Cevaplar.Org

ABDULLAH ÇAVUŞ (YAVAŞER)

Risale-i Nur’da isimleri ve sıfatları aynı olan çok sayıda ağabeylerimiz vardır. Mesela: Aynı tarihlerde yaşamış, Ispartalı üç Abdullah Çavuş; birisi İslamköylü, diğeri Isparta’nın Hâfız Ali’si olmak üzere iki Hâfız Ali; küçücük Sav’da aynı anda yaşamış üç Hâfız Mehmet; Ahmet, Mehmet, Hasan ön adlı üç Feyzi; Egemen ve Ural soyadlı iki Atıf; Halıcı ve Arseven soyadlı iki Sabri; Sıddık ve Mübarek lakaplı ve Çakın soyadlı üç Süleyman; biri Safranbolulu, diğeri Maraşlı iki Mustafa Ramazanoğlu; Kuleönü, Eğridir ve Denizli’den üç Hâfız Mustafa ve pek çok sayıda Mustafalar, Ahmetler, Mehmetler, Aliler…


Ömer Özcan

ozcannurs@hotmail.com

2013-10-07 14:41:43

Risale-i Nur'da isimleri ve sıfatları aynı olan çok sayıda ağabeylerimiz vardır. Mesela: Aynı tarihlerde yaşamış, Ispartalı üç Abdullah Çavuş; birisi İslamköylü, diğeri Isparta'nın Hâfız Ali'si olmak üzere iki Hâfız Ali; küçücük Sav'da aynı anda yaşamış üç Hâfız Mehmet; Ahmet, Mehmet, Hasan ön adlı üç Feyzi; Egemen ve Ural soyadlı iki Atıf; Halıcı ve Arseven soyadlı iki Sabri; Sıddık ve Mübarek lakaplı ve Çakın soyadlı üç Süleyman; biri Safranbolulu, diğeri Maraşlı iki Mustafa Ramazanoğlu; Kuleönü, Eğridir ve Denizli'den üç Hâfız Mustafa ve pek çok sayıda Mustafalar, Ahmetler, Mehmetler, Aliler…

Çalışmalarımız, adaş ağabeylerimiz birbirinden tefrik edilebilecek şekilde, hususiyetleri ve Hz. Üstad tarafından isimlerinin yanlarına eklenen sıfat ve lakapları dikkate alınarak devam etmektedir. Bu metinde bahsi geçecek ağabeyimiz, üç Abdullah Çavuş'tan birisi olan Barlalı Abdullah Yavaşer'dir. Diğer ikisi; İslamköylü Abdullah Kula ve Atabeyli Abdullah Sualp'tır…
 

BARLALI ABDULLAH ÇAVUŞ (YAVAŞER)

Abdullah Yavaşer'in Barla Kabristanında bulunan mezar taşında doğum tarihi 1895, vefatı da 1960 olarak yazmaktadır. Barla'nın Yokuşbaşı Mahallesi'nden olan Abdullah Yavaşer, diğer adaşları gibi askerliğini Çavuş olarak yapmıştır. Barla halkı tarafından Abdullah Çavuş olarak anıldığından dolayı, komşusu olan Hz. Üstad da ona soyadıyla değil, 'Çavuş' lakabıyla hitap etmektedir. Üstad'ın mektuplarında 'Yavaşer' soyadı hiç kullanılmaz.

Abdullah Yavaşer, Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin sekiz senelik Barla hayatı sırasında, yakın komşusu ve talebesi olmuştur. Aşağıda aldığımız mektuplardan da anlaşılacağı gibi, Üstad'ın çok sevdiği ve güvendiği Barla talebelerinden birisidir. Abdullah Yavaşer, 1943 Denizli Mahkemesi sırasında Üstad'la beraber hapis yatmıştır; Denizli mazlumlarının listesinde onun da ismi geçmektedir.

Risale-i Nur'da, Abdullah Çavuş olarak sekiz yerde ismi geçmektedir. Şöyle ki:

Barlalı Sıddık Süleyman'a yapılan bir itiraz üzerine, Bediüzzaman Hazretleri yazdığı bir mektupta, Barla'yı kendisine sevdiren, gurbeti unutturan yakın dostlarından bilvesile bahsetmektedir. Bu dostlardan birisi de Abdullah Yavaşer'dir. Mektubun ilgili kısmı şöyledir:

"Böyle bir adamla (Sıddık Süleyman Kervancı) bu köy değil, belki bu vilayet iftihar etmeli. Bu tarz ahlâk bu zamanda bulunması, medar-ı ibrettir. Ben hem garip hem misafirim. Benim istirahatımı temin etmek köyün borcu idi. Bu köy namına Cenâb-ı Hak onu ve Mustafa Çavuş'u ve Muhacir Hâfız Ahmed'i ve Abdullah Çavuş'u bana ihsan etti. Ben de Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum. Bunlar bana yüzer dost kadar kıymettar göründüler, vatanımı bana unutturdular. Gurbet ve misafirlik elemini bana çektirmediler. Bunların yüzünden ben, bu köyün hayatta ve vefat edenleriyle alakadar olup, onlara her zaman dua ediyorum."(1)

Bediüzzaman Hazretleri, başka bir mektubunda; 'Mübarek bir hane sâhibi ve sâdık bir arkadaşım' dediği Abdullah Yavaşer'i, mazhar olduğu bir inayete şâhit tutmaktadır:

"Şu mübarek Ramazan'da, yalnız iki haneden bana yemek geldi; ikisi de beni hasta etti. Anladım ki başkasının yemeğini yemekten memnûum. Mütebakisi, bütün Ramazan'da benim idareme bakan mübarek bir hanenin ve sâdık bir arkadaşım olan o hane sâhibi Abdullah Çavuş'un ihbarı ve şehâdetiyle, üç ekmek, bir kıyye pirinç bana kâfi gelmiştir. Hatta o pirinç, on beş gün Ramazan'dan sonra bitmiştir."(2)

1929 yılında Barla'da telif edilen ve Risale-i Nur'un bir şaheseri olan On Dokuzuncu Mektup yazılırken görülmemiş bir inayete ve Mu'cizat-ı Nebeviye'nin harika bir kerametine şâhit olunmuştur. Bediüzzaman Hazretleri'nin "daimi hizmetkârım" dediği Abdullah Yavaşer, bu harika inayetin en yakın şâhitlerinden birisidir.

Bediüzzaman, telif anında gördüğü bu inayeti aynı risalenin en son sayfasında şöyle izah etmektedir:

"Hem yanımda kütüb-ü hadisiye ve siyer kitapları yoktur. Bununla beraber 'Tevekkeltü alallah' diyerek başladım. Öyle bir muvaffakıyet oldu ki, Eski Said'in kuvve-i hâfızasından ziyâde Hâfızam yardım etti. Her iki-üç saatte, süratle otuz-kırk sahife yazıldı. Bir tek saatte, on beş sahife yazılıyordu. Ekser Buharî, Müslim, Beyhakî, Tirmizî, Şifa-i Şerif, Ebu Nuaym, Taberî gibi kitaplardan naklediliyor. Hâlbuki bu nakilde hata olsa –hadîs olduğu için– günah olması lazım geldiğinden, kalbim titriyordu. Fakat anlaşıldı ki inayet var ve şu risaleye ihtiyaç var."

Şâhitsiz ispatsız bir şey yazmayan Üstad Bediüzzaman Said Nursî, bu ifadelerini, aynı sayfanın altında, hâdisenin görgü şâhitlerine teyit ettirmektedir. Bu imzalardan en birincisi de Abdullah Yavaşer'dir. Şöyle ki:

"Evet, biz müsveddeyi yazıyorduk. Üstadımız da söylüyordu. Yanında hiç kitap yoktu; hiç müracaat da etmiyordu. Birden bire, gayet süratli söylüyordu, biz de yazıyorduk. İki üç saatte otuz kırk, daha fazla sahife yazıyorduk. Bizim de kanaatimiz geldi ki, bu muvaffakiyet, mu'cizât-ı Nebeviye'nin bir kerametidir.

Daimi hizmetkârı Abdullah Çavuş; hizmetkârı ve müsvedde kâtibi Süleyman Sâmi; müsvedde kâtibi ve âhiret kardeşi Hâfız Halit; müsvedde ve tebyiz kâtibi Hâfız Tevfik."(3)

Şefkat Tokatları Risalesinde de Barlalı Abdullah Yavaşer'in ismi geçmektedir. Üstad'ın rızası olmadan Barla'ya, kendisini ziyarete gelen Kuleönlü iki Mustafa'nın dönüşte tutuldukları fırtına sebebiyle, yedikleri şefkat tokadı izah edilirken şunlar söylenir:

"Mustafa Çavuş dedi: O gitse, o da kalacak. Ben de onun arkasından gidip aramak lazım. Benim arkamdan da Abdullah Çavuş gelmek lazım. Bu hususta 'Tevekkelna alallah' dedik, intizar ettik."(4)

Abdullah Yavaşer ismi, Külliyat'ta muhtelif vesilelerle şu şekilde geçmektedir: Üstad Hazretleri, kendisini Kürt diye tezyif etmek isteyen menfi milliyetçilere cevap verirken Abdullah Yavaşer'in ismini de zikretmektedir:

"Hem ben bu memlekette Hulusi, Sabri, Hafız Ali, Hüsrev, Re'fet, Asım, Mustafa Çavuş, Süleyman, Lütfü, Rüştü, Mustafa, Zekâi, Abdullah gibi yirmi-otuz Müslüman-Türk gençlerini âdeta yirmi-otuz bin millettaşlarıma tercih ettiğimi ve onları o otuz bin adamın yerine kabul ettiğimi, bu dokuz senedeki Türkçe âsâr ile ve hizmet ile göstermişim."(5)

Re'fet Barutçu'ya cevabî mektubunda:

"Hazır Mesut, Gâlip ve Süleyman Efendiler, Mustafa Çavuş, Abdullah Çavuş selam ediyorlar."(6)

"Kalben rahatsızlığım dolayısıyla, Kurban Bayramına kadar Süleyman Efendi, Şamlı Hâfız Tevfik, Abdullah Çavuş ve Mustafa Çavuş'tan başka kimseyi kabul etmiyorum. Affedersiniz, gücenmeyiniz."(7)

Hz. Üstad, Emirdağ'dan Barla'ya yazdığı bir mektubunda ise şunları söyler:

"Ben bütün Barla halkına, hususan Süleymanlar ve Bahri ve Mehmetler ve Mustafalar, eski zamanda Nurlara kıymettar hizmet eden Şamlı Hâfız Tevfik ve mübarek Hâfız Halit ve İmam Hakkı Efendi ve Muhacir Hâfız Ahmet ve evladı ve ahfadı ve Şem'i ve bana çok hizmet eden Abdullah Çavuş ve oradaki komşularıma ricalen ve nisaen binler selam ve dua ederim ve mübarek aylarda dualarını isterim."(8)

 

(1) Bediüzzaman Said Nursî, Barla Lâhikası, Söz Bas. Yay., s. 284.

(2) Bediüzzaman Said Nursî, Mektubat, Söz Bas. Yay., s. 103.

(3) Bediüzzaman Said Nursî, Mektubat, Söz Bas. Yay., s. 280.

(4) Bediüzzaman Said Nursî, Lem'alar, Söz Bas. Yay., s. 99.

(5) Bediüzzaman Said Nursî, Barla Lâhikası, Söz Bas. Yay., s. 321.

(6) Bediüzzaman Said Nursî, Barla Lâhikası, Söz Bas. Yay., s. 453.

(7) Bediüzzaman Said Nursî, Barla Lâhikası, Söz Bas. Yay., s. 485.

(8) Bediüzzaman Said Nursî, Emirdağ Lâhikası, Söz Bas. Yay., s. 216.

 


Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

nejat, 2016-06-14 11:11:11

yukardaki 2 fotoğraftan soldaki kişi Çaprazzade Abdullah ÇAPRAZ ın ,2. sağdaki ise Abdullah Çavuş Yavaşerin dir ..ıkiside farklı kişilerdir,ikiside barlalıdır ve ikiside üstadın talebesi olmuştur..bilginize.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

YUVALI HATİP HOCA

YUVALI HATİP HOCA

Asıl adı Mehmed Ali Bilgin olan Yuvalı Hatip Hoca 1891 yılında Ankara’nın Yenimahalle ilçes

VELİ IŞIK KALYONCU

VELİ IŞIK KALYONCU

Veli Işık Kalyoncu, Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin son yıllarının ve Risale-i Nur

ŞÜKRAN ÜNLÜKUL

ŞÜKRAN ÜNLÜKUL

20 Kasım 2011 tarihinde milyonların Üstad dediği Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin gelini Mu

ŞEMSEDDİN TUĞRUL

ŞEMSEDDİN TUĞRUL

13 Temmuz 2009 tarihinde Şemseddin Tuğrul Ağabeyin Van’daki dükkânındayız. Van hizmetlerini

SÜLEYMAN KAYA (GAYE)

SÜLEYMAN KAYA (GAYE)

İşte efsanevi bir kahraman daha; Süleyman Kaya... Daha doğrusu Hz. Üstad’ın düzeltmesiyle

RIDVAN (ERDOĞAN) UTANGAÇ

RIDVAN (ERDOĞAN) UTANGAÇ

Bursa’nın Aksu Köyünde Rıdvan ağabeyin evindeyiz. Aksu Köyü yeşilliği ve bol suları ile

REFİK AĞIR

REFİK AĞIR

Avukat Gültekin Sarıgül “Ömer kardeş, Burdur’da Hz. Üstad’la görüşmüş yaşlı bir a

ÖMER KUŞ

ÖMER KUŞ

Ömer Kuş, epey zamandır gözlerden ırak kalmış çok eski, çok fedakâr ağabeylerimizden biri

OSMAN BOZKURT

OSMAN BOZKURT

Osman Bozkurt, Hz. Üstad’ın tabiriyle “Kahramanlar Ocağı Denizli”nin Süller Nahiyesinden.

MUSTAFA KARAPINAR

MUSTAFA KARAPINAR

Mustafa Karapınar ile İstanbul Bostacı’da, evinin yakınında bulunan tarihi Kuloğlu Camiinde

NADİR BAYSAL

NADİR BAYSAL

Bediüzzaman Hazretleri 1936-1943 yılları arasında Kastamonu’da sürgün olarak yaşamıştır.

Kim Allah'a ve Rasûlü'ne îman etmezse, (bilsin ki) biz inkâr edenlere alevi çılgın bir ateş hazırladık.

(Fetih, 13)

GÜNÜN HADİSİ

İlimden istediğiniz kadar öğrenin. Vallahi onunla amel etmedikçe ilim toplamakta ecir kazanamazsınız. (İ.hatip takvimi)

TARİHTE BU HAFTA

*Cumhuriyet'in ilanı(29 Ekim 1923) *Sütçü İmam Maraş'ta direnişi başlattı(31 Ekim 1919) *I.Dünya Harbine girdik(1 Kasım 1914) *İmam-ı Rabbani Hz.lerinin İrtihali(2 Kasım 1624) *Hz.Ömer(r.a.)'in Şehadeti(3 Kasım 644)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI