve ferdâniyyeti ile şeriksiz şümûl-ü tasarrufatı ve mekândan münezzehiyyetiyle her yerde hâzır bulunması ve nihayetsiz ulviyyetiyle herşeye yakın olması ve birliği ile her işi bizzât elinde tutması; hakaik-i Kur’âniyyedendir. Kur’ân ise hakîmdir. Hakîm ise, akıl kabûl etmeyen şeyleri akla tahmil etmez. Akıl ise, zâhirî bir münâfatı görüyor. Aklı teslime sevkedecek bir izah isterim."? /On Altıncı Söz /Dört Şua: Birinci Şua.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2015-09-08 06:00:50

On Altıncı Söz Sual: -Âyetlerin (Yâsin Suresi: 36/82-83) meâlindeki çok âyetin ifade ettiği:- "Ehadiyet-i Zât-ı İlâhiye ile külliyet-i ef'âli ve vahdet-i şahsiyyesiyle muinsiz umumiyet-i rububiyyeti ve ferdâniyyeti ile şeriksiz şümûl-ü tasarrufatı ve mekândan münezzehiyyetiyle her yerde hâzır bulunması ve nihayetsiz ulviyyetiyle herşeye yakın olması ve birliği ile her işi bizzât elinde tutması; hakaik-i Kur'âniyyedendir. Kur'ân ise hakîmdir. Hakîm ise, akıl kabûl etmeyen şeyleri akla tahmil etmez. Akıl ise, zâhirî bir münâfatı görüyor. Aklı teslime sevkedecek bir izah isterim."? /On Altıncı Söz /Dört Şua: Birinci Şua.

Sual: –Said Nursi'ye-diyorsun ki: [Bazı] âyetler (Yâsin Sûresi:36/82) hem (Yâsin Sûresi:36/53) gibi âyetler, vücud-u eşya, sırf bir emr ile ve def'î olduğunu ve [bazı] âyetler Neml Sûresi: 27/88);

 (Secde Sûresi: 32/7) gibi âyetler; vücud-u eşya, ilim içinde azîm bir kudretle, hikmet içinde dakik bir sanatla tedricî olduğunu gösteriyor. Vech-i tevfiki nedir? /On Altıncı Söz /İkinci Şua.

Sual: –Said Nursi'ye- diyorsun ki: [Bazı] âyetler, (Yâsin Sûresi:36/53). (Hûd Sûresi:11/56) ( Kaf Sûresi:50/16) nihayet derecede kurbiyet-i İlâhiyyeyi gösteriyor [Bazı âyetler] (Yâsin Sûresi:36/83) ve hadîste vârid olan: "Cenâb-ı Hak yetmiş bin hicap arkasındadır" ve Mi'rac gibi hakikatler, nihayet derecede bu'diyetimizi gösteriyor. Şu sırr-ı gamızı fehme takrip edecek bir izah isterim?" /On Altıncı Söz /Üçüncü Şua.

[Sual: Bir nevi Mi'rac hükmünde olan namazın hakikati nedir?] /On Altıncı Söz /Dördüncü Şua.

[Sual: Kadîr-i Alîm ve Sâni'-i Hakîm'in, şuzûzat-ı kanuniye ile meşietini, iradetini, fâil-i muhtar olduğunu ve ihtiyarını ve hiçbir kayıt altında olmadığının izahı nasıldır?] /On Altıncı Söz /Küçük Bir Zeyl.

On Yedinci Söz

Sual: "İsm-i Rahmân ve Muhyî'nin tecellilerine mukabil İsm-i Kahhar ve Mümît, firak ve mevt ile karşılarına çıkıyorlar. Şu ise: 'vesi'at Rahmetî külle şey'in' [A'râf Sûresi:7/156] Rahmetinin vüs'at-i şümûlüne zâhiren muvafık düşmüyor."? bunun izahı nasıldır?] /On Yedinci Söz.

[Sual: Lezzet-i hayat içinde elem-i mevt ve sürur ve visâl içinde elem-i zeval ve ism-i Kahhar'a karşı Rahman isminin cilvesi nasıldır?] /On Yedinci Söz.

[Sual: Ehl-i îman için mevtin ve dünyanın mahiyeti nedir?] /On Yedinci Söz.

[Sual: Ehl-i gaflet dünyasının hakikati nedir?] /On Yedinci Söz /Siyah Dutun Bir Meyvesi /Birinci Levha.

[Sual: Ehl-i hidayet ve huzurun hakikat-i dünyaları nasıldır?] /On Yedinci Söz /Siyah Dutun Bir Meyvesi /İkinci Levha.

[Sual: Yıldızlar, lisan-ı hal ile neler konuşuyor?] /On Yedinci Söz /Yıldızları Konuşturan Bir Yıldızname.

On Sekizinci Söz

[Sual: Nefs-i emmârenin te'dibi nasıldır?] /On Sekizinci Söz /Birinci Makam.

[Sual: Nefs-i emarenin vazifesi, lâyığı, hakkı nedir; kemâli ne iledir? ] /On Sekizinci Söz /Birinci Makam /Birinci Nokta.

[Sual: Her şeyde, hattâ en çirkin görünen şeylerde bile hakiki bir hüsün ciheti vardır, deniyor; en çirkin görünen şeylerde nasıl güzellik olur?] /On Sekizinci Söz /Birinci Makam/İkinci Nokta. 

[Sual: Kâinata neden Risâlet-i Ahmediye (A.S.M.) lazımdır?] /On Sekizinci Söz/Birinci Makam /Üçüncü Nokta.

[Sual: Kâinatın Sâni'i, niçin Muhammed Aleyhissatü Vesselam'ı resul yapıp, onun güzel vaziyetinin başkalara da sirayet etmesini istemiştir?] /On Sekizinci Söz/Birinci Makam /Üçüncü Nokta.

[Sual: Neden, Muhammed Aleyhissalatü Vesselam ile konuşmamak ve onu Resul yapmamak mümkün değil?] /On Sekizinci Söz /Birinci Makam /Üçüncü Nokta.

On Dokuzuncu Söz

[Sual: Âyetin: [Kuran'ı Hakîm'e and olsun ki sen doğru yol üzere gönderilmiş peygamberlerdensin (Yasin Suresi:36/1-4)], meâlindeki yüzer âyet, en mühim hakikatleri olan Risalet-i Ahmediyeyi (A.S.M.) nasıl tefsir ve ispat eder?] /On Dokuzuncu Söz.

[Sual: Rabbimizi bize târif eden üç büyük, küllî muarrif nelerdir?] /On Dokuzuncu Söz /Birinci Reşha.

[Sual: Bürhân-ı nâtık olan Hâtem-ül Enbiya Aleyhissalâtü Vesselâm, bize Rabbimizi nasıl tarif ediyor?] /On Dokuzuncu Söz /Birinci Reşha.

[Sual: Nûrânî bürhân-ı tevhid olan Hâtem-ül Enbiya Aleyhissalâtü Vesselâm'ın dâvâsında nihayet derecede sâdık olduğunu neler gösteriyor?] /On Dokuzuncu Söz /İkinci Reşha.

[Sual: Asr-ı Saadet ve Ceziretü'l-Arap, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın Risâletini nasıl ispat eder?] /On Dokuzuncu Söz /Üçüncü Reşha.

[Sual: "Necisin? Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun?" suallerine mukni, makbul cevabı kim verir, bu neyi gösterir?] /On Dokuzuncu Söz /Üçüncü Reşha.

 

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın neşrettiği ziya-yı hakikat onun Risaletini nasıl gösterir?] /On Dokuzuncu Söz / Dördüncü Reşha.

[Sual: Neden, böyle bedi' bir kâinatta, böyle bir zât -Nur Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm- lâzımdır?] /On Dokuzuncu Söz / Dördüncü Reşha.

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın ubûdiyet ve Risâleti cihetleri nedir, bunlar neyi gösterir?] /On Dokuzuncu Söz / Altıncı Reşha.

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın vahşî ve âdetlerine mutaassıb ve inadçı muhtelif kavimleri, def'aten bütün ahlâk-ı hasene ile techiz edip bütün âleme muallim yapması neyi gösterir?] /On Dokuzuncu Söz / Yedinci Reşha.

[Sual: Said Nursi niçin: "Asr-ı Saadeti görmeyenlere, Ceziret-ül Arab'ı gözlerine sokuyoruz." diyor?] /On Dokuzuncu Söz / Sekizinci Reşha.

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın, pek büyük emniyete muhtaç bir halde, pek büyük dâvâda, büyük bir ciddiyetle, hasımlarının damarlarına dokunduracak şiddetli bir sûrette söylediği sözler neyi gösterir?] /On Dokuzuncu Söz / Dokuzuncu Reşha.

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın, bahsettiği meraklı, câzibeli, lüzumlu, hakikatler ve ispat ettiği meseleler neyi gösterir?] /On Dokuzuncu Söz/ Onuncu Reşha.

[Sual: "Bizi nimetleriyle perverde eden şu Semâvat ve Arzın İlahı bizden ne istiyor, marziyatı nedir?" suallerini bize pek sağlam olarak kim ders veriyor, bu neyi gösterir?] /On Dokuzuncu Söz/ On Birinci Reşha.

[Sual: O Zât -Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm-; hidâyetiyle, dua ve niyazıyla nelere sebeptir, bunlar neyi gösterir?] /On Dokuzuncu Söz/ On İkinci Reşha.

Sual: Şeref-i nev-i insan ve ferîd-i kevn ü zaman ve bihakkın fahr-ı kâinat –Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm- ne istiyor? /On Dokuzuncu Söz /On Üçüncü Reşha.

Sual: "Acaba neden; Kur'ân-ı Hakîm felsefenin mevcûdattan bahsettiği gibi etmiyor, bazı mesâili mücmel bırakır, bazısını nazar-ı umumîyi okşayacak, hiss-i âmmeyi rencide etmeyecek, fikr-i avâmı tâciz edip yormayacak bir sûret-i bâsitâne-i zâhirânede söylüyor?" /On Dokuzuncu Söz /On Dördüncü Reşha /Eğer desen. Yirminci Söz

[Sual: Hazret-i Âdem'e meleklerin secdesi ve bir bakaranın zebhi ve taşlardan su çıkması hakkındaki üç mühim âyete karşı şeytanın gâyet müdhiş üç şüphesi nasıl red ve mahvedilir; şeytan ve şeytan gibi insanlar öyle desiselerden nasıl vazgeçirilir?] /Yirminci Söz /Birinci Makam.

Sual: -İblis'in ilkaâtı: -"Dersiniz: Kur'ân mu'cizedir. Hem nihayetsiz belâgattadır. Hem, umuma her vakitte hidâyettir. Halbuki, şöyle bâzı hâdisat-ı cüz'iyeyi tarihvârî bir sûrette musırrane tekrar etmekte ne mânâ var?"/Yirminci Söz /Birinci Makam.

Sual: -İblis'in ilkaâtı:- "Bir ineği kesmek gibi bir vâkıa-i cüz'iyeyi, o kadar mühim tavsifât ile böyle zikretmek, hattâ o sûre-i azîmeye de 'El-Bakara' tesmiye etmekte ne münasebet var?" /Yirminci Söz /Birinci Makam.

Sual: -İblis'in ilkaâtı:- "Âdem'e secde' olan hâdise, sırf bir emr-i gaybîdir. Akıl ona yol bulamaz. Kavî bir îmandan sonra teslim ve iz'an edilebilir. Halbuki Kur'ân, umum ehl-i akla ders veriyor. Çok yerlerde 'efelâ ya'qilûn' (Yâsin Sûresi:36/68)der, akla havale eder. Hem taşların tesadüfî olan Bâzı hâlât-ı tabiiyesini ehemmiyetle beyân etmekte ne hidâyet var?" /Yirminci Söz /Birinci Makam.

Sual: "-Âyette (Bakara Suresi:2/74)- Herkese malûm ve âdi olan taşların fıtrî bazı hâlât-ı tabiiyesini en mühim ve büyük meseleler suretinde bahis ve beyanda ne mânâ var, ne münasebet var, ne ihtiyaç var?"/Yirminci Söz /Birinci Makam /Üçüncü Nükte.

[Sual: Taş tabakasının Fâtır-ı Zülcelâl tarafından tavzif edilen mühim vazifeleri nelerdir?] /Yirminci Söz /Birinci Makam /Üçüncü Nükte /Haşiye.

Sual: Mu'cizât-ı Enbiyaya dair âyât-ı Kur'âniyenin mânidarlığı ve hikmetleri [nelerdir?] /Yirminci Söz /Yirminci Sözün İkinci Makamı.

Sual: Bir kavle göre Kitab-ı Mübin, Kur'ândan ibarettir. Yaş ve kuru, herşey içinde bulunduğunu, âyet-i kerime (En'âm Sûresi:6/59) beyân ediyor. [Nasıl?] /Yirminci Söz /İkinci Makamı.

[Sual: Beşerin san'at ve fen cihetindeki terakkiyatlarının neticesi olan havarik-ı san'at ve garâib-i fen olarak tayyare, elektrik, şimendifer, telgraf gibi beşerin hayat-ı maddiyesinde en büyük mevki alan şeylere Kur'ân-ı Hakîm nasıl işaret etmiştir?] /Yirminci Söz /Yirminci Sözün İkinci Makamı.

[Sual: Kur'ân; maddî kemâlât ve hârikaları nev'-i beşere nasıl hediye etmiştir?] /Yirminci Söz /Yirminci Sözün İkinci Makamı /Mukaddeme.

Sual: Cenâb-ı Hak, Hazret-i Dâvud Aleyhisselâmın tesbihatına öyle bir kuvvet ve yüksek bir ses ve hoş bir eda vermiştir ki dağları vecde getirip, birer muazzam fonograf misilli ve birer insan gibi, bir serzâkirin ertafında ufkî halka tutup bir daire olarak tesbihat ediyorlardı. Acaba bu mümkün müdür, hakikat midir? /Yirminci Söz /Yirminci Sözün İkinci Makamı /Mukaddeme.

Sual: Her bir kemâlin, her bir ilmin, her bir terakkiyatın, her bir fennin dayandığı hakikat [nedir]? /Yirminci Söz/Yirminci Sözün İkinci Makamı /Mukaddeme /Bir Nükte-i Mühimme ve Bir Sırr-ı Ehem.

Sual: "Madem Kur'ân beşer için nâzil olmuştur. Neden beşerin nazarında en mühim olan medeniyet harikalarını tasrih etmiyor; yalnız gizli bir remizle, hafî bir îmâ ile, hafif bir işaretle, zayıf bir ihtarla iktifâ ediyor?" /Yirminci Söz /Yirminci Sözün İkinci Makamı /Mukaddeme /İki mühim suale karşı iki mühim cevap.

Sual: "Kur'ân'da, sair hakaikle beraber, medeniyet-i hazıranın harikalarına ve belki daha ilerisine işaret ve remiz vardır. Dünyevî ve uhrevî saadet-i beşere lâzım olan herşey, değeri nisbetinde içinde bulunur. Fakat niçin Kur'ân onları sarahatle zikretmiyor-tâ muannit kâfirler dahi tasdike mecbur olsunlar, kalbimiz de rahat olsun?" /Yirminci Söz /Yirminci Sözün İkinci Makamı/Mukaddeme /İki mühim suale karşı iki mühim cevap.

Yirmi Birinci Söz

Sual: "Namaz iyidir. Fakat hergün hergün beşer defa kılmak çoktur, bitmediğinden usanç veriyor?" -Nefs-i emarenin şeytandan aldığı dersle söylediği bu söze verilen cevap nedir?-] /Yirmi Birinci Söz /Birinci Makam.

[Sual: Namazın kıymeti ve faidesi nasıl beyan edilir?] /Yirmi Birinci Söz / Birinci Makam.

Sual: Acaba, şu vazife-i ubûdiyet –namaz- neticesiz midir, ücreti az mıdır ki usanç veriyor? /Yirmi Birinci Söz / Birinci Makam / Dördüncü İkaz.

Sual: "Beni namazdan ve ibadetten alıkoyan ve fütur veren öyle lüzumsuz şeyler değil, belki derd-i maişetin zarurî işleridir?" -diyenlere cevap nedir? /Yirmi Birinci Söz / Birinci Makam / Beşinci İkaz / Eğer desen.

Sual: "Benim namazım nerede, şu hakikat-ı namaz nerede?" diyenlere cevap nedir? /Yirmi Birinci Söz /Yirmi Birinci Söz /Birinci Makam /Dördüncü İkaz / İkinci Madem /Eğer desen.

Sual: Vesvese neye benzer? /Yirmi Birinci Söz /Yirmi Birinci Söz'ün İkinci Makamı.

[Sual: "Şeytanın; çok istimal ettiği mühim desiseler nasıl iptal edilir ve şeytanın vesvesesi ile müminlerin kalbinde açtığı yaralara merhem nedir?" ] /Yirmi Birinci Söz /Yirmi Birinci Söz'ün İkinci Makamı.

[Sual: Vesvese nedir, cehil onu niçin davet eder, ilim onu nasıl tart eder?] /Yirmi Birinci Söz /Yirmi Birinci Söz'ün İkinci Makamı.

Sual: "Muzır ve müz'ic olan vesvese, ne hikmete binaen mü'minlere belâ olmuş?" /Yirmi Birinci Söz /Yirmi Birinci Söz'ün İkinci Makamı /Beşinci Vecih.

-devam edecek-

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Artık kim doğru yolu seçerse kendi lehinedir; kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur.

Zümre, 41

GÜNÜN HADİSİ

Kurban hakkında

"Kim gönül hoşluğu ile,sevabını Allah'tan umarak kurbanını keserse,o kurban onu ateşten koruyan bir perde olur"Tergib ve Terhib:2/155

TARİHTE BU HAFTA

*Gençlik ve Spor Bayramı(19 Mayıs) *Gençlik Haftsı(19-25 Mayıs)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI