Cevaplar.Org

K HARFİ

Kâbe-i Mükerreme: Kâbe-i saâdetimiz olan ittihad-ı münevver-i İslâmın Hacer-ül Esved'i Kâbe-i Mükerreme (Mün.: 72). Kabiliyet-i ilim: Mürekkebâtı, besâite tahlil ve irca' etmekle hasıl olan kabiliyet-i ilim (M:137).


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2015-08-23 09:10:43

Kâbe-i Mükerreme: Kâbe-i saâdetimiz olan ittihad-ı münevver-i İslâmın Hacer-ül Esved'i Kâbe-i Mükerreme (Mün.: 72).

Kabiliyet-i ilim: Mürekkebâtı, besâite tahlil ve irca' etmekle hasıl olan kabiliyet-i ilim (M:137).

Kabiliyetler: Beşerin cevher-i ruhunda derc edilmiş gayr-ı mahdud istidadat ve o istidadatta mündemiç olan gayr-ı mahsur kabiliyetler (S:551).

Kabir: 1.Herkesin başına gelecek olan ecel(...) ve kabir (M.Müd.:7); 2. Her halde gideceğin bir menzilin olan kabir (L:195); 3.Âhiretin birinci menzili olan kabir (S: 417); 4.(Ehl-i gaflet için) Kalbe en elim ve en müdhiş hâlât olan mütemâdi zeval ve firak belası içinde zulümat-ı ebedi kapısı suretinde görülen kabir (STG: 246); 5.Hazine-i ebediyyenin ve saadet-i sermediyyenin bileti ve vesikası olan imanı kaybettiği için, darağacı hükmünde olan ölüm ve ebedi zulümat kapısı olan kabir (S: 152, KL:172).

Kader: İlm-i ezelinin iki nevi olan kaza ve kader (Ş: 523). Bedihi kader: Zihayatlardaki intizâm-ı maddi olan bedihi kader (S: 496). Nazari kader: İntizâm-ı mânevi ve hayatı olan nazari kader (S: 496).

Kader kavânini (kavânin-i kader): Şeriat-ı fıtriye olan kavânin-i kader (STİ: 67).

Kader bahsi: Nihayette Cenâb-ı Hakk'a verilecek olan cüz'-i ihtiyâri ve en nihayette medâr-ı nazar olacak olan kader bahsi (S: 491).

Kader-i İlâhi: 1.Ayn-ı adâlet olan kader-i İlâhi (L: 246); 2.Âdil olan kader-i İlâhi (M: 78).

Kadın: 1.Rahmetin en latîf cilvesine mazhar ve şefkatin en fedâkâr bir hakikatine maden olan (...) kadın 2. Şefkat kahramanları olan kadınlar (HR:21).

Kadınlık hukuku: Kurun-u ulâ ve vustâdaki zayi olan kadınlık hukuku (-nu, Kur'ân-ı Hakim gayet ehemmiyetle muhafaza etti.) (T: 236).

Kadir-i Ezeli: Vâhid-i Ehad olan Kadir-i Ezeli (L:170).

Kadir-i Hakim: Mukaddir olan Kadir-i Hakim (MN:221).

Kadir-i Mutlak: 1.Bütün kâinatın mâliki olan Kadir-i Mutlak (Ş: 150); 2.Hakiki mahbûb olan Kadir-i Mutlak (S: 674); 3.Şiddet-i zuhurundan gizlenmiş ve (...) azamet-i kibriyasından ihtifa etmiş olan (...) Kadir-i Mutlak (L:339).

Kadir-i Zülcelâl: 1.Küffârın nüfus ve enfasları kabza-i kudretinde olan Kadir-i Zülcelâl (S: 186); 2.Muhit ve hadsiz ve ezeli bir ilmin sahibi olan Kadir-i Zülcelâl (L:182); 3.Şiddet-i zuhurundan gizlenmiş ve (...) azamet-i kibriyasından ihtifa etmiş olan Kadir-i Zülcelâl (L:339); 4.Vâhid-i Ehad olan Kadir-i Zülcelâl (L:168).

Kadir-i Zülkemâl: Ezel ve ebed ve hazâin-i rahmet mâliki ve defâin-i saadet sahibi olan (...) Kadir-i Zülkemâl (M:239).

Kâfir-i mutlak: Cehennem hapsine girenlerden olan kâfir-i mutlak (Ş:225).

Kahhâr-ı Zülcelâl: Mevcudâtın sultanı olan Kahhâr-ı Zülcelâl (M:43).

Kaide-i İlâhi: Ecram-ı ulviyede cari olan kaide ve kanun-u İlâhi (Muh.:58).

Kaidelik: İrâde-i hassaya [Cenab-ı Hakk'ın] hicab olan yeknesaklık ve kaidelik (L:103).

Kâinat perdeleri: Ehl-i fennin en son ve geniş nokta-i istinadları ve medar-ı gafletleri olan perdeler (kâinat perdeleri) (KL:261).

Kâinat: 1.Şecere-i hilkatten olan kâinat (İ.İ.: 140); 2.Âlem-i ekber olan kâinat (S:731); 3.Kitab-ı kebir ve insan-ı ekber olan kâinat (MN: 224); 4.İnsan meyvesinin şeceresi olan kâinat (S:604); 5.Kudret-i ezeliyenin feyz-i tecellisi ve eser-i ibdaı olan kâinat (STİ:7); 6. Sultan-ı ezel ve ebedin hadsiz cünudunun muhteşem bir kışlası ve muazzam bir mescidi olan şu kâinat (L:385); 7.Mâbud-u Ezeli'nin muntazam bir mescidi olan şu kâinat (L: 175); 8.Mektûbât-ı Sâmedâniyye derecesinde ve kıymetinde olan kâinat (S:65); 9. Sana [insana] müteveccih olan bütün kâinat (S:11); 9.Nazar-ı dalâlette câmid, perişan, ölü, hadsiz bir vahşetgâh olan ve firak ve zevalde yuvarlanan bu kâinat (S:475, Ş:239); 10. Âlem-i asgar ve ekber olan insan ve kâinat (S:694); Silsile-i kâinat: Şecere-i hilkatten teşa'ub etmiş olan silsile-i kâinat (S:561).

Kâinatın çekirdek-i aslisi: (Eşhedü Enne Muhammeder Resûlullah olan) davanın esası olan Hakikat-i Muhammediye (A.S.M.) kâinatın çekirdek-i aslisi, bir sebeb-i hilkati ve en mükemmel meyvesi (Ş:508).

Kalb: 1.Makine-i insaniyenin merkezi ve zenbereği olan kalb (M: 489); 2.Mahall-i iman olan kalb ve akıl (L:70); 3.İnbisat ve cevelâna müştâk olan kalb ve ruh (S: 497); 4.Gayet geniş ve yüksek olan ruh, kalp, akıl gibi letâif-i mâneviye (S: 631); 6.Maden-i kelâm olan kalb (Muh.:112); 7.Ma'kes-i vahy ve mazhar-ı ilham olan kalb (S: 56); 8.Avâlim-i gayba karşı olan pencere (Muh.: 116); 9.Sevmek, nefret etmek mahalli olan kalb (S: 399); 10.Mahall-i iman olan bâtın-ı kalb (L: 6); 11.Meyvenin (şecere-i kâinat semeresinin) çekirdeği olan insanın kalbi (S: 652); 12.Samed âyinesi olan bâtın-ı kalb (S: 373); 13.Aşk-ı ebedi için yaratılan ve âyine-i Sâmed olan kalb (S: 222); 14.Zikir ve mârifet-i İlâhiyenin mahalleri olan kalb ve lisan (L: 6); 15.Meyvelerin (insanların) cemiyetli çekirdekleri olan kalbler (Ş: 21); 16.Hastalık zamanında (...) seri-üt teessür olan kalbler (L:202); 17. Evliya, asfiyanın hülâsası olan kalbleri ve akılları (L:350).

Kalb-i hayali: Sanat-ı beyaniyeden olan kalb-i hayali (Muh.:78).

Kamer: 1. Kalb-i sema hükmünde olan kamer (Muh.: 165); 2. Arza bağlı, semaya asılı olan kamer (M: 223, S: 626); 3. Daire-i rubûbiyetin tayyareleri olan seyyârât, arz, kamer (S: 276).

Kâmil: Kâmil insanlar: Ziruhun hülâsaları olan kâmil insanlar ve melâike-i mukarrebin (Ş: 91); İntizam-ı kâmil: Cemi' fünunla hasıl olan, istikrâ-i tâmla sabit olan intizam-ı kâmil (Muh.:168).

Kan: Âb-ı hayat olan kan (S:630, 28.L:2).

Kanaat: Medar-ı saadet ve lezzet olan iktisad ve kanaat (Ş:171).

Kanun: Ef'âl-i ihtiyariyenin nazzâmı olan şeriat ve kanun (Muh.: 127).

Kanun-u beşer Camid ve muvakkat olan kanun-u beşer (M: 140).

Kanun-u İlâhi: Taksim-ül mehâsin ve tefrik-ül mesai olan kanun-u İlâhi (Muh.:30).

Kanun-u müstebidâne: Birisinin hatâsıyla binler adamı tecziye etmek olan kanun-u müstebidâne (KL: 71).

Kanun-u şer'i: Hâkimiyet-i milliyenin beraat-i istihlâli olan kanun-u şer'i (DHÖ:66).

Kanun-u teşekkülat: [Ağacın] Ruh(u) hükmünde olan kanun-u teşekkülat[ı] (S: 548).

Karafî: Şer'in müçtehidlerinden olan Karafî (Muh.:63).

Kardeşlerim [Türkler]: Eski çağların cihangir Asya ordularının kahraman askerlerinin ahfâdı olan vatandaşlarım ve kardeşlerim (DHÖ: 50).

Karınca: Hayat-ı içtimâiyeye sahip olan mübârek karınca (M:383).

Karnlar: Nazar-ı gaflet ve dalâlette vahşetli ve dehşetli bir ademistan ve elim ve mahvolmuş bir mezaristan olan bütün geçmiş zaman ve ölmüş karnlar ve asırlar (Ş:239).

Karpuz: Kudret konserveleri olan kavun, karpuz, nar, süt kutusu Hindistan cevizi gibi rahmet hediyeleri (S:299).

Kartallar: 1. Kuşların (...) nümune-i ekberleri olan kartallar (Ş: 159). 2. Nezafet ve sıhhiye memurları hükmünde olan kartallar (28. L: 1; LN: 7).

Karz-ı hasen: 1.(Zekâtın) kabilesi olan sadaka (...) ve karz-ı hasen (STİ: 77); 2. (Sadaka)nın mütemmimi olan karz-ı hasen (STİ: 78).

Kasr-ı namaz: Ruhsat-ı şer'iyye olan kasr-ı namaz ve takdim tehir (BL:358).

Katolik mezhebi: Papazlar(ın) ve rüesa-yı ruhaniye(in) mezheb-i hâssı olan Katolik mezhebi (M:467).

Kavânin: 1. Mevhum ve itibari olan kavânin (MN:230, Muh.:123); 2. Ruha bir derece müşâbih ve ikisi de âlem-i emirden ve irâdeden geldiklerinden masdar itibariyle ruha bir derece muvafık, fakat yalnız vücud-u hissi olmayan nevilerde hükümran olan kavânin (S:548).

Kavânin-i âdetullah: Şeriat-ı fıtriye-i kübrâ olan kavânin-i âdetullah (S:560).

Kavânin-i amika-i dakika: Hilkatte cari olan kavânin-i amika-i dakika (Muh.:152);

Kavânin-i İlâhiye: 1. Hilkat-i âlemde câri olan kavânin-i İlâhiye (Muh.:52); 2. Hilkatte cari olan kavânin ve nevâmis-i İlâhiye (Muh.:13).

Kavânin-i şeriat: Vicdana hâkim olan kavânin-i şeriat (M:141);

Kavânin-i itibariye: Hilkat-i kâinatta câri olan kavânin-i itibariye (MN: 227, Muh.:126);

Kavun: Kudret konserveleri olan kavun, karpuz, nar, süt kutusu hindistan cevizi gibi rahmet hediyeleri (S:299).

Kayyûm: Hayat-ı Sermediyye sahibi olan Zât-ı Hayy-u Kayyûm (S:113).

Kayyûmiyet (sırr-ı Kayyumiyet): Mevcudâtın keyfiyat ve ahvalinde binler silsilelerin, (...) telefon, telgraf silsilelerinin merkezi ve santral direği hükmünde olan sırr-ı Kayyumiyet (L:327).

Kaza: İlm-i ezelinin iki nevi olan kaza ve kader (Ş:523).

Kazâya rıza: Her derdin en kudsi dermanı olan iman(...) ve iman-ı bilkaderden, kazâya rıza ilâcı (KL:18).

Kebâir (Terk-i kebâir): Bu tahribat ve sefahat ve cazibedar hevesat zamanında bu takvâ olan (...) terk-i kebâir (KL:159).

Kelâmlar: İnsanın cüz'i fikri ve şahsi irâdesiyle olan kelâmlar (L:30).

Kelâmullah: Kelime-i vâhid hükmünde olan Kelâmullah (Muh.:9).

Kelimât-ı mübâreke: Envâr-ı imaniye ve tesbihiyeyi câmi olan kelimât-ı mübâreke (S:518).

Kelime: Mucizât-ı kudret-i İlâhiye olan kelime (S:630).

Kelime-i kudsiye: (Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm)ın bütün (...) davalarının esası olan "Lâ ilâhe illâllah" kelime-i kudsiyesi (NİK: 127).

Kemâl : 1. Bütün kâinatın aksamına inkısam etmiş olan .. kemâl (M: 325); 2. Her biri kudretin en bâhir mucizelerinden olan hakâik-ı âlemde olan hüsn-ü intizam ve kemâl ve ulviyet (Muh.: 49); 3. Mahbûblarda, sebeb-i muhabbet(...) olan (...) kemâl (M: 241); 4. Mevcudâtta sebeb-i muhabbet olan hüsün ve ihsan ve kemâl (L: 13); 5. Sebeb-i medh olan nimet ve ihsan ve kemâl ve cemâl (M: 252).

Kemâlât: 1. Bütün mevcudâtta sebeb-i medh ü sena olan kemâlât (M: 252); 2. Gayra bakan ve emsal ve ezdada tefevvuk cihetiyle olan nisbi kemâlât (S:659).

Kemâl-i Mutlak: Mahbûb-u mutlak olan Kemâl-i Mutlak (Ş:59).

Kemâl-i sanat: Sâni-i âlemin nihayet cemâlde olan kemâl-i sanatı (S: 612).

Kerim: 1.Esmâ-i İlâhiyenin âzamlarından olan (...) Kerim (M: 535); 2.(Mâlik-ül Mülk-i Zülcelâl'in) evsâf-ı hakikiyesi olan Hakim, Kerim, Âdil, Rahim (S: 87).

Keşfiyat: Kâmil insanlardaki bütün makbul ibâdatın ve o makbul ibâdatın neticesinden hasıl olan füyuzât ve münâcât, müşâhedât ve keşfiyat (S: 701).

Keyfini sormak: Şer'an sünnet olan keyfini sormak (L: 202).

Kırk gün: Lohusa zamanı olan kırk gün (L: 201).

Kıssa-i Yusuf: Ahsen-ül kasas olan Kıssa-i Yusuf Aleyhisselâm (M: 302, M:534).

Kış: Tecelliyat-ı Celâliye-i Sübhaniyenin mazharı olan kış hâdiseleri (S: 239).

Kıyamet: 1. Yevm-i fasl olan kıyamet (S: 392); 2. Kâinatın en büyük neticesi olan haşir ve kıyametin tahakkuku ve dâr-ı saadetin açılması (Ş: 94).

Kıyas-ı hafi: İntizam-ı muttarid üzerine müesses olan kıyas-ı hafi (M:143).

Kıymet:1. Âlâ-yı illiyyin olan kıymet (S: 73). 2. Âlâ-yı illiyyin olan kıymete, bekaya, ulvi vazifeye, mektûbât-ı Samedâniyye olma (S: 73, MN: 38).

Kitab-ı kâinat: Her harfi birer mucize-i kudret olan bu kitab-ı kâinat (MN:225).

Kitab-ı mübin: 1. Bedihi olarak, irâde ve evâmir-i tekviniyenin ünvanı olan kitab-ı mübin (S: 495); 2. Zaman-ı hazır ve âlem-i şehâdetten teşkil ve icad-ı eşyada tasarrufa medâr ve kudret ve irâde-i İlâhiyenin bir unvanı olan kitab-ı mübin (S: 582).

Kitap lisanı: Sabit ve bir derece dâim olan kitap lisanı (L:119).

Kizb: Küfrün arkadaşı olan kizb (S: 511).

Koca: Ebedi arkadaş ve dost olan koca (L: 186).

Konya: Eski zamanda Anadolu medrese-i ilmiyesi hükmünde olan Konya (EL: 554).

Korkaklık: Kuvve-i gazabiyenin fesadı ve ifrat ve tefriti olan korkaklık ve tehevvür (L:54).

Kökler: Baharın mebdeleri olan hadsiz tohumcuklar(...), çekirdekler(...), kökler (Ş: 36).

Kuddüs ismi: İsm-i Âzam veyahut ism-i âzamın altı nurundan bir nuru olan Kuddüs ismi (L: 286).

Kudret: 1.Aczi mümteni olan kudret (Kudret-i Ezeliye) (İ.İ.: 76); 2.İllet-i hakiki olan kudret ve irâde-i Rabbaniye (L: 124, MN:158); 3.Kayıdsız, nihayetsiz, nurani, zâti, sermedi olan kudret-i Rabbaniye (Ş: 158); 4.Kadir-i Mutlak'ın zâti ve nihayetsiz ve gayet kemâlde olan kudreti (S: 95); 5.Kudsi münezzeh olan kudret (L: 312); 6.Sâni-i âleme lâzım olan nihayetsiz kudret (M: 269); 7.Teşahhus-u Ehadiyetin esasları olan ilim ve kudret ve hayat ve sem' ve basar (Ş: 10); 8.Vâcibü'l - Vücud'un hem vâcib, hem zâti olan kudreti (M: 267).

Kudret-i Fâtıra: Müessir-i hakiki olan kudret-i Fâtıranın ve irâde-i Ezeliyenin emirleri (S: 541).

Kudret-i İlâhiye: Nur-u basarın nevâmis-i bediasıyla münevver ve musavver olan kemâl-i kudret-i İlâhiye (Muh.: 130).

Kudret-i mutlaka: Kâinatta âsârıyla vücudları muhakkak ve bedihi olan kudret-i mutlaka ve irâde-i şâmile ve ilm-i muhit (L: 315).

Kudsiyet: 1.Muharrik-i vicdan olan kudsiyet (STİ: 22); 2.Mûkız-ı vicdan ve lâzım-ı zâti olan kudsiyet (STİ: 22).

Kulûb: Binler muhtelif tabakada olan efkâr ve ukûl ve kulûb ve ervâh (S:409).

Kur'ân hizmeti (hizmet-i Kur'âniye): 1. Sırf uhrevi olan hizmet-i Kur'âniye (L:38); 2. En a'lâ bir makam-ı müşiriyet hükmünde olan hizmet-i esrar-ı Kur'âniye (M:329).

Kur'ân: 1.Makul olan Kur'ân (İ.İ.:36); 2. Memba-ı hakâik olan Kur'ân (S:137); 3. Şeriatin başı olan Kur'ân (Muh.: 158); 4.Kitab-ı âlemin tefsiri ve mahlukata karşı Allah'ın hücceti olan Kur'ân (MN: 19); 5.Semavi olan Kur'ân (Ş: 563, STG: 76); 6.Nev-i beşere rahmet olan Kur'ân (M: 508, STİ: 33); 7.Envâr-ı hidâyeti ilham eden ve şems ve kamerin Hâlik-ı Zülcelâlinin kelâmı olan Kur'ân (S:455); 8.Arzı şems ile, ferşi arş ile kuvvetli bağlayan hablullah-il metin olan Kur'ân (Ş:466); 9.Bütün istikbale ve umum zamanlara hükümran olan Kur'ân (S: 104); 10.Bütün zamanlarda, bütün insanların maddi ve mânevi ihtiyaçlarını temin için nâzil olan Kur'ân (MN: 71); 11.Ferman olan Kur'ân-ı Azimüşşan (M: 231, Ş: 130); 12.Hakikat-bin ve gayb-aşina ve hidâyet-bahş ve hak-nümâ olan Kur'ân (S: 423); 13.Hükmün (...) delili olan Kur'ân (STİ: 22); 14. Nâzil olan Kur'ân (M: 202);15.Mahz-ı adâlet olan hükm-ü Kur'âni (M: 523); 16.Kâinat sahifesinde yazılan sanat-ı İlâhiyenin nakışları ve kudretin hilkat mucizeleri ve kozmoğrafyacıları hayrette bırakan nizam ve intizamla, mânâ-yı harfiyle Sâni ve Nazzâm-ı Hakiki'ye istidlal keyfiyetini öğretmek için nâzil olan bir kitap (Kur'ân) (İ.İ.: 118); 17.Hâlik-ı Kâinat'ın (...) bütün maksadlarının harika mecmuası olan Kur'ân-ı Muciz-ül Beyan (Ş: 37); 18.Her asırda üç yüz elli milyonun kudsi ve semavi rehberi ve bütün saadetlerinin programı ve dünyevi ve uhrevi hayatın mukaddes hazinesi olan Kur'ân-ı Mucizü'l-Beyan (M.Müd.: 347); 19.Ümmet-i Muhammediyenin (A.S.M.) mukaddes bir kumandanı olan Kur'ân (S:194, M:334); 20.Beşerin saadet-i mâneviyesine menşe olan desâtir-i Kur'âniye (NİK: 95); 21. İnsanların vird-i zebanı olan Kur'ân-ı Muciz-ül Beyan (M: 329); 22.İtidalli ve istikametli ve adâletli olan ifade-i Kur'âniye (L: 179); 23.Cennete dair, cennetten daha güzel, hurilerinden daha latîf, selsebilinden daha tatlı olan beyânât-ı âyât-ı Kur'âniye (S: 525); 24.Lisan-ı nahvi olan elfâz-ı Kur'âniye (M: 541); 25.Kâinat kitab-ı kebirinin bir nevi kıraati olan Kur'ân (S: 480, Ş: 244); 26.Doğrudan doğruya kelâm-ı İlâhi olan Kur'ân güneşinin âyetleri (M: 481); 27.Onun (Hz. Muhammed'in [A.S.M.]) üstadı ve membaı ve mercii ve güneşi olan Kur'ân (Ş: 132); 28.Meşale-i İlâhiye ve şems-i hidâyet ve neyyir-i saadet olan Hazret-i Kur'ân (Ş: 544); 29.On sekiz bin âleme bakan, teveccüh eden ferman-ı âlişan (...) olan Kur'ân-ı Hakim (M: 430); 30.Kelimetullah olan Kitab-ı mübin (Muh.: 162); 31.Memba-ı ulûm ve maden-i esrar ve fıtratın tercüman-ı âyât-ı tekviniyesi ve edebiyâtın mucize-i kübrâsı ve lisan-ül-gayb olan Kur'ân-ı Muciz-ül-Beyan (STG: 95); 32.Kelâm-ı Ezeli'den gelen ve bütün asırları ve bütün tavâif-i nev-i beşeri muhatab ittihaz eden Kur'ân-ı Hakim'in gayet külli mânâlarının, cevherlerinin sadefi hükmünde olan lâfz-ı Kur'âni (İ.İ.: 7); 33.İtidalli ve istikametli ve adâletli olan ifade-i Kur'âniye (L:179); 34.Bir bahr-ı hakâik ve kırk vecihle mucize olan mucize-i kübrâ (S: 64); 35.Umum vücuhu ayn-ı şuur olan Kur'ân-ı Muciz-ül Beyan (Ş: 572, 583, STG: 83); 36.Kıraat-ı seb'a, vücuh-u seb'a ve mucizât-ı seb'a ve hakâik-ı seb'a ve erkân-ı seb'a üzerine nâzil olan Kur'ân semasının o yedişer tabakaları (L:63); 37.Arş-ı azamla bağlı olan Kur'ân-ı Azimüşşan (KL: 279); 38.Kâinat ile tabir edilen şu kitab-ı kebir ve onun tefsiri olan Kur'ân-ı Azimüşşan (Ş: 634); 39.Cebel-ül Kamer olan Kur'ân-ı Ezher (S:786); 40.Eczahâne-i kübrâ -yı İlâhiye olan Kur'ân-ı Hakim (STG: 88); 41.Kitab-ı kâinatın âyâtının müfessiri olan Kur'ân-ı Hakim (S: 128); 42.Kitab-ı kâinatın âyâtlarının müfessir-i âlişanı olan Kur'ân-ı Hakim (NİK: 74); 43.Mahzen-i mucizât ve mucize-i kübrâ olan Kur'ân-ı Hakîm (S: 250, M: 216); 44.Mahzen-i mucizât ve mucize-i kübrâ-yı Ahmediye (A.S.M.) olan Kur'ân-ı Hakim-i Muciz-ül Beyân (S: 382); 45.Memba-ı edeb olan Kur'ân-ı Hakim (S: 240); 46.Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın mucize-i kübrâsı olan Kur'ân-ı Hakim (S:274); 47.Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın (…) en büyük mucizesi olan i'câz-ı Kur'ân (İ.İ.:105); 48.Müdhiş tılsım-ı kâinat keşşâfı olan Kur'ân-ı Hakim (T: 200, M.Müd.: 7); 49.Tabib-i kulüb olan Kur'ân-ı Hakim (STG: 90); 50.Bütün kütüb-ü mukaddesenin reis-i enveri olan Kur'ân-ı Hakim (S: 350); 51.Mucize-i kübrâ-i Ahmediye (A.S.M.) olan Kur'ân-ı Muciz-ül Beyân (S: 275); 52.Bütün mukaddes ve hakikatli kitapların hülâsat-ül hülâsası olan Kur'ân-ı Muciz-ül Beyan (L: 350); 53.Kâinat semasında dâim parlayan ve hiçbir vakit gurub etmeyen, âlem-i hakikatin Şemsüşşümus'u olan Kur'ân-ı Muciz-ül Beyân (S: 542); 54.Ferman-ı Rahman olan Kur'ân-ı Muciz-ül Beyan (M: 234); 55.Kur'ân-ı Mürşid: Muciz ve en yüksek derece-i belâgatta olan Kur'ân-ı Mürşid (Muh.: 14); 56.Kırk vech-i i'câza baliğ olan Kur'ân (MN: 28); 57. En dakik ve en ince olan nazm-ı Kur'ân (T:103); 58.Menba-ı ulûm ve maden-i esrar ve fıtratın tercüman-ı âyât-ı tekviniyesi ve edebiyatın mu'cize-i kübrası ve lisan-ül gayb olan Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan (Ş:587); 59.Umum (mübârek ve kudsi zâtların) mercileri ve membaları ve üstadları olan Kur'ân (KL: 190); 60. Risâle-i Nur'un âmiri ve hâkimi olan Kur'ân (T:215, M.Müd.:22).

Kur'ân'ın bir kanun-u esasisi: 1.Birinin günahıyla başkası mesul olamaz, diye olan Kur'ân'ın bir kanun-u esasisi (EL:536); 2.Kur'ân-ı Hakim'in bir kanun-u esasisi olan (...) "Birisinin hatasıyla başkası, hattâ kardeşi de olsa mesul olamaz" (EL:538).

Kur'ân'ın ilâçları: Her derde şifa olan Kur'ân'ın ilâçları (Ş: 577, STG: 88).

Kureyş: Mudariye kavminden olan kabile-i Kureyş (M:156).

Kusur: 1. İstiğfara müncer olan derk-i kusur (S: 288, NİK: 158); 2. İnsaniyetin esâsında münderiç olan acz ve zaaf, fakr ve ihtiyaç, naks ve kusur (S: 573); 3. Ubudiyetin esası olan acz ve fakr ve kusur ve naksını bilmek (L: 123), 4. Mânevi bir nedamet, gizli bir tövbe ve zımni bir istiğfar hükmünde olan kusurunu bilme (M: 285); 5. Mânevi bir istiğfar olan kusur [unu] bil[me] (KL: 264); 6. Mânâ-yı ubudiyetin esası olan kusurunu bilmek (M: 329, M.Müd.: 348); 7. Ubudiyetin esası olan acz ve fakr ve kusur ve naksını bilmek ve niyaz ile dergâh-ı ulûhiyete karşı secde etmek (L: 372, MN: 156).

Kuşlar: Tayyare-i cevviye olan (...) kuşlar (Ş:475).

Kutb-u imani: İman-ı billâh ve iman-ı bilyevm-il âhir olan iki kutb-u imani (KL:237).

Kuvve-i cazibe: 1. Esbâb-ı tabiiyenin üss-ül esası hükmünde olan cüz-ü lâyetecezzadaki kuvve-i cazibe ve kuvve-i dâfia (MN: 226); 2. İle'l-merkeziye olan kuvve-i cazibe (Muh.:112).

Kuvve-i dâfia: Ani'l - merkeziye olan kuvve-i dâfia (Muh.:112).

Kuvve-i hayal: 1. Mağlata-i vehmiye üstüne mebni olan kuvve-i hayal (Muh.: 89); 2. Aklın bir hizmetkârı ve tasvircisi olan kuvve-i hayaliye (S: 92).

Kuvvet: Bir cilve-i kudret-i Rabbaniye olan kuvvet (L:175).

Kuvvetin saltanatı: Vahşetin mahsulü ve tedenni ve inkırazın mahkûmu olan kuvvet ve cebrin saltanatı (DHÖ: 74).

Küffar: Kemiyetçe kesretli, keyfiyetçe ehemmiyetsiz hayvanat-ı muzırra nevinden olan küffar (M: 43).

Küfür: 1. Kat-ı intisabdan ibaret olan küfür (S: 325); 2. Butlanı bürhanlar ile sabit olan küfür (İ.İ.: 181).

Kürdler: Milyonlarla efradı bulunan ve binler seneden beri milliyetini ve lisanını unutmayan ve Türklerin hakikî bir vatandaşı ve eskiden beri cihad arkadaşı olan Kürtler (M: 462).

Küre: 1. Sefine gibi olan küre (Muh.: 73); 2. Bizim beşiğimiz ve feza-yı âlemde şimendiferimiz olan küre (Muh.: 58); 3. Seyyârâttan olan gemimiz yani küre-i arz (L: 288); 3. Hadsiz zişuurun beşiği ve anası ve mercii ve hamisi olan koca küre-i arz (S: 180); 4. Mümehhed (...) olan küre-i arz (Muh.: 55); 5. Kadir-i Zülcelâl'in müsahhar bir memuru, belki bir gemisi, bir tayyaresi olan küre-i arz (S: 180); 6. Mahşer-i masnûat olan küre-i arz (S: 616); 7. Mevlevi gibi cezbe tutan meczub ve misafir olan küre-i arz (Muh.: 58); 8. Semavatın bir küçük kardeşi ve seyyarelerin bir arkadaşı olan küre-i arz (L: 85); 9. Seyyârât içinde mutavassıt ve yıldızlar içinde küçük ve kesif olan küre-i arz (S: 604); 10. Fezada uçan meczub ve misafir ve müteharrik olan küre-i zemin (Muh.: 14); 11. Mânevi bir merkez-i âlem ve kalb ve kıble-i kainat hükmünde olan küre-i arz (28. L: 3; LN: 29).

Kütüb-ü mukaddese: Vahy-i meşhud olan kütüb-ü mukaddese ve suhuf-u semaviye (Ş: 122).

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Onlar, bollukta da, darlıkta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve insanlar (daki hakların)dan bağışlama ile (vaz) geçenlerdir. Allah, iyilik yapanları sever.

AL-İ İMRAN,134.AYET

GÜNÜN HADİSİ

Kur'an öyle bir servettir ki, O'nu elde edenin hiçbirşeye ihtiyacı kalmaz. O'ndan daha büyük bir zenginlikte bulunmaz.

Camiü's Sagir, 4:535, Hadis No:6183

TARİHTE BU HAFTA

*Akşemseddin Hz.lerinin Vefatı(15 Ocak 1459) *İstanbul Erkek Lisesi'nin Açılışı(15 Ocak 1884) *Körfez Savaşı'nın Başlaması(17 Ocak 1991) *Galiçya Zaferi(19 Ocak 1917)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI