Cevaplar.Org

G HARFİ

Gabavet: Kuvve-i akliyenin fesad ve zulmeti hükmündeki ifrat ve tefriti olan gabavet ve cerbeze (L: 54). Gâfiller:


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2015-07-30 14:54:55

Gabavet: Kuvve-i akliyenin fesad ve zulmeti hükmündeki ifrat ve tefriti olan gabavet ve cerbeze (L: 54).

Gâfiller: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'a iman eden ve ümmetinden olan (sünnetine ehemmiyet vermeyen veyahut tağyir etmek isteyen) gâfiller (L: 54).

Ganiyy-i ale'l-ıtlak Cemil-i mutlak ve Rahim-i mutlak ve Hayr-ı mutlak olan Zât-ı Ganiyy-i Ale'l-ıtlak (Ş: 30).

Gavurlar: Beşerin fenası olan gavurlar (M: 513).

Gayb: Şu âlem-i şehâdet perdesi arkasında olan âlem-i gayb (S: 382); İhbar-ı gayb: Kur'ân'ın envâ-ı i'câzından olan ihbar-ı gayb nevi (L: 31).

Gayr-ı mütenahî: Nihayetsiz olan bir şey (LN: 17).

Gayr-i müslimlerin hürriyeti: hürriyetimizin bir şûbesi olan gayr-ı müslimlerin hürriyeti (Mün.: 25).

Gazab (Kuvve-i gazabiye): Gayr-ı mahdud olan (beşerin) kuvve-i gazabiyesi (M: 137).

Gazab-ı İlâhi: Zulmün âkıbeti olan gazab-ı İlâhi (İ.İ.: 27).

Gazete: 1. Bu zamanda siyasetin lisanı olan gazete (M.Müd.: 454); 2. Siyaset lisanı olan (...) gazete (T: 224; M.Müd.: 47); 3. Siyaset lisanı olan gazeteler (M.Müd.: 8, T: 201); 4. Efkâr-ı umûmiyenin yalancı tercümanı olan gazeteler (DHÖ: 26).

Gazeteciler: Ecnebilerin nâşir-i efkârı olan gazeteciler (T: 137, M.Müd.: 309);

Gazi: Bu âlemde evliyaullah hükmünde olan gazi ve şühedalar (MN: 87, T: 131).

Gece: 1.Şu âlem-i dünyanın sâniyesi hükmünde olan gece ve gündüz (S: 43); 2.Sahâif-i kitabet-i hikmet olan gece gündüz (M: 18).

Geçmiş zaman: Nazar-ı gaflet ve dalâlette, vahşetli ve dehşetli bir ademistan ve elim ve mahvolmuş bir mezaristan olan bütün geçmiş zaman (S: 475).

Gemi: 1.Nuh Aleyhisselâm'ın mucizesi olan (...) gemi (HŞ: 33); 2.Hayat-ı içtimaiye-i insana en büyük bir vâsıta olan gemi (S: 439).

Gençlik Rehberi: Risâle-i Nur'un ehemmiyetli bir parçası olan ve binler gençleri vatan, millet ve asayişin menfaatine terbiye eden Gençlik Rehberi (EL: 536).

Gençlik: 1.Medâr-ı ezvak olan gençlik (L: 218); 2.Hevesat-ı nefsaniyenin heyecanlı zamanı ve hararet-i gariziyenin galeyanlı hengâmı ve ihtirâsât-ı dünyeviyenin feveranlı vakti olan gençlik ve şebabiyet (M:300).

Gençliğin gayr-ı meşru zevkleri: Zehirli bir bal hükmünde olan gayr-ı meşru dairedeki gençliğin sefahatkârâne zevkleri (KL: 172, S: 152).

Gençler: İnsanların hayat-ı içtimaiyesinin en kuvvetli medarı olan gençler, delikanlılar (S: 102, Ş: 180).

Gıda-yı ruhani: Kâinat kaplarında ülfet kapağı altında olan gıda-yı ruhani (Muh.: 50).

Gökler: Yıldızların denizleri olan gökler (S: 604).

Gömlekler: Dağın cesedine giydirilen ve çiçek ve meyvelerin murassaatıyla münakkaş ve müzeyyen olan gömlekler (S: 259).

Görüşmek: Mânevi bir hediye olan ziyaret etmek, görüşmek (EL: 544).

Gösteriş: Gayet ağır ve soğuk olan gösteriş ve tekellüfler (EL: 185).

Göz: 1. Âlem-i mubsıratın anahtarı hükmünde olan göz (S: 605); 2. Emânetullah olan göz (28.L: 2).

Gözbebeği: Ruhun penceresi ve onun âyinesi olan gözbebeği (S: 204).

Gözün gördüğü: İnce bir mânâ olan gözün gördüğü (Ş: 10).

Gubar: İhlâl-i ifham olan gubar (Muh.: 9).

Gurur: Ene ve enâniyetin eşkal-i habisesi olan hodgâmlık, hodbinlik, hodendişlik, gurur ve inad (STİ:19).

Günah: Mukteza-yı fıtrat olan malûm günah (Cennetten ihraç günahı) (M: 43).

Gündüz: 1.Şu âlem-i dünyanın sâniyesi hükmünde olan gece ve gündüz (S:43); 2.Sahâif-i kitabet-i hikmet olan gece gündüzü (M:18).

Güneş: 1.Şu seyyareler, kumandanları olan güneş (M:15); 2.(Seyyarelerin) Sultanları olan güneş (M:15); 2.Dolap ve çıkrık hükmünde olan güneş (S:715); 3.Dünyanın lambası olan güneş (M:247); 4.Işık verici, ısındırıcı müteharrik bir lamba olan güneş (S:412); 5.Küre-i arzdan bir milyon defadan ziyade büyük ve bir milyon seneden ziyade yaşayan ve bir misafirhâne-i Rahmâniyede bir lamba ve soba olan güneş (S:164; Ş:203); 6.Semavatın gözü olan güneş (L:99); 7.Sekiz ism-i âzâmın bir sahife-i nuranisi olan güneş (M:31); 8.Sema denizinin yüzünde ziyadar bir kabarcık ve Kadir-i Mutlak'ın Nur isminin cilvesine kesif bir âyinecik olan şu güneş (S:173); 9.Sâni-i Zülcelâl'in esmâ-i hüsnâsından Nur isminin bir kesif âyinesi hükmünde olan güneş (S:173); 10.Nur isminin maddi ve cüz'i ve câmid bir âyinesi hükmünde olan güneş (S:648); 11.Şu kâinatın lambası olan güneş (S:714); 12.Yeryüzünü ışığıyla yaldızlayan ve bütün çiçeklerin yüzünü güldüren dünya güzeli ve gök nazdârı olan nâzenin güneş (S:140); 13. Yeryüzünü ışığıyla yaldızlayan ve zeminin vechini ve bütün çiçeklerin yüzlerini güldüren dünya güzeli, gök nazdarı olan nâzenin güneş (S:596).

Güneşler: Koca semavat denizi(...) kelimâtı hükmünde olan güneşler, yıldızlar ve aylar (S:542).

Güneşin timsali: Nuraniyet itibariyle bir derece kayıdsız olan güneşin timsali (M: 265).

Güvercinlerle oynamak: Mânâsız bir eğlence hükmünde olan (...) güvercinlerle oynamak, mektub postacılığı yapmak (S: 271).

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Z HARFİ

Z HARFİ

Zaaf: 1. Mahiyet-i insaniyede münderic olan (...) zaaf (L:11); 2. En makbul bir şefaatçı olan (.

Y HARFİ

Y HARFİ

Yabanî arılar: Mızraklı sinekle eşkiyaları hükmünde olan yabani arıları (28.L:2). Yağmur

V HARFİ

V HARFİ

Vâcib-ül Vücud: 1.Biküll-i ihsan olan Vâcib-ül Vücud (L:421); 2.Bütün mevcudât, esmâsın

U-Ü HARFLERİ

U-Ü HARFLERİ

Ubâde İbn-i Sâmit: Enes İbn-i Mâlik'in halası olan Ümm-ü Haram (...) zevci olan Ubâde İbn

T HARFİ

T HARFİ

Taarrüf-ü Rabbani: İsm-i Vedûd'un cilvesi olan tahabbüb-ü İlâhi ve taarrüf-ü Rabbani (L:2

Ş HARFİ

Ş HARFİ

Şahablar: Elektrik lambaları olan şimşekler, şahablar (S:276). Şâh-ı Geylâni: 1.Hazret-i H

S HARFİ

S HARFİ

Sa’y: Beşere lâzım olan sa'y (EL:443). Saadet-i ebediye: 1.Bütün ni'metlerin, rahatların,

R HARFİ

R HARFİ

Rab: 1.Zât-ı Zülcelâl ve'l-ikram olan Rab (Ş: 65); 2.Ezel ve ebed sultanı olan Rabb-ül Âlem

O-Ö-P HARFLERİ

O-Ö-P HARFLERİ

On beş sene: Sinn-i teklif olan on beş sene (S:300). On Beşinci Lem'a: 1.Risâle-i Nur Külliy

N HARFİ

N HARFİ

Nakış: Kaside-i medhiyye hükmünde olan sanatlı bir mahlûkun nakşı (S: 592). Nakkaş (Cenab

M HARFİ

M HARFİ

Mâ: Menâbi-i hayat olan mâ ve türab ve hava (Muh.:73). Maarif-i cedide: Bir memba-ı hayat-ı

Size yasak edilen büyük günahlardan kaçınırsanız, kusurlarınızı örteriz ve sizi ağırlancağınız şerefli bir yere yerleştiririz.

Nisâ, 31

GÜNÜN HADİSİ

İki kelime vardır ki, Rahman'a sevimli, dilde hafif ve mizanda ağır gelir. Bunlar; "Sûbhanellahi ve bihamdihi, Sûbhanellahil-azim=Yüce Allah'ı hamd ile tesbih ederim, Yüce Allah'ı tenzih ederim." kelimeleridir.

Buhari Tecrid-i Sarih, 2189

TARİHTE BU HAFTA

*I.Dünya Savaşı Sona Erdi(11 Kasım 1918) *Bolu-Düzce-Kaynaşlı Depremi(12 Kasım 1999) *Mehmed Zahid Kotku Hz.lerinin Vefatı(13 Kasım 1980) *K.K.T.C Kuruldu(15 Kasım 1983) *Muhyiddin-i Arabi Hz.lerinin Vefatı(16 Kasım 1240)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI