Cevaplar.Org

NURDAN SÜZÜLEN NOTLAR-HASAN HAYRİ SARIKAMIŞ-BİON MATBAACILIK-İSTANBUL-2010- 2. BÖLÜM

Kâinat, muhabbetle nurlu yâni ma'nidar ve mevcuttur. Ma'nâsı muhabbet olan bir kitab gibidir. O ma'nâ onun nurluluğudur.


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2013-05-08 04:49:36

 

Muhabbet şu kâinatın nurudur:
Kâinat muhabbet sebebine binâen vücud bulmuş. İfade-i ma'nâsı o muhabbet... devam ve bekâsı, yine o muhabbetledir.
Demek kâinat, muhabbetle nurlu yâni ma'nidar ve mevcuttur. Ma'nâsı muhabbet olan bir kitab gibidir. O ma'nâ onun nurluluğudur. s. 180

...İhlâs, ibâdetin ruhu hükmündedir. Cesed nasıl ruhsuz olmaz, ibâdet de hâlis değilse ibâdet olmaz. Ruh gitse cesed dağılır. Hayat gizlenir, görünmez. Öyle de; ihlâs ma'nâları ile olmayan ibâdet, ibâdet sayılmaz. Sevab değil, azab getirir. Vücuda ve nurlu berzah ve âhirete medar olmaz. s. 190

Mü'minin nazarı, îmana ve îmanın nurluluğuna ve îmandan hâsıl olan nurlu îmanî ma'nâlara göredir. Menşei, îman ve hakikatı, ma'nâdır. s. 197

Dünyaya âhiret nazarı ile bakan, dünyaya âhiret ma'nâsı ile bakan; dünyayı, âhiret namına ma'nidar ve nurlu bir surette görür. s. 199

Münazaranın en iyisi, karşısındakini insaflı bir şekilde anlamaktır. Enâniyeti ortadan kaldırmaktır.
"Senin ikramınla sana musahhar olur. Zâhiren leîm bile olsa îman cihetinde kerîmdir."1
...Îman mü'mine bir çok meziyetler takmıştır. O meziyetlerden bir tanesi; ikram edici olmasıdır.
İkramın bir sureti, sana dokunan hatasından dolayı, kusurundan ötürü, onu affedici olman ve hayırla islahına duâ etmendir. s. 216

Hikmet hayra bakar onunla tahakkuk eder. Hikmetin tahakkukuna mani' ve perde olma! Yâni sebeb olma.
Hayrı sebebe vermek yok. Şerre sebeb bilmek var!..
Şer, kulun fiiline bakar. Ona göre şerdir.
Şer, onun fiilinde aranır. Çünkü kulun fiilinde irâdesi ve cüz'i ihtiyarîsi vardır. s. 219

Kur'ân'dan istifade ettiğin kadar akıllısın! Ma'nâ-yı Kur'âniyeden istifaden kadar ilim sahibisin!.. s. 220

Sana zarar verecek tek şey; senin su-i vehmin, tevekkülsüzlükten gelen endişe ve vesvesendir. Sana terk ettirir, atalete düşürür. s. 223

Hazer et! Dünya kelâmını zaruret miktarı konuş! Hem dünya ile zaruret miktarı uğraş, bulaşırsın. Madde sana mani olur. Körlendirir. Basit şeyler senin için dünya! Dünya âhiretin için mania ve hakdan gafletine sebeb olur. s. 228

Allah ve ma'rifetullah ve îman ve âhiretten bahsetmekten sıkılması, nefsin körlüğüne delildir. s. 229

Hakkı söylemek; yerinde zamanında ve usulünce olmalı. Hem bir hikmet ve faide ve nasihat ve irşada mebni olmalı, hem de tefrik için ve ifsad için ve tahkir için olmamalı. Hayra ve iyiye teşvik için olmalı. s. 236

Îmanî inkişâfa vesîle olan dersler, şefkatin inkişâfına götürür. Yağ ve eti devamlı yemek, kalbi kasavete götürür diye meşhurdur. Şükür ve iktisad derslerine dikkat edip israfattan kaçınmak lâzım geliyor. s. 238

Daire-i insaniyet, dâire-i ubûdiyet ve tefekkürdür. Öyle ise, tefekkürümüz nedir? Nasıl yapacağız? Tâ ki, îman inkişâf etsin, İslâmiyet temel olsun, hakka istinad edelim, hakikat-ı insaniyeyi bulalım, hakikî insan olarak hukuka riâyetkâr olalım. Zulüm ve abesiyetten ve mes'uliyetlerin ma'nevi tazyikinden kurtulalım! İnşaAllah-u Teâlâ... s. 241

Hak bir hizmet; uhuvvet ve ihlâs iledir. Hizmet zannıyla ihlâs kaçar ve uhuvvet rabıtaları kırılırsa hizmetin hakkı verilmemiş, lâyık bir hizmet yapılmamış olur. Hukuklar zayi olur. Abesiyetler ve hikmetsiz boş gayretler olur. s. 250

Uhuvvet ve ihlâsın, esas olmaması enâniyetten ileri gelir. Enâniyetle hizmet ve gayret eden, yalnız kalmaya mahkûm olur. Çünkü Allah (c.c.) enâniyete bina edilen hizmetten râzı olmaz. O hizmet, hizmet olmaz. s. 250

...Dünyada esas, âhiret olduğu gibi; hayat-ı dünya ve âhiret için esas, ihlâstır. s. 254


Dipnot:
1 - Mektubat, 22. Mektup, s. 471.

 

 ...devam edecek...

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

BİR MODEL OLARAK “MANA-YI HARFİ”

BİR MODEL OLARAK “MANA-YI HARFİ”

Mana-yı harfi, sanatın arkasında sanatkârı görmek ve göstermektir. Daha ilerisi, bu bilinci i

ÖLDÜKTEN SONRA DİRİLİŞİN İSBATI

ÖLDÜKTEN SONRA DİRİLİŞİN İSBATI

Geçtiğimiz cumartesi akşam davet edildiğim yerde önüme bir metin koydular: -Hocam, bu akşam

EKONOMİK KRİZ VE BEDİÜZZAMAN

EKONOMİK KRİZ VE BEDİÜZZAMAN

EKONOMİK KRİZ VE BEDİÜZZAMAN Ünlü sosyal antropolog Gellner’in Sovyetler Birliği’nin yı

MEDENİYET VE BEDİÜZZAMAN

MEDENİYET VE BEDİÜZZAMAN

Külliyatında Bediüzzaman, bize somut bir medeniyet projesi vermez. Zaten ondan böyle bir proje b

FELSEFE VE BEDİÜZZAMAN

FELSEFE VE BEDİÜZZAMAN

Felsefe deyince insanın aklına çok sayıda soru takılmaktadır. İlk olarak felsefe nedir? sorus

NURSİ’DE DEVLET ALGISI-2

NURSİ’DE DEVLET ALGISI-2

Siyaset-Şeriat Özdeşliği Burada ilk olarak Bediüzzaman’ın tek parti dönemindeki “siyaset

NURSİ’DE DEVLET ALGISI

NURSİ’DE DEVLET ALGISI

Geniş anlamda şeriat; genel olarak İslam’ı ifade eder ve genellikle de bu anlamda kullanılır

ALLAH BEREKET VERSİN

ALLAH BEREKET VERSİN

Bir derste, “Mucize-i Ahmediye Risalesi” olan On Dokuzuncu Mektub’un Yedinci Nükteli İşaret

İNSAN BAŞIBOŞ BIRAKILMAMIŞTIR

İNSAN BAŞIBOŞ BIRAKILMAMIŞTIR

Onuncu Söz’ün, Altıncı Hakikat’inin Altıncı Esas’ında: “Hem anlarsın ki insan, ipi b

ÂLİM KOYUN OLUR KUŞ OLMAZ

ÂLİM KOYUN OLUR KUŞ OLMAZ

Bediüzzaman’ın Sözler Kitabı’nın sonundaki Lemaat bölümünde şöyle bir vecize var; “H

CERBEZE VE “GÜZEL GÖREN GÜZEL DÜŞÜNÜR” VECİZEZİNİN ANLAMI

CERBEZE VE “GÜZEL GÖREN GÜZEL DÜŞÜNÜR” VECİZEZİNİN ANLAMI

Üstad, “Tuluat” eserinin başında “cerbeze” konusunu işliyor. Bu konuda cerbeze için:

Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et!

Nahl, 125

GÜNÜN HADİSİ

Mü'minin sezgisinden sakının, çünkü o Allah'ın nuruyla bakar.

Taberani

TARİHTE BU HAFTA

*Conk Bayırı Zaferi(10 Haziran 1915) *Yeniçeri Ocağı'nın Lağvı(12 Haziran 1826) *Cemil Meriç'in Vefatı(13 Haziran 1987) *Darendeli Hacı Hulusi Edendi'nin Vefatı(14 Haziran 1990) *Türkçe Ezan Uygulamasının Kaldırılması(16 Haziran 1950)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI