Cevaplar.Org

L HARFİ

Lâ ilâhe illâllah: 1. (Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm)ın bütün (...) davalarının esası olan Lâ ilâhe illâllah kelime-i kudsiyesi (NİK:127); 2. Kelime-i tevhid olan “Lâ ilâhe illâllah” (Ş:9).


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2015-08-31 03:38:14

Lâ ilâhe illâllah: 1. (Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm)ın bütün (...) davalarının esası olan Lâ ilâhe illâllah kelime-i kudsiyesi (NİK:127); 2. Kelime-i tevhid olan "Lâ ilâhe illâllah" (Ş:9).

Lâ ilâhe illâ Hu: Kelime-i tevhid olan "Lâ ilahe illâ Hu" (L:308).

Lafzullah: Zât-ı akdes'in alem-i zâtisi ve en âzami ismi olan lafzullah (M:383).

Lamba: Güneş olan lamba (M:213).

Lâsiyyemalar: 1. İman-ı haşre dair olan bu risale (Lâsiyyemalar) Risâle-i Nur'daki Onuncu Söz'ün esası (MN:238); 2. Risâle-i Nur'un Yirmi Sekizinci Söz'ünün İkinci Makamı olan bu risale (Lâsiyyemalar) (MN:238).

Latîfe-i Rabbâniye: 1. Kalb denilen, avâlim-i gayba karşı olan penceresinde kurulmuş olan latîfe-i Rabbaniye (Muh.: 116); 2. Avâlim-i gaybiyenin enmuzeci olan latîfe-i Rabbaniye (MN: 225, Muh.: 118); 3. Vicdanın anâsır-ı erbaası ve ruhun dört havassı olan irâde, zihin, his, latîfe-i Rabbaniye (HŞ: 108); 4.Fıtraten ebediyeti isteyen ve ebed için halkolunan ve ezeli ve ebedi bir Zâtın âyinesi olan ve nihayetsiz derecede nazik ve letâfetli bulunan zişuur bir sırr-ı insani, zinur bir latîfe-i Rabbâniye (S: 280).

Lenin: (Komünist komitesinin) terbiyegerdeleri olan meşhur Lenin (Ş:463).

Letâif-i beşer: Nihayetsiz semerat-ı rahmete aç olan ruh ve letâif-i beşer (NİK: 145).

 Letâif-i mâneviye: 1.Gayet geniş ve yüksek olan ruh, kalb, akıl gibi letâif-i mâneviye (S:631); 2.Kemâlâta meftun ve güzelliklere mübtela ve kıymetdar şeylere âşık olan bütün latîfeler(im) ve duygular(ım) (Ş:13).

Levh-i mahfuz: 1. İmam-ı mübin, denilen ilm-i İlâhinin bir divanı olan levh-i mahfuz (S: 496); 2. Kader kaleminin sahifesi olan levh-i mahfuz (S: 171); 3. Sâbit ve dâim olan levh-i mahfuz-u Âzam (S: 581).

Levh-i mahv, ispat: 1. Levh-i ezelinin bir nevi defteri hükmünde olan levh-i mahv, isbat (L: 95); 2. Seyyal zamanın hakikatı ve sahife-i misâliyyesi olan levh-i mahv, isbat (S: 582).

Leyâli-i aşr (on geceler): Kur'ân'ın medh ü senasına mazhar olan bu leyâli-i aşr olan on geceler (KL: 120).

Leyl (sahâif-i leyl): Kalem-i kudretin birer menşûru olan sahâif-i leyl ve nehar (S: 306).

Leyle-i Regaib ve Leyle-i Mirac: İbtida ve intiha-i terakkiyât-ı hayat-ı Ahmediye'nin ünvanları olan Leyle-i Regaib ve Leyle-i Mirac (STG: 198).

Likâ: Bütün hikmetlerin, nimetlerin, rahmetlerin, maslahatların membaı ve gayesi olan beka ve likâ ve saadet-i ebediye (S: 88).

Lisan: 1. İmanın mübelliğ-i beliği olan lisan (Muh.: 116); 2. İmanın tercümânı olan lisan (L: 7); 3. Zikir ve mârifet-i İlâhiyenin mahalleri olan kalb ve lisan (L:6). Kitap lisanı: Sabit ve bir derece dâim olan kitap lisanı (L: 119).

Lisan-ı Arabi: Lisan-ı nahvi olan lisan-ı Arabi (Ş:248).

Lümme-i şeytani: Kalbe yakın olan lümme-i şeytani (MN:87, NİK: 154).

Lütuf: 1. İlmin şanında olan teşvik ve irşad ve nasihat ve lütuf (Muh.: 53). 2. Hidâyet-i Kur'ân'ın bir nuru olan lütf u irşad (S: 257).

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

İyiliğin karşılığı, iyilikten başka bir şey midir?

Rahman, 60

GÜNÜN HADİSİ

Allah ister ki,biriniz bir iş yaptığı zaman onu en güzel ve en sağlam bir şekilde yapsın.

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*Türkiye'nin NATO'ya girmesi.(18 Şubat 1952) *Çanakkale Savaşının Başlaması.(19 Şubat 1915) *İbn-i Haldun'un Vefatı(22 Şubat 1406) *Hz.Peygamber (s.a.v.)'in Mekke'de "VEDA HUTBESİ"ni İradı(23 Şubat 632)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI