Cevaplar.Org

DEVLET ADAMI NASIL OLMALIDIR?

Memleketin idaresini kendilerine emanet edebileceğimiz liderin veya lider kadrosunun, “Kuvvetli devlet adamı” olabilmesi için hangi vasıfları taşıması gerektiği sorusuna cevap bulmak icap eder.


2013-08-31 19:23:31

Devlet idaresinin ahenkli ve dinamik şekilde işleyebilmesi için, "Kuvvetli devlet adamı"na olan ihtiyaç, günümüz toplumlarında en belirgin bir ihtiyaçtır. Kabiliyetsiz ve yetersiz devlet adamlarının, topyekûn bir milletin gerilemesine, hatta yok olmasına sebep olduğu, gözden kaçmamaktadır. Memleketin idaresini kendilerine emanet edebileceğimiz liderin veya lider kadrosunun, "Kuvvetli devlet adamı" olabilmesi için hangi vasıfları taşıması gerektiği sorusuna cevap bulmak icap eder.

Lider, muvaffak olmuş liderlerin hayatlarını ve eserlerini incelemeli onların faaliyetlerini karşılaştırarak kendi fikriyle bütünleştirmelidir. Mesela, Napolyon muvaffak olamazken, Makedon imparatoru İskender neden muvaffak oldu? Victor Hugo veya Göte bu soruya cevap olarak; "Napolyon kendi zevk ve ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra devlet işleri ile uğraşırdı, İskender ise, devletin işlerini yaptıktan sonra, vakit kalırsa kendi ihtiyaçlarına bakardı." demiştir. Ancak, şu bilinmelidir ki, İskender'in arkasında bir Eflatun, bir Aristo vardı. Napolyon ise böyle bir destekten mahrumdu.

Lider, milleti kendisi gibi sevmeli ve kendisini onların hizmetine adamalıdır. "Seyyidül kavmi hadimuhum" "Bir kavmin yöneticisi o kavmin hizmetçisidir." hadis-i şerifini hatırından çıkarmamalıdır. 

 Lider, siyasî, idarî, askerî, içtimaî icraatında birlik ve ahengi meydana getirmelidir. Liderin bir elinde kuvvet diğer elinde hikmet ve adalet olmalıdır. Aksi halde o devletin devamı olmaz. Adil idareciler hakkında Hasan-ı Basrî'nin Ömer Bin Abdülaziz'e yazdığı mektubundan bazı bölümlerini burada nakletmekte fayda mülahaza ediyorum. Mektupta adil yöneticinin niteliklerini şöyle sıralamaktadır:

 "Bil ki, Allah adil devlet reisini, haktan sapanları düzeltici, her zalimi doğrultucu, her bozuğu ıslah edici, her zayıfa güç, her mazluma da hakkını verici ve her şaşkına sığınak kılmıştır.

 İdareci, idare ettiği insanlara karşı gayet şefkatli olmalıdır. Onları tehlikelerden uzaklaştırır, fitne ve anarşiden, eza ve cefaya maruz kalmaktan muhafaza eder.

İdareci, vücudun içinde kalp gibidir. Onun sağlıklı çalışmasıyla vücut hayatını devam ettirir. Bil ki, şu anda yaşadığın dünyadan başka, kalacağın ebedi bir dünyan daha var. Sevdiklerin senden ayrılacaklar ve seni kabrinde yapayalnız bırakacaklar. O halde, kişinin kardeşinden, anne-babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı o gün için sana faydalı olacak işleri yapmayı da unutma.

Bugünkü kudretine takılıp kalma, yarınki aczini de düşün! O gün sen ölüm kemendiyle esir edilmiş olarak, nice meliklerin Hayy u Kayyum olan Allah'a boyun eğdiği bir sırada melekler, nebiler ve resullerden müteşekkil bir topluluğun arasında olacaksın. Artık sen bilirsin.

Bu öğütleri, sevdiği kimseyi sağlığına kavuşturmak istediği için ona acı ilaçlar içiren doktor gibi telakki et."

Lider; meşru otorite gücüne sahip olmalıdır. Bu otorite gücü de kaynağını, zorbalıktan, tahakkümden, cebri ve ezici terörizm'den değil; dostluk ve samimiyet üzerine kurulu icraatcılık, liyakat, maharet ve müessiriyetten almalıdır.

Lider; söz ve fiillerinde ölçülü ve dengeli olmalıdır.

Lider; az, öz ve akla uygun söylemeli, konuşmalarında mantık ve muhakeme esas olmalı, ifade ve beyanlarında tezada düşmemeli, ayrıca sözleri ile hareketleri de birbirine ters düşmemelidir…

Lider; başkalarını küçülterek kendini büyük göstermeye çalışmamalı, başkalarını tahkir, tezyif, karalama, tadlil ve tekfir edici beyanlarda bulunmamalıdır.

Lider; devleti ve milleti için zaruri kabul ettiği temel prensiplerden taviz vermemelidir. Şartlar kendisini bu prensiplerden taviz vermeye veya yurdu bırakıp kaçmaya zorladığı durumda bile idam sehpasında sadakat dersi vermeyi bilmelidir.

Lider; toplayıcı, birleştirici ve bütünleyici olmalı, milletin birlik ve beraberliğini bozucu düşünce ve hareketlere asla müsamaha etmemelidir.

Lider; yurdunu iyi tanımalı, içte ve dışta memleketin içinde bulunduğu şartları isabetle tesbit ederek, problemlere çözüm yolu bulmaya çalışmalı, ütopik ve hayali değil, realist ve gerçekçi olmalıdır.

Lider; bilgili, azimli ve kararlı olmalı, hissi ve zihni olgunluğa sahip, ihtiyat ve tedbire riayetkâr bulunmalıdır.

Lider; ümit ve enerji kaynağı olmalıdır. Herkesin ümitsizliğe düştüğü, şevk ve gayretinin kırıldığı şartlar içinde, bitmez bir enerji ile milletine ve mesai arkadaşlarına ümit kaynağı olup, zor şartlardan başarı ile çıkmasını bilmeli ve yol gösterici olmalıdır.

Lider; istişareye önem vermeli, mesai ve dava arkadaşlarına güvenmeli ve onların da güvenini kazanmalıdır.

Lider; vatanperver olmalı, devlet ve milletinin huzur ve refahını her şeyin üstünde tutmalıdır. Milletinin mukaddesatına, manevi değerlerine, örf ve adetlerine bağlı ve saygılı olmalı; mukaddesatını ve dinini şahsi kapris ve emellerine, siyasi arzu ve menfaatlerine basamak yapmamalı, bilakis bütün imkânlarıyla bu yüksek değerlerin muhafazasına ve yücelmesine hizmet etmelidir Bu değerlerin imhasına çalışan yabancı ideolojilerin yayılmasına asla müsamaha ve müsaade etmemelidir.

Lider; ketûm olmalı, sır saklamasını bilmelidir. Politik menfaat temini için, devlet sırlarını rasgele yerde söyleyerek ayağa düşürmemeli, devletin şeref ve itibarını hiçe indirmemelidir. Fatih Sultan Mehmed, İstanbul'u fethi sırasında "Efendim fetih için nasıl hareket edeceğiz, bunun için nasıl bir planınız var?" diye soran en yakın bir kumandanına şu ibretli cevabı verir: "Benim fetihle ilgili sırrımı sakalımın kılları dahi bilse onları yolar atarım." İşte bu sırdan dolayıdır ki, genç yaşında İstanbul'u fethedip, Hazreti Peygamberin (asm) müjdesine mazhar oldu.

Lider; emanete riayetkar, sözüne sahip ve sadık olmalıdır. Şartlar ve imkanlar bakımından yapamayacağı şeyleri vaat etmemelidir.

Hz. Ali (r.a.) "Bir Devlet Adamına Emirnâme" isimli risalesinde: "Verdiğin sözü muhafaza için icap ederse hayatını bile feda et! Sakın ahdine hıyanet etme!" buyurmaktadır.

Lider; vasıflı ve işinin ehli olmalıdır. Otuz yıl vezirlik yapmış, herkesçe, kuvvetli ve dirayetle bir devlet adamı olduğu kabul edilen Nizamül-Mülk, "Siyasetname" sinde; devlet idaresinde en akıllı, en tecrübeli ve en ehliyetli insanlara vazife vermenin zaruretini anlatmakta ve vazifelerin ehliyet ve liyakata göre dağıtılması görüşünü ısrarla savunmaktadır. 

Lider, müdebbir olmalıdır. Müdebbiriyet yönü çok zayıf olan II. Bâyezid; devlet idaresinde vukûfiyetinden ziyade, takva ve salâhatiyle tanınmış; Osmanlı İmparatorluğunun hakimiyetini temin ve kudretini hakim kılma politikasında pasif ve devlet yönetiminde etkisiz kalmıştır. İmparatorluğun doğusunda gittikçe büyüyen ve tehlike arzeden Safevi tehlikesine karşı, gerekli tedbirleri alamamıştır. Yavuz ise, celadet ve şehameti ile başa geçtiği zaman ciddiyeti, devlet idaresindeki basireti, müdebbirliği, fıtrî kahramanlığı, askeri ve siyasi dehasıyla Safevi belasını bertaraf etmiştir. Kısa padişahlık devresinde, cesur ve atak davranışlarıyla tarihte büyük izler bırakmıştır.

 Lider; karar vermeden önce çok düşünmeli, hadiselerin müsbet ve menfi taraflarını dikkate almalı, faydalı olduğuna inandığı zaman da, derhal tatbikine geçmeli ve neticeyi Allah'tan beklemelidir. Zaten bir teşebbüste muvaffakıyeti temin eden sebeplerin en mühimi, onu tatbik edecek zamanı çok iyi tespit ederek, pürüzsüz ve noksansız şekilde neticelendirmektir.

 Lider; milletin ızdırabını ruhunda duyabilen insandır.

Lider; milletinin umumi vicdanını okur, ruhların müşterek ihtiyaçlarını sezer, tam zamanında ortaya atılarak, büyük kitleleri harekete getirir; aslında var olan kuvvetleri harekete geçirip maksadına ulaşır.

Mehmed Kırkıncı

Siyasette Ölçü

http://www.mehmedkirkinci.com/index.php?s=article&aid=1156

https://twitter.com/CevaplarOrg

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

NASIL BİR MAARİF?

NASIL BİR MAARİF?

Yıllardır ilmî ve fikrî çalışmalarım arasında memleketimizin mânevî, ahlâkî, derûnî

GENÇLERİ HEDONİZM ÇILGINLIĞINA İTENLER

GENÇLERİ HEDONİZM ÇILGINLIĞINA İTENLER

Diyorlar ki: Dünyaya bir kere gelinir. Sonun başlangıcı yoktur. Gülün, eğlenin, bir yıldır

HİCRET VE HAREKET

HİCRET VE HAREKET

Hicret, tâ ezelden ebede, âlem-i vücubdan âlem-i imkâna, daire-i ilimden daire-i kudrete, tâ

ORUÇ, ORUÇ BOZMAK VESAİRE

ORUÇ, ORUÇ BOZMAK VESAİRE

Ramazan ayının hususiyeti oruç. Orucun hususiyeti de kendisine ait meseleler. Başında; tutan tu

HEKİM VE FİLOZOF GÖZÜ İLE RAMAZAN

HEKİM VE FİLOZOF GÖZÜ İLE RAMAZAN

Hekim gözü ile Ramazan perhiz ayıdır. Bir çok hastalıklara karşı tıbbın tavsiye ettiği im

HÜZÜNLÜ BİR HAYVANAT BAHÇESİ GEZİSİ

HÜZÜNLÜ BİR HAYVANAT BAHÇESİ GEZİSİ

“Paris'in büyük hayat sıtmasına tutulduktan sonra(1) yapmaya hiç vakit bulamayacağım bir zi

YİRMİNCİ ASRIN BAŞINDA ANADOLUDA PAZARIN NAMUSU

YİRMİNCİ ASRIN BAŞINDA ANADOLUDA PAZARIN NAMUSU

Fransız yazar Claude Farrare, Çanakkale’de bir köyde, 1900’şerin başında yaşadığı çok

BİZ DE RAHATSIZIZ

BİZ DE RAHATSIZIZ

Elinize bir kalem alsanız ve siyasette, ticarete, sanatta, eğitimde en fazla isim yapmış insanla

"BANA KUR’AN YETER!”

Bana Kur'an yeter!" cilerden beni sevdiğini söyleyen biri, kendisi Hadisleri kabul etmeyerek doğr

MEALCİ KARDEŞLERİME KUR’AN’DAN MİSAFİRPERVERLİK DERSİ

MEALCİ KARDEŞLERİME KUR’AN’DAN MİSAFİRPERVERLİK DERSİ

Kur’an-ı Kerim, Arapça olarak indiğinden Kur’an’da geçen her kelimenin o günkü manaları

MEZHEPLERE TÂBİ OLMAYANLAR

MEZHEPLERE TÂBİ OLMAYANLAR

Hak mezheblerde akıl ve mantığın tasdik etmediği hiçbir mes’ele yoktur. Çünkü onların n

Al-i İmran,139

"Gevşemeyin, üzülmeyin, eğer hakikaten inanıyorsanız, muhakkak üstün olan sizsinizdir."

GÜNÜN HADİSİ

Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz.

Tirmizi, Savm 82, (807); İbnu Mace, Sıyam 45, (1746)

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI