Cevaplar.Org

IRAK ULEMASINDAN ALLAME ABDÜLKADİR EL HATİP

Fazıl mahallesi, Bağdat’ın eski semtlerinden biridir. Bu mahallede çok sayıda âlim yetişmiştir. 19. Yüzyıl sonları ve 20. Asrın başlarında Bağdat’ın bu semtinde büyük âlimlerin açtıkları mahalle mektep ve medreselerinde, gelecek nesiller ve bütün İslam âlemi için ilmi hayatı yaşayıp sürdüren büyük gayret ehli âlimler yetiştirildi. Bu alimlerden birisi de Şeyh Abdülkadir el Hatip’tir.


Gülcemal Soylu

cevaplarorg@gmail.com

2011-05-08 05:43:19

Fazıl mahallesi, Bağdat'ın eski semtlerinden biridir. Bu mahallede çok sayıda âlim yetişmiştir. 19. Yüzyıl sonları ve 20. Asrın başlarında Bağdat'ın bu semtinde büyük âlimlerin açtıkları mahalle mektep ve medreselerinde, gelecek nesiller ve bütün İslam âlemi için ilmi hayatı yaşayıp sürdüren büyük gayret ehli âlimler yetiştirildi. Bu alimlerden birisi de Şeyh Abdülkadir el Hatip'tir. Bu zat, yedi kıraat üzerinde ve diğer şer'i ilimler alanında çok talebe yetiştirmiş ve İslam âlemine değerli bir ilmi miras bırakmıştır.

Soyu ve Doğumu

Asılları Tay beldesindendir. Dedesi Savalih aşireti'nin reisi Sakar ağadır. Babasının ismi ise Abdürrezzak'tır. 1889 senesinde Bağdat'ın Fazıl mahallesinde doğdu. Bu mahalle Ebu Cafer bin Mansur'un inşa ettiği eski bir mahalle olup, Bağdat'ın Batı Rasafe tarafındadır. Dicle'nin doğusunda olan bu semtte Mansur'un oğlu Mehdi tarafından Rasafe adında Bağdat'ın en büyük camii inşa edilmiştir.

Daha sonra bu cami yıkılmış, yerine şimdiki ismiyle Fazıl camii inşa edilmiştir. Bağdat'ın ortasında "Meydan" denilen sahaya yakındır. Bu saha askeri merasim ve gösteri sahası olarak da bilinir. Haccac-ı Zalim'in yetmiş bin kişinin başını kesip bir tepe oluşturduğu yerdir bu meydan.

Tahsili

Şeyh Abdülkadir el Hatip küçük yaşta, babasının öğretmen olduğu Ahmediyye okulunda tahsiline başlamıştır. Meydan mıntıkasındaki bu okul, 1759 yılında Osmanlı valisi Ahmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. Hulefa(Halifeler) camiinde meclisi bulunan meşhur bir ailenin oğlu olan ve Bağdat'ın büyük âlimlerinden sayılan Mahmut el Veteri de bu okulda yetişenlerdendir.

Allame el Hatip, Dar-ul muallimin (öğretmen okulu)'i bitirdikten sonra Haydariye okulunda öğretmenlik yaptı. Birinci Dünya savaşında yedek subay olarak orduya alındı.

Daha sonra, Üniversite tahsili için İstanbul'a gönderildi. İngilizler Bağdat'ı işgal edince, Musul'a döndü. Bağdat'a dönünceye kadar Musul Furkan okulunda tedrisata devam etti. Ayrıca Musul'da Ümmü's sebiayn okulunda büyük âlimlerden kıraat (Kur'an okuma) üzerine dersler aldı. Şeyh el Rıdvani tarafından kendisine yedi kıraat üzerine icazet verildi. Muhammed el Rıdvani Efendi'nin kütüphanesinde çok sayıda kıymetli kitap ve el yazma eserler bulunmaktadır. Bu kıymetli eserler daha sonra 1936 yılında Musul'un büyük âlimlerinden Mahmut el Celilî Okulu kütüphanesine taşındı.

Böylece Abdülkadir el Hatip hem Musul hem de Bağdat ulemasından birçok ilim dalında ve bilhassa kıraat dalında ilim tahsil etmiştir.

İlmi vazifeleri

Şeyh Abdülkadir el Hatip hocamız sanki çok yönlü bir okul gibiydi. Feraiz(Miras), Tefsir Usulü, Hadis, Fıkıh, Yedi vecih üzere kıraat gibi birçok ilim dalında talebe yetiştirmiş ve icazetnameler vermiştir.

Şeyh Abdülkadir bilhassa Bağdat'ta birçok görevde bulunmuş, Bakul Muazzam'dan başlayıp Seyyid Sultan Ali'ye kadar uzanan Reşit caddesini hizmete sokan Bağdat valisi Halil Paşa'nın da teveccühünü kazanmıştır.

Bağdat İmam-ı Azam Camiinde kırk yıl boyunca, hiçbir karşılık almadan hatiplik ve imamlık yaptı. Tarihi camilerden biri olan İmam-ı Azam Camii hicri 375 yılında yapılmıştır. Bu camiin yanında İmam-ı Azam Fakültesi açılmış, büyük âlim Abdülkadir el Hatip bu fakülteye öğretim üyesi olarak tayin edilmiştir. Büyük İslam hukukçusu Emced el Zehavi'nin de bu fakültenin açılması ve gelişmesinde büyük katkıları olmuştur.

Büyük allame Abdülkadir Hoca'nın bu okulda öğrencilerine okuttuğu derslerden bazıları şunlardır; Tefsir'den; Tefsir el Beyzavi ve Tefsir el Nesefi, Hadis'ten; El Terğib ve't Terhip ve başkaları, Fıkıhtan; Hanefi mezhebi üzerine Meraki el- Felah, Metni'l Kuduri.(Şafii fıkhı üzerine de dersler verdi.) Gramer kitaplarından; Elfiye İbnü Malik, Şerhu İbnü Akil, Katru'n Neda, Usulden; İmam Ebu Hanife mezhebi üzerine el Menar fi'l Usul...

Ayrıca Sarf ve Belagat gibi ilim dallarında da dersler vermiştir. Şeyh Abdülkadir, fakülte'deki dersleriyle yetinmeyip, İmam-ı Azam Camiindeki medresesinde yerli ve İslam âleminden gelen öğrencilere ders vermeye devam etti. Sesinin güzelliği ve ilminin derinliğiyle süslediği hutbeleri cemaati mest ediyordu. Bilhassa Cuma günleri İmam-ı Azam Camii dolup taşıyordu. 

Vefatı

Osmanlı zamanında İstanbul'da ve Bağdat'ta yetişmiş ve hayatı boyunca ilimle yoğrulmuş, allame-i cihan Abdülkadir el Hatip, 26 Cemadiye'l sani 1389 Hicri, 8 Eylül 1969 Miladi yılında, yatsı namazını müteakip, el Bendenici Tekkesi zikir halkasından döndükten sonra Azamiye'deki evinde vefat etmiştir. Bu tekke, Osmanlı padişahı Sultan 4. Murad han tarafından yaptırılmıştır.

 El Hatip'in vefat haberi Irak Radyo ve televizyonundan duyuruldu. Na'şı Salı günü sabahı Azamiye'deki evinden alınarak, Şeyh Abdülkadir Geylani dergâhına getirildi. Cenaze namazı kılındıktan sonra, İmam-ı Azam Camiine getirildi. Tekrar Cenaze namazı kılınıp, İmam-ı Azam Camii bitişiğindeki Hayzeran makberine defnedildi. 

Yazan: Talebelerinden Gülcemal Soylu/Cevaplar.org

 

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

SEYDA MOLLA HASİP SEVEN (KS)(1917-1994)

SEYDA MOLLA HASİP SEVEN (KS)(1917-1994)

1917 yılında Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı, Zokayt (Kayabağlar) nahiyesinde dünyaya geldi.

MÜDERRİS MOLLA MUSA CELÂLÎ (GEÇİT) HOCA

MÜDERRİS MOLLA MUSA CELÂLÎ (GEÇİT) HOCA

Şeyh Ahmed-i Hânî çığırının devamcısı sayılan Molla Mahmûd-i Beyâzidî, Molla Muhammed

ŞEYH ASIM EFENDİ

ŞEYH ASIM EFENDİ

Şeyh Alauddin’in üçüncü oğlu olup, Hicri 1341 yılının Mart ayında Ohin’de dünyaya gel

ŞEYH HALİD-İ OHİNİ

ŞEYH HALİD-İ OHİNİ

Hicri 1334 yılı Şubat ayında Verkanıs’ta dünyaya gelen şeyh Halid, üç kardeş arasında e

ŞEYH MAZHAR EFENDİ

ŞEYH MAZHAR EFENDİ

Şeyh Alauddin efendinin birbirinden değerli üç oğlu ile iki saliha kızı vardı. En büyük o

ŞEYH ALAUDDİN-İ OHİNİ

ŞEYH ALAUDDİN-İ OHİNİ

Ohin ve Ohin medresesi deyince ilk akla gelen isim Şeyh Alauddin Hazretleridir. Babası Şeyh Fethu

ŞEYH FETHULLAH-I VERKANİSİ

ŞEYH FETHULLAH-I VERKANİSİ

Nesebi Şeyh Fethullah hazretlerinin babasının adı şeyh Abdurrahim, dedesinin adı ise şeyh Ab

EBU’L HASAN EN NEDVİ HAKKINDA NE DEDİLER?-2

EBU’L HASAN EN NEDVİ HAKKINDA NE DEDİLER?-2

Dostu, hocamız, hafız Abdülfettah Ebu Gudde(rahimehullahi teala) ‘Safhatu Min Sabril Ulema’ a

MUHAMMED EMİN ER HOCAEFENDİ

MUHAMMED EMİN ER HOCAEFENDİ

Muhammed Emin Er, Zülfügül lakabını taşıyan Hacı Zülfikâr‘ın oğlu olup, milâdî 1914,

ÇAN ŞEYHLERİNİN TASAVVUFTAKİ YERİ VE KONUMU-2

ÇAN ŞEYHLERİNİN TASAVVUFTAKİ YERİ VE KONUMU-2

3. Çan Şeyhleri’nin Osmanlı Devleti ile İlişkileri Şeyh Ahmed Elçani Hz.leri Çan camisind

EBU’L HASAN EN NEDVİ HAKKINDA NE DEDİLER?-1

EBU’L HASAN EN NEDVİ HAKKINDA NE DEDİLER?-1

İlim, basiret, salah ve takva ehli kimseler onu sena etmede ittifak etmişlerdir. Onun faziletleri

Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini düşünmezler mi? Evet O, herşeye kadirdir.

Ahkaf, 33

GÜNÜN HADİSİ

Hafızasında Kur'an'dan hiçbir ezber bulunmayan kişi harab olmuş bir ev gibidir

Tirmizi, Sevatbu'l-Kur'an 18, 2914

TARİHTE BU HAFTA

*Selahaddin Eyyubi'nin vefatı-4 Mart 1193 *Yeşilayın kuruluşu-5 Mart 1920 *İmam hatip okullarının açılışı-6 Mart 1951 *Alvar imamı Hace Muhammed Lütfi hz'nin vafatı-10 Mart 1956

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI