Cevaplar.Org

KUR’ÂN’DA SUAL VE CEVAPLAR

Kur’ân-ı Kerim’de çeşitli sualler ve bunlara verilen çeşitli cevaplar vardır. Bunlar kendi aralarında bir tasnife tabi tutulurlarsa, 13 bölümde mütalaa edilebilir:


Nigâr Dere

nigardere@gmail.com

2011-06-08 11:15:37

Kur'ân-ı Kerim'de çeşitli sualler ve bunlara verilen çeşitli cevaplar vardır. Bunlar kendi aralarında bir tasnife tabi tutulurlarsa, 13 bölümde mütalaa edilebilir:

1) Sualin hemen akabinde cevap:

"Sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. De ki: "İhtiyacınızdan artanı..." (Bakara: 2/219)

2) Munfasıl cevap: Bu da iki şekilde olabilir:

a) Sualle cevabın aynı surede olması:

"Dediler ki: "Bu nasıl resul yemek yiyor, pazarlarda dolaşıyor." (Furkan: 25/7)

"Senden önce gönderdiklerimizden, gerçekten yemek yiyen ve pazarlarda gezenlerden başkasını göndermiş değiliz." (Furkan: 25/20)

b) Sualle cevabın ayrı ayrı surelerde olması:

"Rahman da neymiş?" derler." (Furkan: 25/60)

"Rahman. Kur'ân'ı öğretti. İnsanı yarattı." (Rahman: 55/1-3)

3) Sualin cevabı muzmer (gizli) olması:

"Eğer kendisiyle dağların yürütüldüğü, yerin parçalandığı veya ölülerin konuşturulduğu bir Kur'ân olsaydı..." (Ra'd: 13/31)

 Bunun cevabı gizlidir. Cevabı "O ancak yine bu Kur'ân olurdu"

4) Sualin zikrinden mücerred cevap:

"Allah imanınızı zayi edecek değildir." (Bakara: 2/143)

Bu, kıblenin değiştirilmesinden önce Beytü'l-Mukaddes'e yönelip namaz kılanların namazları nasıl oldu? Sualinin cevabı olmaktadır.

5) Bir suale iki cevap:

"Ve dediler ki: "Bu Kur'ân, iki şehirden birinin büyük bir adamına indirilmeli değil miydi?" (Zuhruf: 43/31)

Bu sualin iki cevabı vardır:

a) "Senin Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar?" (Zuhruf: 43/32)

b) "Rabbin dilediğini yaratır ve seçer." (Kasas: 28/68)

6) İki suale bir cevap:

"Eğer Allah'ın sizin üzerinizde fazlı ve rahmeti olmasaydı ve Allah gerçekten Rauf ve Rahim olmasaydı!?" (Nur: 24/20) 

Bu iki sualin cevabı ifk hadisesidir.

7) Mahzuf cevab:

"Şimdi Rabbinden apaçık bir belge üzerinde bulunan kimse, kötü amel kendisine süslü ve çekici gösterilmiş ve kendi hevalarına uyan kimseler gibi midir?" (Muhammed: 47/14)

Bu kimsenin hali, dünya hayatını tezyin eden kimsenin hali gibidir, şeklinde mahzuf bir cevabı vardır.

8) Cevap, suale muttasıf olmayan bir fasla raci olur.

"İbrahim de hani kavmine demişti ki: "Allah'a kulluk edin ve O'ndan sakının, eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır." (Ankebut: 29/16)

"Bunun üzerine kavminin cevabı yalnızca: "Onu öldürün ya da yakın!" demek oldu." (Ankebut: 29/24)

9) Kelamın zımnında olan cevap:

"Sad, zikir dolu Kur'ân'a andolsun; Hayır; o inkâr edenler bir gurur ve parçalanma içindedirler. Biz kendilerinden önce, nice kuşakları yıkıma uğrattık da onlar feryat ettiler; ancak kurtulma zamanı değildi. İçlerinden kendilerine bir uyarıcının gelmesine şaştılar. Kâfirler dedi ki: "Bu, yalan söyleyen bir büyücüdür." (Sad: 38/1-4)

Kâfirler Resulullah'ın hak bir resul olmadığını zannetmişlerdi. Bu ayetler ise, yeminle tehdidli olarak Rasulullah'ın risaletinin doğruluğunu teyid etmektedir.

10) Kelamın nihayetinde olan cevap:

"Diyecekler ki: "Üçtüler, onların dördüncüsü köpekleridir..." (Kehf: 18/22)

"De ki: "Rabbim onların sayısını daha iyi bilir." (Kehf: 18/22) 

11) Suale mütedahil olmuş cevap:

"Onlara doğru yönelerek: "Neyi kaybettiniz?" dediler. Dediler ki: "Hükümdarın su tasını kaybettik, kim onu getirirse..." (Yusuf: 12/71-72)

12) Vakte mevkuf cevap:

"Rabbiniz dedi ki: "Bana dua ediniz ki size icabet edeyim." (Mü'min: 40/60)

Sahabe, duanın icabet zamanını Rasulullah'a sordular. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu:

"Kullarım sana benden sorarlarsa, ben onlara yakınım, dua ettikleri zaman dualarına karşılık veririm, o halde bana icabet etsinler, bana iman etsinler, umulur ki doğru yolu bulurlar." (Bakara: 2/186)

13) Nehiy cevabı:

"Ey Nebi'nin hanımları! Siz kadınlardan herhangi biri değilsiniz; eğer sakınıyorsanız, artık sözü çekicilikle söylemeyin ki, sonra kalbinde hastalık bulunan kimse tamah eder. Sözü maruf bir tarzda söyleyin." (Ahzab: 33/32)"

KAYNAK:

İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2009.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Hasan Aydın, 2011-06-12 06:29:43

Allah razı olsun, devamını bekliyoruz.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

TEFSİR – TE’VİL-3-

TEFSİR – TE’VİL-3-

Te'vil, bir karineden dolayı lafzın muhtemel manalarından birisini tercih anlamı taşıdığı i

TEFSİR – TE’VİL-2-

TEFSİR – TE’VİL-2-

Tefsir Çeşitleri Tefsirciler, öteden beri tefsir çeşitlerini genellikle “rivâyet tefsiri”

TEFSİR – TE’VİL-1-

TEFSİR – TE’VİL-1-

Tefsir, Peygamber Efendimiz’in (s.a.s) bazı âyetleri açıklaması ile başlamış ve bu bakımd

KUR’ÂN’DA SUAL VE CEVAPLAR

KUR’ÂN’DA SUAL VE CEVAPLAR

Kur’ân-ı Kerim’de çeşitli sualler ve bunlara verilen çeşitli cevaplar vardır. Bunlar kend

MÜCMEL-MÜBEYYEN

MÜCMEL-MÜBEYYEN

Sözlükte "veciz söz, özet ve kısa söz, teennî ve itidal ile hareket etmek, güzelleştirmek"

MÜŞKİLÜ’L-KUR’ÂN

MÜŞKİLÜ’L-KUR’ÂN

Eğer kişi cehaleti sebebiyle âyetler arasında bir çelişki hissederse, zıt mana taşıdığı

MECÂZU'L-KUR'ÂN

MECÂZU'L-KUR'ÂN

Kur'ân-ı Kerîm'deki mecâzi lafızların tefsirini konu alan ilim dalı ve bu dalda yazılan eser

EMSÂLÜ’L KUR’ÂN

EMSÂLÜ’L KUR’ÂN

Kur'ân'dan doğan meseller (emsâlü'l-Kur'ân): (Şah damarından daha yakın), (Örümceğin evin

CEDELÜ'L-KURÂN (Kur'ân'ın Tartışma Yöntemi)

CEDELÜ'L-KURÂN (Kur'ân'ın Tartışma Yöntemi)

İslâm düşünce tarihi boyunca Kur'ân-ı Kerîm'in tartışma yöntemlerini konu alan "Cedelü'l

AYETLER VE SURELER ARASINDAKİ UYGUNLUK (TENASUBİ’L-AY VE’S-SÜVER)

AYETLER VE SURELER ARASINDAKİ UYGUNLUK (TENASUBİ’L-AY VE’S-SÜVER)

"Münâsebet" ilmi konu itibariyle kelime veya cümleler arasındaki anlam benzerliğini, irtibat ve

HAVÂSSÜ'L-KUR'ÂN

HAVÂSSÜ'L-KUR'ÂN

Esmâ-i hüsnâ île bazı sûre ve âyetlerin dileklerin kabulündeki tesirlerini ifade eden bir ta

"Ey İman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, sizlere de farz kılındı. Ta ki, korunasınız"

Bakara, 183

GÜNÜN HADİSİ

Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, hayır söylesin veya sükut etsin.

Riyazü's Salihin, 1/307

TARİHTE BU HAFTA

*Uyvar Kalesi Fethedildi.(24 Eylül 1663) *Niğbolu Savaşaı Kazanıldı.(25 Eylül 1396) *Birinci Viyana Kuşatması(27 Eylül 1529) *Preveze Deniz Zaferi(28 Eylül 1538) *Demokrat Parti Kapatıldı(29 Eylül 1960)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI