Cevaplar.Org

ATALARININ İZİNDEN GİDENLER

Öndekinin izinden gidenler hiçbir zaman izinden yü­rüdüğünü geçemezler. Onun içindir ki, Allah (c.c.) in­san aklının diğer insanlara hâkimiyetini yasaklamış. Herkes Rabbine tabi olacak. Rabbe giden yolda da her­kesi yarışa davet etmiş ve “Rabbinizin mağfiretine ve cennete doğru koşunuz” buyurmuş. (Hadid 21, Ali İmran 133)


2012-10-31 19:24:48

Öndekinin izinden gidenler hiçbir zaman izinden yü­rüdüğünü geçemezler. Onun içindir ki, Allah (c.c.) in­san aklının diğer insanlara hâkimiyetini yasaklamış. Herkes Rabbine tabi olacak. Rabbe giden yolda da her­kesi yarışa davet etmiş ve "Rabbinizin mağfiretine ve cennete doğru koşunuz" buyurmuş. (Hadid 21, Ali İmran 133)

Bu koşuda kimsenin diğerine üstünlüğü yoktur. Üs­tünlük koşuda gayret gösterenlerin­dir. Peygamber ve ona uyanlar bu yola basi­retle çağırırlar. İnsanların körü körüne gelme­sini istemezler. "De ki: İşte benim yolum budur. Basi­retle Al­lah'a çağırırım. Ben ve bana uyan­lar..." (Yusuf 108) Akıllarını kullanıp basi­retle Allah'ın yolunda olama­yanlar ise;"Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uya­rız" dediler. (Bakara 170)

Babam rahmetli: "Oğlum köyde akıl gerekmez. Sa­bahleyin köylü tarlaya giderse sen de tarlaya git. Bağa giderse bağa git" derdi. Köyde akılsız yaşamanın zararı az olur. Ama toplumsal olaylarda önde gidenler uçu­ruma doğru gitmişler, cehenneme düşmüşler geriye dö­nüp haberde verememişlerse.. İşte buna da işaret ediyor Rabbimiz ayetin deva­mında: "...Ya ataları bir şey düşünmeyen ve doğruyu bulamayan olsalar da mı?" buyu­rur.

Atalarını izinde gidenler, Allah'ın yolundan giden­lere "yahu gel şu işi yapıverelim günahı bana olsun" diyorlar. Rabbimiz bu sözünde çok eskilere dayandığını haber verir (Ankebut 12) Ya onların atalarının izinden gitmezsek ne olur?

O zaman yeni imansızlar, eski imansızların dedikle­rini tekrarlıyorlar. "Ya bizim (dinsizlik) dinimize dönersiniz veya sizi yurdumuzdan çıkarırız" (İbrahim 19)

Geçmiş zamanlarda Nuh'u, başta oğlu ol­mak üzere kendi kavmi, ibneler Hz. Lut'u, Nemrut Hz. İbrahim'i, Firavun Hz. Musa'yı, Mekkeliler Hz. Peygamberi yurtlarından çı­karmışlar ama çok geçmeden bu pey­gamber­ler geri gelip müşriklerin yurtlarına sahip ol­muşlar. Bu ayetin devamında Rabbimiz: "Zalimleri helak edeceğiz ve sizi onların yurduna yer­leştireceğiz" bu­yurur.

Müslüman olduğu halde imanı zayıflardan bir kısmı "Amerikan askeri gücü karşısında bizim duracak der­manımız yok" diyorlar. Bunlar, kâfir komutan Calut'un askerleri kar­şısındaki Müslüman komutan Talut'un as­ker­leri arasındaki imanı zayıfların;  "Bu gün Calut ve ordusuna karşı bizim dayana­cak gücümüz yok" diyenlerin söyle­diğini tekrarlıyorlar. (Bakara 249)

Ama Kur'an-ı Kerimden öğrendiğimize göre; Talut o azıcık ordusuyla Allah'ın izniyle Calut'a galip gelmiş­tir.

Hz. İsa'nın getirdiği mesaj zalim Roma'nın ordula­rını Müslüman etmiştir. Bir avuç deve çobanı Arap, Müslüman olduktan sonra dün­yanın iki imparatorlu­ğuna (Pers ve Bizans) son verdiler. Kudüs'te ve Kadisiye'de ALLAHU EKBER=EN BÜYÜK ALLAH'TIR dediler. İnşallah Beyaz Sa­ray'ın tepe­sinde Bilâl'lerden birinin ezan okuması da pek uzak de­ğildir.

Burada hatırınıza "Bizim şu cılız gayretle­rimizle mi?" sorusu gelebilir. Arkadaşlar! Saatte yirmi kilometre hızla gi­den do­zere, karşı yönden gelen ve saatte iki yüz kilometre hız yapan soyguncunun taksisi çarparsa, kendisini helak etmede birinci dere­cede kendisi yardım etmiştir.

1959 yılında Türkiye'ye gelen Amerikan reis-i cum­huru hava alanından köşke üstü açık bir Amerikan ara­basıyla yol boyunca sevgi gösterileriyle gelmiş. Ara ara arabası durdu­rulmuş ve folklor ekipleri oyunlar sergi­lemiş. Otuz iki sene sonra Amerikan reis-i Cum­huru Tür­kiye'ye geldiğinde birkaç tane yol güzergâhı hazırlan­mış, zırhlı arabalara başka­nın benzerleri ayrı ayrı bindi­rilmiş, bin Ame­rikan polisi ve Türk polisi güvenliğini sağla­mıştır. Nereden nereye. Her geçen gün güven duy­gusunu artıracak yerde bütün kinleri üzerine çekmişler.

İtalya'daki futbol olimpiyatlarında Ameri­kan ve İn­giliz kalelerine giren her top da sek­sen bin seyirci topu atan kim olursa olsun al­kışlamıştır. Hâlbuki Amerika, o seksen bin seyirciye kapılarını açıverse hepsi oraya koşacak. Hay­ranlıkla kin ve nefret bir arada.

Eskiden komünist olup da şimdi Ameri­kancı olanlar: "Amerika'nın durumunu yeni­den irdelemeliyiz. Altmışlı yılların sömürü anlayışı yok oldu. Bilgisayarlar, robot­lar, tek­noloji çıkalı alın teri sömürüsü yapılmıyor" diyorlar.

Müslüman birinci derecede şahsiyet sömü­rüsüne kar­şıdır. Madenler ve alın teri sömü­rüsü şahsiyet sömürü­sünden sonra gelir. Adam çıkıyor: "Anayasalarınız be­nim yasaya ters düşmeyecek. Askerin nizamnamesi ben­den alınacak. Otelleriniz benim vatandaşımın rahat edeceği şekilde hazırlanacak. "Amerikan barı" olmayan otellere yıldızlı ruhsat verilme­yecek. İçki içmeyenler yönetici kadrolarına getirilmeyecek. İslam'ın devlet olması fikri öldürülecek" diye emirler veriyor.

Batının belirlediği açı doğrultusunda sanat­sal ürünler verenler ödüllendirilecek, o açıdan sapanlar yok sayıla­cak. Kâfirlerle dost, Müs­lümanlarla düşman olunacak. Onun izin ver­diği kadar çocuk yapılacak.

Yani bu adamlar binlerce yıl önce Fira­vun'un: "Sizin en yüce Rabbiniz (yaratıcı, yaşatıcı ve yöneticiniz) be­nim." (Nazirat 24) "Ben size kendi görüşümü gösteriyorum ve ben sizi doğru yola götürüyorum" (Mü­min 29) dediğini tekrarlıyorlar.

Milyonlarca insanın görüşü değil, benim görüşüm. "Dediğim dedik. Çaldığım düdük" diyenler bilsin ki her Firavun'un bir Musa'sı mutlaka olmuştur, bundan son­ra da olacaktır.

Mahmud Toptaş

Küfür Cephesinde Yeni Bir Şey Yok

Cantaş Yayınları

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun.

Tevbe, 119

GÜNÜN HADİSİ

Ey Allah'ın Resulü," dedim, "şayet Kadir gecesine tevafuk edersem nasıl dua edeyim?" Şu duayı okumamı söyledi: "Allahümme inneke afuvvun, tuhibbu'l-afve fa'fu anni. (Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni affet.)

Tirmizi, Da'avat 89,Ravi (r.a.): Aişe

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI