Cevaplar.Org

E HARFİ

Ebced ve cifir hesabı: 1.Eskiden beri ulemâ mabeyninde makbul bir riyazi düsturu olan ebced ve cifir hesabı (M.Müd.:252); 2.Umum ümmetin ekser edibleri ve ulemâları içinde, bir kaide-i istihraç olan ebced ve cifir hesabı (M.Müd.: 110).


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2015-07-15 07:27:50

Ebced ve cifir hesabı: 1.Eskiden beri ulemâ mabeyninde makbul bir riyazi düsturu olan ebced ve cifir hesabı (M.Müd.:252); 2.Umum ümmetin ekser edibleri ve ulemâları içinde, bir kaide-i istihraç olan ebced ve cifir hesabı (M.Müd.: 110).

Ebced: 1.İlm-i cifrin bir nevi ve bir anahtarı olan (...) ebced hesabı (L:30); 2.Cifir ilminin en esaslı bir kaidesi ve mühim bir anahtarı olan makam-ı ebcedi (STG:95).

Ebed (Sultan-ı Ebed): Zât-ı Ehad-i Samed olan Sultan-ı Ezel ve Ebed. (S: 40). Saadet-i ebediye: Haşr-i cismâninin sadefinde meknun olan saadet-i ebediye (M:139); Şevk-i ebediyet: İnsandaki şedid, sarsılmaz, daimi olan aşk-ı beka ve şevk-i ebediyet ve âmâl-i sermediyet (S: 123, L:213); Tevehhüm-ü ebediyet: Tûl-i emelin menşei olan tevehhüm-ü ebediyet (L:153).

Ebed yolculuğu: Beşerin uzun ve fırtınalı ve dağdağalı olan ebed tarafındaki yolculuğu S:677).

Ebna-yı mazi: Ebna-yı cinsimiz olan ebna-yı mazi (Muh.:55).

Ebu Bekir: 1.Maiyet-i mahsusa ve sohbet-i hassa ile ve en evvel vefat ederek (Hz.Muhammed'in (A.S.M) vefatından sonra) yine maiyetine girmekle meşhur ve mümtaz olan Ebu Bekir (L:27); 2.Sıddık-ı Ekber (R.A.) dediği olan "Müminler cehenneme gitmemek için Allah'tan isterim, benim vücudum cehennemde büyüsün ki onların yerine azab çeksin" (EL:512).

Ebu Hüreyre: 1.Suffe'nin namdar, sâdık, hâfız bir şâkirdi olan Ebu Hüreyre (M:125); 2.Suffe'nin demirbaş bir mühim talebesi ve müridi ve kuvve-i hâfızanın ziyadesi için duâ-yı Nebeviyeye mazhar olan Hazret-i Ebu Hüreyre (M:125); 3.Kuvvetli bir tarik olan Ebu Hüreyre ihbarı (M:162).

Ebu Tâlib: Ciddi bir surette Cenâb-ı Hakk'ın Habib-i Ekremini sevmiş ve himâye etmiş ve tarafdarlık göstermiş olan Ebu Tâlib (M:413).

Ecel: 1.Herkesin başına gelecek olan ecel(...) ve kabir (M.Müd.:7); 2.Taayyüne bağlı olan ecel (M: 260).

Ecnebiler: İslâmiyetin kusurunu görmekle mütelezziz olan ecnebiler (M: 443, T: 137).

Ecrâm-ı semaviye: Küre-i arzdan daha latîf, daha nurani, daha büyük, daha ehemmiyetli olan ecrâm-ı semaviye (L:315).

Eczahâne-i kübrâ : Şâfi-i Hakim-i Zülcelâl(in), küre-i arz olan eczahâne-i kübrâ sı (L:205).

Edebiyât: Dalâlet-âlûd, tabiatperest, gafletpişe olan medeniyetin edebiyâtı (S: 432).

Edebiyât-ı ecnebiye: 1.Cin ve insin hattâ şeytanların netice-i efkârları ve muhassala-i mesaileri olan medeniyet ve hikmet-i felsefe ve edebiyât-ı ecnebiye (S:432); 2.Dalâlet-âlûd, tabiatperest, gafletpişe olan medeniyetin edebiyâtı (S:432).

Efkâr: 1.Binler muhtelif tabakada olan efkâr (S:409); 2.Gayr-ı mazbut olan (beşerin) tasavvurat ve efkârı (M:137); 3.Tedricen tecarüb ile hasıl olan netâic-i efkâr (M:140); İhtilâf-ı efkâr: Îlâ-yı Kelimetullah'ın en müdhiş düşmanı olan (...) ihtilâf-ı efkâr (DHÖ:57); Telâhuk-u efkâr: Medeniyetin kanunu olan telâhuk-u efkâr (Muh.:42).  

Efkâr-ı âmme: İttihadın ruhu olan efkâr-ı âmme (DHÖ:62);

Efkâr-ı umûmiye: (...) mâsum olan efkâr-ı umûmiye (DHÖ: 43).

Eflatun: Silsile-i felsefenin en mükemmel ferdleri ve o silsilenin dâhîleri olan Eflatun ve Aristo, İbn-i Sina ve Farabî gibi adamlar. (S: 572).

Ehad (Zât-ı Ehad): Şems-i ezel ve ebed sultanı olan Zât-ı Ehad (S:596).

Ehâdis-i sahiha: Müfessir-i Kur'ân olan ehâdis-i sahiha (Muh.:25).

Ehadiyet: 1.Kemâlât-ı İlâhiyenin medarı olan (...) ehadiyet (S: 109, Ş:186); 2.Hayy-ı Kayyum, Muhyi ve Mümit olan Şems-i Ehadiyet (S:718); Tecelli-i ehadiyet: Şems-i Ezeli'nin şuâları olan ve esmâsının nokta-i mihrakıyesi hükmünde olan her bir zihayat üstündeki tecelli-i ehadiyet (NİK: 110).

Ehl-i cemaat: Ehl-i hak olan ehl-i sünnet ve cemaat (M: 39).

Ehl-i cennet: Cisimleri ruh kuvvetinde ve hiffetinde ve hayal sür'atinde olan ehl-i cennet (S:531).

Ehl-i dalâlet: Ehl-i gaflet olan (...) ehl-i dalâlet (L:140).

Ehl-i dünya: Ehl-i gaflet olan ehl-i dünya (L:140).

Ehl-i hak: 1.Ehl-i sünnet ve cemâat olan ehl-i hak dairesi (M: 541); 2.Hem istikra-i tâmme ile, tarihlerin şehâdetiyle, en mükerrem beşer içindeki en müşerref olan ehl-i hak (HŞ:40).

Ehl-i hidâyet: Hizbullah olan ehl-i hidâyet (L:364).

Ehl-i ifrat: Sadik-ı ahmak ünvanına lâyık olan ehl-i ifrat (Muh.: 11 ).

Ehl-i ihtisas: Milyarlar beşerin güneşleri hükmünde olan Şeyh-i Geylani, İmam-ı Gazali, Muhyiddin-i Arabi, Şah-ı Nakşibend, İmam-ı Rabbani gibi ehl-i ihtisas (NİK: 101).

Ehl-i ilhad: "Ke men meselühü fi'z-zulümât" sırrına mazhar olan ehl-i ilhad (Ş: 569).

Ehl-i ilim: Ehl-i hak ve ehl-i vifak olan (..) ehl-i ilim (L:138). 

Ehl-i imanı kurtarmak: Hazret-i Mehdi'nin çok vazifelerinden bir vazifesi olan iman-ı tahkiki ile ehl-i imanı kurtarmak (M.Müd.:215).

Ehl-i İslâmiyet: Mükerrem beşer içinde en eşref ve en 'alâsı ehl-i hak ve hakikat olan ehl-i İslâmiyet (HŞ:40).

Ehl-i keşif: Hükemâ-yı hakikiyenin muhtelif mezheblerinden olan bütün ehl-i keşif (S:660).

Ehl-i Kur'ân: Sırat-ı müstakim ehli olan ehl-i Kur'ân (S:579).

Ehl-i müşâhede: Hükemâ-yı hakikiyenin muhtelif mezheblerinden olan bütün ehl-i (...) müşâhede (S:660).

Ehl-i sünnet ve cemaat: 1.Ehl-i hak olan ehl-i sünnet ve cemaat (M:39, L:21,23); 2.Mezheb-i hak olan ehl-i Sünnet ve cemaat (S:288); 3.Mezheb-i hak olan Ehl-i sünnet velcemaat (NİK: 157); 4.İsmin ayn-ı müsemmâ olduğuna kail olan ehl-i sünnet (İ.İ.:211).

Ehl-i şuhud: Hükemâ-yı hakikiyenin muhtelif mezheblerinden olan bütün ehl-i (...) şuhud ve müşâhede (S:660).

Ehl-i tenkid: İnsafsız olan ehl-i tenkid (Muh.: 22).

Ehl-i zevk: Hükemâ-yı hakikiyenin muhtelif mezheblerinden olan bütün ehl-i (...) zevk (S:660).

Ekrad: Türklerin mûtemedi olan Ekrad (Mün.: 86).

El- edatı (Arapçada): Malûm ve mâhud olan şeye işaret için vaz'edilen "el-" edatı (İ.İ.:58).

Elektrik: Beşerin sanat ve fen cihetindeki terakkiyâtlarının neticesi olan havârik-ı sanat ve garâib-i fen olarak tayyare, elektrik, şimendifer, telgraf gibi şeyler (S:263).

Elem: Hatanın muaccel cezası olan içindeki elem(...) ve azab (KL:264).

Elfâz: 1.Zaruriyat-ı diniye mahfazaları olan elfâz-ı kudsiye-i İlâhiye (M: 364); 2.Memba-ı daimi olan elfâz-ı İlâhiye ve Nebeviye (M: 363).

Elhamdülillah: Hem Kur'ân'ın, hem imanın, hem namazın hülâsaları ve çekirdekleri olan üç kelime-i mübâreke (Sübhânallah, Elhamdülillah Allahüekber) (Ş:231).

El-mübârekât: Mübârekâtın hülâsası olan 'El-mübârekât' kelimesi (Ş:90).

Elvâh-ı mahfuza: Âlem-i misalin nümuneleri olan elvâh-ı mahfuza (M: 312).

Elvirdü'l - Âzam: Risâle-i Nur'un esası, membaı olan, beş yüz ayetten fazla olan âyât-ı Kur'âniyeden mürekkep Kurân (KL:103).

Emeller: Kabiliyetlerden neşet eden hadsiz meyiller ve o hadsiz meyillerden hasıl olan nihayetsiz emeller (S:551).

Emeviler: Hazret-i Hüseyin'in (R.A.) muârızları olan Emeviler (M: 43).

Emniyet: 1.Alış-verişin esası ve ruhu olan emniyet (L:134); 2.Terakki ve ticaretin esası olan emniyet ve asayiş (M: 470).

Emri kanunlar: Ağacın, (...) ukde-i hayatiyesi ve merkez-i tasarrufu olan emri kanunlar ve irâdevi cilveler (S:649).

Emvat: Berzahta olan emvat (L:398).

Enaniyet: Bir buz parçası olan enâniyet (Ş:316, KL:128, STG:171, STG:187); Terk-i enâniyet: Mesleğimizin muktezası olan mahviyet ve ihlas ve terk-i enâniyet (EL:97).

Enbiya: 1.Doğru dellâl-ı Saltanat(...) olan enbiya, asfiya, evliyalar (S:105); 2.Mehâsin-i rubûbiyyetin dellâlları olan enbiya ve evliya (S:70); 3.Hakiki insanlar olan enbiya ve evliya ve asfiya (S:108, Ş:186); 4.Hayat-ı içtimaiye-i beşeriye semasının güneşleri, yıldızları, ayları hükmünde olan enbiya ve evliya (S:541); 5.Mânevi âlem-i insaniyetin padişahları olan bir kısım enbiya (L:100); 6.İnsanın hülâsası olan Enbiya (L:350); 7.Hizbullah olan ehl-i hidâyet, başta enbiya ve onların başında Fahr-i Âlem (A.S.M.) (L:364); 8.Meslekleri ve yolları bir olan bir cemaat (İ.İ.:51); 9.Nev-i beşerin en mümtaz şahsiyetleri olan yüz yirmi dört bin enbiya (S: 123); 10.Nev-i beşerdeki bütün ervâh-ı neyyire ashâbı olan enbiyalar (S:701,L:351); 11.Ehl-i sırat-ı müstakim olan kâfile-i enbiya (L:32).

Enbiya: Ehl-i şuhud ve ehl-i ihtisas olan bütün enbiya (A.S.) ve evliya (NİK: 130).

Ene: Garib muamma, acib tılsım olan ene (S:568).

Enes: Meşâhir-i sıddîkin-i sahabeden olan Enes (r.a) (M:129).

Envalar: Birbiri içinde girift olan envâlar (S:697).

Envâr-ı tevhid: Âb-ı hayat hükmünde olan envâr-ı tevhid (S:733).

Envâr-ı İlâhi: Efkâr-ı âmme-i milletin arkasındaki hissiyat-ı İslâmiyenin madeni olan envâr-ı İlâhi (Mün.: 9).

Erkân ve esaslar: Risâle-i Nur talebelerinin (...) haslarının hasları olan erkân ve esaslar (KL:9).

Erkân-ı imaniye: 1.Bir saadet-i ebediyenin ve bir hayat-ı bâkiyenin ve bir cennet-i daimenin anahtarı, medarı, esası olan erkân-ı imaniye (Ş:164); 2.Meyve-i Mirac olan hakâik-ı erkân-ı imaniye (S:620).

Ermeniler: Milletler içinde az ve zayıf olan Ermeniler (L:143).

Ervâh: 1.Ayn-ı hayat ve madde-i hayat ve hayatın cevherleri ve zâtları olan ervâh (S: 116, L:318); 2.Binler muhtelif tabakada olan efkâr ve ukûl ve kulûb ve ervâh (S:409);

Ervâh-ı âliye: Elmas gibi olan ervâh-ı âliye (M: 43);

Ervâh-ı bâkiye: Zişuur olan ervâh-ı bâkiye (M: 43); Âlem-i ervâh: Dünyadan daha güzel, daha nurani olan (...) âlem-i ervâh (M: 307);

Ervâh-ı habise: Umûr-u şerriyenin mümessilleri ve mübâşirleri ve o umûrdaki kavâninin medârları olan ervâh-ı habise ve şeytaniye (L:76);

Ervâh-ı sâfile: Kömür gibi olan ervâh-ı sâfile (M: 43).

Erzâk-ı umûmiye: Ekser insanların aç kaldığı bu zamanda ve çok karışmış ve haram ve helâl farkedilmeyecek bir tarza gelmiş ve şübheli mal hükmünde ve mânen müşterek olan erzâk-ı umûmiye (KL:152).

Esâsat-ı İslâmiyeye: Âli ve bâki olan (...) esâsat-ı İslâmiye (M: 34).

Esbâb: 1.Kesif perdeler hükmünde olan esbâb (MN:85); 2.Nazara perde olan esbâb (L:112, MN:144); 3.Câmid, cahil, kaba, uzak, büyük ve birbirine zıd olan sağır, kör esbâb (L:169); 4.Maddi ve ihatasız olan esbâb (L:324); 5.Kör ve şuursuz olan esbâb-ı tabiiye (MN:230); 6.Şuursuz, ihtiyarsız, câmid, basit olan esbâb-ı tabiiye (İ.İ.:89).

Esir: 1.Sâni-i Zülcelâl'in gayet latîf, nazenin, muti, müsahhar bir sahife-i icraâtı ve emirlerinin bir vâsıta-i nakliyatı ve zayıf bir perde-i tasarrufatı ve latîf bir midâd (mürekkeb)-ı kitabeti ve en nazenin bir hulle-i icadatı ve bir mâye-i masnûatı ve bir mezraa-i hububatı olan esir maddesi (L:323); 2.Vücudun en zayıf mertebesi ve en incecik derecesi ve en mütegayyir, mütehavvil tavrı ve en ziyade mekâna yayılmış olan hadsiz, kesretli bir maddi madde olan esir ve zerrat (L:324); 3.Zerratın tarlası olan esir (MN:49); 4.Zerrede, ondan daha küçücük olan madde-i esiriye zerreleri (Ş:543).

Eskişehir Hapishanesi: Bu hakikaten çok sıkıntılı olan medrese-i Yusufiye (Eskişehir Hapishanesi) (LN: 28).

Esmâ Risâlesi: 1.Otuzuncu Lem'a namında ve altı nükte olan Risâle-i Esmâ (STG:126); 2.İsm-i âzâm olan Esmâ Risâlesi (Otuzuncu Lem'a) (M: 498, STG:127); 3.Hazret-i İmam-ı Ali'nin (R.A.) lisaniyle kendine dua olan; yani İsm-i âzâm olan o Esmâ Risâlesi (STG:126); 4.Esmâ-i Sitte Risâlesi: Otuzuncu Lem'aya, yani müstakil Lem'alardan en son olan Esmâ-i Sitte Risâlesi (STG:128).

Esmâ: 1.Her bir şeye karşı, bütün eşyaya müteveccih olan esmâ (M: 264); 2.Bin bir ism-i İlâhinin, kainata müteveccih olan o esmâdan her biri (M:440, STG:246); 3.Sani'-i Zülcelâlin (...) nurani olan bütün esmâsı (M: 265); 4.(Zât-ı Vâcib-ül Vücud'un) Cemâlinin şuaatı olan esmâsı (M:325); 5.Tecelli-i esmâ: Şems-i Ezeli'nin şualar menzilesinde olan tecelli-i esmâsı (MN:12).

Esmâ-i Hüsnâ: 1.Bir kaide-i külliye hükmünde olan esmâ-i hüsnâ (S:446); 2.Cemil-i Mutlak'ın hadsiz derecede cemâl-i zâtisine lâyık ve nihayetsiz güzel olan Esmâ-i hüsnası (L:333); 3.Nihayetsiz güzel olan esmâ-i hüsna (Ş:70).

Esmâ-i İlâhiye: Künûz-u mahfiye olan Esmâ-i İlâhiye (NİK: 63, S:567); Esmâ-i Rabbaniye: 1.Fünun ve kemâlâtın (...) membaları ve hakikatleri olan esmâ-i Rabbâniye (S:273); 2.Her biri birer gizli hazine-i mâneviye hükmünde olan esmâ-i Rabbâniyenin cevherleri (S:344).

Esmâr: Birer Mektûbât-ı Samedâniyye, birer antika-i sanat-ı Rabbâniyye, birer mucize-i kudret, birer harika-i hikmet olan (...) esmâr (S:584).

Esrar: Gaybi olan esrar (S:779).

Esrar-ı imaniye: Çok mühim ve ince olan esrar-ı imaniye (Ş:6).

Eşcar: 1.Nazik ve nazenin ve zihayat olan eşcar (M:303); 2.Birer Mektûbât-ı Samedâniyye, birer antika-i sanat-ı Rabbâniyye, birer mucize-i kudret, birer harika-i hikmet olan (...) eşcar (S:584).

Eşedd-i zulüm: Bu asrın bir düsturu olan eşedd-i zulüm ve eşedd-i istibdat (M.Müd.:196).

Eşya: 1.Kanun-u tekâmüle dâhil olan bütün eşya (S:562); 2.Mâruz-u fena ve zeval olan eşya (M: 254); 3.Daire-i mümkinatta, yani mevt ve hayata, vücud ve fenâya dâima mazhar olan eşya (S:581, M: 37).

Etrâk: İslâmiyetin kıvâmı olan Etrâk (Mün.: 82).

Evâmir-i Tekviniye: Mahlûkatın hayat-ı mâneviyeleri hükmünde olan intizam ve nizam ve malûmiyet ve meşhudiyet ve taayyün ve evâmir-i tekviniye (S: 115, L:317).

Evham (kendi evhamına hak vermek): Kalb dedikleri latîfe-i Rabbâniyenin pası ve zengârı hükmünde olan (...) mâzur tutulmak için kendi evhamına bir hak vermek (M:136).

Evlat: Medar-ı teselli(m) olan evlât (M:82).

Evlenmek: Bir sünnet-i seniye olan evlenmek âdeti (HR:24).

Evliya: 1.Ekseriyet-i mutlaka ile ehl-i sünnet ve cemaat mezhebinde olan evliya ve asfiya (L:23); 2.Vedûd ismine mazhar olan muhakkikin-i evliya (S:663); 3.Ehl-i şuhud ve keşif olan evliya (M:5); 4.Hakiki ârif olan evliya (S:350); 5.Hakiki insanlar olan enbiya ve evliya ve asfiya (S:108, Ş:186); 6.Hayat-ı içtimaiye-i beşeriye semasının güneşleri, yıldızları, ayları hükmünde olan enbiya ve evliya (S:541); 7.Mehâsin-i rubûbiyyetin dellâlları olan enbiya ve evliya (S: 70); 8.Bütün kulûb-u münevvere aktabı olan evliyalar (S:701); Kulûb-u nuraniye aktabı olan evliyalar (L:351); 9.Doğru dellâl-ı saltanat(...) olan enbiya, asfiya, evliyalar (S:105); 10.Hakiki insanların en kâmilleri olan evliyanın büyükleri (S:524).

Eyvan: Kisra-yı Fârisin saray-ı meşhuresi olan Eyvân (S:612, M:224).

Ezan: İzhâr-ı ubudiyete vâsıta olan ezan (M: 424).

Ezel: 1.Zât-ı Ehad-i Samed olan Sultan-ı Ezel ve Ebed (S:40); 2.Cünûd-u semavât ve arza mâlik olan Sultan-ı Ezel (BL:266); 3.Ehad ve Samed olan Sultan-ı Ezel (NİK:21);

Ezeliyet: 1.Bir tek Zât-ı Akdes'in hassası ve lâzım-ı zâtisi olan ezeliyet (L:323); 2.Sâni-i Vâcib-ül Vücud'un lâzıme-i zaruriye-i beyyinesi olan ezeliyet (Muh.:125); 3.Vâcib-ül Vücud'un lâzime-i zaruriye-i beyyinesi olan ezeliyet (MN:230); 4.Zât-ı Vâcib-ül Vücud'un en has hassası ve lâzım-ı zâtisi olan ezeliyet ve sermediyet (L:324); 5.Zât-ı Zülcelâl'in lâzım-ı zarurisi olan ezeliyet (MN:226); 6.Vâcib ve muhit ve zâti olan nur-u ilm-i Ezeli (M:258); Sultan-ı Ezeli: 1.Hâkim-i arz ve semavat, emr-i 'Kün Feyekûn'e mâlik, Âmir-i Mutlak olan Sultan-ı Ezeli (S:600); 2.Pâdişahların pâdişahı olan Sultan-ı Ezeli (Mün.:11).

Ezhan (mümâşât-ı ezhân): Ukûl-ü beşere olan tenezzülât-ı İlâhiye tabir olunan mürâât-ı efham ve mümâşât-ı ezhân (Muh.:46); Tenevvür-ü ezhân: Zamanın ziyası olan tenevvür-ü ezhân (Muh.: 42).

Ezhar: Her bir i birer mektûbât-ı Samedâniyye, birer antika-i sanat-ı Rabbâniyye, birer mucize-i kudret, birer harika-i hikmet olan (...) ezhar (S:584).

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Âl-i imran:190

Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için gerçekten açık, ibretli deliller vardır.

GÜNÜN HADİSİ

Îmân altmış kadar şu'bedir. Hayâ da îmânın bir şu'besidir.

BUHARİ,KİTÂBÜ'L-ÎMÂN, EBU HUREYRE(r.a.)'dan

TARİHTE BU HAFTA

*Genç Osman'ın Yedikule'de Şehid Edilmesi (20 Mayıs 1622) *İbn-i Sina'nın Vefatı(21 Mayıs 1037) *Dandanakan Zaferi (23 Mayıs 1040) *Necip Fazıl'ın Vefatı (25 Mayıs 1983)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI