Cevaplar.Org

TOTALİTERİZMİN SEFALETİ-MESUT KARAŞAHAN-BEYAN YAYINLARI-İSTANBUL 1998

Antik Çağ’ın filozofları arasında totaliter siyasal felsefesini daha açık ve kolay biçimde takip edebildiğimiz Eflatun’un yanı sıra Aristoteles ve Herakleitus gibi düşünürler de suçlanmaktan kurtulamamışlardır.


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2014-06-09 03:33:37

 

Totaliter propaganda insanları hem aptallaştırmayı hedefler, hem de bu aptallaşmaya dayanır, gücünü ondan alır. S. 19

Antik Çağ'ın filozofları arasında totaliter siyasal felsefesini daha açık ve kolay biçimde takip edebildiğimiz Eflatun'un yanı sıra Aristoteles ve Herakleitus gibi düşünürler de suçlanmaktan kurtulamamışlardır. S. 27

Eflatun, felsefe tarihinin etkisi en yaygın filozofu kabul edilir. Gerek Hıristiyanlık gerekse İslâm felsefesi ondan etkiler taşır. S. 29

Makyavelli'nin siyaset felsefesinde iyi ve kötü kavramlarının kazandığı veya işaret ettiği anlam ve çağrışımlar, Eflatun'un benzer görüşlerinin yaklaşık iki bin yıl sonra tekrarı gibidir.
Siyasetin hedefi iktidarı ele geçirmek olarak tespit edilince, "iyilik"le kastedilen şey "etkinlik" olmaktadır. S. 34

Hegel'i şahsen tanımak fırsatını bulan felsefeci Schopenhauer'a göre o, en ipe sapa gelmez, akıl sır ermez sözleri yan yana dizerek felsefe diye pazarlama yüzsüzlüğünü göstermekten çekinmemiş, dar kafalı, okuma-yazması dahi olmayan bir şarlatandır. S. 39

Totaliter devlet ve totaliterizm kavramlarının ilk defa ne zaman ortaya çıktığı kesin olarak tespit edilememişse de İtalyan Faşistleri tarafından siyasal literatüre kazandırıldığı muhakkaktır. S. 41

Totaliter rejimler, yasal ve sivil bütün örgütlenmelerin sıkı bir devlet denetiminde olduğu, demokratik kurumların ve anayasal hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırıldığı, hayatın her alanında bireyin denetim altında tutulduğu, bir parlamento ve plebisit sistemi var görünse bile bunların merkezî iktidar üzerinde denetleyici fonksiyonu icra edemediği siyasal ve toplumsal düzenlerdir. S. 42

…Bir bakıma insanoğlunun 20. Yüzyılda bir "Süper-Firavunlar Çağı"nı yaşadığı söylenebilir. S. 43

Tek halk, tek devlet, tek lider. Totaliterizmin öngördüğü siyasal sistemin yapılanması, birey ve toplumla olan ilişkileri, haklar ve özgürlükler… Hep bu ilke doğrultusunda düzenlenip tayin edilir. S. 49

Totaliter bir siyasal ve toplumsal sistem, kelimenin tam anlamıyla bir "dikensiz gül bahçesi"ni esas alır. Dikensiz gül bahçesinde muhalefete ve aykırı seslere/düşüncelere yer yoktur. Yüce Lider ne derse o olur. S. 49

Totaliterlere göre iktidar aygıtı için en doğru örgütlenme biçimi hiyerarşi ve şef ilkeleri çerçevesinde, aşağıdan yukarıya değil yukarıdan aşağıya doğru olanıydı. S. 53-54

Naziler ve Faşistlerde gördüğümüz liberal demokrasi eleştirisi, farklı ideolojik gerekçelerle de olsa Sovyet totaliterizminin meşrulaştırılmasında da sık sık başvurulan bir retorik olmuştur. S. 62

…Hegel'e göre "kamuoyunu hor görmeyi öğrenememiş olanlar hiçbir zaman büyük işler başaramazlar." S. 68

Lider kültüne bir başka çarpıcı örnek Stalin'in tanrılaştırılması hadisesidir. İdeolojiden ziyade teolojiye benzeyen Sovyet komünist düşüncesinde Stalin; Marks'ın Tanrı, Lenin'in İsa olduğu Teslis anlayışının adeta üçüncü kişisidir. S. 74

Bütün totaliter sistemlerde ortak bir fenomen olarak gözlenen lider kültü kitlesel mobilizasyonu sağlamak, kitleleri tek bir ortak amaç etrafında toplayıp harekete geçirebilmek gayesiyle oluşturulur. S. 78

Eleştiri ve açıksözlülük yerine dalkavukluk ve gerçekleri gizlemenin söz konusu olduğu bir ülke yönetiminde meseleler katlanarak büyür, birikir ve nihayet sistemi tehdit eder hale gelir. S. 79

"Totalci" rejimlerin propoganda mekanizması da "total", yani topyekün olagelmiştir. Her türlü örgütlenme içinde bulunan bütün vatandaşlar, her bir kurum ve kuruluş, bir propaganda vasıtası olarak kullanılmak istenmiştir. S. 105

Nazilerin akla, düşünceye ve entelektüel etkinliğe yönelik düşmanlığı ve bunun sonuçları, totaliterizmin Faşist ve Stalinist versiyonlarında daha farklı tecelli etmemiştir.
Düşünceden ve düşünen insanlardan korkmak totaliterizmin en belirgin vasıflarındandır. S. 123

Devlet terörü ve rejim düşmanları, totaliter siyasal sistemlerin vazgeçilmez unsurlarındandır. Bir iktidar yöntemi olarak hem varlık nedeni, hem de varoluşunun doğal bir sonucudur. S. 137

Her ne pahasına olursa olsun tek tip insan elde etmeyi amaçlayan bir rejimin tasfiyeci bir niteliğe bürünmesi kaçınılmazdır. S. 140

…Milli Eğitim Bakanlığı'nın ders kitaplarından İslâm'ı, Kur'ân'ı, Hz. Peygamber'i (s.a.v.)… hatırlatan/çağrıştıran her ne varsa çıkarıp ayıklama girişimi de eklenince rejimin totaliter eğilimleri belki de en çok eğitim alanında kendini göstermiş oldu. S. 155

…Marcuse, Adorno ve Horkheimer'in çözümlemelerinde dile getirildiği gibi, totaliterizm, Faşist veya Stalinist terör rejimlerini de aşan, "ileri sanayi uygarlığı" denen gelişmenin kendi içinde barındırdığı daha genel ve yaygın bir fenomendir. S. 163

Modern totaliterizm, Batı'nın ürettiği ürünlere dünyanın geri kalan kısmının bağımlı hale getirilmesiyle somutlaştığı için, bu aynı zamanda "Üçüncü Dünyanın Batılılaştırılması" hadisesidir. S. 166

Batı'nın yasaklı yazarlar kervanının bir diğer önemli ismi de Roger Garaudy'dir. Uzun ve fırtınalı entelektüel geçmişinde Garaudy'nin özellikle 70'lerin sonunda Müslüman olduğunu ilan edişiyle birlikte Fransa'da karşılaştığı ambargo ve sansür, Batı'nın özgürlükçü demokrasileri arasında düşünceye baskı ve etkin denetim bakımından pek fark olmadığının bir göstergesidir. S. 178

Nationa Geographic ırkçılık probleminden anti-komünizme kadar her konuda siyasal manipülasyona alet olan bir coğrafya dergisidir. S. 183-184

Kaba totaliter rejimlerin iç ve dış politikasının vazgeçilmez unsurlarından olan düşman ihdası ve buna karşı seferberlik halinde mücadele çağrısı, Batılı demokrasiler ve özellikle ABD için de zulmü ve sömürüyü maskelemenin başlıca yollarından biri olmuştur. S. 188

…Dünya siyasal konjönktürünün değişip Sovyetler ve Varşova Paktı'nın dağılması üzerine "İslâm" gerek ABD'nin gerekse NATO'nun tehdit algılamasında derhal birinci sıraya oturtularak kitleleri korkutup sindirmeye yarayacak yeni bir "öcü" yaratma kampanyasının kurbanı yapılmıştır. S. 188

Her totaliter rejimin ihtiyaç duyduğu, ürettiği ve yaygınlaşmasını sağladığı insan tipinin, yani dalkabuk, sahtekâr, ispiyoncu ve her haliyle sefil kimselerin, Emevî ve Abbasiler iktidarında son derece münbit bir ortam bulmuş olduklarını da hatırlarsak, manzara tamamlanmış olur. S. 199

…İslâmî kisveye bürünen totaliterizm daha ziyade kendi içindeki mezhepsel farklılıkları hedef alırken, genellikle İslâm dışı inançlara karşı daha toleranslı davranmıştır. S. 201

Totaliterizmin toplum mühendisliği çabaları kendi halklarına pahalıya maloldu ve insanlık tarihinin insanlık dışı uygulamalarla anılan karanlık dönemleri arasında yerini aldı. S. 204

İran şahı Rıza Pehlevî'nin zulme boyun eğmeyen bir halk karşısında uğradığı mağlubiyet ve saltanatını yitirişi, totaliter rejimlerin bu kaçınılmaz ve ani çöküşünün yakın tarihteki son örneğidir. S. 206

…Unutmamak gerekir ki, kaba kuvvet ve fizikî şiddet totaliter rejimlerin vazgeçilmez yöntemi ve uzmanlık alanıdır. S. 206-207

Totaliterizmin modern veya post-modern versiyonlarına karşı kitlelerin üzerindeki ölü toprağını kaldıracak (…) bir özgürlük ruhu ve onun esinlendiği ısrarlı mücadele, çağdaş despotların beklenmedik sonunu hazırlayacaktır. S. 208

Nurgül Dere

https://twitter.com/CevaplarOrg

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 5. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 5. BÖLÜM

BİR NESLE KILAVUZLUK: KUZEY AFRİKA (…) Nüfuzunun en hissedilir (s. 185) olduğu yer Mağrip

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 4. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 4. BÖLÜM

İSLÂMCI MİLLİYETÇİLİĞİN MÜDAFAASI: ARAP DOĞU Doğu’da Suriye ayaklanmasının başar

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 3. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 3. BÖLÜM

ARAP DAVASININ BENİMSENMESİ (…) Arslan’ın (…) Kendi hayatı Dürzî içe dönüklüğün

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 2. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 2. BÖLÜM

SAVAŞ VE SÜRGÜN 28 Ekim 1914’te Osmanlı İmparatorluğu I. Dünya Harbi’ne girdi ve Orta

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 1. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 1. BÖLÜM

BİR OSMANLI-ARAP CENTİLMENİ YETİŞİYOR (…) 1869’da Lübnan’daki Şuveyfe köyünde doğm

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- GİRİŞ

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- GİRİŞ

Çağın en gözde simalarından olan Şekip Arslan, biyografistlere çok sayıda malzeme bırakmı

ŞEHBENDERZÂDE FİLİBELİ AHMED HİLMİ’NİN DİNÎ VE FELSEFÎ GÖRÜŞLERİ-ÖMER CERAN-SIR YAYINCILIK-BURSA-2013

ŞEHBENDERZÂDE FİLİBELİ AHMED HİLMİ’NİN DİNÎ VE FELSEFÎ GÖRÜŞLERİ-ÖMER CERAN-SIR YAYINCILIK-BURSA-2013

Ahmed Hilmi, 1914 yılında vefat etmiştir. Vefat sebebi olarak bakır zehirlenmesi düşüncesi il

TOTALİTERİZMİN SEFALETİ-MESUT KARAŞAHAN-BEYAN YAYINLARI-İSTANBUL 1998

TOTALİTERİZMİN SEFALETİ-MESUT KARAŞAHAN-BEYAN YAYINLARI-İSTANBUL 1998

Antik Çağ’ın filozofları arasında totaliter siyasal felsefesini daha açık ve kolay biçimde

MASONLUK-CARO Y. ROGRIGUEZ-ÇEVİRİ: HACASAN YÜNCÜ-ETKİN KİTAPLAR-İSTANBUL 2012

MASONLUK-CARO Y. ROGRIGUEZ-ÇEVİRİ: HACASAN YÜNCÜ-ETKİN KİTAPLAR-İSTANBUL 2012

Illuminuti’nin kurucusu Weishaupt’ın meşhur ‘Talimât’ından birkaç cümle sunuyorum: D

OSMANLI TARİHİNDE MASKELER VE YÜZLER-MUSTAFA ARMAĞAN-TİMAŞ YAYINLARI-İSTANBUL–2008

OSMANLI TARİHİNDE MASKELER VE YÜZLER-MUSTAFA ARMAĞAN-TİMAŞ YAYINLARI-İSTANBUL–2008

Feminizm, modernliğin son büyük ideolojisi. Kolay kolay yıkılmaz, çünkü hiçbir zaman kurulm

ŞÂH-I GÜLİSTAN-HARUN ÇETİN- KAYIHAN YAYINLARI-İSTANBUL-2012

ŞÂH-I GÜLİSTAN-HARUN ÇETİN- KAYIHAN YAYINLARI-İSTANBUL-2012

Ben bir bülbülüm ki, cismim insanın avucunu doldurmaz, kalbim ise dünyaya sığmaz. Yirmi dört

Şu insanlar, çarçabuk geçen dünyayı seviyorlar da önlerindeki çetin bir günü (ahireti) ihmal ediyorlar.

İnsan, 27

GÜNÜN HADİSİ

Her kim bir namazı (kılmayı) unutursa (onu) hatırladığında kılsın. Onun bundan başka keffâreti yoktur.

KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S-SALÂT-Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*Süleyman Hilmi Tunahan Hz.lerinin Vefatı(16 Eylül 1959) *Adnan Menderes'in İdamı(17 Eylül 1961) *Ertuğrul Fırkateyni Japon Sularında Battı(18 Eylül 1890) *Efendimiz (s.a.v.) Hicret Ederken KUBA'yı Teşrif Ettiler(20 Eylül 622) *Yavuz Sultan Selim Han

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI