Cevaplar.Org

F HARFİ

Faaliyet: Kuvveden fiile geçmek olan faaliyet (HŞ:138). Fahr-i Âlem (A.S.M.): 1.Beni-âdemin medar-ı şerefi ve bu âlemin medar-ı iftiharı (Ş:130); 2.Bütün sadatın ceddi olan Fahr-i Âlem Aleyhissalatü Vesselam (STG:63). Fahr-i Kâinat: Şeref-i nev-i insan ve ferid-i kevn ü zaman olan Fahr-i Kâinat (A.S.M.) (S: 74, MN: 38).


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2015-07-22 02:37:38

 

Faaliyet: Kuvveden fiile geçmek olan faaliyet (HŞ:138).

Fahr-i Âlem (A.S.M.): 1.Beni-âdemin medar-ı şerefi ve bu âlemin medar-ı iftiharı (Ş:130); 2.Bütün sadatın ceddi olan Fahr-i Âlem Aleyhissalatü Vesselam (STG:63).

Fahr-i Kâinat: Şeref-i nev-i insan ve ferid-i kevn ü zaman olan Fahr-i Kâinat (A.S.M.) (S: 74, MN: 38).

Faideler: Âsâr-ı rahmet olan faideler (...) ve semereler (S:713).

Fakr: 1.Mânâ-yı ubudiyetin esası olan kusurunu bilmek, fakr ve aczini anlamak (M:329, M.Müd.:348); 2.Ubudiyetin esası olan, acz ve fakr ve kusur ve naksını bilmek ve niyaz ile dergâh-ı ulûhiyete karşı secde etmek (MN:156); 3.İnsaniyetin esâsında münderiç olan acz ve zaaf, fakr ve ihtiyaç, naks ve kusur (S:573); 4.Mahiyet-i insaniyede münderic olan (...) fakr (L:11); 5.Ubudiyetin esası olan acz ve fakr ve kusur ve naksını bilmek (L:123, 372); 6.Îlâ-yı Kelimetullah'ın en müdhiş düşmanı olan cehil ve fakr ve ihtilâf-ı efkâr (DHÖ:57).

Farabî: Silsile-i felsefenin en mükemmel ferdleri ve o silsilenin dâhîleri olan Eflatun ve Aristo, İbn-i Sina ve Farabî gibi adamlar. (S: 572).

Fâran Dağları: Hicaz Dağları'ndan ibaret olan Fâran Dağları (M:178).

Farz namaz: 1.Borç ve zimmet olan farz namaz (S:49); 2.Asıl vazife-i fıtrat ve esâs-ı ubudiyet ve kati borç olan farz namaz (S:45).

Farzlar: Muhkemat-ı şeriat olan farzlar (M: 485).

Fâtır: 1.Hakim ve Kadir ve Rahim olan Fâtır (S:65); 2.Fâtır-ı Hakim: Mahbûb-u hakiki olan Fâtır-ı Hakim (MN:195).

Fazilet: 1.Güzel ahlâkın esasları olan ihlas, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedâkârlık, rıza-yı İlâhi, sevab-ı uhrevi (Ş:221); 2.Vicdana hâkim olan kavânin-i şeriat ve fazilet (M:141); 3.Fazl: Mahbûblarda, sebeb-i muhabbet (...) olan (...) fazl (M:241); 4.Gayra bakan ve gayra nisbeten hasıl olan meziyetler, faziletler, tefevvuklar; hakiki değiller, nisbidirler, zayıftirler (S:657).

Fedâkârlık: Güzel ahlâkın esasları olan ihlas, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedâkârlık, rıza-yı İlâhi, sevab-ı uhrevi (Ş:221).

Felâketler: İsyanımızdan mütevellid olan başımıza gelecek felâketler (Ş:324).

Felsefe: 1.Cin ve insin hattâ şeytanların netice-i efkârları ve muhassala-i mesaileri olan medeniyet ve hikmet-i felsefe ve edebiyât-ı ecnebiye (S:432).

Felsefe-i Avrupa: Medeniyetin ruhu olan felsefe-i Avrupa ve hikmet-i beşeriye (S:431).

Fen: Kavaid-i külliye-i muntazamadan ibaret olan bir fen (Muh.:121).

Fena: 1.Daimi tahribatçı olan zeval ve fena (L:243, 401); 2.Daimi ve tahribatçı olan zeval ve fena (Ş:70).

Fenalıklar: Hakikat nazarında sebeb-i adâvet ve şerr olan fenalıklar (M: 281).

Fena-yı mutlak: Esfel-i safilin olan fena-yı mutlak (S:73, MN: 38).

Feraizi elde etmek: Tılsım-ı Kur'âni olan iman ve feraizi elde etmek (KL:172).

Feraizin terki: Dine ve dünyaya zarar olan ihmal ve feraizin terki (MN:92, T:133).

Ferd ismi: Bir ism-i âzâm veya ism-i âzâmın altı nurundan bir nuru (L:299).

Fetih Risâlesi: Fütuhat-ı İslâmiyenin pehlivanı olan Hazret-i İmam-ı Ali'nin (R.A.) nazar-ı dikkatini celbeden Fetih ve Nasr Risâlesi (STG:123).

Fetret (Zaman-ı fetret): Tarihçe Hilâfet-i Abbasiye'nin inkıraziyle Hilâfet-i Osmâniye'nin takarrürüne kadar olan zaman-ı fetret (STG:133).

Fettâhiyet: Açmak ve yaratmak olan fettâhiyet (Ş:165).

Fezâ: Cevv-i sema denilen ve mahşer-i acaib olan fezâ (Ş:103).

Fıkra-i rânâ: Der tarik-ı Nakşibendi lâzım âmed çâr terk: terk-i dünya, terk-i ukbâ, terk-i hesti, terk-i terk olan fıkra-i rânâ (M: 19).

Fırkalar: Sebeb-i iftirak olan fırkalar(...), partiler (DHÖ:21).

Fısk: Haktan udul, ayrılmak, hadden tecavüz, hayat-ı ebediyeden çıkıp terketmek (İ.İ.:165).

Fıtrat (Selâmet-i fıtrat): Bedeviyetin lâzımı olan selâmet-i fıtrat (Muh.:23).

Fiil: Eserin menşe ve mebdei olan fiil (S:319);

Fiil-i tanzif: İsm-i Kuddüs'ün bir mazharı ve bir cilvesi olan fiil-i tanzif ve tathir (L:288).

Fiil-i tanzim: İsm-i Hakem ve İsm-i Hakim'in bir cilvesi olan fiil-i tanzim ve nizam (L:288).

Fikr-i infiradi: Ebnâ-yı cinsinin hukukunu muhafazaya ve hakkını onlar içinde aramağa mükellef olan insanın âmâlini dağıtan fikr-i infiradi (Mü: 96).

Fikr-i küfri: 1.Âlem-i küfrün en kesâfetlisi olan şimalde, tabiiyyûnun fikr-i küfrisi (S:359); 2.Deccal'ın inkâr-ı ulûhiyet olan fikr-i küfrisi (Ş:463).

Filistin: Enbiya-i beni İsrailiyenin mezaristanı olan Filistin (Ş:386).

Firak: 1.Kalbe en elim ve en müdhiş halet olan mütemâdi zeval ve firak belası (STG: 246, M: 438); 2.Ademle hâsıl olan ebedi firaklar (S: 151, KL:171).

Firavun: 1.Mütecebbir zalimlerin rüesâları olan Firavunlar (S:405); 2.Gark olan Firavun (S:418).

Fitnekâr hükümetler: Pis menfaati için İslâmlarda ve Asyada dinsizliğin intişârına tarafdar olan fitnekâr ve cebbar hükümetler (KL:75).

Fonoğraf işlettirmek: Mânâsız bir eğlence hükmünde olan fonoğraf işlettirmek; güvercinlerle oynamak, mektub postacılığı yapmak; papağanları konuşturma (S:271).

Fransız İhtilâli: İnsaniyetin müteselsil hâdisatına sebeb olan Fransız İhtilâl-i Kebiri (M: 467).

Fukara aczi: Şefkate, acımaya ve yardıma sebeb olan fukara aczi, avâmın fakrı (STİ: 78).

Furkan-ı Ahkem: Her birisi birer güneş olan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ile Furkan-ı Ahkem (S:322).

Furkan-ı Hakim: Risâle-in-Nur'un şecere-i mübâreki Furkan-ı Hakim (Ş:561, STG:74).

Fusûl-i erbaa: Elvâh-ı nukuş-u kudret olan fusûl-i erbaa (M: 18).

Fücur: Fesadı ve ifrat ve tefriti olan humud ve fücur (L:54).

Fünûn: 1.Hak ve hakikat olan ulûm ve fünûn (S:275); 2.Şeriat-ı hilkatin farz-ül kifayesi hükmünde olan fünun ve sanayi (Muh.:30); 3.Tecârüb-ü kesire ile ve netâic-i efkârın telâhukuyla teşekkül eden ve merdiven-i terakkinin basamakları hükmünde olan fünun (Muh.: 160).

Fünun-u ekvan: Nev-i beşerin havas ve cevasisi hükmünde olan fünun-u ekvan (MN: 228); Nizamın şahidleri olan bütün fünun-u ekvan (MN: 229).

Fünunun kavânini: Gayet kesir tecarübün mahsulü olan fünunun kavânini (Muh.: 154).

Füruat: Zaman ve mekânın tagayyür etmesi tesiriyle tahavvül ve tebeddüle mâruz olan füruat (İ.İ.: 50).

Füyuzât: Kâmil insanlardaki bütün makbul ibâdatın ve o makbul ibâdatın neticesinden hasıl olan füyuzât ve münâcât, müşâhedât ve keşfiyat (S: 701).

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

"Ey inananlar! Rabbinizden korkun.Çünkü kıyametin saatinin depremi cidden korkunç bir şeydir.”

Hac:1

GÜNÜN HADİSİ

"Size iki şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz müddetçe asla sapıtmayacaksınız: Allah'ın Kitab'ı ve Resulünün Sünneti."

Muvatta, Kader 3, (2, 899)

TARİHTE BU HAFTA

*Genç Osman'ın Yedikule'de Şehid Edilmesi (20 Mayıs 1622) *İbn-i Sina'nın Vefatı(21 Mayıs 1037) *Dandanakan Zaferi (23 Mayıs 1040) *Necip Fazıl'ın Vefatı (25 Mayıs 1983)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI