Cevaplar.Org 1xbet para cekmeimplant dis fiyatlari

Rasulullah Efendimiz(S.A.V.)ahirete intikallerinde cenazesini kim yıkadı? Namazını kim kıldırdı? Bir de Fatıma validemizin cenazesini Hz. Ali(R.A.)'in yıkadığını söylüyorlar.Doğru mu?


2003-01-14 19:02:23

Rasul-u Ekrem(A.S.V.)'in vefatını müteakip ashab-ı kiram iki büyük vazifeyle, mükellefiyetle karşı karşıya kaldı.Bunlardan bir tanesi bu büyük bu muhteşem cenazenin techizi,tekfini,diğer mesele de hemen Ensar arasında bir halife seçme durumuna karşı işe vaziyet etme bu işe el koyma vazifesiydi.Ve ikisi de birbirinden büyüktü.Belki arz ettiğim bu ikinci husus diğerinden daha büyüktü.Onun için Ashab-ı Kiram'dan Hz.Ebu Bekir, Hz.Ömer, Hz.Ebu Ubeydetül Cerrah gibi kimseler bu ikinci işe mübaşeret ettiler.Yani hilafet meselesine doğrudan doğruya vaziyet ettiler. Ensar(R.A),Saad İbn Ubade'nin başkanlığı altında toplanmış, aralarında bir halife seçmek istiyorlardı.Beri tarafta techiz ü tekfin işiyle de Hz.Ali, Hz.Fadıl(RA)Hazretleri,yani Hz.Abbas'ın büyük oğlu kalmış bu işle iştigal ediyorlardı. Bu mevzuda Buhari ve Müslim'de Efendimiz(S.A.V.)'in kim tarafından yıkandığı techiz ve tekfini yapıldığına dair mevsuk bir şey görmüyoruz.Mağazi kitaplarında senetleri ve rivayetleri tenkid edilebilecek hadisi şeriflerde Hz. Ali'nin yıkadığı, Hz.Fadl'ın ve Hz.Abbas ailesinin su döktüğü ve Efendimiz'in bizzat Haşimiler ailesi arasında yıkanıp techizü tekfininin yapıldığı rivayetini görüyoruz.Göze çarpıyor.Bir malumat verme bakımından malumat isteme bakımından sorulduğu için ben de arz etmiş oldum. Hz.Fatıma'nın(R.A.)yıkanmasına gelince, bu mevzuyu da kati rivayetlerde görmüyoruz.Mesela yine bunu da Buhari'de Müslim'de Ebu Davud'un Süneninde ve Nesei'de görmüyoruz. Yine Mağazi'de yani tenkid edilebilecek rivayetler arasında görüyoruz.Mevsuk hadis kitablarında gördüğümüz şey şudur:Hz.Ali(R.A.) Efendimiz vefat ettikten sonra 6 ay kadar Hz.Ebu Bekir'e gelemedi.Biat edemedi. 6 ay biattan geri kaldı.Ve 6 ay sonra Hz.Fatıma(R.A.)vefat etti.Arada küçük bir bir soğukluk vardı. Çok küçük, çok cüz'i...Hz.Ali gibi şah-ı merdan, haydar-i kerrar ile Hz.Ebu Bekir gibi ince insan yanyana geldiklerinde bir hamlede bu meseleyi hallediverdiler.Hiç bir arıza, hiç bir pürüz kalmadı.Hz. Ali o güne kadar biat etmediği Hz.Ebu Bekir'in ondan sonra kadil kudatı oldu.Bütün fetvalar ona gidiyordu, fetva emini gibi bir şeydi.Her şey ona soruluyordu.Hz.Ömer de ona soruyordu,"Hz.Ali'nin bulunduğu yerde fetva verilmez" diyordu.O güne kadar 6 ay biat etmeyen zat hakkında böyle düşünüyorlardı. O gece Hz.Fatımayı kendisinin tecvizü tekvinini yaptığını gömdüğünü arz ettiğim gibi tenkid edilebilecek rivayetler bize naklediyorlar.Bunuda mevsuk görmüyoruz,bilmiyoruz.Esas kardeşin sormak istediği şeyin altında yatan hususu anladım ben.Bir kadın vefat ettikten sonra kocasıyla alakası kesildiği için kocası onu yıkayabilir mi? Her halde bunu sormak istiyor.Efendi vefat ederse kadın iddet bekleme mecburiyetinde olduğu için bir bakıma daha hanımıdır hanım efendisini yıkar mezhebimizde. Ama kadın vefat ederse, alaka tamamen kesildiği için yani erkek hemen evlenebilme durumunda olduğu için o kadını yıkayabilir mi yıkayamaz mı bu meseleyi soruyor.Bu bilicma bir mesele değildir.Hanefi mezhebine göre bir meseledir.Yani şu hanefi mezhebinde kadın vefat ederse kocası onu yikayamaz. Halbuki diğer mezheblerde ve hususiyle şaz olan mezheblerde Sahabe-i Kiram ve Tabiin-i izam arasında hadisleri değerlendirip hususi fetva veren kimseler arasında bu meselenin münakaşası yapılmış;"kadın erkeği yıkar,erkek de kadını yıkar" demişlerdir. Ve Hz.Ali'nin zayıf rivayet edilen bu meselesini de delil getirmişlerdir bu mevzuda...

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Şüphesiz Kur'an, mü'minler için gerçekten bir hidâyet rehberi ve rahmettir.

Neml, 77

GÜNÜN HADİSİ

Yeryüzünde bir kötülük işlendiği vakit, ona şahid olan bunu takbih ederse (kötü olduğunu te'yid ederse), o kötülüğü görmemiş gibi zararından kurtulur. O kötülüğe şahid olmadığı halde, işittiği zaman memnun kalan kimse, sanki şahid olmuş gibi manen zarar

Ebu Davud, Melahim 17, (4345)

TARİHTE BU HAFTA

*Akşemseddin Hz.lerinin Vefatı(15 Ocak 1459) *İstanbul Erkek Lisesi'nin Açılışı(15 Ocak 1884) *Körfez Savaşı'nın Başlaması(17 Ocak 1991) *Galiçya Zaferi(19 Ocak 1917)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI