Cevaplar.Org 1xbet para cekmeimplant dis fiyatlari

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-13

Ders: Muhakemat(3. Mukaddeme) İzah: Prof. Dr. Ahmed Akgündüz (İsrailiyat meselesi)


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2012-07-02 17:09:39

Ders: Muhakemat(3. Mukaddeme)

İzah: Prof. Dr. Ahmed Akgündüz

*Muhakemat aslında usul-i tefsir ile alakalı nazari esasları anlatan bir eserdir.

Not: 1994 senesinde yapılan bu sohbete değerli âlim merhum Selahaddin Kaplan Hocaefendi'de katılmış. Akgündüz hocanın ona karşı saygı ve hürmeti de izlenmeye değer.

* "İsrailiyatın bir taifesi ve hikmet-i Yunaniyenin bir kısmı, daire-i İslâmiyet'e duhûl etmeleriyle, din süsüyle görünerek, efkârı ihtilâle verdiler."Muhakemat ( 18 ) Cümlesi bu üçüncü mukaddimenin özüdür.

*Tefsirde olan her şey tefsirden değildir. Mesela Seyyid Kutub, Fizilal Tefsirinde bazı ayetleri tefsir ederken Mısır'da İhvan'ın başına gelenler ile alakalı bazı yorumlar yapmış. Ama bunun teferruatındaki bir bilgi hatası, tefsirine zarar vermez.

*Mesela haşir meselesinde biyoloji ilminden bir meseleyi istirdaden zikrediyorum. O ilim dalında mütehassıs olmadığım için, o konudaki bilgi hatam haşir meselesindeki izahatıma zarar vermez.

*Asr-ı saadette, Müslüman olan ehl-i kitap uleması bazı ayetleri izah ederken eski kitaplardaki bazı izahları nakletmişler. Kelam ve tefsir âlimleri de Kur'an'ın temel esaslarına muhalif değilse, o nakillerde beis görmemişler. İsrailiyat böyle doğmuş.

*İbn-i Kesir tefsirinde İsrailiyat için şöyle diyor;

1- Zaten Kur'an ve hadiste o konu o israiliyatın anlattığı gibi anlattıysa, bu kısımlar sahih..

2-Kesin yalan olduğunu bildiğimiz şeyler ki, red edilir.

3-Ne yalan ne de doğru olduğu tasdik edilmeyen şeyler. Biz bu üçüncü guruptaki şeyleri ne toptan kabul ne de toptan red ederiz. Kur'an ve sünnetin ana ruhuna ters düşmeyen bu gibi şeyleri nakilde bir beis görmemiş âlimler.

*Halkın ekseriyeti ana meseleden ziyade teferruat ile uğraşır, İsrailiyatın yayılış sebeplerinden biri budur. Bazı misalleri;

*Ashab-ı Kehfin köpeğinin türü neydi, Musa(aleyhisselam)'ın asası hangi ağaçtan yapılmıştı?, Hz. İbrahim'in ihya ettiği kuşların türleri neydi?v.s Halk verilmek istenen mesajdan ziyade öğrenilmesinin kendisini ilgilendirmediği böyle şeyleri merak eder. Kıssacılar da ona göre şeyler ya uydurur, ya da İsrailiyattan bulur. Tibyan tefsirinde böyle İsrailiyat çok..

* Gaziantep'te bir camide imamlık yapıyordum. Biri geldi, "hocam bir müşkülüm var, ne olur hallet. Hocalara sordum bilemediler" dedi. Ne olduğunu sordum. Dedi ki; Hocam, Hz. İbrahim'in(a.s) kestiği koçun etini acaba kimler yedi? Dedim; "Kardeşim, vallahi ben yemedim, yiyenleri de bilmiyorum. Dünyada ve ahirette bunu öğrenmenin de bize hiçbir faidesi yok."

* Yunan felsefesi Abbasi halifesi Memun devrinde tercüme edildikten sonra onların bazı yorumları din süsü verilerek kelam kitaplarına girmiş. Alın İbn-i Sina'nın el- İşarat kitabını.. Orada öyle izahlar var ki, hiçbir mümine yakışmaz. Bunlar İslamiyyetten gibi görülünce fikirleri bozdular ve karıştırdılar.

*Hz. Ömer(r.a)'in İslam yargılama hukuku ile alakalı Ebu Musa el Eş'ari'ye bir mektubu var ki, İbn-i Kayyım el Cevziyye, İlam'ül Muvakkiin adıyla dört ciltte tefsir etmiş.

*Makbul ve müselleme mantıkta bir tabir. Bir kısım öyle kaideler var ki, kimse izah ve isbatına bile gerek görmüyor. Çünkü söyleyen kimseler çok yüksek bir makamda. Mesela göz hususunda dünya çapındaki bir mütehassısın bir sözü nakledildiğinde; "o öyle söylemiş ama sen bu hükmü laboratuarda inceledin mi? diye sorulmaz.

*Maalesef bu zamanda baktığımızda İslam'a dair şüphelerin altında bazı kitaplara sızmış İsrailiyat yatmaktadır.

*Eski Yunanlılar Araplardan da mübalağacı ve hayalci idiler.

 Irak vâlisi Ziyâd bin Ebih, Ebü'l-Esved'den insanlara rehber olacak ve Kur'ân-ı kerîmi düzgün ve yanlışsız olarak okuyacakları kaideler ortaya koymasını istedi. Ebü'l-Esved ed-Düelî bu işe yanaşmak istemedi. Fakat bir gün bir kimsenin Tevbe sûresi üçüncü âyetindeki (ve Resûlühü) kelimesindeki Lam harfini kesre ile okuduğunu görünce; "İnsanların durumunun bu dereceye varacağını, Kur'ân-ı Kerîm'i böyle yanlış okuyacaklarını tahmin etmezdim" dedi. Vâliye müracaat ederek; "Emrini yerine getireceğim" dedi. Validen bir kâtib istedi. Kâtibe; "Bir harfi telaffuz ederken fetha okuduğum zaman harfin üzerine bir nokta; damme okuduğum zaman harfin önüne bir nokta; kesre okuduğumda harfin altına bir nokta koy" dedi. Kâtib söylediği gibi yazdı. Böylece ilk olarak hareke yerine kullanılan nokta Ebü'l-Esved ed-Düelî'ile başlamış oldu.

*Yunan felsefesinin ve İsrailiyatın kelam, tefsir ve akaid kitaplarına girmesiyle oluşan yanlışlığa bir misal, İmam Celaleddin Suyuti'nin hocası olan Celaleddin Mahalli'nin dünyayı düz bir satıh olarak yorumlaması gibi..

*İbn-i Sina'nın teslim olduğu Yunan Felsefesine göre uzay cisimleri ulvi cisimlerdi. Ulvi cisimler ise parçalanmaz, bölünemezdi. Bundan dolayı da İbn-i Sina, Şakk-ı Kamer mucizesini inkâr etmişti. Elmalılı Hamdi Efendi, Kamer Suresini tefsir ederken İbn-i Sina'nın bu görüşünü tenkit ediyor.

*Merhum Selahaddin Kaplan Hocaefendi'nin sohbet sırasında anlattığı güzel bir hatıra: "Gönenli Mehmed Efendi'den ziyaretimizde bizzat işittik. Demişti ki; "İstanbul'da Ahmed Şirani* isminde bir allame vardı. Bir gün onu ziyaret ettiğimizde Bediüzzaman hazretleri hakkında kanaatlerini sordum. Buyurdu ki; "Bediüzzaman'a bütün emanât-ı İlahiyye tevdi edilmiştir."

 *Mânâ odur ki, kulaktan akacak, zihine gidecek, vicdan onu emecek, ondan fikir çiçekleri çıkacak, biz de onları koklayacağız.

Not; 1879-1942 seneleri arasında ömür süren bu zat, İtisam adlı bir gazete çıkarmış ve Üstad Bediüzzaman'ın da içinde bulunduğu Dar-ül Hikmet-il İslamiyye'de vazife yapmıştır.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-162

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-162

Ders: 13. Şua(s: 332) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım; “Ben bir zaman enaniy

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-161

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-161

Ders: Emirdağ Lahikası-2, s: 211(Müsbet Hareket) İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar Not: Bu ders

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-160

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-160

Ders: Birinci Mektup, Birinci ve İkinci Sualler İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Hazret-i

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-159

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-159

Ders: 30. Lem’a 4. Nükte İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Cenab-ı Hakkın Ferd ismi hem Vahid i

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-158

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-158

Ders: 22. Mektup(Uhuvvet Risalesi-)2. Ders İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-157

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-157

Ders: 22. Mektup, 1. Mebhas(Uhuvvet Risalesi) İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Cenab-ı Hakk

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-156

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-156

Ders: Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s: 31 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Tebliğ Cemaati var ya, o merke

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-155

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-155

Ders: 29. Mektup, Altıncı Risale olan Altıncı Kısmın Zeyli; Es'ile-i Sitte İzah: Mehmed Kı

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-154

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-154

Ders: 2. Lem’a, 5. Nükte İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Asıl musibet ve muzır musi

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-153

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-153

Ders: Kastamonu Lahikası, s: 109 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “Bu acib a

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-152

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-152

Ders: 2. Lem’a, 2. Nükte İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Eyyub(a.s)’ın hastalığı, m

O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onları bir bir saymıştır. Onlar ise unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir.

Mücadele,6

GÜNÜN HADİSİ

Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, hayır söylesin veya sükut etsin.

Riyazü's Salihin, 1/307

TARİHTE BU HAFTA

*Akşemseddin Hz.lerinin Vefatı(15 Ocak 1459) *İstanbul Erkek Lisesi'nin Açılışı(15 Ocak 1884) *Körfez Savaşı'nın Başlaması(17 Ocak 1991) *Galiçya Zaferi(19 Ocak 1917)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI