Cevaplar.Org casino maxi

ATALARININ İZİNDEN GİDENLER

Öndekinin izinden gidenler hiçbir zaman izinden yü­rüdüğünü geçemezler. Onun içindir ki, Allah (c.c.) in­san aklının diğer insanlara hâkimiyetini yasaklamış. Herkes Rabbine tabi olacak. Rabbe giden yolda da her­kesi yarışa davet etmiş ve “Rabbinizin mağfiretine ve cennete doğru koşunuz” buyurmuş. (Hadid 21, Ali İmran 133)


2012-10-31 19:24:48

Öndekinin izinden gidenler hiçbir zaman izinden yü­rüdüğünü geçemezler. Onun içindir ki, Allah (c.c.) in­san aklının diğer insanlara hâkimiyetini yasaklamış. Herkes Rabbine tabi olacak. Rabbe giden yolda da her­kesi yarışa davet etmiş ve "Rabbinizin mağfiretine ve cennete doğru koşunuz" buyurmuş. (Hadid 21, Ali İmran 133)

Bu koşuda kimsenin diğerine üstünlüğü yoktur. Üs­tünlük koşuda gayret gösterenlerin­dir. Peygamber ve ona uyanlar bu yola basi­retle çağırırlar. İnsanların körü körüne gelme­sini istemezler. "De ki: İşte benim yolum budur. Basi­retle Al­lah'a çağırırım. Ben ve bana uyan­lar..." (Yusuf 108) Akıllarını kullanıp basi­retle Allah'ın yolunda olama­yanlar ise;"Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uya­rız" dediler. (Bakara 170)

Babam rahmetli: "Oğlum köyde akıl gerekmez. Sa­bahleyin köylü tarlaya giderse sen de tarlaya git. Bağa giderse bağa git" derdi. Köyde akılsız yaşamanın zararı az olur. Ama toplumsal olaylarda önde gidenler uçu­ruma doğru gitmişler, cehenneme düşmüşler geriye dö­nüp haberde verememişlerse.. İşte buna da işaret ediyor Rabbimiz ayetin deva­mında: "...Ya ataları bir şey düşünmeyen ve doğruyu bulamayan olsalar da mı?" buyu­rur.

Atalarını izinde gidenler, Allah'ın yolundan giden­lere "yahu gel şu işi yapıverelim günahı bana olsun" diyorlar. Rabbimiz bu sözünde çok eskilere dayandığını haber verir (Ankebut 12) Ya onların atalarının izinden gitmezsek ne olur?

O zaman yeni imansızlar, eski imansızların dedikle­rini tekrarlıyorlar. "Ya bizim (dinsizlik) dinimize dönersiniz veya sizi yurdumuzdan çıkarırız" (İbrahim 19)

Geçmiş zamanlarda Nuh'u, başta oğlu ol­mak üzere kendi kavmi, ibneler Hz. Lut'u, Nemrut Hz. İbrahim'i, Firavun Hz. Musa'yı, Mekkeliler Hz. Peygamberi yurtlarından çı­karmışlar ama çok geçmeden bu pey­gamber­ler geri gelip müşriklerin yurtlarına sahip ol­muşlar. Bu ayetin devamında Rabbimiz: "Zalimleri helak edeceğiz ve sizi onların yurduna yer­leştireceğiz" bu­yurur.

Müslüman olduğu halde imanı zayıflardan bir kısmı "Amerikan askeri gücü karşısında bizim duracak der­manımız yok" diyorlar. Bunlar, kâfir komutan Calut'un askerleri kar­şısındaki Müslüman komutan Talut'un as­ker­leri arasındaki imanı zayıfların;  "Bu gün Calut ve ordusuna karşı bizim dayana­cak gücümüz yok" diyenlerin söyle­diğini tekrarlıyorlar. (Bakara 249)

Ama Kur'an-ı Kerimden öğrendiğimize göre; Talut o azıcık ordusuyla Allah'ın izniyle Calut'a galip gelmiş­tir.

Hz. İsa'nın getirdiği mesaj zalim Roma'nın ordula­rını Müslüman etmiştir. Bir avuç deve çobanı Arap, Müslüman olduktan sonra dün­yanın iki imparatorlu­ğuna (Pers ve Bizans) son verdiler. Kudüs'te ve Kadisiye'de ALLAHU EKBER=EN BÜYÜK ALLAH'TIR dediler. İnşallah Beyaz Sa­ray'ın tepe­sinde Bilâl'lerden birinin ezan okuması da pek uzak de­ğildir.

Burada hatırınıza "Bizim şu cılız gayretle­rimizle mi?" sorusu gelebilir. Arkadaşlar! Saatte yirmi kilometre hızla gi­den do­zere, karşı yönden gelen ve saatte iki yüz kilometre hız yapan soyguncunun taksisi çarparsa, kendisini helak etmede birinci dere­cede kendisi yardım etmiştir.

1959 yılında Türkiye'ye gelen Amerikan reis-i cum­huru hava alanından köşke üstü açık bir Amerikan ara­basıyla yol boyunca sevgi gösterileriyle gelmiş. Ara ara arabası durdu­rulmuş ve folklor ekipleri oyunlar sergi­lemiş. Otuz iki sene sonra Amerikan reis-i Cum­huru Tür­kiye'ye geldiğinde birkaç tane yol güzergâhı hazırlan­mış, zırhlı arabalara başka­nın benzerleri ayrı ayrı bindi­rilmiş, bin Ame­rikan polisi ve Türk polisi güvenliğini sağla­mıştır. Nereden nereye. Her geçen gün güven duy­gusunu artıracak yerde bütün kinleri üzerine çekmişler.

İtalya'daki futbol olimpiyatlarında Ameri­kan ve İn­giliz kalelerine giren her top da sek­sen bin seyirci topu atan kim olursa olsun al­kışlamıştır. Hâlbuki Amerika, o seksen bin seyirciye kapılarını açıverse hepsi oraya koşacak. Hay­ranlıkla kin ve nefret bir arada.

Eskiden komünist olup da şimdi Ameri­kancı olanlar: "Amerika'nın durumunu yeni­den irdelemeliyiz. Altmışlı yılların sömürü anlayışı yok oldu. Bilgisayarlar, robot­lar, tek­noloji çıkalı alın teri sömürüsü yapılmıyor" diyorlar.

Müslüman birinci derecede şahsiyet sömü­rüsüne kar­şıdır. Madenler ve alın teri sömü­rüsü şahsiyet sömürü­sünden sonra gelir. Adam çıkıyor: "Anayasalarınız be­nim yasaya ters düşmeyecek. Askerin nizamnamesi ben­den alınacak. Otelleriniz benim vatandaşımın rahat edeceği şekilde hazırlanacak. "Amerikan barı" olmayan otellere yıldızlı ruhsat verilme­yecek. İçki içmeyenler yönetici kadrolarına getirilmeyecek. İslam'ın devlet olması fikri öldürülecek" diye emirler veriyor.

Batının belirlediği açı doğrultusunda sanat­sal ürünler verenler ödüllendirilecek, o açıdan sapanlar yok sayıla­cak. Kâfirlerle dost, Müs­lümanlarla düşman olunacak. Onun izin ver­diği kadar çocuk yapılacak.

Yani bu adamlar binlerce yıl önce Fira­vun'un: "Sizin en yüce Rabbiniz (yaratıcı, yaşatıcı ve yöneticiniz) be­nim." (Nazirat 24) "Ben size kendi görüşümü gösteriyorum ve ben sizi doğru yola götürüyorum" (Mü­min 29) dediğini tekrarlıyorlar.

Milyonlarca insanın görüşü değil, benim görüşüm. "Dediğim dedik. Çaldığım düdük" diyenler bilsin ki her Firavun'un bir Musa'sı mutlaka olmuştur, bundan son­ra da olacaktır.

Mahmud Toptaş

Küfür Cephesinde Yeni Bir Şey Yok

Cantaş Yayınları

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Kur an'ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız.

Hicr Suresi,9 (Mürşid 3.1'den alınmıştır)

GÜNÜN HADİSİ

Hikmetli söz, müminin yitiğidir. Onu nerede bulursa almaya en layıktır.

Tirmizi, İlim, 19.

TARİHTE BU HAFTA

*Eğriboz Adası'nin fethi(12 Ağustos 1470) *Kanuni Sultan Süleyman Han'in Tebriz'i fethi(13 Ağustos 1534) *Haçlı Ordusu'nun Kudüs katliami (15 Ağustoz 1099) *Gölcük Depremi(17 Ağustos 1999) *Misak-i Milli'nin TBMM'de de kabûlü(19 Ağustos 1920)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI