Cevaplar.Org

G HARFİ

Gabavet: Kuvve-i akliyenin fesad ve zulmeti hükmündeki ifrat ve tefriti olan gabavet ve cerbeze (L: 54). Gâfiller:


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2015-07-30 14:54:55

Gabavet: Kuvve-i akliyenin fesad ve zulmeti hükmündeki ifrat ve tefriti olan gabavet ve cerbeze (L: 54).

Gâfiller: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'a iman eden ve ümmetinden olan (sünnetine ehemmiyet vermeyen veyahut tağyir etmek isteyen) gâfiller (L: 54).

Ganiyy-i ale'l-ıtlak Cemil-i mutlak ve Rahim-i mutlak ve Hayr-ı mutlak olan Zât-ı Ganiyy-i Ale'l-ıtlak (Ş: 30).

Gavurlar: Beşerin fenası olan gavurlar (M: 513).

Gayb: Şu âlem-i şehâdet perdesi arkasında olan âlem-i gayb (S: 382); İhbar-ı gayb: Kur'ân'ın envâ-ı i'câzından olan ihbar-ı gayb nevi (L: 31).

Gayr-ı mütenahî: Nihayetsiz olan bir şey (LN: 17).

Gayr-i müslimlerin hürriyeti: hürriyetimizin bir şûbesi olan gayr-ı müslimlerin hürriyeti (Mün.: 25).

Gazab (Kuvve-i gazabiye): Gayr-ı mahdud olan (beşerin) kuvve-i gazabiyesi (M: 137).

Gazab-ı İlâhi: Zulmün âkıbeti olan gazab-ı İlâhi (İ.İ.: 27).

Gazete: 1. Bu zamanda siyasetin lisanı olan gazete (M.Müd.: 454); 2. Siyaset lisanı olan (...) gazete (T: 224; M.Müd.: 47); 3. Siyaset lisanı olan gazeteler (M.Müd.: 8, T: 201); 4. Efkâr-ı umûmiyenin yalancı tercümanı olan gazeteler (DHÖ: 26).

Gazeteciler: Ecnebilerin nâşir-i efkârı olan gazeteciler (T: 137, M.Müd.: 309);

Gazi: Bu âlemde evliyaullah hükmünde olan gazi ve şühedalar (MN: 87, T: 131).

Gece: 1.Şu âlem-i dünyanın sâniyesi hükmünde olan gece ve gündüz (S: 43); 2.Sahâif-i kitabet-i hikmet olan gece gündüz (M: 18).

Geçmiş zaman: Nazar-ı gaflet ve dalâlette, vahşetli ve dehşetli bir ademistan ve elim ve mahvolmuş bir mezaristan olan bütün geçmiş zaman (S: 475).

Gemi: 1.Nuh Aleyhisselâm'ın mucizesi olan (...) gemi (HŞ: 33); 2.Hayat-ı içtimaiye-i insana en büyük bir vâsıta olan gemi (S: 439).

Gençlik Rehberi: Risâle-i Nur'un ehemmiyetli bir parçası olan ve binler gençleri vatan, millet ve asayişin menfaatine terbiye eden Gençlik Rehberi (EL: 536).

Gençlik: 1.Medâr-ı ezvak olan gençlik (L: 218); 2.Hevesat-ı nefsaniyenin heyecanlı zamanı ve hararet-i gariziyenin galeyanlı hengâmı ve ihtirâsât-ı dünyeviyenin feveranlı vakti olan gençlik ve şebabiyet (M:300).

Gençliğin gayr-ı meşru zevkleri: Zehirli bir bal hükmünde olan gayr-ı meşru dairedeki gençliğin sefahatkârâne zevkleri (KL: 172, S: 152).

Gençler: İnsanların hayat-ı içtimaiyesinin en kuvvetli medarı olan gençler, delikanlılar (S: 102, Ş: 180).

Gıda-yı ruhani: Kâinat kaplarında ülfet kapağı altında olan gıda-yı ruhani (Muh.: 50).

Gökler: Yıldızların denizleri olan gökler (S: 604).

Gömlekler: Dağın cesedine giydirilen ve çiçek ve meyvelerin murassaatıyla münakkaş ve müzeyyen olan gömlekler (S: 259).

Görüşmek: Mânevi bir hediye olan ziyaret etmek, görüşmek (EL: 544).

Gösteriş: Gayet ağır ve soğuk olan gösteriş ve tekellüfler (EL: 185).

Göz: 1. Âlem-i mubsıratın anahtarı hükmünde olan göz (S: 605); 2. Emânetullah olan göz (28.L: 2).

Gözbebeği: Ruhun penceresi ve onun âyinesi olan gözbebeği (S: 204).

Gözün gördüğü: İnce bir mânâ olan gözün gördüğü (Ş: 10).

Gubar: İhlâl-i ifham olan gubar (Muh.: 9).

Gurur: Ene ve enâniyetin eşkal-i habisesi olan hodgâmlık, hodbinlik, hodendişlik, gurur ve inad (STİ:19).

Günah: Mukteza-yı fıtrat olan malûm günah (Cennetten ihraç günahı) (M: 43).

Gündüz: 1.Şu âlem-i dünyanın sâniyesi hükmünde olan gece ve gündüz (S:43); 2.Sahâif-i kitabet-i hikmet olan gece gündüzü (M:18).

Güneş: 1.Şu seyyareler, kumandanları olan güneş (M:15); 2.(Seyyarelerin) Sultanları olan güneş (M:15); 2.Dolap ve çıkrık hükmünde olan güneş (S:715); 3.Dünyanın lambası olan güneş (M:247); 4.Işık verici, ısındırıcı müteharrik bir lamba olan güneş (S:412); 5.Küre-i arzdan bir milyon defadan ziyade büyük ve bir milyon seneden ziyade yaşayan ve bir misafirhâne-i Rahmâniyede bir lamba ve soba olan güneş (S:164; Ş:203); 6.Semavatın gözü olan güneş (L:99); 7.Sekiz ism-i âzâmın bir sahife-i nuranisi olan güneş (M:31); 8.Sema denizinin yüzünde ziyadar bir kabarcık ve Kadir-i Mutlak'ın Nur isminin cilvesine kesif bir âyinecik olan şu güneş (S:173); 9.Sâni-i Zülcelâl'in esmâ-i hüsnâsından Nur isminin bir kesif âyinesi hükmünde olan güneş (S:173); 10.Nur isminin maddi ve cüz'i ve câmid bir âyinesi hükmünde olan güneş (S:648); 11.Şu kâinatın lambası olan güneş (S:714); 12.Yeryüzünü ışığıyla yaldızlayan ve bütün çiçeklerin yüzünü güldüren dünya güzeli ve gök nazdârı olan nâzenin güneş (S:140); 13. Yeryüzünü ışığıyla yaldızlayan ve zeminin vechini ve bütün çiçeklerin yüzlerini güldüren dünya güzeli, gök nazdarı olan nâzenin güneş (S:596).

Güneşler: Koca semavat denizi(...) kelimâtı hükmünde olan güneşler, yıldızlar ve aylar (S:542).

Güneşin timsali: Nuraniyet itibariyle bir derece kayıdsız olan güneşin timsali (M: 265).

Güvercinlerle oynamak: Mânâsız bir eğlence hükmünde olan (...) güvercinlerle oynamak, mektub postacılığı yapmak (S: 271).

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Z HARFİ

Z HARFİ

Zaaf: 1. Mahiyet-i insaniyede münderic olan (...) zaaf (L:11); 2. En makbul bir şefaatçı olan (.

Y HARFİ

Y HARFİ

Yabanî arılar: Mızraklı sinekle eşkiyaları hükmünde olan yabani arıları (28.L:2). Yağmur

V HARFİ

V HARFİ

Vâcib-ül Vücud: 1.Biküll-i ihsan olan Vâcib-ül Vücud (L:421); 2.Bütün mevcudât, esmâsın

U-Ü HARFLERİ

U-Ü HARFLERİ

Ubâde İbn-i Sâmit: Enes İbn-i Mâlik'in halası olan Ümm-ü Haram (...) zevci olan Ubâde İbn

T HARFİ

T HARFİ

Taarrüf-ü Rabbani: İsm-i Vedûd'un cilvesi olan tahabbüb-ü İlâhi ve taarrüf-ü Rabbani (L:2

Ş HARFİ

Ş HARFİ

Şahablar: Elektrik lambaları olan şimşekler, şahablar (S:276). Şâh-ı Geylâni: 1.Hazret-i H

S HARFİ

S HARFİ

Sa’y: Beşere lâzım olan sa'y (EL:443). Saadet-i ebediye: 1.Bütün ni'metlerin, rahatların,

R HARFİ

R HARFİ

Rab: 1.Zât-ı Zülcelâl ve'l-ikram olan Rab (Ş: 65); 2.Ezel ve ebed sultanı olan Rabb-ül Âlem

O-Ö-P HARFLERİ

O-Ö-P HARFLERİ

On beş sene: Sinn-i teklif olan on beş sene (S:300). On Beşinci Lem'a: 1.Risâle-i Nur Külliy

N HARFİ

N HARFİ

Nakış: Kaside-i medhiyye hükmünde olan sanatlı bir mahlûkun nakşı (S: 592). Nakkaş (Cenab

M HARFİ

M HARFİ

Mâ: Menâbi-i hayat olan mâ ve türab ve hava (Muh.:73). Maarif-i cedide: Bir memba-ı hayat-ı

O halde sabret. Sonunda kazanacak olanlar, elbette Allah'tan korkup sakınanlardır.

Hûd, 49

GÜNÜN HADİSİ

Ebû Malik'in babası şöyle dedi: Ben Rasûlullah'(S.A.V.)den işittim, şöyle buyuruyordu: "Her kim Allah'dan başka hak ilah yok eder, ve Allah'dan gayri ibadet olunan şeyleri tanımazsa onun malı ve kanı haram (dokunulmaz) olur. Hisabı da Allah'a aiddir."

(Müslim, Kitabu'l-İyman,37)

TARİHTE BU HAFTA

*Akşemseddin Hz.lerinin Vefatı(15 Ocak 1459) *İstanbul Erkek Lisesi'nin Açılışı(15 Ocak 1884) *Körfez Savaşı'nın Başlaması(17 Ocak 1991) *Galiçya Zaferi(19 Ocak 1917)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI