Cevaplar.Org

I HARFİ

Irkçılık: Herkesin şevkini kıran ve neşesini kaçıran ve ağrazlar ve taraftarlıklar hissini uyandıran ve sebeb-i tefrika olan ırkçılık (DHÖ:32). Irk-ı taklit: Esassız olan ırk-ı taklit (Muh.:76). Isparta nahiyemiz: Büyük Isparta'nın bir küçük evlâdı hükmünde olan Isparta nahiyemiz (KL:287).


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2015-08-15 06:44:59

-I-

 

Irkçılık: Herkesin şevkini kıran ve neşesini kaçıran ve ağrazlar ve taraftarlıklar hissini uyandıran ve sebeb-i tefrika olan ırkçılık (DHÖ:32).

Irk-ı taklit: Esassız olan ırk-ı taklit (Muh.:76).

Isparta nahiyemiz: Büyük Isparta'nın bir küçük evlâdı hükmünde olan Isparta nahiyemiz (KL:287).

Isparta: 1.Risâle-i Nur'un iki merkez-i intişârı olan Isparta ve Kastamonu (Ş:323, KL:20); 2.Arslanlar yatağı olan Isparta ve havalisi (KL:281).

Izdırabat: İnkârdan neşet eden dalâletlerden hasıl olan ızdırabat (MN:52).

-İ-

 

İ.G.Z.: Hizb-üş şeytan olan (İ.G.Z.) (İngiliz olmak ihtimali var) (STİ: 64).

İ'câz: Nazm-ı Kur'ânda icâzlı olan i'câz (T:103).

İ'câz-ı Kur'ân: Yirmi Beşinci Söz olan i'câz-ı Kur'ân (M:408).

İ'câz-ı nazmi: İ'câz vücuhundan olan i'câz-ı nazmi (T:103).

İâşe-i umûmiye: Rahmet ve hikmet ve inâyeti (...) tazammun eden, umum zihayata şâmil bir surette ve gayet kerimane bir tarzda olan rızk ve iâşe-i umûmiye (S:707).

İbâdet: 1.Allah'ın emirlerini yapmaktan ve nehiylerinden sakınmaktan ibaret olan ibadet (İ.İ.:83); 2.Emir ve nevâhiden ibaret olan ibadet (İ.İ.:85); 3.Âlemin en mühim neticesi olan şükür ve ibadet ve hamd ve muhabbet (L:311); 4.Gayet-ül gaye olan şükür ve ibadet (M:254); 5.Hayatın neticesi olan şükür ve ibadet (L:313); 6.İnsanın en ehemmiyetli, belki insanın netice-i hilkati ve gaye-i fıtratı ve semere-i hayatı olan şükür ve ibadet (L:178); 7.İnsanın en yüksek meyvesi olan şükür ve ibadet (L:178); 8.Kâinatın neticesi hayat olduğu gibi, hayatın neticesi olan şükür ve ibadet (L: 415); 9.Müzekkire-i mükerrere olan ibadet (M:139); 10.(İnsanın) Netice-i hilkati ve gaye-i fıtratı olan ibadet (L:180); 11.Abd ile Mâbud arasında en yüksek ve en latîf olan nisbet (İ.İ.:85); 12.Zişuur meyvelerin meyveleri olan hamd ve ibadet, şükür ve muhabbet (M:254); 13.En ehem olan ibadetimiz (İ.İ.:21).

İbda: Kudret-i ezeliyenin hassası olan ibda ve icad (MN:231).

İbn-i Abbas: Habr-ül Ümme ve Tercüman-ül Kur'ân olan Hazret-i İbn-i Abbas (M:142).

İbn-i Hacer: Mezhebimizce en muteber olan İbn-i Hacer (M:14).

İbn-i İshak: Bir râvi olan İmam İbn-i İshak (M:130).

İbn-i Mes'ud: 1.Meşâhir-i sıddîkin-i sahabeden olan İbn-i Mes'ud (M:129); 2.Hâdim-i Nebevi ve ulemâ-i azime-i sahabeden olan İbn-i Mes'ud (M:142).

İbn-i Sina: 1.Silsile-i felsefenin en mükemmel ferdleri ve o silsilenin dâhîleri olan Eflatun ve Aristo, İbn-i Sina ve Farabî gibi adamlar. (S: 572); 2. İslâm hükemâsının Eflatun'u ve hekimlerin şeyhi ve feylesofların üstadı, dâhî-i meşhur Ebu Ali İbn-i Sinâ (L: 155).

İbn-i Veheb: Büyük bir imam olan İbn-i Veheb (M:147).

İcad: 1.Hakk'a ait olan halk ve icad (S: 489); 2.Kudret-i ezeliyenin hassası olan ibda ve icad (MN: 231); 3.Sıfat-ı kudretin hassası olan tesir ve icad (MN: 228); 4.Zât-ı Zülcelâl'in hassası olan icad (MN: 226); 5.Mevcudâtta, hususan zihayatta görünen basirâne, hakimane olan sanat ve icad (L: 171).

Îcâz: İ'câz-ı Kur'ân'ın bir esâsı olan icâz (S: 257).

İcraât-ı İlâhiye: Diriltmek ve hayat vermek ve ölümle terhis etmekteki Hâlik'a mahsus olan icraât-ı İlâhiye (Ş:258).

İçtihad: İstinbat-ı ahkâm, yâni Cenâb-ı Hakk'ın marziyâtını kelâmından anlamak (S: 519); Mesail-i diniyeden olan içtihad (MN:82).

İçtimâi (İnkılâb-ı azim-i içtimâi): Kur'ân-ı Hakim'in envârıyla hasıl olan (...) inkılâb-ı azim-i içtimâi (S:518). 

İçtimâiye (Maslahat-ı içtimâiye): "Harici düşmanların zuhur ve tehacümünde dâhili adâvetleri unutmak ve bırakmak" olan bir maslahat-ı içtimâiye (M:285).

İçtimâiyun: 1.Beşerin idare ve ahlâk ve içtimâiyâtı ile çok alâkadar olan içtimâiyun ve siyasiyun ve ahlâkiyun (Ş: 181); 2.Nev-i beşerin hayat-ı içtimâiyesiyle alâkadar olan içtimâiyun ve ahlâkiyun (Ş:223).

İdare-i umûmi: Süreyya kadar ulvi olan idare-i umûmi (DHÖ:75).

İdris (A.S): Beden-i misali letâfetinde ve cesed-i necmi nuraniyetinde olan cism-i dünyevileri (Hazret-i İdris ve İsa Aleyhimesselâm'ın) (M:6).

İffet: Kuvve-i şeheviyenin medâr-ı istikameti olan iffet (L:54).

İfrat: 1. Zulüm ve zulümat olan ifrat ve tefrit (L:55). (Muh.: 27); 2. Bâtıniyunun mezheb-i bâtılasını intac etmek şe'ninde olan hubb-u ifrat (Muh.: 27).

İhlas: 1.İslâmiyetin bir sırr-ı esası olan ihlas ve rıza-yı İlâhi (M:443, T:137); 2.Amel-i salihin hayatı olan ihlas (L:139); 3.Güzel ahlâkın esasları olan ihlas, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedâkârlık, rıza-yı İlâhi, sevab-ı uhrevi (Ş:221); 4.Ef'âl ve a'mâl-i hayriyenin esasları olan ihlâs ve adâlet (M:289); 5.Vâsıta-i halâs ve vesile-i necat olan ihlâs (M:289); 6.Sülûk-u tarikatin en mühim şartı, en ehemmiyetli neticesi olan ihlas (M:490); 7.Velâyetin mâyesi olan ihlas (M:484); 8.Mertebe-i şehâdetin bir esası olan ihlas (T: 107); 9.Risâle-i Nur'un ehemmiyetli bir esası olan ihlas (Ş:555);

İhlas-ı hakiki: Bu zamanda Nur'un hakiki kuvveti olan sırr-ı ihlas-ı hakiki (EL:512);

İhlas sırrı: Risâle-i Nurun ehemmiyetli bir esası olan ihlas sırrı (STG: 12)

İhmal: Dine ve dünyaya zarar olan ihmal ve ferâizin terki (MN:92, T: 133).

İhsan: 1.İsm-i Cemil ve Kerim'in bir cilvesi olan fiil-i tezyin ve ihsan (L:288); 2.Mahbûblarda, sebeb-i muhabbet (…) olan (…) ihsan (M:241); 3.Mevcudâtta sebeb-i muhabbet olan hüsün ve ihsan ve kemâl (L:13); 4.Sebeb-i medh olan nimet ve ihsan ve kemâl ve cemâl (M:252).

İhsan-ı ekber: Bütün müminleri derecelerine göre lütfa mazhar etmek olan ihsan-ı ekber (iman vâsıtasıyla bir saadet-i ebediyeyi ve şahâne ve çok geniş ve şaşaalı bir mülk-i bâki ve bâki bir dünyayı ihsan etmek) (Ş:8).

İhtilâf: Haksız ve muzır bir netice olan ihtilâf (L:144).

İhtilâflar: İnsanların terakkiyâtına engel olan (...) ihtilâflar (İ.İ.:45).

İhtilâf-ı efkâr: Îlâ-yı Kelimetullah'ın en müdhiş düşmanı olan (...) ihtilâf-ı efkâr (DHÖ:57).

İhtilâller: İnsanların terakkiyâtına engel olan (...) ihtilâller (İ.İ.:45).

İhtimam: Alâmet-i kıymet olan itibar ve ihtimam (Muh.:109).

İhtirâsât-ı dünyeviye: Hayat-ı içtimâiye-i İslâmiyenin muzır bir mikrobu olan ve terakkiyât-ı ecnebiyede saadet zannedilen, zulümlü ve zulmetli ihtirâsât-ı dünyeviye (L: 370).

İhtiyaç: 1.İrâde-i ezeliyeden gelen (...), yine irâdenin tecellisi olan meyil ve ihtiyaç ve şevk ve incizab (S:560); 2.Medeniyetin pederi ve terakkiyâtın müessisi olan üstad-ı ihtiyaç (DHÖ 51); 3.İnsaniyetin esâsında münderiç olan acz ve zaaf, fakr ve ihtiyaç, naks ve kusur (S:573).

İhtiyar: 1.Nev-i insanın bir cihette nısfı olan ihtiyarlar (S:101, Ş:179); 2.Rabb-ı Rahim'in dergâhına yakınlaşan ve o dergâhta makbul birer abd olan imanlı ihtiyarlar (L:399); 3.Çocuklardan daha ziyade merhamete lâyık ve şefkate muhtaç olan ihtiyarlar (M: 278); 4.Ekseriyetle iftirak ve hasrete mübtela olan ihtiyarlar (L:399); 5.Hakikatte sabi hükmünde olan ihtiyarlar (L:396); 6.Masum çocuklar hükmünde olan ihtiyarlar (L:207).

İhtiyarlar Risâlesi: 1.İhtiyarlığımın gayet hazin hatıratına dâir olan ihtiyarlar Risâlesi (M.Müd.: 25); 2.Yirmi Altıncı Lem'a olan İhtiyarlar Risâlesi (KL:54).

İhtiyarlık: 1.Rahim, Kerim, Enis, Vedûd olan Hâlikımızın, Sâniimizin, Hâmimizin dergâhı(n)a makbul bir şefaatçı olan ihtiyarlık (L: 215); 2.İnsanların hizmet ve yardımına medâr olan ihtiyarlık (L:397); 3.Menşe-i ahzan olan ihtiyarlık (L:218); 4.Hakiki soğuk ve sakil ve çirkin ve zulmetli ve elemli olan ihtiyarlık (ehl-i dalâletin ihtiyarlığı) (L:229).

İhvan: Lâyık-ı hürmet olan ihvanlar (L:202).

İhvanımız: Âlem-i İslâm mescid-i kebirindeki dört yüz milyon ehl-i iman olan ihvanımız (HŞ:50).

İhya-yı arz: İhyanın bir ferdi olan ihya-yı arz (L: 319).

İki risale: Hatıra defterim hükmünde olan iki risale (25. ve 26. Lem'alar) (M.Müd.:18).

İkinci Harb-i Umûmi: 1.Bu asrın en büyük hasâreti olan bu dehşetli İkinci Harb-i Umûmi (KL: 230); 2.Âhirzamanın en büyük bir hasâret-i insaniyesi olan bu İkinci Harb-i Umûmi (Ş:323).

İktiran: Esbâb-ı zâhiriyeyi perestiş edenleri aldatan iki şeyin beraber gelmesi veya bulunması olan iktiran (L:372).

İktisad: 1.Kâinattaki nizam-ı hikmet-i İlâhiyenin medârlarından olan iktisad (L:134); 2.Bütün kâinatın en esaslı düsturu olan iktisad (L:297); 3.Medar-ı saadet ve lezzet olan iktisad ve kanaat (Ş: 171); 4.Hıssetten ayrı olan iktisad haslet-i memduhası (L: 375); 5.Hakâik-ı Kur'âniyeden ve desâtir-i İslâmiyeden olan Adâlet, iktisad, nezâfet (L:291); 6.Ahlâk-ı âliye-i Peygamberiyyeden olan (...) iktisad (L:134).

İlâhi kanunlar: Bir fihriste-i sanat-ı Rabbaniye olan İlâhi kanunlar (L:385).

Îlâ-yı Kelimetullah: Bu zamanda maddeten terakkiye mütevakkıf olan ilâ-yı kelimetullah (Muh.:43).

İlcaat-ı zamânâ muvafık: Belâğatın muktezası olan hale mutâbık, yani ilcaat-ı zamânâ muvafık (DHÖ:81).

İlham: 1.Hadsin muzaafı olan ilham (MN:231); 2. Hususi bir rahmet ile zâhir olan ilhâmât (S:383, İ.İ.:11); 3.Terakkiyât-ı hazıra tamamıyla dinlerden alınan işaretlerden, vecizelerden (mucizelerden) hasıl olan ilhamlar üzerine vücuda gelmişlerdir (İ.İ.:207).

İlim: 1.Teşahhus-u Ehadiyetin esasları olan ilim ve kudret ve hayat ve sem' ve basar (Ş:10); 2.Sahib-i kudretin (...) gayr-ı mütenahi olan ilim ve irâdesi (MN:52); 3.Sâni-i âleme lâzım olan (...) muhit ilim (M:269); 4.Vâcib ve muhit ve zâti olan nur-u ilm-i ezeli (M:258); 5.Kâinatta âsârıyla vücudları muhakkak ve bedihi olan (...) ilm-i muhit (L:315); Ehl-i ilim: Ehl-i hak ve ehl-i vifak olan (..) ehl-i ilim (L:138).

İlm-i huruf: Hafi ilimlerden olan ilm-i huruf (M.Müd.: 96).

İltizam: 1.Keşf-i hakikate mâni olan iltizam ve taassub ve tarafdarlık (Muh.: 37).

İltizam-ı taraf-ı muhalif: Kalb dedikleri latîfe-i Rabbaniyenin pası ve zengârı hükmünde olan (...) iltizam-ı taraf-ı muhalif (M: 136).

İmam-ı Gazali: 1.Hüccet-ül İslâm olan İmam-ı Gazali (Muh.: 56, STG: 119); 2. İmam-ı Ali Radıyallahü Anhü'nün en mühim ve en müdakkik Üveysi bir şâkirdi ve İslâmiyetin en meşhur ve parlak bir hücceti olan İmam-ı Gazali (R.A.); 3. Milyarlar beşerin güneş(...)i hükmünde olan (...) İmam-ı Gazali (...) gibi ehl-i ihtisas (NİK:101).

İmam-ı Mübin: 1.Nazari olarak emir ve ilm-i İlâhinin bir ünvanı olan imam-ı mübin (S:495); 2.İlim ve emr-i İlâhinin bir unvanı olan İmam-ı mübin (S:582); 3.İlm-i ezelinin ünvanları olan imam-ı mübin, kitab-ı mübin, levh-i mahfuz gibi vücud-u ilmi daireleri (M:315); 4.Levh-i mahfuzun defterleri olan imam-ı mübin ve kitab-ı mübin (L:351).

İmam-ı Rabbâni: 1. Silsile-i Nakşi'nin kahramanı ve bir güneşi olan İmam-ı Rabbâni (R.A) (M: 22); 2. Hakikat ve şeriatin bir kahramanı olan İmam-ı Rabbâni (L: 50); 3. Milyarlar beşerin güneş(...)i hükmünde olan (...) İmam-ı Rabbani gibi ehl-i ihtisas (NİK: 101); 4.Bir üstadım olan İmam-ı Rabbâni (M:30).

İmam-ı Şafi'nin münâcâtı: Mısır'ın kaht u galasının sebeb-i ref'i olan İmam-ı Şafi'nin meşhur bir münâcâtı (M:196).

İman ağacı: Tûbâ-i Cennet olan iman ağacı (L., Fihrist: 370).

İman ehli (ehl-i iman): 1.İnsanların en mükemmeli olan ehl-i iman (M:279); 2. İstikamet yolunu takib ile nimet ve saadet-i dâreyne mazhar olan ehl-i (...) iman (Ş:492).

İman hizmeti: Kâinatın en büyük meselesi olan iman hizmeti (KL:218).

İmanı kurtarmak hizmeti: En kudsi ve en büyük vazife olan imanı kurtarmak hizmeti (KL:156).

İman-ı tahkiki ile ehl-i imanı kurtarmak: Ahir zamanda gelecek, Âl-i Beyt'ten Hazret-i Mehdi'nin çok vazifelerinden bir vazifesi olan iman-ı tahkiki ile ehl-i imanı kurtarmak vazifesi (M.Müd.: 215).

İman ve istikamet yolu: Hem dünyamıza, hem istikbalimize, hem âhiretimize, hem vatanımıza, hem milletimize tam menfaatli ve kolay ve selâmetli olan iman ve istikamet yolu (Ş:191).

İman ve teklif: İhtiyar dairesinde bir imtihan, bir tecrübe, bir müsâbaka (Ş:455).

İman: 1.Sâniine intisabdan ibaret olan iman (S: 325); 2.Güzel seciyelerin ve iyi hasletlerin menşe ve membaı olan iman (M.Müd.: 11); 3.Sebeb-i muhabbet olan iman ve tevhid (HŞ: 144); 4.Sübhan Dağı kadar ağır ve büyük olan iman ve İslâmiyet ve insaniyet ve cinsiyet (Mün.:76); 5.Vesile-i saadet-i dâreyn olan iman ve İslâmiyet (M:84); 6.Âlem-i insaniyette ve İslâmiyette üç muazzam mesele olan iman ve şeriat ve hayat (KL:156); 7.Bir meyvesi cennet ve biri saadet-i ebediye ve biri rü'yetullah olan iman şecere-i kudsiyesi (Ş:252); 8.Bu kâinatın en muazzam meselesi ve şu hilkat-i âlemin en büyük muamması olan sırr-ı iman (T:200); 9.Bütün beni-Âdeme bütün tabakatıyla en yüksek ve en dakik ilim olan iman (S:433); 10.Bütün hakâik-ı İslâmiyeyi taşıyan en yüksek ve en geniş olan iman (S:472); 11.Ehl-i imanâ karşı muhabbete vesile olan iman (HŞ: 52); 12. Hadsiz nimetlerin membaı olan iman (L:237); 13. Hakkaniyeti delâil ile sabit olan iman (İ.İ.:181); 14. Hazine-i ebediyenin ve saadet-i sermediyenin bileti ve vesikası olan iman (KL:172); 15. Her derdin dermanı olan iman (KL:309); 16. Her derdin en kudsi dermanı olan iman (KL:18); 17. İyi hasletlerin menşe ve membaı olan iman (T:205); 18. Kâbe hürmetinde olan iman (M:281); 19.Mirac-ı Ahmediye'nin (A.S.M.) bir meyvesi olan nur-u iman (S:620); 20.Nizam ve intizamın en sağlam muhafızı olan iman (M.Müd.:447); 21. Saadet anahtarı olan iman (Ş:109); 22. Saadet-i ebediyenin anahtarı olan iman (L:321, KL:14, STG:180, T:205, M.Müd.:12); 23. Saadet-i ebediyenin nurani ve kudsi anahtarı ve hayat-ı uhreviyenin bir güneşi olan iman (T:200, M.Müd.:6); 24. Tılsım-ı Kur'âni olan iman (S:153, KL:172); 25. Tiryak-ı kudsi olan iman (L:207); 26.Tûbâ-i Cennet'in meyveleri gibi tatlı ve güzel olan iman ve İslâmiyetin meyveleri (M:35). Esrar-ı imaniye: Çok mühim ve ince olan esrar-ı imaniye (Ş:6). Hakâik-ı imaniye: 1.Hakikat-i Kur'âniye ve onun tefsiri olan hakâik-ı imaniye (EL:514); 2.Saadet-i ebediyedeki ebedi hazinelerin anahtarları ve menşeleri ve madenleri olan hakâik-ı imaniye (M:489); 3.İslâmiyetin temel taşları olan hakâik-ı imaniye hazinesi (STG:166); 4.En büyük ve en yüksek maksad olan hakâik-ı imaniye (KL:103); 5.Hiçbir şeye âlet ve tâbi olmayan ve her gayenin fevkinde olan hakâik-ı imaniye (EL:494); 6.Umûmi ihtiyaca medar ve herkes bu zamanda ona şiddetle muhtaç ve İslâmiyetin temel taşları olan hakâik-ı imaniye hazinesi (KL:118).

İman-ı tahkiki: 1.Kâinatta en yüksek ve mukaddes (...) bir hakikat-i kudsiye olan din-i hakk (...) ve iman-ı tahkiki ( T:224, M.Müd.: 48); 2. (İman-ı taklididen) çok kuvvetli ve çok geniş olan iman-ı tahkiki (STG:207); 3.Avâm-ı ehl-i imanın taklidi olan imanları (EL:78).

İman-ı Billah: 1.Bütün kemâlâtın esası ve madeni olan iman-ı Billah hakikatı (Ş:109); 2.Erkân-ı imaniyenin kutb-u âzamı olan iman-ı Billah (S: 304); 3.Hakâik-ı imaniyenin en büyüğü olan İman-ı Billâh ve İman-ı Bil'âhiret (M:328); 4.Hayat-ı ebediyenin üss-ül esası ve anahtarı olan iman-ı Billah ve Mârifetullah (Ş:97).

İman-ı bil'âhiret: Hakâik-ı imaniyenin en büyüğü olan İman-ı Billâh ve iman-ı bil'âhiret (M:328).

İman-ı bilkader: Her derdin en kudsi dermanı olan iman(...) ve iman-ı bilkader (KL:18).

İmanın erkân-ı azimesi (sittesi): 1.Dinin en has ve en yüksek kısmı olan imanın erkân-ı azimesi (T:212, M.Müd.:20); 2.Bütün daire-i imkân ve daire-i vücuba bakan, hem o iki şecere-i azimenin bir tek dalı hükmünde olan imanın erkân-ı sittesi (S:458).

İmanın tercümanı: Eşhedü ellâ ilâhe İllâllah ve eşhedü enne Muhammede'r - Resûlüllah olan imanın tercümanı (STG:249).

İmani meseleler: Çok geniş ve derin ve ihatalı olan imani meseleler (Ş:100).

İmkân: 1.Mümkinâtın vücudu ve ademin müsavâtından ibaret olan imkân (S: 95); 2.Tesâvi-i tarafeynden ibaret olan imkân (S:560); 3.Gayr-ı mahdûde olan imkânat (Muh.:118).

İmtihan: Sırr-ı teklif olan imtihan ve tecrübe (M:98).

İn'am: 1.İsm-i Rab ve Rahim'in bir cilvesi olan fiil-i terbiye ve in'am (L: 288); 2.Medar-ı hamd ve şükür olan kasdi in'amlar ve nimetler (Ş:483).

İn'ikas: Tabiat denilen (...) âsâr ve esbâbdan, en zâhir olan in'ikas ve irtisam keyfiyeti (İ.İ.:90).

İnad: Ene ve enâniyetin eşkal-i habisesi olan (...) inad (STİ:19). Hakiki inad: Güzel ve âli bir haslet olan hakiki inad (M:34).

İnad-ı mecazi: Haslet-i rezile olan inad-ı mecazi (M:34).

İnâyât-ı Rabbaniye: Bir mükâfat-ı âcile ve bir vâsıta-i teşvik olan inâyât-ı Rabbaniye (M: 395).

İnâyet: 1.Kâinatta ve umum mevcudâtta hükümferma olan rahmet, inayet, adâlet, hikmet, iktisad ve nezâfet (L:292); 2.Kâinatın renkleri, zinetleri, ışıkları, ziyaları, sanatları, hayatları, râbıtaları hükmünde olan hikmet, inayet, rahmet, cemâl, nizam, mizan, zinet (L: 298); 3.Kâinatın tedbir ve idaresinde hükümferma olan rızk ve rahmet ve inâyet ve hikmet (S:718); 4.Kuvvetli ve şümûllü dört anâsır-ı mâneviye olan hikmet, adâlet, inâyet, merhamet (S: 88).

İncil ve Tevrat: Ahkâmı mensuh olduğu gibi, kısası dahi muharrefe olan İncil ve Tevrat (Muh.:19).

İncizab: İrâde-i ezeliyeden gelen (...), yine irâdenin tecellisi olan meyil ve ihtiyaç ve şevk ve incizab (S:560).

İngilizler: Dininde çok mutaassıb ve cebbar bir hükümet olan İngilizler (EL: 517, T: 626, M.Müd.: 446).

İnkâr: 1. Sıdk ve kizb mabeyninde mütereddid olan inkâr (Mün.: 76); 2. İrtikâbı çok kolay olan (...) adem-i kabul ve inkâr ve adem-i tasdik (Ş: 97).

İnkılâb-ı azim-i içtimâi: Kur'ân-ı Hakim'in envâriyle hasıl olan o inkılâb-ı azim-i içtimâi (S:518).

İnkişâf-ı hakâik-ı imaniye: Tarikatlerın en mühim gayesi ve faidesi ve müntehası olan inkişâf-ı hakâik-ı imaniye (M:519).

İnne (edatı): Şek ve inkârı refetmek şe'ninde olan inne (İ.İ.:65).

İns: 1.Arz, hadsiz mucizât-ı kudrete mazhar olduğundandır ki en mühim sekeneleri olan ins (S:185); 2.Külli şuur sahibi olan ins ve cin ve melek ve ruhaniler (Ş:520); 3.Saltanat-ı Ulûhiyetin dellâlları ve ilâncıları olan ins ve melek ve ruhaniler (Ş:520); 4.Acz ve hakareti içinde mağrur ve mütemerrid ve zaaf ve fakrı içinde serkeş ve muannid olan ins ve cin (S: 386); 5.Hakareti içinde mağrur ve mütemerrid ve (...) zaaf ve fakrı içinde serkeş ve muannid olan cin ve ins (S:188).

İnsaf: Seciye-i İslâmiye olan insaf (HŞ:54).

İnsan: 1.Semavat ve arzın meyvesi olan insan (S:120); 2.Zişuurun içinde en cemiyetli ve şuuru külli olan insan (M: 94); 3.Meyve-i âlem olan insan (M:226); 4.Bir küçük kâinat olan bir insan (Ş:540); Âlem-i suğra olan insan (Muh.: 168); 5.Âlem-i asgar olan insan (M:252, 249, 513, L: 11); 6.Âlem-i asgar ve ekber olan insan ve kâinat (S:694); 7.Dünya olan büyük insan (S:561); 8.Küçük bir âlem olan insan (S:731); 9.Küçücük ve âciz-i mutlak olan insan (Ş:63); 10.Kâinat içinde bir zerre gibi zayıf, küçük bir mahlûk olan şu insan, (L:118); 11.Küçük bir mahluk, zayıf bir hayvan (canlı, hayatlı) ve âciz bir zişuur olan insan (S: 619); 12.Âlem-i beka için yaratılan ve fâni âleme mübtelâ olan biçare insan (L: 79); 13.Âlemin bir nevi mânevi çekirdeği ve cemiyetli meyvesi olan insan (Ş: 540); 14.Bu dehşetli kâinatın fırtınaları ve zevâl ve tahribatları içinde ve bu boşluk nihayetsiz fezada herşey ile alâkadar olan insan (KL: 243, STG: 190); 15.Kâinatın mevcudâtıyla en ziyade alâkadar olan insan (L: 213); 16.Çok düşmanlara mübtelâ olan insan (S: 349); 17.Derd-i maişetle mübtelâ olan insan (M: 278); 18.Aczi için çok yardımcılara muhtaç olan insan (Ş: 150); 19.Bir gözsüz akrep ve ayaksız bir yılan gibi haşarata mağlûp olan insan (NİK: 61, S: 342); 20.Bir sineğe mağlub olan ve bir sineğin kanadını bile icad edemeyen âciz bir insan (M: 43); 21.Edna bir kederle ve küçük bir gam ile başı dönüp sersemleşen ve küçük bir mikroba mağlub olan bu küçük insan (L:110); 22.Adem-i mutlaka namzed olan insan (MN: 37); 23.Âkıbeti görmeyen ve hazır zevke mübtelâ olan insan (L:74); 24.Mümkin ve miskin olan insan (MN: 96); 25.Gafil olan insan - kendi vazifesini terkeder, Allah'ın vazifesiyle meşgul olur- (MN:204); 26.Nevm-i gaflette olan insan (S:348); 27.Bu kâinatın ve zihayatın en mühim yüksek ve ehemmiyetli mahluku olan insan (L: 314); 28.Bütün kâinatın meyvesi olan insan (L:178); 29.Cemâl-i Bâki'nin âyine-i müştâkı ve o Kemâl-i Sermedi'nin dellâl-ı âşıkı ve o Rahmet-i Ebediye'nin muhtac-ı müteşekkiri olan insan (L: 336); 30.En câmi bir mucize-i kudret olan insan (S:143); 31.(Cemâl-i Ezeli)nin âyine-i müştâkı olan insan (L:336); 32.(Cemil-i Mutlak'ın kendisini) perestiş için yarattığı en müstesna mahluku olan insan (L:336); 33.Esbâbın sultanı olan insan (MN:53); 34.Esbâb içinde en eşrefi ve en ziyade ihtiyar sahibi olan insan (S:647); 35.Eşref ve ahsen-i mahluk olan insan (Muh.: 120); 36.Hilkat-i kâinatın en ehemmiyetli neticesi olan insan (Ş: 258); 37.Âlemin fihristesi hükmünde olan insan (MN:197); İnsan olan bir insan (S:530, 642, M:21); 38.İnsan olan bütün insanlar (S:617); 39.İsm-i Kayyum'un mazhar-ı ekmeli olan insan (L: 333); 40.Kâinatın hülâsası olan zihayat ve zihayatın hülâsası olan insan (L: 350); 41.Kâinatın merkezi ve medârı ve zişuur meyvesi olan insan (L: 333); 42.Kâinatın meyvesi olan insan (S: 652); 43.Kâinatın ve zihayatın en mühim, yüksek ve ehemmiyetli mahlûku olan insan (S: 111); 44.Semavat ve arzın en mühim neticesi ve kâinatın en mükemmel meyvesi olan insanlar (M:252); 45.Kâinattaki hikmetlere medâr ve mazhar olan insan (L:294); 46.Külli nazarlı ve umûmi şuurlu olan insan (S:597); 47.En mühim vazifesi müşâhede ve şehâdet ve dellâllık ve nezaret olan insan (S: 187); 48.(Mahbûb-u hakiki ve Cemil-i mutlak)ın hem mahbûbu, hem habibi olan insan (L: 336); 49.Mahiyetçe en büyük, en mükerrem, en müşerref bir mahlûk olan insan (S: 81); 50.Mahlukatın en eşrefi olan insan (NİK: 90, MN: 41); 51.Mahlûkatın en mükerremi olan insan (M: 279); 52.Mahlûkatın en mükerremi, belki en âlâsı olan insan (L:75); 53.Masnûat içinde en münevver ve mükemmel ferd olan insan (S:240); 54.Şecere-i hilkatin semeresi ve kuvvet ve ihtiyarca esbâbdan üstün olan insan (MN:28); 55.Şecere-i hilkatin meyvesi olan insan (S:295); 56.Şu kâinatın en mükemmel meyvesi ve Hâlik-ı kâinatın en sevdiği masnûu ve kâinatın mevcudâtiyle en ziyade alâkadar olan insan (S:123); 57.Meyve-i âlem olan insan (S:613); 58.Semavat ve arzın meyvesi olan insan (S:446); 59.Semere-i âlem olan insan (S:184, S:366); 60.Semere-i kâinat ve âlemin nüsha-i musağğarası olan insan (S:9, L:89); 61.Tablacı hükmünde olan insan. (S:7); 62.Tevziat memuru hükmünde olan (...) insan (S:662); 63.Yüksek bir cevhere ve mükerrem bir mahiyete mâlik olan insan (İ.İ.:89); 64.Zât-ı Rahmânirrahim'in delilleri ve âyineleri olan zihayat ve insan (S:14, L:93); 65.Zihayat içinde en eşref ve ihtiyarca en geniş olan insan (NİK:90); 66.Ebnâ-yı cinsinin hukukunu muhafazaya ve hakkını onlar içinde aramağa mükellef olan insan (Mü:96); 67.Zihayatın hülâsası olan insan (L:350); 68.Mükerrem olan insan (Muh.:124); 69.En yüksek tabaka-i hayatta ve ervâh-ı bâkiye sahibi olan insan (S: 78); 70.Ebede namzed olan (insan) büyüktür (Muh.:42); 71.Nihayetsiz makamatı kat edecek olan insan (M:43); 72.Sâni-i Kerim ve Rahim(in) (...) masnûatı içinde en mükemmel ve en câmi, en ehemmiyetli ve en çok sevdiği masnûu olan insan (L:224); 73.Şu kâinatın hülâsası ve neticesi ve nazdar bir halifesi ve nazenin bir meyvesi olan insan (S:452); 74.Âlemin en mükemmel meyvesi ve arzın halifesi ve emânet-i kübrânın hâmili olan insan (S: 496); 75.Azim ehemmiyeti bulunan emânet-i kübrâ hamelesi ve arzın halifesi olan insan (L: 128); 76.Kâinatın en mühim meyvesi ve arzın halifesi ve Hâlikın en ehemmiyetli masnûu ve sevgilisi olan insan (Ş:149); 77. Kâinatın en ehemmiyetli neticesi ve arzın halifesi ve (…) Hâlik'ın güzidesi ve perestişkârı olan nev-i insan (Ş:224); (S:81); 78. Mahlûkata zabitlik eden ve hayvanat ve nebâtâta kumandanlık yapan ve mevcudât-ı arziyyeye halifelik etmeye kabil olan ve kendi hususi âleminde kendini herkese vekil telakki eden insan (S:377); 79.Bütün kâinatın en müntehab neticesi ve arzın halifesi ve ekser mahlûkat-ı arziyenin kumandanları olan insanlar (Ş: 234); 80. Kâinattaki zihayatın kumandanları olan insanlar (Ş:234); 81.Sikke-i kudret ve turra-i fıtrat bir olan bütün insanların bedenleri (S:631); 82.Ebedi tesiri ve azim ehemmiyeti bulunan emânet-i kübrâ hamelesi ve arzın halifesi olan insanlar (MN:163); 83.Neticelerin en mükemmeli ve zeminin halifesi ve (...) Sultan'ın âyinedâr bir misafiri olan insanlar (S:716); 84.Ebedi tesiri ve azim ehemmiyeti bulunan emânet-i kübrâ hamelesi ve arzın halifesi olan insanlar (L: 128); 85.Seri-üt teessür ve hassas olan memâlik-i harredeki insanlar (L: 187); 86.Âciz ve muavenete muhtaç olan insanlar (Ş: 18); 87.Aczleri için muavenete fıtraten muhtaç olan insanlar (Ş:18); 88. (Hâlikını) Çok seven ve sevilen ve mahbûb ve muhib olan insanlar (L:349); 89.Âlem-i bekada onların (isimlerin) âyinesi olan insanlar (L: 349); 90.Kâinat denilen ağacın dalları (...) uçlarında bulunan (...) yaprakların ve çiçeklerin en yukarısındaki meyveler olan insanlar (Ş: 21); 100.Şu kâinat sarayında bir nevi hademe olan insanlar (S:372); 101.Zişuurun en efdali olan insanlar (M: 326); 102. Şahsı bir nev hükmünde olan insanlar (İ.İ.:20); Hakiki insanlar: 1. Mevcudâtın en müntehabı ve en muhtacı ve en nazenini ve en müştâkı olan hakiki insanlar (Ş:122); 2.Zişuur içinde en eşref olan hakiki insan (S:614, M:226); Kâmil insanlar: Ziruhun hülâsaları olan kâmil insanlar ve melâike-i mukarrebin (Ş: 91).

İnsan nevi (nev-i insan): 1. Mahlukların en ehemmiyetlisi olan nev-i insan (Ş: 208); 2. Her bir harfinde yüzer mânâlar, hikmetler bulunan bu kitab-ı kebir-i kâinatın muhatabı olan nev-i insan (L: 297); 3. Kâinatın en mühim mahluku, belki zeminin sultanı ve neticesi olan nev-i insan (S: 112, L: 315); 4. Şecere-i hilkatin câmi bir semeresi olan insan nevi (L: 74); 5. Zişuurun serfirazı olan nev-i insan (M: 254); 6. Şecere-i kâinatın hassas meyvesi olan nev-i insan (S: 721).

İnsaniyet mahiyeti: Çok ehemmiyetli ve yüksek ve hayatdar olan insaniyet mahiyeti (S: 103); Mahiyet-i insaniye: Nihayetsiz acz, zaaf, fakr, ihtiyaç ile yoğrulmuş olan mahiyet-i insaniye (S: 574).

İnsaniyet: Sübhan Dağı kadar ağır ve büyük olan iman ve İslâmiyet ve insaniyet ve cinsiyet (Mün.: 76).

İnsaniyet-i kübrâ : Âlem-i kevnde adâlet-i ezeliyenin tecelli ve timsali olan hakikat-i İslâmiyettir ki asıl insaniyet-i kübrâ denilen şey odur (Muh: 38).

İnsî şeytan: 1.Cinni şeytanlara üstad olan şeytan-ı insi (MN: 165); 2. Ruh-u gaddar (insî şeytan): Beşerde insan suretinde şeytanın vekili olan ruh-u gaddar (HS: 12).

İnşikak-ı Kamer: Kamer gibi parlak bir Mucize-i Ahmediye (A.S.M.) olan inşikak-ı Kamer (M: 220, S: 622).

İntizam: 1.Kâinat içinde câri olan (...) intizam (NİK: 116); 2.Kâinatta hükümferma olan nizam ve intizam (MN: 55); 3.Mahlûkatın hayat-ı mâneviyeleri hükmünde olan intizam ve nizam (S: 115, L: 317); 4.Her biri kudretin en bâhir mucizelerinden olan hakâik-ı âlemde olan hüsn-ü intizam ve kemâl ve ulviyet (Muh.: 49); 5.Tam intizam (kainattaki intizam): Derin, ihatalı, şaşırmaz bir ilmin eseri olan mizani düzgünlük ve tam intizam (Ş:521); 6.İntizam-ı kâmil: Cemi' fünunla hasıl olan, istikrâ-i tâmla sabit olan intizam-ı kâmil (Muh.:168).

İnzâl-i kütüb: 1.Hayat-ı ezeliyyenin şuââtı, celevâtı, münâsebâtı olan (...) inzâl-i kütüb (S: 114); 2.Rubûbiyetin muktezası olan irsâl-i rusül ve inzâl-i kütüb (KL:237).

İrâde: 1.Vicdanın anâsır-ı erbaası ve ruhun dört havassı olan irâde, zihin, his, latîfe-i Rabbaniye (HŞ:108); 2.Aklın borazanı denilmeye şayan olan irâde (Muh.: 90); 3.İdare-i kâinatta hükümferma olan irâde (L:315); 4.Sahib-i Kudretin (...) gayr-ı mütenahi olan ilim ve irâdesi (MN:52).

İrâde-i Rabbaniye: İllet-i hakiki olan kudret ve irâde-i Rabbaniye (L: 124, MN: 158).

İrâde-i ezeliye: Müessir-i hakiki olan (...) irâde-i ezeliyenin emirleri (S: 541).

İrâde-i şâmile: Kâinatta âsârıyla vücudları muhakkak ve bedihi olan (...) irâde-i şâmile (L:315).

İrsâl-i rüsul: 1.Rubûbiyetin muktezası olan irsâl-i rusül (KL: 237); 2.Hayat-ı ezeliyyenin şuââtı, celevâtı, münesebâtı olan irsâl-i rüsul (S: 114)

İrşad: 1.Şeriatin maksûd-u hakikisi olan irşad (Muh.: 158); 2. İlmin şanında olan teşvik ve irşad ve nasihat ve lütuf (Muh.: 53). 3. Hidâyet-i Kur'ân'ın bir nuru olan lütf u irşad (S: 257).

İrtisam: Tabiat denilen (...) âsâr ve esbâbdan, en zâhir olan (...) irtisam keyfiyeti (İ.İ.:90).

İsa (A.S.): Beden-i misali letâfetinde ve cesed-i necmi nuraniyetinde olan cism-i dünyevileri (Hazret-i İdris ve İsa Aleyhimesselâm'ın) (M:6); 2. Hazret-i İsa Aleyhisselâm'ın şahsiyet-i mâneviyesinden ibaret olan hakiki Îsevilik (M:43).

Îsar hasleti: Sahabelerin senâ-i Kur'âniyeye mazhar olan îsar hasleti(...): Hediye ve sadakanın kabulünde başkasını kendine tercih etmek ve hizmet-i diniyenin mukabilinde gelen menfaat-ı maddiyeyi istemeden ve kalben talep etmeden, sırf bir ihsân-ı İlâhi bilerek, nâsdan minnet almayarak ve hizmet-i diniyenin mukabilinde (...) almamak (L:139).

Îsevilik: Hazret-i İsa Aleyhisselâm'ın şahsiyet-i mâneviyesinden ibaret olan hakiki Îsevilik (M:43).

İsim (Hâlik-ı Zişan'ın esmâsından her bir isim): Kâinatın tedbiriyle alâkadar olan her bir isim (MN: 44).

İskender-i Kebir: Zülkarneyn olan İskender-i Kebir (L:100).

İslâm (İttihad-ı İslâm): 1. Kâbe-i saâdetimiz olan ittihad-ı münevver-i İslâm (Mün.: 72); 2. İttihad-ı Muhammedi (Aleyhissalâtü Vesselâm) olan ittihad-ı İslâm (DHÖ: 60).

İslâm âlemi (âlem-i İslâmın teveccühü): 1.Bu vatandaki milletin en büyük kuvveti olan âlem-i İslâmın teveccühü (...) ve muhabbeti (...) ve uhuvveti (M.Müd.: 80, 84).

İslâm âleminin uhuvveti: Bu milletin hakiki bir nokta-i istinadı olan âlem-i İslâmın uhuvveti (M.Müd.: 208).

İslâm dârülfünunu: Hem âlem-i İslâmın, hem şarkın, hem bu milletin en mühim bir işi olan, Van vilayetinde Câmi-ül Ezher gibi bir İslâm dârülfünunu ve büyük üniversitesi olan Medreset-üz Zehra'nın yapılması (EL:522).

İslâmın beş rüknü: İslâmın beş rüknü olan savm, salat, hac, zekat ve kelime-i şehâdet (KL: 334).

İslâmi esaslar: 1. Avâm-ı mümininin istinadgâhları olan İslâmi esaslar (Ş:176, T: 666; STG: 31); 2. Umûmun bâhusus avâm-ı mümininin istinadgâhları olan İslâmi esaslar (KL:36).

İslâmi hakâik (hakâik-ı İslâmiye): Hakiki Nasrâniyetin esasını câmi olan hakâik-ı İslâmiye (M: 504, STİ: 58).

İslâmiyet : 1. Hâkim-i ezel ve ebedin marziyat-ı Rabbâniyesi olan İslâmiyet (S:617); 2. Âb-ı hayat olan İslâmiyet (Muh.:20, Muh.:116); 3. Kur'ân'ın neticesi olan İslâmiyet (İ.İ.:126); 4. Asya'nın hâkim-i evvel ve âhiri olan İslâmiyet (Muh.:42); 5. Cebel-i Uhud azametinde olan İslâmiyet (M:281); 6. Ehl-i imanâ karşı muhabbete vesile olan (...) İslâmiyet (HŞ:52); 7. İki hayatın ruhu hükmünde olan İslâmiyet (Mün.:49); 8. Asıl insaniyet-i kübrâ olan İslâmiyet (Muh.:35); 9. İnsaniyet-i kübrâ olan İslâmiyet (S:369, M:280, İ.İ.:10); 10. Mevcudiyetimizin hâmisi olan İslâmiyet (M:508); 11. Milletimiz olan İslâmiyet (Mün.: 61, DHÖ:40); 12. Milliyet sadefinde olan İslâmiyetin cevher-i nuranisi (Mün.: 28); 13. Sâni-i mevcudât ve sahib-i kâinat ve Rabb-ül âlemin olan Hâkim-i ezel ve ebedin marziyat-ı Rabbâniyesi olan İslâmiyet (S: 617); 14. Sedd-i rasin-i istinadımız olan İslâmiyet (Mün.: 45); 16. Sübhan Dağı kadar ağır ve büyük olan (...) İslâmiyet (Mün.: 76); 15. Uhuvvet-i imaniye sırrıyla üç yüz milyonu bir vücud eden ve nurani olan İslâmiyet (Mün.: 18); 16. Umûmi olan İslâmiyet (S:477); 17. Vesile-i saadet-i dâreyn olan (...) İslâmiyet (M:84); 18. Şecere-i Tûbâ-i İslâmiyet: Hakikat-i kâinat içinde kökü yerleşmiş ve hakâik-ı kâinata kökler salmış olan şecere-i Tûbâ-i İslâmiyet (M:471).

İslâmiyetin meyveleri: Tûbâ-i Cennet'in meyveleri gibi tatlı ve güzel olan (...) İslâmiyetin meyveleri (M: 35).

İslâmiyet hakikati (hakikat-i İslâmiyet): 1. Umum âlemi yutacak, birleştirecek, besleyecek, ziyalandıracak bir istidadda olan hakikat-i İslâmiyet (Mün.: 47); 2. Âlem-i kevnde adâlet-i ezeliyenin tecelli ve timsali olan hakikat-i İslâmiyet (Muh.:38).

İslâmiyet milliyeti: 1. Ebedi ve dâimi olan İslâmiyet milliyeti (M: 471); 2. Hazinelere değer olan İslâmiyet milliyeti (Mün.: 60); 3. Bir âile gibi herkesi başkasının haysiyet ve şerefiyle şereflendiren ve hayat-ı ulviyenin enmûzeci olan İslâmiyet milliyeti (DHÖ:52).

İsm-i Hay: İsm-i âzam veyahud İsm-i Âzamın iki ziyasından bir ziyası veya altı nurundan bir nuru olan ism-i Hay (L:310).

İsm-i mef'ul: İstimrar ve devam şe'ninde olan isimlerden ism-i mef'ul (İ.İ.: 27).

İsraf: Medar-ı şekavet ve hasâret ve elem olan israf (Ş: 171); Adem-i israf [kâinatta israf olmaması]: Fenn-i menâfi-ül âzânın şehâdetiyle sabit olan adem-i israf (Muh.:168).

İsrafat: Hêdim-i [yıkıcı] medeniyet olan (...) israfat (DHÖ: 63).

İstanbul: 1.Merkez-i hükümet olan İstanbul (M.Müd.: 30); 2.O zaman payitaht olan İstanbul (M.Müd.: 32); 3.Merkez-i Hilâfet olan İstanbul (M: 478).

İstibdad-ı mutlak: Küfr-ü mutlakın (...) üstü olan istibdad-ı mutlak (Ş:282, Ş:320, M.Müd.: 80).

İstibdat: 1. Bu asrın bir düsturu olan (...) eşedd-i istibdat (M.Müd.:196); 2. İsm-i meşrûtiyet altında olan muannid istibdad (DHÖ: 42).

İstidadat (insandaki istidatlar): 1. Sermâye-i saadet olan istidadat (Muh.: 166); 2. Beşerin cevherinde mündemiç olan istidadat-ı gayr-ı mahdûde (Muh.: 42); 3. Gayr-ı mahsur olan [beşerin] istidadatı (M: 138); 4. Gayr-ı mütenahi olan beşerin istidadı (M: 137); 5. Maden-i insaniyetteki elmas ve kömür hükmünde olan istidatlar (M: 43); 6. Tohumcuklar hükmünde olan istidatlar (S: 691); 7. Şükûf-misal olan istidadat (M: 151).

İstidad-ı fıtri: Cür'et-i teşebbüs ile mücehhez olan istidad-ı fıtri (Muh.: 43).

İstihsan-ı akli: Delil-i Sâni olan nizam-ı âlemin esası olan hikmetullahın şahidi olan istihsan-ı akli (Muh.: 82).

İstikamet yolu: Tam menfaatli ve kolay ve selâmetli olan iman ve istikamet yolu (Ş: 191).

İstikamet: Siyasetin gayrı olan hüsn-ü ahlâk ve istikamet ve saire gibi makasıd-ı meşrûa (HŞ:95).

İstikbal: İki sultan hükmünde olan mazi ve istikbal (Muh.:9).

İstikbal-i kıble: Namazda şart olan istikbal-i kıble (Muh.:57).

İsyanlar: İnsanların terakkiyâtına engel olan isyanlar (İ.İ.:45).

İşâ namazı: Bir nevi miraca çıkmak demek olan işâ namazı (S: 49).

İşârât-ı Kur'âniye Risâlesi: Birinci Şuâ olan İşârât-ı Kur'âniye Risâlesi (Ş: 598, KL: 216, 334, STG: 65, 106).

İşârât-ı Seb'a [Risalesi]: Hem mahrem, hem hakikatli olan İşârât-ı Seb'a (M.Müd.:354).

İşârât-ül İ'câz Tefsiri: 1. Risâle-i Nur'un fatihası ve birinci mertebesi olan İşârât-ül İ'câz tefsiri (KL: 208); 2. Risâle-in Nur'un fatihası olan İşârât-ül İ'câz tefsiri (Ş: 567, 598, STG:79); 3. Harb-i umûmi zulümatında te'lif edilen Resâil-in Nur'un fatihası olan İşârât-ül İ'câz tefsiri (Ş: 595, STG: 103); 4. Harb-i umûminin başlangıcı zamanında Resâil-in Nur'un başlangıcı olan İşârât-ül İ'câz tefsiri (Ş: 577, STG: 88); 5. Nurun fatihası olan İşârât-ül-İ'câz Tefsiri (STG:106).

İşrâkıyun: 1.Hükemânın münevver kısmı olan hükemâ-yı işrâkıyun (S: 462); 2.Hükemânın yüksek kısmı olan İşrâkıyun (S: 575).

İştirâk-i a'mâl-i uhreviye kanunu: Düstur-u esasiye olan iştirâk-i a'mâl-i uhreviye kanunu (KL: 94, STG:160).

İştiyak: (Arzu)nun muzaafı olan iştiyak (MN:231).

İtaat-ı askeriye: 1. Bir ukde-i hayatımız olan itaat-ı askeriye (DHÖ: 25); 2. Mukaddes olan itaat-ı askeriye (DHÖ: 38).

İtibar: Alâmet-i kıymet olan itibar ve ihtimam (Muh.:109).

İtibari (kavânin): Hilkat-i kâinatta câri olan kavânin-i itibariye (MN:227, Muh.:126).

İtidal: Zeminin hasiyeti olan itidal ve tadil-i mizac (Muh.: 42).

İtidal-i dem: Fevkalâde ehemmiyetli olan sükûn ve temkin ve itidal-i dem ve sabır ve tahammül (M.Müd.: 175).

İtikad-ı örfi: Deveran ile tabir olunan vücudda ve ademde iki şeyin mukarenetiyle biri ötekisine illet ve mehaz ve menşe zannolunması olan itikad-ı örfi (Muh.:89).

İttifak: 1.Gayet mühim bir vesile-i makasıd olan ittifak (L:144); 2.Ulvi bir memba-ı kuvvet olan ittifak (L:143).

İttihad: 1. Umum müminlerin mabeyninde bilkuvve veya bilfiil sabit olan ittihad (HŞ:94); 2. Kâbe-i saâdetimiz olan ittihad-ı münevver-i İslâm (Mün.: 72); 3. Şark ve garbın kab-ı kavseyni olan kâbe-i saadetinin (...) timsâli (Mün.: 73).

İttihad-ı İslâm: İttihad-ı Muhammedi (Aleyhissalâtü Vesselâm) olan ittihad-ı İslâm (DHÖ: 60).

İttihad-ı münevver-i İslâm: Kâbe-i saâdetimiz olan ittihad-ı münevver-i İslâm (Mün.: 72).

İttihad-ı kulûb: Maden-i saadet ve hürriyet olan (...) ittihad-ı kulûb ve muhabbet-i milli (DHÖ: 68).

İttihad-ı millet: 1. Bir maden-i hayat-ı içtimâiyemiz olan ittihad-ı millet (DHÖ: 41); 2. Şanlı olan ittihad-ı millet (DHÖ: 79).

İttihad-ı milli: Şanlı olan ittihad-ı milli (DHÖ: 70).

İttihad-ı Muhammedi: 1. İttihad-ı İslâm hakikatinde olan İttihad-ı Muhammedi (DHÖ:59); 2. İttihad-ı İslâm olan İttihad-ı Muhammedi (Aleyhissalâtü Vesselâm) (HŞ:94).

İyilikler: Muhabbetin esbâbı olan iyilikler (M:281).

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Z HARFİ

Z HARFİ

Zaaf: 1. Mahiyet-i insaniyede münderic olan (...) zaaf (L:11); 2. En makbul bir şefaatçı olan (.

Y HARFİ

Y HARFİ

Yabanî arılar: Mızraklı sinekle eşkiyaları hükmünde olan yabani arıları (28.L:2). Yağmur

V HARFİ

V HARFİ

Vâcib-ül Vücud: 1.Biküll-i ihsan olan Vâcib-ül Vücud (L:421); 2.Bütün mevcudât, esmâsın

U-Ü HARFLERİ

U-Ü HARFLERİ

Ubâde İbn-i Sâmit: Enes İbn-i Mâlik'in halası olan Ümm-ü Haram (...) zevci olan Ubâde İbn

T HARFİ

T HARFİ

Taarrüf-ü Rabbani: İsm-i Vedûd'un cilvesi olan tahabbüb-ü İlâhi ve taarrüf-ü Rabbani (L:2

Ş HARFİ

Ş HARFİ

Şahablar: Elektrik lambaları olan şimşekler, şahablar (S:276). Şâh-ı Geylâni: 1.Hazret-i H

S HARFİ

S HARFİ

Sa’y: Beşere lâzım olan sa'y (EL:443). Saadet-i ebediye: 1.Bütün ni'metlerin, rahatların,

R HARFİ

R HARFİ

Rab: 1.Zât-ı Zülcelâl ve'l-ikram olan Rab (Ş: 65); 2.Ezel ve ebed sultanı olan Rabb-ül Âlem

O-Ö-P HARFLERİ

O-Ö-P HARFLERİ

On beş sene: Sinn-i teklif olan on beş sene (S:300). On Beşinci Lem'a: 1.Risâle-i Nur Külliy

N HARFİ

N HARFİ

Nakış: Kaside-i medhiyye hükmünde olan sanatlı bir mahlûkun nakşı (S: 592). Nakkaş (Cenab

M HARFİ

M HARFİ

Mâ: Menâbi-i hayat olan mâ ve türab ve hava (Muh.:73). Maarif-i cedide: Bir memba-ı hayat-ı

Al-i İmran,139

"Gevşemeyin, üzülmeyin, eğer hakikaten inanıyorsanız, muhakkak üstün olan sizsinizdir."

GÜNÜN HADİSİ

Allah ister ki,biriniz bir iş yaptığı zaman onu en güzel ve en sağlam bir şekilde yapsın.

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI