Cevaplar.Org

F HARFİ

Faaliyet: Kuvveden fiile geçmek olan faaliyet (HŞ:138). Fahr-i Âlem (A.S.M.): 1.Beni-âdemin medar-ı şerefi ve bu âlemin medar-ı iftiharı (Ş:130); 2.Bütün sadatın ceddi olan Fahr-i Âlem Aleyhissalatü Vesselam (STG:63). Fahr-i Kâinat: Şeref-i nev-i insan ve ferid-i kevn ü zaman olan Fahr-i Kâinat (A.S.M.) (S: 74, MN: 38).


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2015-07-22 02:37:38

 

Faaliyet: Kuvveden fiile geçmek olan faaliyet (HŞ:138).

Fahr-i Âlem (A.S.M.): 1.Beni-âdemin medar-ı şerefi ve bu âlemin medar-ı iftiharı (Ş:130); 2.Bütün sadatın ceddi olan Fahr-i Âlem Aleyhissalatü Vesselam (STG:63).

Fahr-i Kâinat: Şeref-i nev-i insan ve ferid-i kevn ü zaman olan Fahr-i Kâinat (A.S.M.) (S: 74, MN: 38).

Faideler: Âsâr-ı rahmet olan faideler (...) ve semereler (S:713).

Fakr: 1.Mânâ-yı ubudiyetin esası olan kusurunu bilmek, fakr ve aczini anlamak (M:329, M.Müd.:348); 2.Ubudiyetin esası olan, acz ve fakr ve kusur ve naksını bilmek ve niyaz ile dergâh-ı ulûhiyete karşı secde etmek (MN:156); 3.İnsaniyetin esâsında münderiç olan acz ve zaaf, fakr ve ihtiyaç, naks ve kusur (S:573); 4.Mahiyet-i insaniyede münderic olan (...) fakr (L:11); 5.Ubudiyetin esası olan acz ve fakr ve kusur ve naksını bilmek (L:123, 372); 6.Îlâ-yı Kelimetullah'ın en müdhiş düşmanı olan cehil ve fakr ve ihtilâf-ı efkâr (DHÖ:57).

Farabî: Silsile-i felsefenin en mükemmel ferdleri ve o silsilenin dâhîleri olan Eflatun ve Aristo, İbn-i Sina ve Farabî gibi adamlar. (S: 572).

Fâran Dağları: Hicaz Dağları'ndan ibaret olan Fâran Dağları (M:178).

Farz namaz: 1.Borç ve zimmet olan farz namaz (S:49); 2.Asıl vazife-i fıtrat ve esâs-ı ubudiyet ve kati borç olan farz namaz (S:45).

Farzlar: Muhkemat-ı şeriat olan farzlar (M: 485).

Fâtır: 1.Hakim ve Kadir ve Rahim olan Fâtır (S:65); 2.Fâtır-ı Hakim: Mahbûb-u hakiki olan Fâtır-ı Hakim (MN:195).

Fazilet: 1.Güzel ahlâkın esasları olan ihlas, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedâkârlık, rıza-yı İlâhi, sevab-ı uhrevi (Ş:221); 2.Vicdana hâkim olan kavânin-i şeriat ve fazilet (M:141); 3.Fazl: Mahbûblarda, sebeb-i muhabbet (...) olan (...) fazl (M:241); 4.Gayra bakan ve gayra nisbeten hasıl olan meziyetler, faziletler, tefevvuklar; hakiki değiller, nisbidirler, zayıftirler (S:657).

Fedâkârlık: Güzel ahlâkın esasları olan ihlas, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedâkârlık, rıza-yı İlâhi, sevab-ı uhrevi (Ş:221).

Felâketler: İsyanımızdan mütevellid olan başımıza gelecek felâketler (Ş:324).

Felsefe: 1.Cin ve insin hattâ şeytanların netice-i efkârları ve muhassala-i mesaileri olan medeniyet ve hikmet-i felsefe ve edebiyât-ı ecnebiye (S:432).

Felsefe-i Avrupa: Medeniyetin ruhu olan felsefe-i Avrupa ve hikmet-i beşeriye (S:431).

Fen: Kavaid-i külliye-i muntazamadan ibaret olan bir fen (Muh.:121).

Fena: 1.Daimi tahribatçı olan zeval ve fena (L:243, 401); 2.Daimi ve tahribatçı olan zeval ve fena (Ş:70).

Fenalıklar: Hakikat nazarında sebeb-i adâvet ve şerr olan fenalıklar (M: 281).

Fena-yı mutlak: Esfel-i safilin olan fena-yı mutlak (S:73, MN: 38).

Feraizi elde etmek: Tılsım-ı Kur'âni olan iman ve feraizi elde etmek (KL:172).

Feraizin terki: Dine ve dünyaya zarar olan ihmal ve feraizin terki (MN:92, T:133).

Ferd ismi: Bir ism-i âzâm veya ism-i âzâmın altı nurundan bir nuru (L:299).

Fetih Risâlesi: Fütuhat-ı İslâmiyenin pehlivanı olan Hazret-i İmam-ı Ali'nin (R.A.) nazar-ı dikkatini celbeden Fetih ve Nasr Risâlesi (STG:123).

Fetret (Zaman-ı fetret): Tarihçe Hilâfet-i Abbasiye'nin inkıraziyle Hilâfet-i Osmâniye'nin takarrürüne kadar olan zaman-ı fetret (STG:133).

Fettâhiyet: Açmak ve yaratmak olan fettâhiyet (Ş:165).

Fezâ: Cevv-i sema denilen ve mahşer-i acaib olan fezâ (Ş:103).

Fıkra-i rânâ: Der tarik-ı Nakşibendi lâzım âmed çâr terk: terk-i dünya, terk-i ukbâ, terk-i hesti, terk-i terk olan fıkra-i rânâ (M: 19).

Fırkalar: Sebeb-i iftirak olan fırkalar(...), partiler (DHÖ:21).

Fısk: Haktan udul, ayrılmak, hadden tecavüz, hayat-ı ebediyeden çıkıp terketmek (İ.İ.:165).

Fıtrat (Selâmet-i fıtrat): Bedeviyetin lâzımı olan selâmet-i fıtrat (Muh.:23).

Fiil: Eserin menşe ve mebdei olan fiil (S:319);

Fiil-i tanzif: İsm-i Kuddüs'ün bir mazharı ve bir cilvesi olan fiil-i tanzif ve tathir (L:288).

Fiil-i tanzim: İsm-i Hakem ve İsm-i Hakim'in bir cilvesi olan fiil-i tanzim ve nizam (L:288).

Fikr-i infiradi: Ebnâ-yı cinsinin hukukunu muhafazaya ve hakkını onlar içinde aramağa mükellef olan insanın âmâlini dağıtan fikr-i infiradi (Mü: 96).

Fikr-i küfri: 1.Âlem-i küfrün en kesâfetlisi olan şimalde, tabiiyyûnun fikr-i küfrisi (S:359); 2.Deccal'ın inkâr-ı ulûhiyet olan fikr-i küfrisi (Ş:463).

Filistin: Enbiya-i beni İsrailiyenin mezaristanı olan Filistin (Ş:386).

Firak: 1.Kalbe en elim ve en müdhiş halet olan mütemâdi zeval ve firak belası (STG: 246, M: 438); 2.Ademle hâsıl olan ebedi firaklar (S: 151, KL:171).

Firavun: 1.Mütecebbir zalimlerin rüesâları olan Firavunlar (S:405); 2.Gark olan Firavun (S:418).

Fitnekâr hükümetler: Pis menfaati için İslâmlarda ve Asyada dinsizliğin intişârına tarafdar olan fitnekâr ve cebbar hükümetler (KL:75).

Fonoğraf işlettirmek: Mânâsız bir eğlence hükmünde olan fonoğraf işlettirmek; güvercinlerle oynamak, mektub postacılığı yapmak; papağanları konuşturma (S:271).

Fransız İhtilâli: İnsaniyetin müteselsil hâdisatına sebeb olan Fransız İhtilâl-i Kebiri (M: 467).

Fukara aczi: Şefkate, acımaya ve yardıma sebeb olan fukara aczi, avâmın fakrı (STİ: 78).

Furkan-ı Ahkem: Her birisi birer güneş olan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ile Furkan-ı Ahkem (S:322).

Furkan-ı Hakim: Risâle-in-Nur'un şecere-i mübâreki Furkan-ı Hakim (Ş:561, STG:74).

Fusûl-i erbaa: Elvâh-ı nukuş-u kudret olan fusûl-i erbaa (M: 18).

Fücur: Fesadı ve ifrat ve tefriti olan humud ve fücur (L:54).

Fünûn: 1.Hak ve hakikat olan ulûm ve fünûn (S:275); 2.Şeriat-ı hilkatin farz-ül kifayesi hükmünde olan fünun ve sanayi (Muh.:30); 3.Tecârüb-ü kesire ile ve netâic-i efkârın telâhukuyla teşekkül eden ve merdiven-i terakkinin basamakları hükmünde olan fünun (Muh.: 160).

Fünun-u ekvan: Nev-i beşerin havas ve cevasisi hükmünde olan fünun-u ekvan (MN: 228); Nizamın şahidleri olan bütün fünun-u ekvan (MN: 229).

Fünunun kavânini: Gayet kesir tecarübün mahsulü olan fünunun kavânini (Muh.: 154).

Füruat: Zaman ve mekânın tagayyür etmesi tesiriyle tahavvül ve tebeddüle mâruz olan füruat (İ.İ.: 50).

Füyuzât: Kâmil insanlardaki bütün makbul ibâdatın ve o makbul ibâdatın neticesinden hasıl olan füyuzât ve münâcât, müşâhedât ve keşfiyat (S: 701).

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Herhangi birinize ölüm gelip de: Rabbim! Beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam! demesinden önce, size verdiğimiz rızıktan harcayın

Münafikün, 10

GÜNÜN HADİSİ

Takat getirebileceğiniz ameli alınız.Allah'a yemin olsun ki siz usanmadıkça Allah usanmaz.

Müslim, Kitabu Salati'l-Musafirin ve Kasriha

TARİHTE BU HAFTA

*Muhammed Raşid Hz.lerinin Vefatı. (22 Ekim 1993) *Astronomi Alimi Uluğ Bey'in Vefatı(25 Ekim 1449) *Fatih Sultan Mehmed Han'ın Trabzon'u Fethi(26 Ekim 1461)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI