Cevaplar.Org

DÜNYA ONU KONUŞUYOR-5


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2012-01-14 06:19:52

Mehmet Kırkıncı Hocaefendi

Bir güneş doğdu… Asrı ve gelecek asırları nuruyla ışıklandıracak bir güneş… Dünyanın çevresini sarmış olan zulüm ve küfrün karını buzunu eriten bir güneş…

Davasını yüceliği, hamiyetinin yüksekliği, fikrinin keskinliği, ilminin derinliği, sarsılmaz dayanma gücü, tariflere sığmaz çalışma ve gayreti ile çağa adını nakşettirdi. Dost ve düşmanlarına yetkinliğini tasdik ve kabul ettirdi. Ruhundaki ulvî vecd, beyanındaki coşkunluk, fikirlerindeki kutsiyet yeni bir devir doğurdu. Ruhunda yanan meşale, vicdanında doğan ilahî cezbe (çekim gücü) asrı çalkaladı. Karanlıkta olanları aydınlattı. Selim kalpleri nurlandırdı. Çağın bilgi ve düşünce kâşifi olarak bütün dünyayı aydınlattı. Nefsî, ruhî, vicdanî, ailevî, içtimaî, siyasî hayatımızı her yönüyle aydınlatacak yüksek esasları, yüksek prensipleri içinde barındıran hakikat manzumesini (dizge) yazdı.

Elhasıl, doğuyu ve batıyı kendisine hürmetkâr kılan böyle bir deha, bizler için Rabbanî bir ihsan ve muhteşem bir zafer şimşeğidir. (3)

Prof. Dr. Muhammed Abdunnebi (4) 

Bediüzzaman kendi çağında bu günün problemlerine çözümler sunuyordu, demek yanlış olmaz. Bu söz belki onun samimi bir bağlısı için, onun faziletlerini ve güzellikleri dışında bir şey göremeyen bir kimse için tekrar ededurduğu şık bir ifade olarak değerlendirilebilir. Ancak Said Nursî'nin risalelerdeki sözlerini nasıl görmezlikten gelebiliriz. Said Nursî birçok risalesinde bugünün krizlerini önceden haber vermekte, bunlara karşı, Kur'an-ı Kerim'in hidayet gerçeğinden, günü ve yarını değerlendiren düşüncelerle çözümler sunmaktadır. (5)

Dr. Muhammed Binthile (6)

Said Nursî'nin hayatı ilmî, siyasi ve eğitimsel hareket yoğunluğu içinde geçmiştir. Engin bir eğitim ve öğretim tecrübesi yaşamış, gurbet hayatını tatmış, yolculuklar yapmış, sömürgecilere karşı cihat etmiş, terbiye ve tevcih faaliyetleri olmuş, telif ve üretme çalışmalarında bulunmuş, sıkıntılara ve imtihanlara maruz kalmıştır. Bütün bunlar düşüncesinin ve idrakinin olgunlaşmasına, basiretinin açılmasına ve zekasının güçlenmesine yardımcı olmuştur. Nihayet kendi yolunu gayet açık bir şekilde önünde görmüştür. Anlamıştır ki, Allah-u Teâlâ'ya iman, O'nun rahmet esintilerine ve esma-i hünsasının tecellilerine yakın olmak dünya ve ahiret saadetini temin edecek yegane vasıtadır. (7)

Dr. Muhammed Elsem Perviz(8)

Onun yaşadığı devir bilim ve teknolojinin yeni çığırlar açtığı bir devirdi. Materyalist ilerlemenin etkisiyle, genelde insanlar ve özelde aydınlar Yaratıcıyı inkâr ediyor ve her şeyi tesadüfe ve tabiata mal ediyorlardı. Bu materyalist akımlara karşı çıkmak için, aynı derecede güçlü bir inançla "İslamî Dünya Görüşü"nü sunmak mutlak bir zorunluluk haline gelmişti. Allah celle celaluhu İslam'a bu büyük hizmeti yapması için Üstad Nursî'yi seçti. Nursî, aklın rolünü ve Kur'an'ın mesajıyla uyumluluğunu vurguladı.(9)

Prof. Dr. Muhammed Said Ramazan el-Bûtî (10)

Bediüzzaman merhumun, siyasi faaliyetlerinden ve çevresindeki siyasî oyunlardan edindiği tecrübe sonucu dikkat çektiği nokta şudur: Kapsamlı bir biçimde İslam binasını kurmak, halisane bir biçimde Allah yoluna davet etmek, Allah'ın dinini tam anlamıyla tanıtmaya, bu dini insanlara gönülden sevdirmeye, bunun için de siyasetin cazibesine kapılmamaya, onun yörüngesine girmemeye, bazı grupların yanında yer alıp da diğerlerine cephe almamaya bağlıdır. (11)

Dr. Niyazi Beki (12)

Altı bin küsur sayfa tutan Bediüzzaman'ın eserlerinde işlenen konuların asıl hedefi, insanlara Kur'an'ın cihan-şümul mesajlarını aktarmaktadır. Böyle geniş bir yelpazede yer alan bir hakikati, sınırlı zaman ve mekân (sayfalar)a yerleştirmenin zorluğu hatta imkânsızlığı ortadadır.

Bediüzzaman, mevcut literatürdeki irşat metodu ile yetinmemiş, Kur'an'a has yeni bir yolu keşfetmiş ve teslimiyet kırılmış çağımızdaki akıl ve kalbin arzu ve isteklerini kavramış ve Kur'an'ın mesajlarını asrın idrakine sunmuş bir mürşittir.

Çağın en büyük hastalığının maddeci fen ve felsefeden gelen dalalet olduğunu gören Bediüzzaman, irşat vadisinde giriştiği ıslah hareketinde akıl, kalb ve vicdana hitap etmesini bilmiş, Kur'anî bir perspektifle onların fıtrî ihtiyaçlarını tatmin edecek mantıkî ve şuhûdî istidlal metotlarını öyle geliştirmiştir ki, Hz. Musa aleyhisselam'ın asası gibi vurduğu her yerden hayat suyunu çıkarmıştır. (13)

Prof. Dr. Sadreddin Gümüş (14)

Bediüzzaman, Kur'an, hadis gibi dinî metinlerin yorumunda ifrat ve tefritten uzak, uzlaştırıcı bir yol izlemiştir. Bunun için de belâgât ve mantık kurallarını, özellikle mecaz, teşbih, istiare ve kinaye gibi sanatları kullanmıştır. Kitap ve sünnete aykırı olan, belâgât ve mantık kurallarına uymayan te'vili kabul etmemiştir.(15)Dipnotlar

1-Tespitler Işığında Bediüzzaman ve Risale-i Nur-Talat Ordu-Seyyit N. Erkal-Şahdamar Yay.-İzmir-2005-s:191-192

2-Tespitler Işığında Bediüzzaman ve Risale-i Nur-Talat Ordu-Seyyit N. Erkal-Şahdamar Yay.-İzmir-2005-s:193

3-Tespitler Işığında Bediüzzaman ve Risale-i Nur-Talat Ordu-Seyyit N. Erkal-Şahdamar Yay.-İzmir-2005-s:181-182

4-Cezayir Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi.

5-Tespitler Işığında Bediüzzaman ve Risale-i Nur-Talat Ordu-Seyyit N. Erkal-Şahdamar Yay.-İzmir-2005-s:168

6-Fas Agadir Üniversitesi Öğretim Görevlisi

7-Tespitler Işığında Bediüzzaman ve Risale-i Nur-Talat Ordu-Seyyit N. Erkal-Şahdamar Yay.-İzmir-2005-s:26

8-Hindistan İslamî Bilim ve Çevre Vakfı Direktörü.

9-Tespitler Işığında Bediüzzaman ve Risale-i Nur-Talat Ordu-Seyyit N. Erkal-Şahdamar Yay.-İzmir-2005-s:48-49

10-1955 yılında el-Ezher Üniversitesi, Şeriat Fakültesi'nden lisans ve 1958 yılında da aynı üniversiteden Arap Dili ve Edebiyatı Fakültesinden eğitim dalında yüksek lisans diploması aldı. 1958 yılında Suriye liselerinde eğitimcilik ve 1960 yılında da Şam Üniversitesi Şeriat Fakültesinde asistanlık görevine getirildi. 1965 yılında el-Ezher'de Şeriat-ı İslamiye usulü hakkında yaptığı doktorasından sonra Şam Üniversitesi Şeriat Fakültesinde öğretim üyeliğine, sonra aynı fakültenin dekan yardımcılığına ve daha sonra da dekanlığına atandı. Şu anda bu fakültenin Dinler Tarihi Anabilim Dalının başkanlığını yapmaktadır. El-Bûtî aynı zamanda Ürdün Krallığına bağlı İslam Medeniyeti Araştırma Merkezi'nin de bir üyesidir. Fıkıh, akaid, felsefe ve edebiyat dallarında 40'a yakın eser yazmış; milletlerarası birçok sempozyum ve panellere katılmış ve eserleri Türkçe, İngilizce ve Fransızcaya tercüme edilmiştir.

11-Müslüman Düşünürlerin Gözüyle Said Nursi-Dr. Veli Sırım-Nesil Yay-İstanbul-2003-s:162

12-Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.

13-Tespitler Işığında Bediüzzaman ve Risale-i Nur-Talat Ordu-Seyyit N. Erkal-Şahdamar Yay.-İzmir-2005-s:137-138

14-Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.

15-Tespitler Işığında Bediüzzaman ve Risale-i Nur-Talat Ordu-Seyyit N. Erkal-Şahdamar Yay.-İzmir-2005-s:58

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

TA‛LÎKÂT’IN TERCÜMESİNİ TAKDİM EDERKEN

TA‛LÎKÂT’IN TERCÜMESİNİ TAKDİM EDERKEN

Mantık, Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin müstakil olarak bir eser te’lif ettiğ

KIZIL ÎCÂZ KİTABI TANITIM TOPLANTISI

KIZIL ÎCÂZ KİTABI TANITIM TOPLANTISI

Muhterem kardeşlerim, yeni bir ilmî çalışma ile karşınızdayız; es Süllemü’l Münevrak.

MOLLA MUHAMMED ZAHİD MERHUMUN ARAPÇA RİSALE ÇEVİRİLERİ ÜZERİNE

MOLLA MUHAMMED ZAHİD MERHUMUN ARAPÇA RİSALE ÇEVİRİLERİ ÜZERİNE

Üstad Bediüzzaman Risale-i Nur Külliyatı’nın Arapçaya tercümesi üzerinde ısrarla durmuşt

RİSALE-İ NUR’DA TEFSİR EDİLEN AYETLER

RİSALE-İ NUR’DA TEFSİR EDİLEN AYETLER

Soru: Risale-i Nur’da 600 civarı ayetin sarihi, diğer birçok ayetin de mana cihetiyle açıklan

SAİD NURSİ’NİN AİLE MODELİNİN FİRMA AİLESİNE (STAKEHOLDER) UYGULANMASI-3

SAİD NURSİ’NİN AİLE MODELİNİN FİRMA AİLESİNE (STAKEHOLDER) UYGULANMASI-3

C. Firma Ailesi (Stakeholder) Firmalar, doğal olarak bir hayır kurumu değil kâr amacıyla kurul

SAİD NURSİ’NİN AİLE MODELİNİN FİRMA AİLESİNE (STAKEHOLDER) UYGULANMASI-2

SAİD NURSİ’NİN AİLE MODELİNİN FİRMA AİLESİNE (STAKEHOLDER) UYGULANMASI-2

B.2.2. Said Nursi’de Şefkat Nursi, Mektubat adlı kitabında aşk ile şefkati karşılaştırı

SAİD NURSİ’NİN AİLE MODELİNİN FİRMA AİLESİNE (STAKEHOLDER) UYGULANMASI

SAİD NURSİ’NİN AİLE MODELİNİN FİRMA AİLESİNE (STAKEHOLDER) UYGULANMASI

A. Said Nursi’nin Şefkat Odaklı Aile Modeli Bekleneceği gibi Said Nursi sadece Müslümanlar i

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-4

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-4

Üstadın ulaştığı netice gösteriyordu ki; gerçekten İslam fıtrat dinidir. Bundan sonra, bu

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-3

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-3

Müellif: M. Said Ramazan el Buti Mütercim: Fehmi Türkmen Hocaefendi Bizim için mümkün değil

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-5

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-5

Risale-i Nur, acz, fakr, şefkat ve tefekkür kavramlarından her birini Hakka ve hakikate ulaşma

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-4

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-4

Risale-i Nur kendisini tarikattan çok hakikat ve şeriat olarak tarif eder. Fakat, ister hakikat ol

Âl-i imran:190

Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için gerçekten açık, ibretli deliller vardır.

GÜNÜN HADİSİ

İlimden istediğiniz kadar öğrenin. Vallahi onunla amel etmedikçe ilim toplamakta ecir kazanamazsınız. (İ.hatip takvimi)

TARİHTE BU HAFTA

*Emir Sultan hazretlerinin vefatı- 2 Mart 1389 *Hilafetin ilgası-3 Mart-1924

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI