Cevaplar.Org

K HARFİ

Kâbe-i Mükerreme: Kâbe-i saâdetimiz olan ittihad-ı münevver-i İslâmın Hacer-ül Esved'i Kâbe-i Mükerreme (Mün.: 72). Kabiliyet-i ilim: Mürekkebâtı, besâite tahlil ve irca' etmekle hasıl olan kabiliyet-i ilim (M:137).


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2015-08-23 09:10:43

Kâbe-i Mükerreme: Kâbe-i saâdetimiz olan ittihad-ı münevver-i İslâmın Hacer-ül Esved'i Kâbe-i Mükerreme (Mün.: 72).

Kabiliyet-i ilim: Mürekkebâtı, besâite tahlil ve irca' etmekle hasıl olan kabiliyet-i ilim (M:137).

Kabiliyetler: Beşerin cevher-i ruhunda derc edilmiş gayr-ı mahdud istidadat ve o istidadatta mündemiç olan gayr-ı mahsur kabiliyetler (S:551).

Kabir: 1.Herkesin başına gelecek olan ecel(...) ve kabir (M.Müd.:7); 2. Her halde gideceğin bir menzilin olan kabir (L:195); 3.Âhiretin birinci menzili olan kabir (S: 417); 4.(Ehl-i gaflet için) Kalbe en elim ve en müdhiş hâlât olan mütemâdi zeval ve firak belası içinde zulümat-ı ebedi kapısı suretinde görülen kabir (STG: 246); 5.Hazine-i ebediyyenin ve saadet-i sermediyyenin bileti ve vesikası olan imanı kaybettiği için, darağacı hükmünde olan ölüm ve ebedi zulümat kapısı olan kabir (S: 152, KL:172).

Kader: İlm-i ezelinin iki nevi olan kaza ve kader (Ş: 523). Bedihi kader: Zihayatlardaki intizâm-ı maddi olan bedihi kader (S: 496). Nazari kader: İntizâm-ı mânevi ve hayatı olan nazari kader (S: 496).

Kader kavânini (kavânin-i kader): Şeriat-ı fıtriye olan kavânin-i kader (STİ: 67).

Kader bahsi: Nihayette Cenâb-ı Hakk'a verilecek olan cüz'-i ihtiyâri ve en nihayette medâr-ı nazar olacak olan kader bahsi (S: 491).

Kader-i İlâhi: 1.Ayn-ı adâlet olan kader-i İlâhi (L: 246); 2.Âdil olan kader-i İlâhi (M: 78).

Kadın: 1.Rahmetin en latîf cilvesine mazhar ve şefkatin en fedâkâr bir hakikatine maden olan (...) kadın 2. Şefkat kahramanları olan kadınlar (HR:21).

Kadınlık hukuku: Kurun-u ulâ ve vustâdaki zayi olan kadınlık hukuku (-nu, Kur'ân-ı Hakim gayet ehemmiyetle muhafaza etti.) (T: 236).

Kadir-i Ezeli: Vâhid-i Ehad olan Kadir-i Ezeli (L:170).

Kadir-i Hakim: Mukaddir olan Kadir-i Hakim (MN:221).

Kadir-i Mutlak: 1.Bütün kâinatın mâliki olan Kadir-i Mutlak (Ş: 150); 2.Hakiki mahbûb olan Kadir-i Mutlak (S: 674); 3.Şiddet-i zuhurundan gizlenmiş ve (...) azamet-i kibriyasından ihtifa etmiş olan (...) Kadir-i Mutlak (L:339).

Kadir-i Zülcelâl: 1.Küffârın nüfus ve enfasları kabza-i kudretinde olan Kadir-i Zülcelâl (S: 186); 2.Muhit ve hadsiz ve ezeli bir ilmin sahibi olan Kadir-i Zülcelâl (L:182); 3.Şiddet-i zuhurundan gizlenmiş ve (...) azamet-i kibriyasından ihtifa etmiş olan Kadir-i Zülcelâl (L:339); 4.Vâhid-i Ehad olan Kadir-i Zülcelâl (L:168).

Kadir-i Zülkemâl: Ezel ve ebed ve hazâin-i rahmet mâliki ve defâin-i saadet sahibi olan (...) Kadir-i Zülkemâl (M:239).

Kâfir-i mutlak: Cehennem hapsine girenlerden olan kâfir-i mutlak (Ş:225).

Kahhâr-ı Zülcelâl: Mevcudâtın sultanı olan Kahhâr-ı Zülcelâl (M:43).

Kaide-i İlâhi: Ecram-ı ulviyede cari olan kaide ve kanun-u İlâhi (Muh.:58).

Kaidelik: İrâde-i hassaya [Cenab-ı Hakk'ın] hicab olan yeknesaklık ve kaidelik (L:103).

Kâinat perdeleri: Ehl-i fennin en son ve geniş nokta-i istinadları ve medar-ı gafletleri olan perdeler (kâinat perdeleri) (KL:261).

Kâinat: 1.Şecere-i hilkatten olan kâinat (İ.İ.: 140); 2.Âlem-i ekber olan kâinat (S:731); 3.Kitab-ı kebir ve insan-ı ekber olan kâinat (MN: 224); 4.İnsan meyvesinin şeceresi olan kâinat (S:604); 5.Kudret-i ezeliyenin feyz-i tecellisi ve eser-i ibdaı olan kâinat (STİ:7); 6. Sultan-ı ezel ve ebedin hadsiz cünudunun muhteşem bir kışlası ve muazzam bir mescidi olan şu kâinat (L:385); 7.Mâbud-u Ezeli'nin muntazam bir mescidi olan şu kâinat (L: 175); 8.Mektûbât-ı Sâmedâniyye derecesinde ve kıymetinde olan kâinat (S:65); 9. Sana [insana] müteveccih olan bütün kâinat (S:11); 9.Nazar-ı dalâlette câmid, perişan, ölü, hadsiz bir vahşetgâh olan ve firak ve zevalde yuvarlanan bu kâinat (S:475, Ş:239); 10. Âlem-i asgar ve ekber olan insan ve kâinat (S:694); Silsile-i kâinat: Şecere-i hilkatten teşa'ub etmiş olan silsile-i kâinat (S:561).

Kâinatın çekirdek-i aslisi: (Eşhedü Enne Muhammeder Resûlullah olan) davanın esası olan Hakikat-i Muhammediye (A.S.M.) kâinatın çekirdek-i aslisi, bir sebeb-i hilkati ve en mükemmel meyvesi (Ş:508).

Kalb: 1.Makine-i insaniyenin merkezi ve zenbereği olan kalb (M: 489); 2.Mahall-i iman olan kalb ve akıl (L:70); 3.İnbisat ve cevelâna müştâk olan kalb ve ruh (S: 497); 4.Gayet geniş ve yüksek olan ruh, kalp, akıl gibi letâif-i mâneviye (S: 631); 6.Maden-i kelâm olan kalb (Muh.:112); 7.Ma'kes-i vahy ve mazhar-ı ilham olan kalb (S: 56); 8.Avâlim-i gayba karşı olan pencere (Muh.: 116); 9.Sevmek, nefret etmek mahalli olan kalb (S: 399); 10.Mahall-i iman olan bâtın-ı kalb (L: 6); 11.Meyvenin (şecere-i kâinat semeresinin) çekirdeği olan insanın kalbi (S: 652); 12.Samed âyinesi olan bâtın-ı kalb (S: 373); 13.Aşk-ı ebedi için yaratılan ve âyine-i Sâmed olan kalb (S: 222); 14.Zikir ve mârifet-i İlâhiyenin mahalleri olan kalb ve lisan (L: 6); 15.Meyvelerin (insanların) cemiyetli çekirdekleri olan kalbler (Ş: 21); 16.Hastalık zamanında (...) seri-üt teessür olan kalbler (L:202); 17. Evliya, asfiyanın hülâsası olan kalbleri ve akılları (L:350).

Kalb-i hayali: Sanat-ı beyaniyeden olan kalb-i hayali (Muh.:78).

Kamer: 1. Kalb-i sema hükmünde olan kamer (Muh.: 165); 2. Arza bağlı, semaya asılı olan kamer (M: 223, S: 626); 3. Daire-i rubûbiyetin tayyareleri olan seyyârât, arz, kamer (S: 276).

Kâmil: Kâmil insanlar: Ziruhun hülâsaları olan kâmil insanlar ve melâike-i mukarrebin (Ş: 91); İntizam-ı kâmil: Cemi' fünunla hasıl olan, istikrâ-i tâmla sabit olan intizam-ı kâmil (Muh.:168).

Kan: Âb-ı hayat olan kan (S:630, 28.L:2).

Kanaat: Medar-ı saadet ve lezzet olan iktisad ve kanaat (Ş:171).

Kanun: Ef'âl-i ihtiyariyenin nazzâmı olan şeriat ve kanun (Muh.: 127).

Kanun-u beşer Camid ve muvakkat olan kanun-u beşer (M: 140).

Kanun-u İlâhi: Taksim-ül mehâsin ve tefrik-ül mesai olan kanun-u İlâhi (Muh.:30).

Kanun-u müstebidâne: Birisinin hatâsıyla binler adamı tecziye etmek olan kanun-u müstebidâne (KL: 71).

Kanun-u şer'i: Hâkimiyet-i milliyenin beraat-i istihlâli olan kanun-u şer'i (DHÖ:66).

Kanun-u teşekkülat: [Ağacın] Ruh(u) hükmünde olan kanun-u teşekkülat[ı] (S: 548).

Karafî: Şer'in müçtehidlerinden olan Karafî (Muh.:63).

Kardeşlerim [Türkler]: Eski çağların cihangir Asya ordularının kahraman askerlerinin ahfâdı olan vatandaşlarım ve kardeşlerim (DHÖ: 50).

Karınca: Hayat-ı içtimâiyeye sahip olan mübârek karınca (M:383).

Karnlar: Nazar-ı gaflet ve dalâlette vahşetli ve dehşetli bir ademistan ve elim ve mahvolmuş bir mezaristan olan bütün geçmiş zaman ve ölmüş karnlar ve asırlar (Ş:239).

Karpuz: Kudret konserveleri olan kavun, karpuz, nar, süt kutusu Hindistan cevizi gibi rahmet hediyeleri (S:299).

Kartallar: 1. Kuşların (...) nümune-i ekberleri olan kartallar (Ş: 159). 2. Nezafet ve sıhhiye memurları hükmünde olan kartallar (28. L: 1; LN: 7).

Karz-ı hasen: 1.(Zekâtın) kabilesi olan sadaka (...) ve karz-ı hasen (STİ: 77); 2. (Sadaka)nın mütemmimi olan karz-ı hasen (STİ: 78).

Kasr-ı namaz: Ruhsat-ı şer'iyye olan kasr-ı namaz ve takdim tehir (BL:358).

Katolik mezhebi: Papazlar(ın) ve rüesa-yı ruhaniye(in) mezheb-i hâssı olan Katolik mezhebi (M:467).

Kavânin: 1. Mevhum ve itibari olan kavânin (MN:230, Muh.:123); 2. Ruha bir derece müşâbih ve ikisi de âlem-i emirden ve irâdeden geldiklerinden masdar itibariyle ruha bir derece muvafık, fakat yalnız vücud-u hissi olmayan nevilerde hükümran olan kavânin (S:548).

Kavânin-i âdetullah: Şeriat-ı fıtriye-i kübrâ olan kavânin-i âdetullah (S:560).

Kavânin-i amika-i dakika: Hilkatte cari olan kavânin-i amika-i dakika (Muh.:152);

Kavânin-i İlâhiye: 1. Hilkat-i âlemde câri olan kavânin-i İlâhiye (Muh.:52); 2. Hilkatte cari olan kavânin ve nevâmis-i İlâhiye (Muh.:13).

Kavânin-i şeriat: Vicdana hâkim olan kavânin-i şeriat (M:141);

Kavânin-i itibariye: Hilkat-i kâinatta câri olan kavânin-i itibariye (MN: 227, Muh.:126);

Kavun: Kudret konserveleri olan kavun, karpuz, nar, süt kutusu hindistan cevizi gibi rahmet hediyeleri (S:299).

Kayyûm: Hayat-ı Sermediyye sahibi olan Zât-ı Hayy-u Kayyûm (S:113).

Kayyûmiyet (sırr-ı Kayyumiyet): Mevcudâtın keyfiyat ve ahvalinde binler silsilelerin, (...) telefon, telgraf silsilelerinin merkezi ve santral direği hükmünde olan sırr-ı Kayyumiyet (L:327).

Kaza: İlm-i ezelinin iki nevi olan kaza ve kader (Ş:523).

Kazâya rıza: Her derdin en kudsi dermanı olan iman(...) ve iman-ı bilkaderden, kazâya rıza ilâcı (KL:18).

Kebâir (Terk-i kebâir): Bu tahribat ve sefahat ve cazibedar hevesat zamanında bu takvâ olan (...) terk-i kebâir (KL:159).

Kelâmlar: İnsanın cüz'i fikri ve şahsi irâdesiyle olan kelâmlar (L:30).

Kelâmullah: Kelime-i vâhid hükmünde olan Kelâmullah (Muh.:9).

Kelimât-ı mübâreke: Envâr-ı imaniye ve tesbihiyeyi câmi olan kelimât-ı mübâreke (S:518).

Kelime: Mucizât-ı kudret-i İlâhiye olan kelime (S:630).

Kelime-i kudsiye: (Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm)ın bütün (...) davalarının esası olan "Lâ ilâhe illâllah" kelime-i kudsiyesi (NİK: 127).

Kemâl : 1. Bütün kâinatın aksamına inkısam etmiş olan .. kemâl (M: 325); 2. Her biri kudretin en bâhir mucizelerinden olan hakâik-ı âlemde olan hüsn-ü intizam ve kemâl ve ulviyet (Muh.: 49); 3. Mahbûblarda, sebeb-i muhabbet(...) olan (...) kemâl (M: 241); 4. Mevcudâtta sebeb-i muhabbet olan hüsün ve ihsan ve kemâl (L: 13); 5. Sebeb-i medh olan nimet ve ihsan ve kemâl ve cemâl (M: 252).

Kemâlât: 1. Bütün mevcudâtta sebeb-i medh ü sena olan kemâlât (M: 252); 2. Gayra bakan ve emsal ve ezdada tefevvuk cihetiyle olan nisbi kemâlât (S:659).

Kemâl-i Mutlak: Mahbûb-u mutlak olan Kemâl-i Mutlak (Ş:59).

Kemâl-i sanat: Sâni-i âlemin nihayet cemâlde olan kemâl-i sanatı (S: 612).

Kerim: 1.Esmâ-i İlâhiyenin âzamlarından olan (...) Kerim (M: 535); 2.(Mâlik-ül Mülk-i Zülcelâl'in) evsâf-ı hakikiyesi olan Hakim, Kerim, Âdil, Rahim (S: 87).

Keşfiyat: Kâmil insanlardaki bütün makbul ibâdatın ve o makbul ibâdatın neticesinden hasıl olan füyuzât ve münâcât, müşâhedât ve keşfiyat (S: 701).

Keyfini sormak: Şer'an sünnet olan keyfini sormak (L: 202).

Kırk gün: Lohusa zamanı olan kırk gün (L: 201).

Kıssa-i Yusuf: Ahsen-ül kasas olan Kıssa-i Yusuf Aleyhisselâm (M: 302, M:534).

Kış: Tecelliyat-ı Celâliye-i Sübhaniyenin mazharı olan kış hâdiseleri (S: 239).

Kıyamet: 1. Yevm-i fasl olan kıyamet (S: 392); 2. Kâinatın en büyük neticesi olan haşir ve kıyametin tahakkuku ve dâr-ı saadetin açılması (Ş: 94).

Kıyas-ı hafi: İntizam-ı muttarid üzerine müesses olan kıyas-ı hafi (M:143).

Kıymet:1. Âlâ-yı illiyyin olan kıymet (S: 73). 2. Âlâ-yı illiyyin olan kıymete, bekaya, ulvi vazifeye, mektûbât-ı Samedâniyye olma (S: 73, MN: 38).

Kitab-ı kâinat: Her harfi birer mucize-i kudret olan bu kitab-ı kâinat (MN:225).

Kitab-ı mübin: 1. Bedihi olarak, irâde ve evâmir-i tekviniyenin ünvanı olan kitab-ı mübin (S: 495); 2. Zaman-ı hazır ve âlem-i şehâdetten teşkil ve icad-ı eşyada tasarrufa medâr ve kudret ve irâde-i İlâhiyenin bir unvanı olan kitab-ı mübin (S: 582).

Kitap lisanı: Sabit ve bir derece dâim olan kitap lisanı (L:119).

Kizb: Küfrün arkadaşı olan kizb (S: 511).

Koca: Ebedi arkadaş ve dost olan koca (L: 186).

Konya: Eski zamanda Anadolu medrese-i ilmiyesi hükmünde olan Konya (EL: 554).

Korkaklık: Kuvve-i gazabiyenin fesadı ve ifrat ve tefriti olan korkaklık ve tehevvür (L:54).

Kökler: Baharın mebdeleri olan hadsiz tohumcuklar(...), çekirdekler(...), kökler (Ş: 36).

Kuddüs ismi: İsm-i Âzam veyahut ism-i âzamın altı nurundan bir nuru olan Kuddüs ismi (L: 286).

Kudret: 1.Aczi mümteni olan kudret (Kudret-i Ezeliye) (İ.İ.: 76); 2.İllet-i hakiki olan kudret ve irâde-i Rabbaniye (L: 124, MN:158); 3.Kayıdsız, nihayetsiz, nurani, zâti, sermedi olan kudret-i Rabbaniye (Ş: 158); 4.Kadir-i Mutlak'ın zâti ve nihayetsiz ve gayet kemâlde olan kudreti (S: 95); 5.Kudsi münezzeh olan kudret (L: 312); 6.Sâni-i âleme lâzım olan nihayetsiz kudret (M: 269); 7.Teşahhus-u Ehadiyetin esasları olan ilim ve kudret ve hayat ve sem' ve basar (Ş: 10); 8.Vâcibü'l - Vücud'un hem vâcib, hem zâti olan kudreti (M: 267).

Kudret-i Fâtıra: Müessir-i hakiki olan kudret-i Fâtıranın ve irâde-i Ezeliyenin emirleri (S: 541).

Kudret-i İlâhiye: Nur-u basarın nevâmis-i bediasıyla münevver ve musavver olan kemâl-i kudret-i İlâhiye (Muh.: 130).

Kudret-i mutlaka: Kâinatta âsârıyla vücudları muhakkak ve bedihi olan kudret-i mutlaka ve irâde-i şâmile ve ilm-i muhit (L: 315).

Kudsiyet: 1.Muharrik-i vicdan olan kudsiyet (STİ: 22); 2.Mûkız-ı vicdan ve lâzım-ı zâti olan kudsiyet (STİ: 22).

Kulûb: Binler muhtelif tabakada olan efkâr ve ukûl ve kulûb ve ervâh (S:409).

Kur'ân hizmeti (hizmet-i Kur'âniye): 1. Sırf uhrevi olan hizmet-i Kur'âniye (L:38); 2. En a'lâ bir makam-ı müşiriyet hükmünde olan hizmet-i esrar-ı Kur'âniye (M:329).

Kur'ân: 1.Makul olan Kur'ân (İ.İ.:36); 2. Memba-ı hakâik olan Kur'ân (S:137); 3. Şeriatin başı olan Kur'ân (Muh.: 158); 4.Kitab-ı âlemin tefsiri ve mahlukata karşı Allah'ın hücceti olan Kur'ân (MN: 19); 5.Semavi olan Kur'ân (Ş: 563, STG: 76); 6.Nev-i beşere rahmet olan Kur'ân (M: 508, STİ: 33); 7.Envâr-ı hidâyeti ilham eden ve şems ve kamerin Hâlik-ı Zülcelâlinin kelâmı olan Kur'ân (S:455); 8.Arzı şems ile, ferşi arş ile kuvvetli bağlayan hablullah-il metin olan Kur'ân (Ş:466); 9.Bütün istikbale ve umum zamanlara hükümran olan Kur'ân (S: 104); 10.Bütün zamanlarda, bütün insanların maddi ve mânevi ihtiyaçlarını temin için nâzil olan Kur'ân (MN: 71); 11.Ferman olan Kur'ân-ı Azimüşşan (M: 231, Ş: 130); 12.Hakikat-bin ve gayb-aşina ve hidâyet-bahş ve hak-nümâ olan Kur'ân (S: 423); 13.Hükmün (...) delili olan Kur'ân (STİ: 22); 14. Nâzil olan Kur'ân (M: 202);15.Mahz-ı adâlet olan hükm-ü Kur'âni (M: 523); 16.Kâinat sahifesinde yazılan sanat-ı İlâhiyenin nakışları ve kudretin hilkat mucizeleri ve kozmoğrafyacıları hayrette bırakan nizam ve intizamla, mânâ-yı harfiyle Sâni ve Nazzâm-ı Hakiki'ye istidlal keyfiyetini öğretmek için nâzil olan bir kitap (Kur'ân) (İ.İ.: 118); 17.Hâlik-ı Kâinat'ın (...) bütün maksadlarının harika mecmuası olan Kur'ân-ı Muciz-ül Beyan (Ş: 37); 18.Her asırda üç yüz elli milyonun kudsi ve semavi rehberi ve bütün saadetlerinin programı ve dünyevi ve uhrevi hayatın mukaddes hazinesi olan Kur'ân-ı Mucizü'l-Beyan (M.Müd.: 347); 19.Ümmet-i Muhammediyenin (A.S.M.) mukaddes bir kumandanı olan Kur'ân (S:194, M:334); 20.Beşerin saadet-i mâneviyesine menşe olan desâtir-i Kur'âniye (NİK: 95); 21. İnsanların vird-i zebanı olan Kur'ân-ı Muciz-ül Beyan (M: 329); 22.İtidalli ve istikametli ve adâletli olan ifade-i Kur'âniye (L: 179); 23.Cennete dair, cennetten daha güzel, hurilerinden daha latîf, selsebilinden daha tatlı olan beyânât-ı âyât-ı Kur'âniye (S: 525); 24.Lisan-ı nahvi olan elfâz-ı Kur'âniye (M: 541); 25.Kâinat kitab-ı kebirinin bir nevi kıraati olan Kur'ân (S: 480, Ş: 244); 26.Doğrudan doğruya kelâm-ı İlâhi olan Kur'ân güneşinin âyetleri (M: 481); 27.Onun (Hz. Muhammed'in [A.S.M.]) üstadı ve membaı ve mercii ve güneşi olan Kur'ân (Ş: 132); 28.Meşale-i İlâhiye ve şems-i hidâyet ve neyyir-i saadet olan Hazret-i Kur'ân (Ş: 544); 29.On sekiz bin âleme bakan, teveccüh eden ferman-ı âlişan (...) olan Kur'ân-ı Hakim (M: 430); 30.Kelimetullah olan Kitab-ı mübin (Muh.: 162); 31.Memba-ı ulûm ve maden-i esrar ve fıtratın tercüman-ı âyât-ı tekviniyesi ve edebiyâtın mucize-i kübrâsı ve lisan-ül-gayb olan Kur'ân-ı Muciz-ül-Beyan (STG: 95); 32.Kelâm-ı Ezeli'den gelen ve bütün asırları ve bütün tavâif-i nev-i beşeri muhatab ittihaz eden Kur'ân-ı Hakim'in gayet külli mânâlarının, cevherlerinin sadefi hükmünde olan lâfz-ı Kur'âni (İ.İ.: 7); 33.İtidalli ve istikametli ve adâletli olan ifade-i Kur'âniye (L:179); 34.Bir bahr-ı hakâik ve kırk vecihle mucize olan mucize-i kübrâ (S: 64); 35.Umum vücuhu ayn-ı şuur olan Kur'ân-ı Muciz-ül Beyan (Ş: 572, 583, STG: 83); 36.Kıraat-ı seb'a, vücuh-u seb'a ve mucizât-ı seb'a ve hakâik-ı seb'a ve erkân-ı seb'a üzerine nâzil olan Kur'ân semasının o yedişer tabakaları (L:63); 37.Arş-ı azamla bağlı olan Kur'ân-ı Azimüşşan (KL: 279); 38.Kâinat ile tabir edilen şu kitab-ı kebir ve onun tefsiri olan Kur'ân-ı Azimüşşan (Ş: 634); 39.Cebel-ül Kamer olan Kur'ân-ı Ezher (S:786); 40.Eczahâne-i kübrâ -yı İlâhiye olan Kur'ân-ı Hakim (STG: 88); 41.Kitab-ı kâinatın âyâtının müfessiri olan Kur'ân-ı Hakim (S: 128); 42.Kitab-ı kâinatın âyâtlarının müfessir-i âlişanı olan Kur'ân-ı Hakim (NİK: 74); 43.Mahzen-i mucizât ve mucize-i kübrâ olan Kur'ân-ı Hakîm (S: 250, M: 216); 44.Mahzen-i mucizât ve mucize-i kübrâ-yı Ahmediye (A.S.M.) olan Kur'ân-ı Hakim-i Muciz-ül Beyân (S: 382); 45.Memba-ı edeb olan Kur'ân-ı Hakim (S: 240); 46.Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın mucize-i kübrâsı olan Kur'ân-ı Hakim (S:274); 47.Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın (…) en büyük mucizesi olan i'câz-ı Kur'ân (İ.İ.:105); 48.Müdhiş tılsım-ı kâinat keşşâfı olan Kur'ân-ı Hakim (T: 200, M.Müd.: 7); 49.Tabib-i kulüb olan Kur'ân-ı Hakim (STG: 90); 50.Bütün kütüb-ü mukaddesenin reis-i enveri olan Kur'ân-ı Hakim (S: 350); 51.Mucize-i kübrâ-i Ahmediye (A.S.M.) olan Kur'ân-ı Muciz-ül Beyân (S: 275); 52.Bütün mukaddes ve hakikatli kitapların hülâsat-ül hülâsası olan Kur'ân-ı Muciz-ül Beyan (L: 350); 53.Kâinat semasında dâim parlayan ve hiçbir vakit gurub etmeyen, âlem-i hakikatin Şemsüşşümus'u olan Kur'ân-ı Muciz-ül Beyân (S: 542); 54.Ferman-ı Rahman olan Kur'ân-ı Muciz-ül Beyan (M: 234); 55.Kur'ân-ı Mürşid: Muciz ve en yüksek derece-i belâgatta olan Kur'ân-ı Mürşid (Muh.: 14); 56.Kırk vech-i i'câza baliğ olan Kur'ân (MN: 28); 57. En dakik ve en ince olan nazm-ı Kur'ân (T:103); 58.Menba-ı ulûm ve maden-i esrar ve fıtratın tercüman-ı âyât-ı tekviniyesi ve edebiyatın mu'cize-i kübrası ve lisan-ül gayb olan Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan (Ş:587); 59.Umum (mübârek ve kudsi zâtların) mercileri ve membaları ve üstadları olan Kur'ân (KL: 190); 60. Risâle-i Nur'un âmiri ve hâkimi olan Kur'ân (T:215, M.Müd.:22).

Kur'ân'ın bir kanun-u esasisi: 1.Birinin günahıyla başkası mesul olamaz, diye olan Kur'ân'ın bir kanun-u esasisi (EL:536); 2.Kur'ân-ı Hakim'in bir kanun-u esasisi olan (...) "Birisinin hatasıyla başkası, hattâ kardeşi de olsa mesul olamaz" (EL:538).

Kur'ân'ın ilâçları: Her derde şifa olan Kur'ân'ın ilâçları (Ş: 577, STG: 88).

Kureyş: Mudariye kavminden olan kabile-i Kureyş (M:156).

Kusur: 1. İstiğfara müncer olan derk-i kusur (S: 288, NİK: 158); 2. İnsaniyetin esâsında münderiç olan acz ve zaaf, fakr ve ihtiyaç, naks ve kusur (S: 573); 3. Ubudiyetin esası olan acz ve fakr ve kusur ve naksını bilmek (L: 123), 4. Mânevi bir nedamet, gizli bir tövbe ve zımni bir istiğfar hükmünde olan kusurunu bilme (M: 285); 5. Mânevi bir istiğfar olan kusur [unu] bil[me] (KL: 264); 6. Mânâ-yı ubudiyetin esası olan kusurunu bilmek (M: 329, M.Müd.: 348); 7. Ubudiyetin esası olan acz ve fakr ve kusur ve naksını bilmek ve niyaz ile dergâh-ı ulûhiyete karşı secde etmek (L: 372, MN: 156).

Kuşlar: Tayyare-i cevviye olan (...) kuşlar (Ş:475).

Kutb-u imani: İman-ı billâh ve iman-ı bilyevm-il âhir olan iki kutb-u imani (KL:237).

Kuvve-i cazibe: 1. Esbâb-ı tabiiyenin üss-ül esası hükmünde olan cüz-ü lâyetecezzadaki kuvve-i cazibe ve kuvve-i dâfia (MN: 226); 2. İle'l-merkeziye olan kuvve-i cazibe (Muh.:112).

Kuvve-i dâfia: Ani'l - merkeziye olan kuvve-i dâfia (Muh.:112).

Kuvve-i hayal: 1. Mağlata-i vehmiye üstüne mebni olan kuvve-i hayal (Muh.: 89); 2. Aklın bir hizmetkârı ve tasvircisi olan kuvve-i hayaliye (S: 92).

Kuvvet: Bir cilve-i kudret-i Rabbaniye olan kuvvet (L:175).

Kuvvetin saltanatı: Vahşetin mahsulü ve tedenni ve inkırazın mahkûmu olan kuvvet ve cebrin saltanatı (DHÖ: 74).

Küffar: Kemiyetçe kesretli, keyfiyetçe ehemmiyetsiz hayvanat-ı muzırra nevinden olan küffar (M: 43).

Küfür: 1. Kat-ı intisabdan ibaret olan küfür (S: 325); 2. Butlanı bürhanlar ile sabit olan küfür (İ.İ.: 181).

Kürdler: Milyonlarla efradı bulunan ve binler seneden beri milliyetini ve lisanını unutmayan ve Türklerin hakikî bir vatandaşı ve eskiden beri cihad arkadaşı olan Kürtler (M: 462).

Küre: 1. Sefine gibi olan küre (Muh.: 73); 2. Bizim beşiğimiz ve feza-yı âlemde şimendiferimiz olan küre (Muh.: 58); 3. Seyyârâttan olan gemimiz yani küre-i arz (L: 288); 3. Hadsiz zişuurun beşiği ve anası ve mercii ve hamisi olan koca küre-i arz (S: 180); 4. Mümehhed (...) olan küre-i arz (Muh.: 55); 5. Kadir-i Zülcelâl'in müsahhar bir memuru, belki bir gemisi, bir tayyaresi olan küre-i arz (S: 180); 6. Mahşer-i masnûat olan küre-i arz (S: 616); 7. Mevlevi gibi cezbe tutan meczub ve misafir olan küre-i arz (Muh.: 58); 8. Semavatın bir küçük kardeşi ve seyyarelerin bir arkadaşı olan küre-i arz (L: 85); 9. Seyyârât içinde mutavassıt ve yıldızlar içinde küçük ve kesif olan küre-i arz (S: 604); 10. Fezada uçan meczub ve misafir ve müteharrik olan küre-i zemin (Muh.: 14); 11. Mânevi bir merkez-i âlem ve kalb ve kıble-i kainat hükmünde olan küre-i arz (28. L: 3; LN: 29).

Kütüb-ü mukaddese: Vahy-i meşhud olan kütüb-ü mukaddese ve suhuf-u semaviye (Ş: 122).

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onları bir bir saymıştır. Onlar ise unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir.

Mücadele,6

GÜNÜN HADİSİ

Mü'minin sezgisinden sakının, çünkü o Allah'ın nuruyla bakar.

Taberani

TARİHTE BU HAFTA

*Gençlik ve Spor Bayramı(19 Mayıs) *Gençlik Haftsı(19-25 Mayıs)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI