Cevaplar.Org

M HARFİ

Mâ: Menâbi-i hayat olan mâ ve türab ve hava (Muh.:73). Maarif-i cedide: Bir memba-ı hayat-ı içtimâiyemiz ve İslâmiyete uygun olan maarif-i cedide (DHÖ:31).


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2015-09-08 05:54:07

Mâ: Menâbi-i hayat olan mâ ve türab ve hava (Muh.:73).

Maarif-i cedide: Bir memba-ı hayat-ı içtimâiyemiz ve İslâmiyete uygun olan maarif-i cedide (DHÖ:31).

Mâbud: 1. Bütün kâinatın Hâlikı ve sultanı olan Mâbud (Ş: 8).

Mâbud-u Ezeli: Maruf, Mezkûr, Meşkûr, Mahmud, Vâhid, Mahbûb, Mergub, Maksûd olan o Mâbud-u Ezeli (S: 702).

Mâbud-u Lemyezel: Mübtelâ ve meftun ve müştâk olduğunuz mecazi mahbûblarda ve bütün mevcudât-ı dünyeviyedeki hüsün ve cemâl, onun cilve-i cemâlinin ve hüsn-ü esmâsının bir nevi gölgesi ve bütün cennet, bütün letâifiyle bir cilve-i rahmeti ve bütün iştiyaklar ve muhabbetler ve incizablar ve cazibeler, bir lem'a-i muhabbeti olan bir Mâbud-u Lemyezel (M:243).

Madde: Ezeliyete münafi olan madde (Muh.: 125).

Maddenin ezeliyeti: Her bir cihetten ezeliyete münafi olan maddenin ezeliyeti (MN: 230).

Maddeden tecerrüt: Vücudun en sebatlı derecesi olan maddeden tecerrüd (L: 324).

Maddiyun: Akılları gözlerine inmiş ve insaniyetten cemâdat derecesine mânen sukut etmiş olan maddiyun ve tabiiyun (S: 539).

Maddiyunluk fikri: Bu zamanda bir tâûn-u beşeri olan maddiyunluk fikri (Ş: 336); Şimdi bu zamanda en büyük tehlike olan (...) maddiyunluk (EL: 429).

Mağara: Dağın kulağı olan mağara (S: 409).

Mağdub güruhu: Sağır-dilsiz olan mağdub ve dâllin güruhu (NİK: 74).

Mağlata-i vehmiye: İtikad-ı örfi üzerine müesses olan mağlata-i vehmiye (Muh.:89).

Mağrib namazı: Muhammed-i Arabi Aleyhissalâtü Vesselâm'ın Risâletine şehâdet etmek demek olan mağrib namazı (S: 47)

Mahbûbiyet: En â'lâ ve en yüksek tarik olan tarik-ı ubudiyet ve mahbûbiyet (M:391).

Mahbûb-u Lâyezal: 1. Bütün mevcudât-ı dünyeviyedeki hüsün ve cemâl, onun cilve-i cemâlinin ve hüsn-ü esmâsının bir nevi gölgesi ve bütün cennet, bütün letâifiyle bir cilve-i rahmeti ve bütün iştiyaklar ve muhabbetler ve incizablar ve cazibeler, bir lem'a-i muhabbeti olan (...) Mahbûb-u Lâyezal (M: 243); 2. Can ve canan olan Mahbûb-u Lâyezal (S:224).

Mahbûb-u Zülkemâl: Binler kemâlâtın membaı olan ve binler tabakat-ı cemâlin medârı olan bin bir esmâsının müsemması olan Cemil-i Zülcelâl, Mahbûb-u Zülkemâl (S:663).

Mahkeme: 1.Adliyenin en yüksek makamı olan mahkeme (T: 237); 2.En ziyade hürriyetini muhafaza etmeye ve tesirat-ı hâriciyeden en ziyade bitarafâne, hissiyatsız bakmakla mükellef olan (...) mahkeme (T: 209).

Mahlukat: 1. Hayatın ve zihayatın hülâsası olan mahluklar (Ş: 90); 2. Kemâlâtın (Cenab-ı Hakk'ın kemâlinin) mazharları, âyineleri olan (...) mahlukat (S:658). Sanatlı bir mahlukun nakşı: Kaside-i medhiyye hükmünde olan sanatlı bir mahlukun nakşı (S:592). Büyük mahlukat: Hayvanatın mühimlerinden olan koca manda ve öküz ve deve gibi büyük mahlukat (bk: Mübarek hayvanlar) (LN: 36).

Mahv: İdâm-ı ebedi olan adem ve mahv (L:52).

Maişetteki müsavatsızlık: Yılanın yuvası olan maişetteki müdhiş müsavatsızlık (Muh.: 43).

Makasıd-ı meşrûa: Siyasetin gayrı olan hüsn-ü ahlâk ve istikamet ve saire gibi makasıd-ı meşrûa (HŞ: 95).

Mâlik: Her şeyin mâliki olan Mâlik (Cenab-ı Hak) (MN: 166).

Mâlik-i yevmiddin: Ezel ve ebed sultanı olan Mâlik-i Yevmiddin (S: 48).

Malûmiyet: Mahlûkatın hayat-ı mâneviyeleri hükmünde olan intizam ve nizam ve malûmiyet ve meşhudiyet ve taayyün ve evâmir-i tekviniye (S: 115, L:317

Mâneviyat: 1. Hakâik-ı mahza ve mücerredat-ı sırfeden olan mâneviyat (Muh.: 18); 2. Nizam ve intizâmın ruhu olan mâneviyat ve revâbıt ve niseb(S: 549).

Manzum kitaplar: Bütün mecâzi âşıkların divanları, yani aşknameleri olan manzum kitapları (S: 223).

Manzume-i şemsiye: (Kadir-i Zülcelâl'in) emirber neferleri hükmünde olan manzume-i şemsiye ordusu (S:715).

Mârifet: Mânevi terakkiyâtın miftahı olan mârifet (Ş: 109).

Mârifet-i İlâhiye: Hayat-ı kalbi ve rûhiye medâr olan mârifet-i İlâhiye (L: 14).

Mârifet-i Sâni: Kalbdeki ukde-i hayatiye olan mârifet-i Sâni (Muh.: 119).  

Mârifetullah: 1. En geniş ve nurani fen olan mârifetullah (S: 433); 2. Gayr-ı mütenahi olan mârifetullah (Muh.: 118); 3. Hayat-ı ebediyenin üss-ül esası ve anahtarı olan iman-ı billah ve mârifetullah (Ş:97).

Marziyat-ı İlâhiye: Semere-i Mirac olan marziyat-ı İlâhiye (S:621).

Marziyat-ı Rahmâniye: Hayat-ı kalbi ve rûhiye medâr olan (...) marziyat-ı Rahmâniye (L:14).

Masdar: Bir emr-i nisbi olan masdar (S:493).

Maslahat-ı içtimâiye: 'Harici düşmanların zuhur ve tehacümünde dâhili adâvetleri unutmak ve bırakmak' olan bir maslahat-ı içtimâiye (M:285).

Masnû: 1. Sâni-i Zülcelâl'in icadı olan her bir masnû (L: 383); 2. Her biri; mânevi, Rabbani, muazzam, hadsiz başlı bir fonoğrafın birer plağı hükmünde olan masnûlar (S: 592); Masnûat: 3. (Zât-ı Zülcelâl'in) Cemâl ve kemâline âyine olan masnûat (M: 325); 4. Arzın yüzünde yazılan ve icat edilen ve yerin meyveleri ve gâyâtı hükmünde olan masnûat (S: 644); 5. Binler defa Ayasofya kubbesinden daha sanatlı, daha hayretli ve hikmetli olan masnûattaki zerreler (S: 587); 6. Kemâlâtın (Cenab-ı Hakk'ın kemâlâtının) mazharları, âyineleri olan (...) masnûat (S: 658); 7. Manzume ve mevzune olan masnûat (NİK: 73); 8. Üç yüz bin kitap hükmünde olan muntâzam envâ'-ı masnûat (S: 74).

Mazi ve istikbal: 1. İki sultan hükmünde olan mazi ve istikbal (Muh.: 36); 2. Zamanın iki cenahı olan mâzi ile müstakbel (S: 85).

Meclis-i mebusan: Kalb-i millet hükmünde olan meclis-i mebusan (DHÖ: 78).

Mecmua Risâlesi (Asâ-yı Mûsâ Risâlesi): Tevhid ve imanın elinde Asâ-yı Musa gibi harikalı en kuvvetli bürhan olan Mecmua Risâlesi (M: 499, Ş: 622, STG:128).

Medeni şaşaa (şaşaa-i medeni): Heves, heva, eğlence, sefâhetten memzuc olan şaşaa-i medeni (KL: 185; S: 792).

Medeniyet: 1. Bütün nev-i beşerin ve belki cinnilerin de netice-i efkârları olan medeniyet-i hazıra (S: 428); 2. Cin ve insin hattâ şeytanların netice-i efkârları ve muhassala-i mesaileri olan medeniyet ve hikmet-i felsefe ve edebiyât-ı ecnebiye (S: 432); 3. Umum Avrupa'nın mâl-ı müşterekesi olan medeniyet (T: 231; M.Müd.: 34); 4. Fısk çamuruyla mülevves olan medeniyet (MN: 172); 4. Şems-i şeriat ve mâkesi olan kamer-i medeniyet (DHÖ: 67); 5. Her arzuyu öldüren ye'sin ölmesiyle hayat bulan ümid ile mücehhez olan arzu-yu medeniyet (Muh.: 43). 

Medeniyet-i kadime: Asyanın ve Rumelinin köşelerinde medfun olan medeniyet-i kadime (DHÖ: 66).

Medeniyet-i sakime: Şu asr-ı felâket ve helâketin en büyük musibeti olan (...) medeniyet-i sakime (L: 370).

Medine münafıkları: Hakâik-ı Kur'âniyenin komşuluğunda ve yakınında olan Medine münafıkları ... (L: 73).

Medine: Kur'ân-ı Hakimin tercümanı ve mübelliği olan Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselamın Medine-i Münevvere denilen mânevi minberi (STG:250).

Medrese-i Yusufiye: 1. İmtihan meclisi olan (…) medrese-i Yusufiye (Denizli Hapishânesi) (Ş: 309); 2. Hakikaten çok sıkıntılı olan medrese-i Yusufiye (Eskişehir Hapishanesi) (LN: 28).

Medreset-üz Zehrâ hakikatı: Münâzarat Risâlesi'nin ruhu ve esası hükmünde olan hâtimesindeki Medreset-üz-Zehrâ hakikatı (KL: 71).

Medreset-üz Zehra: 1. Câmi-ül Ezher'in kızkardeşi olan Medreset-üz Zehra (Mün.: 84); 2. Hem âlem-i İslâmın, hem şarkın, hem bu milletin en mühim bir işi olan, Van vilayetinde Câmi-ül Ezher gibi bir İslâm dârülfünunu ve büyük üniversitesi olan Medreset-üz Zehra'nın yapılması (EL: 522); 3. Eskiden beri bir gaye-i hayalim olan Medreset-üz Zehra (KL: 284); 4. Bir gaye-i hayalim olan (...) Medreset-üz-Zehra (KL: 259).

Mefâtih-ül Gayb: İmam-ı Râzi'nin geniş olan tefsiri (Mefâtih-ül Gayb) (Muh.:56).

Mehâsin-i mücerrede: İnâyet-i İlâhiyenin ziyası olan mehâsin-i mücerrede (M:143).

Mehdi: Ahir zamanda gelecek, Âl-i Beyt'ten Hazret-i Mehdi (M.Müd.:215); Ehl-i sünnetin, ekseriyetçe kabulü olan ve intizar edilen Muhammed Mehdi (M.Müd.: 99).

Mehdi-i Muntazar: Ehl-i sünnetçe batıl olan Mehdi-i Muntazar (M.Müd.: 99).

Mekândan münezzehiyet: Vücudun zevalden en uzak tavrı olan mekandan münezzehiyet (L: 324).

Mekke-i Mükerreme: Kıblegâh(...) olan Mekke-i Mükerreme (KL: 254).

Mektûbât-ı Samedâniye: Âlâ-yı illiyyin olan (...) mektûbât-ı Samedâniye olma (S: 73, MN: 38).

Melâike: 1. Ecsâm-ı nurâni olan melâikeler (S: 607); 2. Tabakat-ı âliyede olan (...) melâikeler (S: 210); 3. Yeknesak makam sahibi olan melâikeler (M: 42); 4. Cism-i nurâni olan her bir melek (S: 601); 5. Külli şuur sahibi olan ins ve cin ve melek ve ruhaniler (Ş: 520); 6. Saltanat-ı Ulûhiyetin dellâlları ve ilâncıları olan ins ve melek ve ruhaniler (Ş, 520); 7. Kâinattaki umûr-u hayriyedeki kanunların mümessili, nâzırı hükmünde olan melekler (L: 76); 8. Zişuur ve zihayat ve pek kesretli ve muhtelif-ül ecnas olan melâike ve ruhâniler (S: 604); 9. Gökleri, güneşleri, yıldızları şenlendirecek ve hayatdar vaziyetini verecek ve netice-i hilkat-i semavatı gösterecek ve hitabat-ı Sübhaniyeye mazhar olacak olan zişuur, zihayat ve semavata münasib sekeneler (L: 315).

Melâike-i Mukarrebin: Ziruhun hülâsaları olan kâmil insanlar ve melâike-i mukarrebin (Ş: 91).

Memât: Celâlli olan memât (...) bir bürhan-ı vâhidiyettir (NİK: 120).

Memuriyet: Bir nevi hizmetkârlık olan memuriyet ve askerlik (Mün.: 26).

Menâfi-i şahsiye (terk-i menâfi-i şahsiye): Zühdün mânâsı olan terk-i menâfi-i şahsiye (Mün.: 75).

Menfaat-ı ibâdullah: Kıymettar bir ibâdet olan sırf menfaat-ı ibâdullah (S: 277).

Meratib-i mâneviye: Hakiki câh olan meratib-i mâneviye(...) ve derecat-ı kurbiye (...) ve zâd-ı âhiret (M: 33).

Merhamet: 1. Hayat-ı içtimâiyede en mühim esas olan hürmet ve merhamet (KL: 328); 2. Hayat-ı içtimâiye-i insaniyede en mühim ve gayet güzel olan hürmet ve merhamet (L: 202); 3. En mühim bir haslet-i İslâmiye olan musibetzedelere karşı merhamet (L: 202); 4. Kuvvetli ve şümûllü dört anâsır-ı mâneviye olan hikmet, adâlet, inâyet, merhamet (S: 88).

Merhametsiz siyasetin bir düsturu: Merhametsiz siyasetin bir düsturu olan hükümetin selâmeti ve asâyişin devamı için, eşhas feda edilir (M: 43).

Merhametsizlik: Hubb-üş şehevat ve diyânetsizliğin neticesi olan merhametsizlik (Muh.: 43).

Merşutiyet: Saadetimiz olan meşrûtiyet-i meşrûa (DHÖ: 31).

Mescid-i Aksa: Mecma-i enbiyâ olan Mescid-i Aksa (S: 450).

Mescid-i Haram: Habib-i Ekrem Aleyhi Efdalüssalâtü ve Ekmelüsselâmın Miracının mebdei olan Mescid-i Haram (S: 594).

Mesnevi-i Nuriye: Risâle-i Nur'un bir nevi Arabi Mesnevi-i Şerifi olan bu mecmua (Mesnevi-i Nuriye) (M: 7).

Meşakkat: İnsanlara ibadetlerin teklifinden hâsıl olan meşakkat (İ.İ.: 96).

Meşhudiyet: Mahlûkatın hayat-ı mâneviyeleri hükmünde olan intizam ve nizam ve malûmiyet ve meşhudiyet ve taayyün ve evâmir-i tekviniye (S: 115, L: 317).

Meşru makasıd (makasıd-ı meşrûa): Siyasetin gayrı olan hüsn-ü ahlâk ve istikamet vesaire gibi makasıd-ı meşrûa (HŞ:95).

Meşrûtiyet ismi (ism-i meşrûtiyet): İfsadat üzerine müesses olan ism-i meşrûtiyet fâsiddir. (DHÖ:32).

Meşveret: Memba-ı saadetimiz olan meşveret (Mün.:13).

Meşveret-i şer'i: Fikr-i ümmet makamında olan meşveret-i şer'i (DHÖ: 78).

Metbûiyet: Sebeb-i mesuliyet ve hatarlı olan metbûiyet (L:143).

Mevadd-ı süfliye: İstidad-ı beşer madeninde olan cevâhir-i âliye ile mevadd-ı süfliye (S:277).

Mevcudât: 1.Câmid ve şuursuz olan (...) mevcudât (S:703); 2.Binler hikmet-i âliyeyi ifade eden ve her biri birer mektûbât-ı Samedâniyye hükmünde olan mevcudât (S: 577); 3.Her biri birer mucize-i sanat olan mevcudât (M: 260); 4.Hârikulâde ve birer mucize-i kudret olan mevcudât (S: 143); 5.Her biri birer âyet olan silsile-i mevcudât (M: 37); 6.Her biri birer harf-i mânidar olan mevcûdat (S: 138); 7.Her biri birer mektub-u Samedani ve birer âyine-i esmâ-i Rabbaniye olan mevcudât (L: 179); 8.Her birisi, bir Hakim-i Rahimin birer memur-u müsahharı olan hâdisat ve mevcûdat (S: 327); 9. Îcad-ı eşyada her biri birer âyet olan silsile-i mevcûdat (S: 581); 10.Kalem-i kudretin mektûbâtı hükmünde olan mevcudât sahifeleri (S:344); 11.Kardeşlerin olan (...) mevcudât (NİK: 79); 12.Mektûbât-ı Samedâniyye hükmünde olan sahâif-i mevcudât (S:724); 13.Sultan-ı Ezel ve Ebed'in raiyeti hükmünde olan mevcudât (L:179).

Mevcudât-ı arziye: Birer harika-i kudret ve birer hayattar zemin olan, bahar dolusu hayattar mevcudât-ı arziye (S:719).

Mevcudât-ı ilmiye: Mâdûmât-ı hariciye olan mevcudât-ı ilmiye (mâdûmât-ı hariciye olan mevcudat-ı ilmiyeye vücud-u haricî vermeyi (...) kudret-i ezeliyeden uzak görmek ve îcadı inkâr etmek (...) sofestaîlerden daha ziyade ahmakane ve cahilanedir.[L: 183]).

Mevlâna Câmi: Fıtratı aşkla yoğrulmuş gibi sermest-i câm-ı aşk olan Mevlâna Câmi (S: 225).

Mevlâna Celâleddin: İmam-ı Rabbani, İmam-ı Gazali gibi mühim bir üstadım olan Mevlâna Celâleddin (EL: 566).

Mevt: 1. Hayat-ı bâkiyenin mukaddemesi ve perdesi olan mevt ve ölüm (Ş: 338); 2. Gayet lezzetli dünyevi vaziyet içinde gayet acı olan mevt (M: 302); 3. Hayata nisbeten ademi olan mevt (L: 64); 4. Müdhiş ve muvahhiş olan mevt ve adem (M: 303); 5. Mütemâdi tefrik edici olan mevt ve adem (L: 243, Ş: 70); 6. Nevmin büyük kardeşi olan mevt (M: 8).

Meydan: Şimdilik perde-i gayb altında olan (...) meydan (meydan-ı haşir) (M: 38).

Meyelân: Cüz'-i ihtiyârinin üss-ül esâsı olan meyelân (S: 493).

Meyil: 1. Bilkuvve olan meyil (Muh.: 53); 2. İrâde-i ezeliyeden gelen (...), yine irâdenin tecellisi olan meyil ve ihtiyaç ve şevk ve incizab (S: 560).

Meyl-üt tefevvuk: Re's-i riya olan meyl-üt tefevvuk (Muh.:30).

Meysere: Hatice-i Kübrâ 'nın (...) hizmetkârı olan Meysere (M:189).

Meyve (iyilik): Gençliğin iyilikleri olan bâki meyveler (S:686).

Meyve Risâlesi: Risâle-i Nur'un ilmi bir müdafaanamesi (...) olan (...) Meyve Risâlesi (M.Müd.:158).

Meyve: 1. Harika-i sanat ve manzûme-i Rahmet olan her bir meyve (S: 90); 2. Münteha olan meyve (S:608); 3. Nazari kaderin reşhaları, katreleri, senedleri, cüzdanları hükmünde olan meyveler ... (S: 496); 4. Şecere-i hilkatin en son cüz'ü olan meyve (:beşer) (S: 184); 5. Birer kelime olan çiçekler (...) ve meyveler (S:710); 6. İncir ağacı, (...) yavrusu olan meyveleri (S: 66).

Meziyet: Gayra bakan ve gayra nisbeten hasıl olan meziyetler, faziletler, tefevvuklar; hakiki değiller, nisbidirler, zayıftirler (S: 657).

Mıntıkatü'l bürûc: Derecat-ı şemsiyyenin medârı olan 'mıntıkatü'l-bürûc' tâbir ettikleri daire-i azime, (L: 84).

Mikâil (A.S.): Rezzâkıyet arşının hamelesinden olan Hazret-i Mikâil Aleyhisselâm (S: 369).

Millet: 1.Bir şahs-ı mânevi olan (...) millet (Mün.: 56); 2. An'ane-i müstemirre ile günde lâakall beş defa dine muhtaç olan şu fıtratı bozulmayan ve lehviyat-ı medeniye ile ihtiyacat-ı ruhiyesini unutmayan millet (T: 133); An'ane-i müstemirre ile günde lâakal beş defa dine muhtaç olan şu fıtratı bozulmayan ve lehviyat-ı medeniye ile ihtiyacat-ı ruhiyesini unutmayan bu millet (MN: 92); Kur'ân'ın senasına mazhar (...) ve altı yüz seneden beri bütün dünyaya karşı koyan ve Kur'ân'ın bayraktarı olan bu millet (T: 208, M.Müd.:15) (bk.Türk milleti). İttihad-ı millet: Bir maden-i hayat-ı içtimâiyemiz olan ittihad-ı millet (DHÖ: 41);

Milletin selâmeti için cüz'i hukuklara bakılmaz, düsturu: Mimsiz gaddar medeniyetin zâlimane düsturu olan "Cemaat için ferd feda edilir, milletin selâmeti için cüz'i hukuklara bakılmaz." (KL:163).

Milletin selâmeti için herşey feda edilir, düsturu: Milliyetin gaddarâne bir düsturu olan "Milletin selâmeti için herşey feda edilir." (M:43).

Milli (muhabbet-i milli): Maden-i saadet ve hürriyet olan (...) ittihad-ı kulûb ve muhabbet-i milli (DHÖ: 68)

Milliyet sevgisi: Bin seneden beri alemdâr-ı İslâmiyet olarak, livâ-ı hidayeti ve hakiki şule-i medeniyeti omuzlarında dalgalandırmış ve beşer kitaplarına, adâlet ve insaniyet ve saadet şuleleri ve ümid ve inşirah ziyaları taşımış olan bu kahraman, necib ve muzaffer Türk milletinin dâhili bünyesinde kuvvetlenmesi demek olan müsbet bir milliyet sevgisi (M.Müd: 114).

Minnettarlık: Hilkat-i kâinatın en ehemmiyetli bir gayesi ve bir hikmeti olan dâimi ve külli bir teşekkür ve minnettarlık ve perestişlik (Ş: 171).

Mirac Risâlesi: Otuz Birinci Söz olan Mirac Risâlesi (M:191).

Mirac: 1. (Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın) velâyetinin kerâmet-i kübrâsı olan Mirac (M:328).; 2. Hâtem-i Divan-ı Nübüvvet'in mucize-i kübrâsı olan Mirac (M:223); 3. Velâyetin (Hz. Muhammed A.S.M.'ın velayetinin) kerâmet-i uzması ve mucize-i kübrâsı olan Mirac (S:626).

Misal (âlem-i misal): Dünyadan daha güzel, daha nurani olan âlem-i berzah, âlem-i misal, âlem-i ervâh (M:307).

Misali levha (levh-i misali): Âlem-i misalin defterlerinde olan levh-i misali (M:313).

Mizan: 1. İsm-i Adl ve Âdil'in bir cilvesi olan fiil-i tevzin ve mizan (L: 288); 2. Kâinatın renkleri, zinetleri, ışıkları, ziyaları, sanatları, hayatları, râbıtaları hükmünde olan hikmet, inayet, rahmet, cemâl, nizam, mizan, zinet (L: 298); 3. Kitab-ı mübinin mühim ve ince meseleleri olan nizam ve mizan (L: 116); 4. Vicdan ve tabiatlara müessir ve nafiz olan mizan-ı adâlet-i İlâhiye (M:142).

Mizani düzgünlük: Derin, ihatalı, şaşırmaz bir ilmin eseri olan mizani düzgünlük ve tam intizam (Ş:521).

Muallakat-ı Seb'a: Arapların medar-ı iftiharları ve timsal-i belâgatları olan ve bilhassa Kâbe duvarında teşhir edilmek üzere altun suyu ile yazılmış "Muallakat-ı Seb'a" ünvanıyla anılan en meşhur ediblerin en beliğ ve en fasih eserleri (İ.İ.:122).

Muamma-i acibâne: Sırr-ı hilkat-i âlem olan muamma-i acibâne (S:244, M :210).

Muâraza yolu: En kolay ve en kısa olan muâraza yolu (M:198).

Muavviz İbn-i Afrâ (R.A.): Gazve-i Bedr'in on dört şehidinden birisi olan Muavviz İbn-i Afrâ (M:147).

Mucizât-ı Ahmediye Risâlesi: 1.On Dokuzuncu Mektub olan Mucizât-ı Ahmediye (A.S.M.) namındaki harika ve kerâmetli risale (M: 230, Ş: 126); 2.Mucizât-ı Ahmediye Aleyhissalatü Vesselâm namında olan Risâle-i Harika (Ş:577, STG:88).

Mucizât-ı enbiya âyetleri: Kur'ân-ı Muciz-ül Beyân'ın en parlak âyetleri olan mucizât-ı enbiyâ âyetleri (S:264).

Mucizât-ı kudret: Hârikulâde olan mucizât-ı kudret(S: 143).

Mucizât-ı Kur'âniye Risâlesi: 1.Âyât-ı Kur'âniyenin i'cazlarını beyan ve Kur'ân'ın kırk vecihle mucize olduğunu yedi adet külli vecihlerde isbat eden Risâle-i Nur'un en meşhur ve parlak risalesi olan Yirmi Beşinci Söz namındaki Mucizât-ı Kur'âniye Risâlesi (Ş: 614, STG: 120); 2.Risâle-i Nur'un en kuvvetli, en kıymetdar olan Mucizât-ı Kur'âniye Risâlesi (Ş: 613, STG: 120); 3.Yirmi Beşinci Söz, Mucizât-ı Kur'âniye namlarındaki ve Risâle-i Nur'un bir güneşi olan meşhur bir risale (M: 231, Ş:126); 4.Yirmi Beşinci Söz olan Mucizât-ı Kur'âniye (KL:166); Bir mucize-i Kur'âniye (Risâle-i Nur): Bu asrı ve gelecek asırları tenvir edecek olan bir mucize-i Kur'âniye (T:438).

Mucizât-ı mahsuse: Marufe ve meşhure olan havârik-ı zâhire ve mucizât-ı mahsuse (Muh.:164).

Mucize–i Kur'âniye: (Bu mübârek vatanın ahalisine karşı) Âlem-i İslâmın ve Asya kıtasının hal-i hazırdaki itiraz ve ittihamını izale ve eskideki muhabbet ve uhuvvetini iade etmeğe vesile olan bir mucize-i Kur'âniye [Risâle-i Nur] (STG:206).

Mucize-i kübrâ: Bir bahr-ı hakâik ve kırk vecihle mucize olan mucize-i kübrâ [Kur'ân-ı Azimüşşan] (S: 64).

Mucize-i mütevâtire-i bâhire: İnşikak-ı Kamer olan mucize-i mütevâtire-i bâhire (Muh.:32).

Mucizeler: Nişâne-i tasdik olan mucizeler (S: 149).

Muhabbet: 1.Cemâlin en şirin cüz'ü olan muhabbet (S:667); 2.İman ve İslâmiyet ve insaniyet ve cinsiyet sebebiyle hâsıl olan muhabbet (Mün.:76); 3.İmanın bir nuru olan muhabbet (S: 369); 4.İnsanın en lezzetli ve tatlı ve kıymetli hissi olan muhabbet (Ş:16). 5.Mizac-ı İslâmiyetin mâyesi olan muhabbet (Mün.:75); 6. Uhuvvet çekirdeğinde mündemiç olan muhabbet (HŞ: 95); 7.Rahmet-i İlâhiyenin en latîfi, en zarifi, en lezizi olan muhabbet ve şefkati (İ.İ.:55); 8.Âlemin en mühim neticesi olan şükür ve ibadet ve hamd ve muhabbet (L: 311); 9.Zişuur meyvelerin meyveleri olan hamd ve ibadet, şükür ve muhabbet (M:254); 10.(İnsanın) fıtratındaki cemâl-i sermediye karşı olan esaslı muhabbet (L:336); 11.Kâmil-i Mutlak'ın varlığına ve kemâline ve bekasına müteveccih olan muhabbet-i fıtriye (Ş:37); 12.Muhabbet-i Rabbaniye: Hayat-ı kalbi ve rûhiye medâr olan marifet-i İlâhiye ve muhabbet-i Rabbaniye ve ubudiyet-i Sübhaniye ve marziyat-ı Rahmâniye (L:14); Dünyanın muhabbeti: Dünyanın; her hatanın başı olan mezmum muhabbeti (S:691).

Muhabbet-i zâti: Şedid ve fıtri olan muhabbet-i zâti (Ş:59).

Muhabbet-i milli: Maden-i saadet ve hürriyet olan (...) ittihad-ı kulûp ve muhabbet-i milli (DHÖ: 68).

Muhaddesûn: Bazı ehl-i keşif ve ehl-i velâyet olan muhaddisin-i muhaddesûn (S:356).

Muhafaza: Namazda lâzım olan Tadil-i erkân, müdâvemet, muhafaza … (İ.İ.:43).

Muhakkikin-i evliya: Vedûd ismine mazhar olan muhakkikin-i evliya (S:663).

Muhalif (İltizam-ı muhalif): Hakikatin keşfine mâni olan arzu-yu hilaf ve iltizam-ı muhalif ve tarafdar-ı nefis (Muh.:118).

Muhammed (A.S.M.): 1. Nev-i beşer içinde en meşhur, en namdar ve âsârıyla ve icraâtıyla en mükemmel, en muhteşem ferd olan Zât-ı Muhammediye (L:309); 2. Kâinattaki makasıd-ı âliye-i İlâhiyenin medârı ve mevcudâtın kıymetlerinin teâlisinin sebebi olan o Zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm (L:211); 3. Saltanat-ı Rubûbiyetin dellâlı ve mübelliğ-i marziyatı ve kitab-ı kâinatın tercüman-ı âyâtı olan Muhammed-i Arabi Aleyhissalâtü Vesselâm (S:47); 4. Vahdâniyet dellâlı ve saadet-i ebediye müjdecisi (M: 205); 5. Mahlukatın en müntehab ve en müstesnası (Ş: 7); 6. "Eşhedü Enne Muhammed-er Resûlullah olan dava"nın esası olan Hakikat-i Muhammediye (A.S.M.) (Ş: 508); 7. Kitab-ı kebir-i kâinatın âyet-ül kübrâsı ve divan-ı nübüvvetin hâtemi ve künuz-u mahfiyenin miftahı olan Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm (MN: 19); 8. Kur'ân-ı Hakim'in tercümanı ve mübelliği olan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm (M:421, STG:250); 9. Rehber-i ekber, muallim-i ekmel ve dellâl-ı âzâm ve tılsım-ı kâinatın keşşafı ve âyine-i Samedani ve Habib-i Rahmâni olan Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm (L: 298); 10. Kur'ân'ın mübelliği olan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm (L:77); 11. İnsanın kıymetini ve vazifelerini ve kemâlâtını bildiren rehber-i âzâm ve insan-ı ekmel (L:337); 12. Maden-i ahlâk-ı âliye olan Zât-ı Muhammed (Aleyhissalâtü Vesselâm) (M: 144); 13. Maden-i kemâlât ve muallim-i ahlâk-ı âliye olan o dellâl-ı vahdâniyet ve saadet (M: 205); 14. Medrese-i Ceziret-ül Arap'ta memba-ı ulûm-u âliye ve muallimi olan Zât-ı Muhammed (M:143); 15. Tarikat-ı Ahmediyye'nin (A.S.M.) halka-i zikrinde ve hatme-i kübrâ sında (...) o halkanın ser-zakiri olan zât-ı Ahmediye (A.S.M.) (STG:165); 16. Daire-i zikrin reisi olan zât-ı Ahmediye (A.S.M.) (STG:164); 17. Dellâl-ı saltanat-ı Rubûbiyet olan zât-ı Ahmediye (L:298); 18. Ehl-i hakkın içinde (...) bin mucizâtı ve çok yüksek ahlâkının ve İslâmiyet ve Kur'ân hakikatlerinın şehâdetiyle en efdal, en yüksek olan Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm (HŞ: 40); 19. Evlâd-ı beşerin sinn-i tekemmül ve kühûlette olan üstadı (M:143); 20. Hazret-i İmam-ı Ali'nin (R.A.) üstadı olan Peygamber-i Zişan (A.S.M.) (M:501, Ş: 619, STG:125); 21. İsm-i âzamın mazharı olan Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm (S:355); 22. Kur'ân-ı Hakimin tercümanı ve mübelliği olan Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam (STG:250); 23. Sema-yı Risâletin kamer-i müniri olan Hâtem-i Divan-ı Nübüvvet (S: 626); 24. Kitab-ı kebirin âyet-i kübrâsı olan Rahmeten li'l-âlemin; 24. Şu kitab-ı kebirin âyet-i kübrâsı olan Hâtem-ül Enbiya Aleyhissalâtü Vesselâm (NİK: 123); 25. Hoca-i Kâinat olan Fahr-i Âlem Aleyhissalâtü Vesselâm (M:125); 26. Âhirzaman Peygamberi olan Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm (M:179); 27. Hâtem-ül Enbiya Aleyhissalâtü Vesselâm (M:209); 28. Â'lâ-yı illiyyinde olan Hazret-i Peygamber (S: 511); 28. Avâlim-i gaybın mişkât ve zücacesi hükmünde olan (Muhammed Aleyhisselâmın) kalbi (Muh.: 134); 30. Beşerin hatib ve mürşid ve reisi olan Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm (Muh.:166); 31. Bürhân-ı bâhir olan Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm (S: 243, M:209); 32. Bürhan-ı nâtıki olan Hâtem-ül Enbiya Aleyhissalâtü Vesselâm (M :209); 33. Bütün esmânın mertebe-i âzamlarının mazharı ve bütün enbiyânın serveri olan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm (S:350); 34. Bütün sadatın ceddi olan Fahr-i Âlem Aleyhissalatü Vesselam (STG:63); 35. Üstadımızın (Abdülkadir-i Geylani) üstadı ve ceddi olan Fahr-ül âlemin Aleyhissalatü Vesselam (STG: 146); 36. Bütün evliyanın sultanı olan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm (M:328); 37. Cemâlin (Cemil-i Zülcelâl'in cemâlinin) en mükemmel âyine-i zişuuru olan Muhammed-i Arabi Aleyhissalâtü Vesselâm (M: 326); 38. Cemâlin âyinesi olan Habib (S: 658); 39. Esmânın en parlak âyinesi olan Muhammed-i Arabi Aleyhissalâtü Vesselâm (M: 326); 40. Esmânın mazhar-ı câmii ve zişuuru olan o Habib (S:658); 41. İsm-i âzama mazhar olan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm (M:196); 42. İsm-i âzama mazhar olan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm (S:364); 43.Habib-u Rabbi'l-Âlemin olan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm (L:74); 44.Her birisi birer güneş olan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ile Furkan-ı Ahkem (S:322); 45. Hilkat-i kâinatın tılsımını ve muammasını hall ve keşfeden ve dâima o Hâlik'ının namına hareket eden ve ondan istimdad eden ve muvaffakıyet isteyen ve onun tarafından imdada ve tevfike mazhar olan ve Muhammed-i Kureyşi denilen zât (A.S.M.) (M:234, Ş:129); 46. Mucizât-ı bâhire sahibi olan vahdâniyet dellâlı ve saadet-i ebediye müjdecisi (Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm) (M:204); 47. Sanatın dellâl ve teşhircisi olan o Habib (S: 658); 48. İslâmiyetin membaı ve Kur'ân'ın tercümanı olan zât (A.S.M.) (S:471); 49. Hizbullah olan ehl-i hidâyet, başta enbiya ve onların başında Fahr-i Âlem (Sallallahü Teâlâ Aleyhi Vesellem) (L: 364); 50. İki cihanın serveri ve enbiyanın seyyidi ve rahmet ve merhamet-i İlâhiyenin timsali olan peygamber-i zişanımız Habibullah Aleyhissalâtü Vesselâm (L: 396); 51. İnsanların bil'ittifak en mükemmeli olan Muhammed-i Arabi Aleyhissalâtü Vesselâm (M: 326); 52. Kâinatın - elhak - medar-ı fahri olan bir zât (M:335); 53. Kitab-ı âlemden mesele-i uzma ve münevvere olan Zât-ı Muhammed (A.S.M.) (M:145); 54. Münzel-i aleyh olan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm (M:202); 55. Vahy-i İlâhinin mâkesi olan (Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın) masum ruhu (İ.İ.:109); 56.Vahyin mazharı olan o mânevi güneş (EL: 516); 57. Memba-i vahy olan Zât-ı Pâk-i Risâlet (A.S.M.) (Ş:544); 58.Risâlet güneşi olan Zât-ı Ahmediye (A.S.M.) (S:542); 59. Sema-yı Risâletin kamer-i müniri olan Hâtem-i Divan-ı Nübüvvet (M: 223); 60. Mânen a'lâ-yı illiyyinde olan (...) mânevi güneş (EL:516); 61. Mehâsin-i ahlâkın umûmunu câmi olan o Habib-i Ekrem (S: 658); 62. Nev-i beşerin belki kâinatın elhak medâr-ı fahri olan bir zât (S:195); 63.O zâtın (A.S.M.) şahsiyet-i mâneviyesi olan Hakikat-i Muhammediye (A.S.M.) (S:484, Ş:247); 64. Muhammed'in (A.S.M.) şahsiyet-i mâneviyesi olan hakikatı (Ş:508); 65.Nev-i insanın medâr-ı fahri ve elhak en hakiki insan-ı kâmil olan Muhammed-i Arabi Aleyhissalâtü Vesselâm (S:349); 66. Bütün ümmetin işlediği hasenatın bir misli, onun (A.S.M.) kefe-i mizanında bulunan ve umum ümmetinin salâvatı, onun mânevi kemâlâtına imdad veren ve risâletinde gördüğü vezayıfin netâicini ve mânevi ücretleriyle beraber rahmet ve muhabbet-i İlâhiyenin nihayetsiz feyzine mazhar olan bir Zât (S: 614, M: 227); 67. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın şecere-i tûbâ-i nübüvvetinin çekirdeği olan beşeriyeti ve suret-i cismâniyesi (S: 522); 68. Kitab-ı kebirin âyet-i kübrâsı ve o Kur'ân-ı Kebirdeki ism-i azâmı ve o şecere-i kâinatın çekirdeği ve en münevver meyvesi ve o sarây-ı âlemin güneşi ve âlem-i İslâmın bedr-i münevveri ve Rubûbiyet-i İlâhiyenin dellâl-ı saltanatı ve tılsım-ı kâinatın keşşaf-ı zihikmeti olan Seyyidimiz Muhammed-ül Emin Aleyhissalâtü Vesselâm (S: 320) 69. Mahiyeti nur ve hüviyeti nuraniye olan Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm (S: 202); 70. Kâinatın teşekkülüne çekirdek olan nur (onun (A.S.M.) zâtında cismini giyerek en âhir bir meyve suretinde görünecektir.) (S: 615); 71. Nur ve nur kabiliyetinde ve evliya kalblerinden daha latîf ve emvâtın ruhlarından ve melâike cisimlerinden daha hafif ve cesed-i necmi ve beden-i misâliden daha zarif olan ruh-u Muhammed (S: 601); 72.Şems gibi kendi kendine bürhan olan Muhammed (Muh.:8); 73. Âlem-i İslâmın şecere-i kübrâsının menşei, çekirdeği, hayatı, medârı olan mahiyet-i Muhammediye (L: 308); 74. Vücud-u Sâniin bir bürhan-ı bâhiresi olan Muhammed (M:143); 75. Zât-ı Zülcelâl'in rüyetine mazhar olan nazar-ı nuranisi, çeşm-i istikbal-binisi (L:18); 76.Rahmeten-lil-Âlemin olan Resûl-i Ekrem (S:15, KL:169); 77. Rahmet ve muhabbet-i İlâhiyenin nihayetsiz feyzine mazhar olan bir zât (M:227); 78. Rahmeten-lil-âlemin olan Rahmet-i mücesseme (S:15, L:93); 79. Rahmetin en parlak bir misâli ve mümessili ve o rahmetin en beliğ bir lisanı ve dellâlı olan ve Rahmetenlilâlemin ünvaniyle Kur'ânda tesmiye edilen Resul-i Ekrem (S:15, L:93); 80. Merhamet-i İlâhiyenin lisanı, misali, timsali, dellâlı, mümessili olan Peygamber-i Zişan (L: 211); 81. Ruh-u hidâyet hükmünde olan Muhammed (Muh.:134); 82. (Muhammed Aleyhisselâmın) kalbinin ma'kes ve tercümanı makamında olan lisan-ı sadıkı (Muh.:134); 83. Sıdk ve hayır ve hakkın dellâlı ve nümunesi olan Habibullah (S:517); 84. Bütün âlemce her hususta sıdkı ve doğruluğu malûm ve müsellem olan Hazret-i Muhammed-i Arabi Aleyhissalâtü Vesselâm (İ.İ.:56); 85. Sâdık, masduk, musaddak olan Muhammed-i Arabi Aleyhissalâtü Vesselâm (S: 553); 86. Sebeb-i hilkat-i eflâk ve vesile-i saadet-i dâreyn ve Habib-i Rabb-ül Âlemin olan zât-ı Muhammed-i Arabi Aleyhissalâtü Vesselâm (M:325); 88. Şu kâinatın neticesi ve en mükemmel meyvesi ve Hâlik-ı kâinatın tercümanı ve sevgilisi olan (...) zât-ı mübârek (M: 102); 89. Seyyid-ül beşer olan Ahmed-i Muhammed (M: 180); 90. Seyyid-ül mürselin ve sultan-ül evliya olan Habib-i Ekrem (S:658); 91. Şefiimiz olan Habibullah (L: 211); 92. Üstad-ı mutlak, mukteda-yı küll, rehber-i ekmel olan Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm (L: 121, MN: 155); 93. Nev-i beşerin mâbihil iftiharı olan Habib-i Ekrem (M:270); 94. Tevhidin bir bürhân-ı nâtıkı olan Zât-ı Ahmediye (A.S.M.) (S:732); 94. Bütün evliyaların sultanı, umum müminlerin imamı, umum ehl-i cennetin reisi ve umum melâikenin makbûlü olan Zât-ı Ahmediyye (S: 607); 96. Zât-ı Ahmediye (A.S.M.), insanlara olan hadsiz ihsanat-ı İlâhiyenin en mühim bir vesilesi (L:53); 97. (Zât-ı Cemil-i Zülkemâl'in) cemâl ve kemâl ve esmâ ve sanatının en câmi ve en mükemmel mikyas ve medârı olan bir zât (L: 47); 98. Bürhân-ı bâhir olan Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm (S: 243); 99. Üstad-ı Mutlak, Mukteda-yı Küll, Rehber-i Ekmel olan Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm (L: 121).

Muhtariyet: Beylik veya tavâif-i mülük mukaddemesi olan muhtariyet (Mün.: 13).

Muhyiddin-i Arabi: Milyarlar beşerin güneş(...)i hükmünde olan (...) Muhyiddin-i Arabi (...) gibi ehl-i ihtisas (NİK: 101).

Mukaddeme-i Haşriye: Dokuzuncu Şuâ olan Mukaddeme-i Haşriye (KL:114).

Mukteza-yı halin mutâbakatı: Tarik-i belâgat olan mukteza-yı halin mutâbakatı (Muh.:160).

Musâfaha: 1. Ehl-i ilme lâzım olan musâfaha ve sohbet etmek (EL: 557); 2. Mânevi bir hediye olan (...) musâfaha için zahmet edip gelmek ziyareti (EL:544).

Musâlaha etmek: Kur'ân'ın emrettiği ve hak ve hakikat ve maslahat ve insaniyet ve İslâmiyet iktiza ve teşvik ettikleri olan barışmak ve musâlaha etmek (S: 158).

Musibet-i semaviye ve arziye: (Nev-i beşerin) zulümlerinin cezası olan musibet-i semaviye ve arziye (S: 475).

Musibetler: Rubûbiyet-i İlâhiyenin icraâtından olan musibetler (KL: 130, STG: 185).

Mutasârrıf-ı Hakim: Arz ve insanın Hâlikı ve Rabbi olan Mutasârrıf-ı Hakim (S: 109, Ş:187).

Mutavassıtlar: 1.Her biri birer küçük Kur'ân olan ekser uzun sure ve mutavassıtlar (Ş:244, S:480); 2.Kur'ân'ın Medine'de nâzil olan mutavassıt ve uzun sureleri (M:195).

Mutezile imamları: Mütekelliminin mütebahhirin ulemâsından olan Mutezile imamları (S:575).

Muvaffakıyet: Vazife-i İlâhiye olan muvaffakıyet ve hayırlı neticeleri vermek (Ş:353, EL:315).

Mübalâğa: İsraf-ı kelâm olan mübalâğa (L:66).

Mübarek hayvanlar: Hayvanatın mühimlerinden olan koca manda ve öküz ve deve gibi büyük mahlukat - gayet derecede musahhar, muti; hatta zayıf bir çocuğa da yularını verip itaat etmek manasını ifade için (...) güya bu mübarek hayvanlar dünya hayvanı değil ki içinde tevahhuş ve zarar bulunsun. (LN: 36).

Mübâreze etmemek: Nurun mesleği olan mübâreze etmemek (EL:378).

Mücahede: 1. Mânevi terakkiyât-ı beşeriyenin zenbereği olan müsâbaka ve mücahede (Ş: 30); 2. En mühim bir mücahede olan ehl-i dalâlete karşı mânen mücahede etmek (EL: 175).

Müdâfaa etmek: Nurun mesleği olan mübâreze etmemek ve ehl-i dünya ile uğraşmamak ve siyâsete girmemek ve yalnız lüzum-u kati olduğu zaman kısaca müdâfaa etmek (EL:378).

Müdafaat Lem'ası: Yirmi Yedinci Lem'a olan mahkemeye karşı Müdafaat Lem'ası (KL:156).

Müdâvemet: Namazda lâzım olan Tadil-i erkân, müdâvemet, muhafaza (İ.İ.: 43).

Müdayene âyeti: En büyük âyet olan Müdayene Âyeti (M:196).

Müellifat (Bediüzzaman'ın müellifatı): Hakâik-ı Kur'âniyenin bir aksinden ibaret olan müellifâtım (M.Müd.: 114).

Müfârakat: Elim ve acı olan müfârakat (L:201).

Mükâfat-ı uhreviye: Musibetlerin neticesi olan sevap ve mükâfat-ı uhreviye (L:8).

Mükâleme sıfatı: İlim ile hayatın zaruri bir lâzımı ve ışıklı bir tezahürü olan mükâleme sıfatı (Ş:122).

Mükâtebe: Uzaklığın alâmeti olan mükâtebe (BL:383).

Mülhitler: Türkçülük perdesi altına giren ve hakikaten Türk düşmanı olan o hamiyetfüruş mülhitler (M: 450, M.Müd.:310).

Mümin: Bir hâne-i Rabbâniye ve bir sefine-i İlâhiye olan bir mümin (M:281).

Mün'im-i Hakiki: Kayyum-u Bâki olan Mün'im-i Hakiki (S: 45).

Münâcât (Risâlesi): Üçüncü Şuâ olan Münâcât (Ş: 626, STG: 132).

Münâcât: Kâmil insanlardaki bütün makbul ibâdatın ve o makbul ibâdatın neticesinden hasıl olan füyuzât ve münâcât, müşâhedât ve keşfiyat (S: 701).

Münâcât-ı Peygamberi: Kur'ân'ın hakiki ve tam bir nevi münâcâtı ve Kur'ân'dan çıkan bir çeşit hülâsası olan Cevşen-ül Kebir namındaki münâcât-ı Peygamberi (A.S.M.) (Ş: 241).

Münafıklar: 1. Kemmiyetçe kesretli, keyfiyetçe ehemmiyetsiz hayvanat-ı muzırra nevinden olan (...) münafıklar (M: 43); 2. Muârızlarımız olan zındıklar ve münafıklar (M. Müd.: 116).

Mürâât-ı efham: Ukûl-ü beşere olan tenezzülât-ı İlâhiye tabir olunan mürâât-ı efham ve mümâşât-ı ezhân (Muh.: 46).

Mürekkebât: Umum kemâlât-ı insaniyenin tohumu hükmünde olan mürekkebât (M: 137).

Mürekkepler: (Risâle-i Nur'a çalışan) Kalemlerin siyah nur olan mürekkepleri (KL:270).

Mürur-u zaman: Zeval ve firak, memât ve vefat ve darağacı olan mürur-u zaman (S: 32).

Mürşid: Kur'ân-ı Mürşid: Muciz ve en yüksek derece-i belâgatta olan Kur'ân-ı Mürşid (Muh.: 14)

Müsâbaka: 1. Mânevi terakkiyât-ı beşeriyenin zenbereği olan müsâbaka (Ş: 30); 2. Tarik-ı Hak'ta memduh olan müsâbaka (L:145).

Müsahhariyet: Kâinat içinde câri olan (...) müsahhariyet (NİK: 116).

Müsavat: Hikmet ve felsefenin esası olan adalet ve müsavat (NİK: 214).

Müsavatsızlık: Yılanın yuvası olan maişetteki müdhiş müsavatsızlık (Muh.: 43).

Müseylime-i Kezzâb: Kizb ve şer ve batılın dellâlı ve nümunesi olan Müseylime-i Kezzâb (S:517).

Müslüman camiaları: Hakiki insanlık ve fazilet mefküreleri etrafında toplanmış olan (…) Müslüman camiaları (M. Müd.: 115).

Müslüman gençler: Gençlik Rehberi (...) dersiyle intibaha gelen ve gelecek olan Müslüman gençler (EL: 537).

Müslümanlar: 1. Beni-Âdemin en eşrefi, ehl-i hak ve hakikat olan doğru Müslümanlar (Muh.: 40); 2. Kur'ân şâkirdleri olan Müslümanlar (HŞ: 27).

Müstakbel: Zamanın iki cenahı olan mazi ile müstakbel (S: 85).

Müstebidâne: Birisinin hatasıyla binler adamı tecziye etmek olan kanun-u müstebidâne (KL: 71).

Müstebidlere dalkavukluk etmemek: Hürriyet-i şer'iyenin esasları olan müstebidlere dalkavukluk etmemek (HŞ: 35).

Müşâhedât: Kâmil insanlardaki bütün makbul ibâdatın ve o makbul ibâdatın neticesinden hasıl olan (...) müşâhedât (S: 701).

Müşteri nazarı: Yalnız ayıbı görmek şanında olan müşteri nazarı (M:136).

Mütalaa: Gurbette medar-ı teselli ve ünsiyet olan mütalaa (STG:227, 228).

Mütekelliminin tariki: İmkân ve hudûsa mebni olan mütekelliminin tariki (Muh.:120).

Mütenâhi (Gayr-ı mütenahî): Gayr-ı mütenahî: Nihayetsiz olan bir şey (LN: 17).

Müyulat: 1. (Beşerin) Ebed için mahluk olan müyulat ve arzuları (Muh.: 42); 2. Gayr-ı mahsur olan (beşerin) âmâl ve müyulatı (M: 137).

 

 

 


 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabb'ine kulluk et!

Hicr, 99

GÜNÜN HADİSİ

Allah her şeye güzel davranmayı emretmiştir. Öyle ise öldüreceğiniz zaman bile güzel öldürün. Hayvan keseceğiniz zaman güzel kesin. Sizden biri bıçağını bilesin ve kestiği hayvanı rahatlatsın.

Müslim

TARİHTE BU HAFTA

*Genç Osman'ın Yedikule'de Şehid Edilmesi (20 Mayıs 1622) *İbn-i Sina'nın Vefatı(21 Mayıs 1037) *Dandanakan Zaferi (23 Mayıs 1040) *Necip Fazıl'ın Vefatı (25 Mayıs 1983)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI