Cevaplar.Org casino maxi

MUSTAFA SUNGUR’UN MOLLA SADREDDİN YÜKSEL’E GÖNDERDİĞİ BİR MEKTUP

Pek muhterem ve mübarek Sadreddin Efendi hazretleri, Aziz kardeşimiz… Bu hafta içerisinde hazret-i üstadımız allame Said Nursi’nin yanında iken, sizden ve Said’den ve Hazret-i Seyda’nın medresesinden bahsederek tahsin


2010-07-01 07:37:18

Değerli ziyaretçilerimiz! Üstad Bediüzzaman'ın talebelerinden Mustafa Sungur ağabeyin 1950'lerde, doğunun ilim tayflarından ve Bediüzzaman'ın bağrından çıktığı Nurşin medreselerinde hoca olan ve Üstadı da ziyaret eden değerli âlim merhum Molla Sadreddin Yüksel'e yazdığı bir mektubu ilginize arz ediyoruz. Saygılarımızla. Salih Okur-Cevaplar.org

Bismihi subhanehü

Esselamü aleyküm ve rahmetullahi ve berakatühü ebeden daimen.

Pek muhterem ve mübarek Sadreddin Efendi hazretleri,

Aziz kardeşimiz… Bu hafta içerisinde hazret-i üstadımız allame Said Nursi'nin yanında iken, sizden ve Said'den ve Hazret-i Seyda'nın medresesinden bahsederek tahsin ettiler. Size selamlarını tam zamanında ulaştıramayacağım için mektupla arz ediyorum.

Hazreti Üstad buyurdular ki: "Ben o mübarek medresenin talebesiyim. Hazret-i Seyda* son nefesini vereceği anda talebe-i ulumun ruhunu kabz eden meleği istemesi ve aynen Risale-i Nur'un mesleğinin bir nevinde hareket etmesi acib bir temayüzü vardır.

Bugün hem Anadolu'da, hem âlem-i İslam'da çok geniş bir dairede envar-ı imaniyeyi neşreden ve talebe-i ulumun kıymetini ilan eden ve Kur'an hakikatlerini ders veren Risale-i Nur, o medresenin de mahsulü olması cihetiyle umum âlem-i İslam'daki bu büyük hayr-ı azimden ve neşr-i hakikat-i imaniyeden büyük hisseleri vardır. Şeref onlarındır.

Ben her sabah o medresenin üstadlarını, talebelerini, Şeyh Masum'u** ve Sadreddin'i dualarımda ve manevi kazançlarımda hissedar ediyorum."

Arabi Mesnevi-yi Nuriye'de Hubab risalesinde; medeni mümin ile medeni kafirin muvazenelerine dair mühim bir bahiste Medeni mümine misal ve numuneyi Nurşin medresesinden aldıklarını… ve o parçayı size okumaklığımı… Şark ulemaları içerisinden sizin çıktığınızı ve Cenab-ı Hakka şükür ettiğini söylediler.

Ve size söylemekliğimi ve bunları aynen Nurşin'e bildirmenizi bana emrettiler. Ben de size arz ediyorum. Mektup yazdığınızda bizlerden de pek çok hürmet ve selamlar arz etmenizi istirham ederiz.

Evet, biz üstadımızın dersinden ve Risale-i Nur'dan ve üstadımızın Tarihçe-i Hayatından yakinen anlamış ve bilmişiz ki; Cenab-ı Hak nihayetsiz rahmetiyle Anadolu'da ve Âlem-i İslam'da ve beşeriyette Kuran hesabına ve Kuran namına hareket eden ve Kuran bayrağını dalgalandıracak, akıl ve kalplerde din-i İslam'ın hakikatlerini yerleştirecek olan nurlu bir Kuran tefsirini ve muazzam bir din ve iman kahramanını o muhitten, bulunduğunuz yerlerden ihsan etti.

Üstadımız hazretleri çok defa, hem senelerdir kerratla o mübarek medreseden sitayişle bahseder. Bütün nur talebelerinin kalplerinde o mübarek medreseler nurlu bir irfan ocağı olarak bilinmektedir. Hem inşallah o medreseler kendi öz malları olan Risale-i Nur'u tam elde ederek medar-ı iftihar hizmet-i diniyelerinde muvaffakiyetler dileriz. Sizlerin umumen ellerinizden öperiz

EL BAKİ HÜVEL BAKİ

Kusurlu M. SUNGUR

Kaynak

http://norsin.biz/norsin-hakknda/bediuzzamanin-mektubu.html

* Şeyh Abdurrahman-ı Tağî Hazretleri, Bediüzzaman'ın çok hürmet ve muhabbet ettiği ve "Veli-yi Azim"(Büyük veli) diye tavsif ettigi "Seydâ' lâkabıyle meşhur olan zattır ki; Onun himmetiyle o zamanki Doğu Vilâyetleri bilhassa Bitlis, Muş, Siirt civarları ilimle, medreselerle, talebelerle kaynaşır vaziyete gelmişti. Doğumu,1247 Hizan-lsparit nahiyesi, Tağ köyü.. Vefatı 1304 Nurşin köyüdür. Üstad hazretleri, Mesnevi-i Nuriye'de onun için "Eğer bu mezkur hakikata müşahhas bir misal istersen, hayalin ile "Nurşin" karyesindeki "Seyda Kuddise Sirrühü Hazretlerinin meclisine git! O zatın sohbet-i kudsiyesi ile izhar edilen İslâm medeniyetine bir bak! O zât-ı kerimin irşadıyla fukara elbisesine bürünmüş sultanları veya insan libasını giymiş melaikeleri gör!(Mesnevi-Badıllı tercemesi-s: 180) der.

Emirdağ Lahikasında kendisinden şöyle bahs eder; "Hem, o nahiyemiz olan Hizan kazasına tâbi Isparta'da, birden bire, meşhur Seyda namında Şeyh Abdurrahman-ı Tâğî himmetiyle o kadar çok talebeler ve hocalar ve âlimler çıktılar ki, bütün Kürdistan onlarla iftihar eder bir şekil aldığı zaman, içlerinde münazara-i ilmiye ve pek büyük bir himmetle ve pek geniş bir daire-i ilim ve tarikat içinde öyle bir vaziyet hissediyordum ki, güya rû-yi zemini fethedecek bu hocalardır."

O Büyük zatın vefat anında görülen bir müşahedeyi de üstad şöyle anlatır; "Bizde "Seydâ" lâkabıyla meşhur bir veliyy-i azîm, sekeratta iken, ervâh-ı evliyanın kabzına müekkel melekü'l-mevt gelmiş. Seydâ, bağırarak demiş ki: "Ben talebe-i ulûmu çok sevdiğim için, talebe-i ulûmun kabz-ı ervâhına müekkel, mahsus taife ruhumu kabzetsin" diye dergâh-ı İlâhiyeye rica etmiş. Yanında oturanlar bu vak'aya şahit olmuşlar."

**Şeyh Masum Efendi, Şeyh Abdurrahim Efendi'nin oğludur. Aynı zaman da Sadreddin Yüksel merhumun kayınpederidir. Rahmetullahi aleyh

Fotoğraflar

1-Mustafa Sungur ağabey

2-Sadreddin Yüksel Hocaefendi

3-Şeyh Masum Mutlu Efendi

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

cevaplar.org, 2015-03-26 06:42:46

Özer bey çok teşekkürler, gerekli düzeltmeyi yaptık..

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Özer Kurt, 2015-03-24 17:52:15

Son paragraf! Şeyh Masum efendi, Nurşin Ulemasından Ohinli Şeyh Alauddin efendinin oğlu değildir. Yazıda Hazreti Seyda diye kasdedilen Şeyh Abdurrahman-i Tahi hazretlerinin oğlu olan Şeyh Abdurrahim efendinin oğludur.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

SAİD NURSİ’NİN AİLE MODELİNİN FİRMA AİLESİNE (STAKEHOLDER) UYGULANMASI-3

SAİD NURSİ’NİN AİLE MODELİNİN FİRMA AİLESİNE (STAKEHOLDER) UYGULANMASI-3

C. Firma Ailesi (Stakeholder) Firmalar, doğal olarak bir hayır kurumu değil kâr amacıyla kurul

SAİD NURSİ’NİN AİLE MODELİNİN FİRMA AİLESİNE (STAKEHOLDER) UYGULANMASI-2

SAİD NURSİ’NİN AİLE MODELİNİN FİRMA AİLESİNE (STAKEHOLDER) UYGULANMASI-2

B.2.2. Said Nursi’de Şefkat Nursi, Mektubat adlı kitabında aşk ile şefkati karşılaştırı

SAİD NURSİ’NİN AİLE MODELİNİN FİRMA AİLESİNE (STAKEHOLDER) UYGULANMASI

SAİD NURSİ’NİN AİLE MODELİNİN FİRMA AİLESİNE (STAKEHOLDER) UYGULANMASI

A. Said Nursi’nin Şefkat Odaklı Aile Modeli Bekleneceği gibi Said Nursi sadece Müslümanlar i

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-4

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-4

Üstadın ulaştığı netice gösteriyordu ki; gerçekten İslam fıtrat dinidir. Bundan sonra, bu

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-3

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-3

Müellif: M. Said Ramazan el Buti Mütercim: Fehmi Türkmen Hocaefendi Bizim için mümkün değil

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-5

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-5

Risale-i Nur, acz, fakr, şefkat ve tefekkür kavramlarından her birini Hakka ve hakikate ulaşma

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-4

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-4

Risale-i Nur kendisini tarikattan çok hakikat ve şeriat olarak tarif eder. Fakat, ister hakikat ol

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-1

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-1

Türkiye’de acip bir olay meydana geldi. En mühim ve en tehlikeli olan hadise ise, Türk milleti

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-2

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-2

Cenab-ı Hakkın kainata koyduğu kanunlardan(sünnetullah) birisi de, belirli zaman dilimlerinde M

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-3

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-3

Risale-i Nur, insanı Allah’a ulaştıran yolların sayısız olabileceğini söyler. Bununla birl

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-2

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-2

Bu konuda diğer bir ayrıntı da, Risale-i Nur’un diline, üslubuna yapılan itirazdır. Dilin a

Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.

Kevser:2

GÜNÜN HADİSİ

Her kim bir namazı (kılmayı) unutursa (onu) hatırladığında kılsın. Onun bundan başka keffâreti yoktur.

KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S-SALÂT-Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*Prut Barış Antlaşması (Osmanlı-Rusya) 22 Temmuz 1711 *İkinci Meşrutiyet'in ilanı 23 Temmuz 1908

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI