Cevaplar.Org

BİR GAZİNİN SEFERBERLİK HATIRATI-3

İki gün sonra Telebyaz kışlasının önüne gelmiş bulunuyorduk. Bu kadar müddet yolda yürüyen ve çarpışan bu yorgun erlere istirahat verilmesi gerekirdi. Fakat Halep ve Musul muvasilesini kesen Fırat Nehri üzerinde Cereblos köprüsünü Hicaz askeri (yani Hicaz Şerifi askeri)* işgal etmişti.


2013-12-01 16:25:16

İki gün sonra Telebyaz kışlasının önüne gelmiş bulunuyorduk. Bu kadar müddet yolda yürüyen ve çarpışan bu yorgun erlere istirahat verilmesi gerekirdi. Fakat Halep ve Musul muvasilesini kesen Fırat Nehri üzerinde Cereblos köprüsünü Hicaz askeri (yani Hicaz Şerifi askeri)* işgal etmişti.

28 Kasım 1334 (1918) tarihinde Hicaz askeri üzerine hareket emrini alan taburumuz, Gargmış istikametine doğru sokulurken, bizleri uzaktan tarassut eden Hicaz askeri, köprüyü geçerek Halep'e hareket etmiş ve birçok mühimmatı da bırakarak kaçmışlardı. Cereblos köprüsünü karşıya geçmemiz için Diyarbakır'da bulunan Ali İhsan Paşa emrediyordu.

Bir gün sonra Halep'te bulunan İngiliz kuvveti 50 kadar Hintli askeri ile (yanımıza geldi). Başlarında bir önyüzbaşı ve yarbay ile bir de albay vardı. (Albay) trenden iner inmez tercümanlarına kaşlarını çatarak sert bir tavırla bakıyordu. Meğer "Top ve makineli tüfenginizi bırakıp durmayın, çekilin" diyorlardı bize.

Tabur kumandanımız İzzet Bey (önyüzbaşı) çok cesur ve cidden harp için yaratılmış bir insandı. Karşısında galip kuvvetten ne kadar çok asker olursa olsun yılmazdı. Ne çare ki, talih ve harp boynumuzu büküyordu. Çünkü mağlup durumda idik. Böyle feci bir emrivaki karşısında kalınca erlerin aslan kesildiğini ve başka bir renk aldığını bilen kumandanımıİzzet Bey, erleri baştan aşağı süzüyor ve İngiliz tercümanın sözlerini hiç kaale.

Zaten biz erler beş fişeği hazneye indirmiş hazır vaziyette bekliyoruz. Şayet sert (bir) eda ve konuşma tekerrür etseydi, dakika geçmez, tüfekler İngiliz kumandan ve maiyetindeki erlere patlayacaktı.

Kumandanımız İzzet Bey, "Paşa ile görüşmedikçe ve çekil emrini almadıkça gerilemeyeceğini" İngiliz tercümana söyledi. Hemen telefona koştu. Bu sefer de biz erler kumandanımızın bir an meşguliyetini fırsat bilip çıtıl çıkarmak için İngiliz kumandan ve erlerine sokuluyor, sürtünüyor ve tokuyorduk. Haliyle bir çıngar çıkarmaktı maksadımız.

Ben telefon başındaydım. Bir ara bütün hatlar açıldı. İzzet Bey heyecandan telefon başında titriyor ve Ali İhsan Paşa ile görüşmek için paşayı telefona çağırıyordu. Bizzat görüşeceğini söylüyordu. Ali İhsan Paşa'nın telefon başına gelmesiyle tabur kumandanımız İzzet Bey şöyle diyordu: "Halep'ten trenle gelen bir İngiliz önyüzbaşı, bir yarbay, bir albay ve 50 Hintli askerle birlikte geldiler. Top ve makineli tüfeğini bırakarak buradan çekilin diyorlar. Bu durumda emirlerinizi bekliyorum." Ali İhsan Paşa, "Piyade tüfeğine müdahale etmiyorsa, çekilmeniz lazımdır" diyordu. 

Bu emir üzerine top ve makineliyi ve zahireyi terk ederek Şiftek istasyonuna doğru harekete geçtik. Ali İhsan Paşa'yı böyle emir vermeye zorlayan, mağlup oluşumuzdur.

Arap pınarı ve Harapnas istasyonuna gelmiştik. Böyle istasyona çekildikçe, İngilizler ile tekrar harp ilan edileceği ve mütareke ahkâmına riayet edilmeyeceği her erin göğsünde kabaran bir galeyan vesilesi olmuştu. Bu sefer tehlikeyi önlemek, vaziyeti yakından takip etmek ve şimendifer hattını bozmak için bizzat Diyarbakır'dan Ali İhsan Paşa gelmişti. Kendi bölüğüm olan 2. bölüğü ileri hatta tayin etmişti. Birkaç gün sonra İngiliz Şimendiferi, Harapnas istasyonuna gelerek, Ermenileri Adana'ya ve terhis askerleri memleketine sevk etmeye başladı.

27 Şubat 1335 ihtiyat zabitanı terhis edilmişti. 1 Mayıs 1335'de 1314 ve 1315 doğumlular terhis edildi. Silah altında muvazzaf olarak 1313-1312-1311 ve 1310 doğumlular kalmıştı. Bu vaziyet karşısında bölüklerin muharip mevcudu 15'e inmişti.

Müttefik devletler ile Osmanlı Devleti arasında bir antlaşma imzalanmıştı. Türkiye'yi ağışartlara bağlamış, helak ve harabiyeye sevk etmiş ve perişan etmişti. Bu hal Türklerin kalbinde acı bir yer etmiş, Avrupa devletlerine karşı muhasamat içimizden silinmez olmuştu.

Hal böyle iken Türkiye'nin muhtelif yerlerinde şakiler kafa kaldırmış, telefon hatları bozulmuş idi. Velhasıl intizam diye bir şey kalmamıştı. Bununla da kalmıyorduk. Bir taraftan Avrupa devletleri yani müttefik devletler yapılan anlaşmayı icra etmek için Türkiye'yi taksime çalışıyorlardı. Bu malumatı yüzbaşım Fethi Bey'den istihbar ettim.

Bu milletlerin bir çok yerlerde karakolları vardı. Artık Türk Milleti müttefik devletler nazarında canlanamaz bir haldeydi. Hakikaten Türk Milleti, yani Anadolu başsız, kendi haline kalmış ve bu hal bir müddet devam etmişti. Fakat vakit buldukça ve zaman geçtikçe, askeriyemiz canlanıyordu.

Yine de İngilizler Irak'ı, Fransızlar Suriye'yi, Yunanlılar, İtalyanlar ve Amerika kendilerince birçok yerleri teslim alıyor, taksimatları ile uğraşıyorlardı. Kansız işgal edilen ülkemizi biz Türklere teslim için, Avrupa devletlerine karşı mücadeleye hazır, 25 Mayıs 1919 tarihinde, Mustafa Kemal adında bir zatın ortaya çıktığını burada işitmiştik.

Urfa'nıİşgali:

Urfa işgal kumandanı Miralay Sacor isminde bir Fransız kumandanıydı. Askeri kuvveti de pek çoktu.

Türkiye'nin her tarafında Türk Milleti uyandırılmış, Milli teşkilat başlamıştı. Taburumuzun kumandanı İzzet Bey, "Arap İzzet" namı altında milli askerin reisi olarak Urfa'ya gönderilmişti.

O zaman taburumuz Resulayn istasyonunda bulunuyordu. Fransız kuvvetini, milli kuvvetimiz Tılfıtır Hastanesine çekilmeye mecbur etmiş, Kuva-yı milliyemize dayanamayarak (Fransızlar) hastaneyi tabya, yani kale haline getirmişlerdi. Bir müddet hastane içinde kalmış, muhasaradan kurtulamıyor, dışarıdan erzak vs. gelmiyordu. Her gün uçağı geliyor, keşif neticesinde bir faidesi olmuyordu.

Urfa Milli Kumandanları Onikiler meyanında Arap İzzet tarafından Fransız İşgal Kuvveti reisine bir elçi göndererek, çekilmesi hakkında ültimatom vermiş, İşgal kuvvetleri kumandanı çolak miralay Sacor ezcümle şu cevabı vermişti; yetmiş deve, bir jandarma kuvveti birlikte verilirse, tahliyeye razı olduğunu söylemiş.

Deve ve Jandarma kumandanıyla emrine verilmiş, birlikte gece Urfa'yı tahliye ederek yollanmıştı. Milli kuvvet ve aşiret gidecek olduğu yolu önceden- yani şebeke yolundaki Sarı Mağarayı- tutmuş, Mili kuvvet, işgal kuvvetine yani Fransız çolak Miralay Sacor kuvvetine ansızın ateş açmış, şebeke yolu ve köprüsünde düşman kuvvetini tamamen imha etmişti. Hiçbir kuvvet Birecik ve Ayınteb'e dönememişti.

URFA MİLLİŞARKISI

Atma Sacor atma pişman olursun,

Şebeke düzünde kurban olursun.

De yürü İzzet Bey'in yürü,

Askerin gidiyor, dönmüyor geri.

***

Çekin kır atımı binem üstüne,

Beşli mavzerimi alam destime,

De yürü İzzet Bey'im yürü,

Askerin gidiyor, dönmüyor geri.

***

Şebeke düzünde tabya kazıldı,

Sarı mağara önünde kökü kazındı,

De yürü İzzet Bey'im yürü,

Askerin gidiyor, dönmüyor geri.

***

Tılfıdır hastane karşıma karşı,

Kâfir Fransız'ın bomba atışı,

De yürü İzzet Beyi'im yürü, 

Askerin şahlanmış, dönmüyor geri.

Urfa'nın 31 Nisan 1336 (1920)'de tahliyesi üzerine Alem-i İslam'da ve bilhassa Urfa'da bir şenlik ve serbestlik, sevinç başlamıştı. Urfa'da inzibat çavuşu olarak kalmıştım.

 İbrahim Peygamberin Urfa'da mucizesi vardır. Doğduğu beşik, mağarada su üzerinde muallâkta durmakta ve Nemrut tarafından ateşe atıldığı yer halen ziyaret halindedir. Atıldığı mahalde su belirmiş, balıklarını kimse tutamıyor ve yiyemiyordu. İbrahim Peygamberin ateşe atıldığı zaman ki mancınık, ziyaretin üzerinde, kalede, lateşbih minare şeklinde iki tane dikili durmaktadır.

-Devam edecek-

Dipnotlar

*Osmanlı devletine isyan eden Şerif Hüseyin'in adamları

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

SEYDA MUHAMMED ZAHİD BAŞÇI HOCAMIZIN HATIRATI-2

SEYDA MUHAMMED ZAHİD BAŞÇI HOCAMIZIN HATIRATI-2

MEDRESE GÜNLERİ Medrese hocamız Seyda Molla Zeki o sıralar köyümüze yeni gelmişti. Kendisi

SEYDA MUHAMMED ZAHİD BAŞÇI HOCAMIZIN HATIRATI-1

SEYDA MUHAMMED ZAHİD BAŞÇI HOCAMIZIN HATIRATI-1

Değerli ziyaretçilerimiz, inşallah bu haftadan itibaren Bingöllü değerli âlim Seyda Muhammed

KIRKINCI HOCAMIZIN HATIRALARINDA 27 MAYIS

KIRKINCI HOCAMIZIN HATIRALARINDA 27 MAYIS

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’IN 27 MAYIS’I İKAZI Merhum Mehmed Kırkıncı Hocamız hatıralarında an

SEYDA FETHULLLAH AYTE EFENDİ’DEN BAZI HATIRALAR

SEYDA FETHULLLAH AYTE EFENDİ’DEN BAZI HATIRALAR

Takdim Kıymetli ziyaretçilerimiz, Ohinli müderris Şeyh Fethullah Ayte hocamızla Şubat ayı i

YAVUZ BÜLENT BAKİLER HOCAMIZDAN HATIRALAR-15

YAVUZ BÜLENT BAKİLER HOCAMIZDAN HATIRALAR-15

BİR PAPAZLA MUHAVERE Ben zaman zaman Avrupa ülkelerine davet edildim. Bir gün Almanya’nın Dü

YAVUZ BÜLENT BAKİLER HOCAMIZDAN HATIRALAR-14

YAVUZ BÜLENT BAKİLER HOCAMIZDAN HATIRALAR-14

ÖĞRETMENLERİN ŞUURU İstanbul’da bir öğretmenler gününde Fırat Kültür Merkezi'ne, konu

YAVUZ BÜLENT BAKİLER HOCAMIZDAN HATIRALAR-13

YAVUZ BÜLENT BAKİLER HOCAMIZDAN HATIRALAR-13

ANKARA RADYOSUNDA Ben 1964-68 yılları arasında Ankara radyosunda vazifeliydim. O sıralar Ankara

YAVUZ BÜLENT BAKİLER HOCAMIZDAN HATIRALAR-12

YAVUZ BÜLENT BAKİLER HOCAMIZDAN HATIRALAR-12

MEVLEVİLİĞİ Ben her defasında Arif Nihat Asya’nın elini öperdim. Bana elini kolay kolay ve

YAVUZ BÜLENT BAKİLER HOCAMIZDAN HATIRALAR-11

YAVUZ BÜLENT BAKİLER HOCAMIZDAN HATIRALAR-11

ARİF NİHAT ASYA İLE TANIŞMAM Ben Arif Nihat Asya’yı ilk defa Türk Ocağında tanıdım. Ger

YAVUZ BÜLENT BAKİLER HOCAMIZDAN HATIRALAR-10

YAVUZ BÜLENT BAKİLER HOCAMIZDAN HATIRALAR-10

ARİF NİHAT ASYA VE BAYRAK ŞİİRİ Arif Nihat Asya bir bayrak şairi olarak bilindi, öyle yaşa

YAVUZ BÜLENT BAKİLER HOCAMIZDAN HATIRALAR-9

YAVUZ BÜLENT BAKİLER HOCAMIZDAN HATIRALAR-9

ARİF NİHAT ASYA’NIN İLK HAYAT DEVRESİ Arif Nihat Asya Tokat’ın Kapusuz köyünden. Dedeler

Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında, acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır.

TAHRÎM,6

GÜNÜN HADİSİ

Berâe (r.a.) şöyle rivayet etmiştir: "Müminlerden (özür sahibi olanlar dışında) (evlerinde) oturanlar ile Allah yolunda malları ve canları ile savaşanlar bir olamaz."

TARİHTE BU HAFTA

*Fatih Camii Tekrar İbadete Açıldı(15 Nisan 1772) *Şeyhülislam İbn-i Kemal'in Vefatı(16 Nisan 1534) *Einstein'in Ölümü(18 Nisan 1955) *93 Harbi Başladı(19 Nisan 1877) *Miladi Takvime Göre Efendimiz'in(s.a.v) Doğumu(20 Nisan 571)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI