Cevaplar.Org

BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİNİN VERDİĞİ BİR İCAZETNAME

Kıymetli ziyaretçilerimiz! Üstad Bediüzzaman’la alakalı bir vesikayı daha ilk olarak size sunmuş olmanın sevincini yaşıyoruz. Bediüzzaman’ın, küçük kardeşi Molla Abdülmecid Efendi’ye verdiği icazetname Diyanet İşleri Başkanlığ


2010-06-14 04:24:17

Kıymetli ziyaretçilerimiz! Üstad Bediüzzaman’la alakalı bir vesikayı daha ilk olarak size sunmuş olmanın sevincini yaşıyoruz. Bediüzzaman’ın, küçük kardeşi Molla Abdülmecid Efendi’ye verdiği icazetname Diyanet İşleri Başkanlığının arşivinden, değerli araştırmacı yazar Abdülkadir Badıllı beyefendi tarafından çıkartılmıştır.

Badıllı ağabey, metni Arapçadan Türkçeye tercüme etmiş ve yayınlanmak üzere sitemize izin vermiştir. Kendilerine bir kere daha teşekkür eder, istifadenize medar olmasını dileriz. Saygılarımızla. Cevaplar.org

Abdülmecid Nursi Kimdir?

Üstadın kardeşi ve talebesi Abdülmecid Efendi, 1884 yılında Bitlis'in Hizan Kazasının İsparit nahiyesine bağlı Nurs köyünde doğdu. İlk eğitimini burada aldı. Nurs köyünden sonra Arvas'ta eğitimine devam etti. Buradan ayrıldıktan sonra (1900) Van'a gitti. Van'da kaldığı on dört yıl, eğitim sürecinde ayrı bir öneme sahiptir. Buradaki Horhor Medresesinde ağabeyinin nezaretinde iki yüzü aşkın talebe ile birlikte eğitimine devam etti. Özellikle Arap Dili ve Edebiyatı dalında çok büyük bir aşama katetti. Nitekim bu sebepten dolayıdır ki, Bediüzzaman İşaratü'l-İ'caz ve Mesnevi-i Nuriye eserlerinin Arapça'dan tercüme edilmesi işini ona vermiştir. 1967 senesinde Konya’da dar-ı bekaya irtihal etmiştir. Mezarı Konya Üçler mezarlığındadır. Rahmetullahi aleyh

Elhamdülillahi Rabbi’l âlemin. Vesselatu vesselamu ala Resulihi Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Emma ba’d.

Küçük kardeşim, Mirza oğlu Abdülmecid, benim yanımda alet ilimleri(Arapça dilbilgisi ve gramer bilgilerini) ve akli ilimleri okuyup ders aldı. Ve memleketimizde ulemanın âdeti vechiyle okunan ve okutulan bütün kitap ve nüshaları bitirdi.

Vakta ki ben onun istidat ve zekâsına baktım ve onun malumat ve mahfuzatını teftiş ettim. Ve onun tedris ve talimde( ders vermek ve öğretmekte) iktidarını tecrübe eyledim. Onun tedris vazifesindeki liyakati bana tebeyyün eyledi. Ve ilmi irşaddaki malumatının kifayeti bana göründü. Ben de Üstazların talebelerine verdiği tarzda ona icazet verdim.

Medresede okunan ders ve ilimleri belli bir zamanda bitirerek ders vermeye liyakat kazandı. Ondan dolayı ona icaze verdim. Nasıl ki aynı tarzda üstadım ve efendim Muhammed Celali(rahmetullahi aleyh) bana icazet vermiştir.(*)

O da kendi üstadı ve efendisi ilim ve irşadının faydası umumi olan ve kalbi selim sahibi Şeyh Seyyid Fehim(Arvasi) kuddise sirruh’tan icaze almıştır.(**)

O da kendi üstadı olan, devrinin âlimlerinin üstünü ve asrının fuzalasından olan Şeyh Ubeydullah Şemdinani’den ders almıştır.

Şeyh Ubeydullah Şemdinani ise, Mevlana Halid-i Bağdadi’nin halifesi Şeyh Taha’yı Nehri’den icazet almıştır.

Onun ilim silsilesi ise, büyük âlimler ve faziletli kimseler şeklinde ta İmam Gazali’ye kadar devam eder.

İmam Gazali’ye ise hem zahir hem batın irşadlarda büyük ulema ve sadat-ı kiram tarafından icaze verilmiş.

Bu silsile devam ede ede, ta on iki imamdan biri olan İmam Cafer-i Sadık’a kadar gidiyor.(Radiyallahu anhüm)

O(İmam Cafer Sadık) ise, manen ve batınen Emirel Müminin İmam Ali bin Ebi Talib(R.A)’den icazet almıştır.

(Bediüzzaman hazretleri bundan sonra icazetinin ikinci kanalını şöyle belirtiyor)

 Ve yine zamanın âlimi ve asrının kandili olan Şeyh Fethullah Es’ardi(Siirdi)*** bana icaze vermiştir. O ise, kendi babası Ömer Siirdi’den icaze almıştır.

O ise, büyük dedesi Molla Halil Siirdi’den okumuştur. Molla Halil’in icazet silsilesi ise gide gide ta meşhur âllame Sadeddin-i Taftezani’ye ulaşıyor. Sadeddin-i Taftezani’nin icazeti Fahreddin-i Razi’ye ulaşıyor. Bu silsile ise oradan Emirel müminin İmam Ali bin Ebu Talib’e kadar gidiyor.

Üstadlarımın bana icazet vermeleri gibi ben de kardeşime icazet verdim. Tedris vazifesinde ondan razı oldum, üstadlarımın benden razı olmaları gibi.

Ya Rabbi! Onu muvaffak et ve dinde fakih kıl. Onun ilminin menfaatini umumi yap. Dini ve dünyevi afetlerden onu selamette kıl. Onu ve bizi sırat-ı müstakime hidayet eyle.

Not: İcazenin altında Üstad Bediüzzaman’ın o zaman kullandığı mührü bulunmaktadır.

Fotoğraflar:

1-Üstad Bediüzzaman

2-Kardeşi Abdülmecid Efendi

3-Abdülmecid Efendi’ye Üstadın yazdığı icazenin fotokopisi

4-Osmanlı devleti zamanında Abdülmecid Efendi’ye ait, resminin de bulunduğu bir evrak

Haşiyeler

*Üstad “Muhammed Celali Efendi’den aldığım icazetnameyi, Ruslara esir olduğum zaman zayi ettim” demektedir. Şeyh Muhammed Celali Hazretleri o bölgede yaşayan “Celalî” aşiretlerinden olup, Birinci Cihan Harbinde muhaceretle Diyarbakır’ın Silvan ilçesinin bir köyüne gelmiş, yerleşmiş ve orada Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ancak vefat senesi hakkında bir bilgimiz yoktur.

** Şeyh Fehim hazretleri hakkında Bediüzzaman şöyle demektedir; “benim silsile-i ilimde en mühim üstadım olan Şeyh Fehim kuddise sirrûhü” (Kastamonu Osmanlıca 301)

*** Bediüzzaman hazretleri bir soru münasebetiyle Şeyh Fethullah Efendi’den şöyle bahsetmektedir; “Meraklı kardeşimiz Re'fet Bey, Bediüzzaman-i Hemedânînin üçüncü asırda, vazife ve te'lifatı hakkında malûmat istiyor. Ben o zat hakkında yalnız harika bir zekâveti ve kuvve-i hafızası bulunduğunu biliyorum. Elli beş sene evvel, üstadlarımdan Siirt'li merhum Molla Fethullah eski Said'i ona benzeterek, onun o ismini ona vermiştir...(Osmanlıca Emirdağ Lahikası-s: 383)

 

 

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

TA‛LÎKÂT’IN TERCÜMESİNİ TAKDİM EDERKEN

TA‛LÎKÂT’IN TERCÜMESİNİ TAKDİM EDERKEN

Mantık, Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin müstakil olarak bir eser te’lif ettiğ

KIZIL ÎCÂZ KİTABI TANITIM TOPLANTISI

KIZIL ÎCÂZ KİTABI TANITIM TOPLANTISI

Muhterem kardeşlerim, yeni bir ilmî çalışma ile karşınızdayız; es Süllemü’l Münevrak.

MOLLA MUHAMMED ZAHİD MERHUMUN ARAPÇA RİSALE ÇEVİRİLERİ ÜZERİNE

MOLLA MUHAMMED ZAHİD MERHUMUN ARAPÇA RİSALE ÇEVİRİLERİ ÜZERİNE

Üstad Bediüzzaman Risale-i Nur Külliyatı’nın Arapçaya tercümesi üzerinde ısrarla durmuşt

RİSALE-İ NUR’DA TEFSİR EDİLEN AYETLER

RİSALE-İ NUR’DA TEFSİR EDİLEN AYETLER

Soru: Risale-i Nur’da 600 civarı ayetin sarihi, diğer birçok ayetin de mana cihetiyle açıklan

SAİD NURSİ’NİN AİLE MODELİNİN FİRMA AİLESİNE (STAKEHOLDER) UYGULANMASI-3

SAİD NURSİ’NİN AİLE MODELİNİN FİRMA AİLESİNE (STAKEHOLDER) UYGULANMASI-3

C. Firma Ailesi (Stakeholder) Firmalar, doğal olarak bir hayır kurumu değil kâr amacıyla kurul

SAİD NURSİ’NİN AİLE MODELİNİN FİRMA AİLESİNE (STAKEHOLDER) UYGULANMASI-2

SAİD NURSİ’NİN AİLE MODELİNİN FİRMA AİLESİNE (STAKEHOLDER) UYGULANMASI-2

B.2.2. Said Nursi’de Şefkat Nursi, Mektubat adlı kitabında aşk ile şefkati karşılaştırı

SAİD NURSİ’NİN AİLE MODELİNİN FİRMA AİLESİNE (STAKEHOLDER) UYGULANMASI

SAİD NURSİ’NİN AİLE MODELİNİN FİRMA AİLESİNE (STAKEHOLDER) UYGULANMASI

A. Said Nursi’nin Şefkat Odaklı Aile Modeli Bekleneceği gibi Said Nursi sadece Müslümanlar i

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-4

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-4

Üstadın ulaştığı netice gösteriyordu ki; gerçekten İslam fıtrat dinidir. Bundan sonra, bu

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-3

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-3

Müellif: M. Said Ramazan el Buti Mütercim: Fehmi Türkmen Hocaefendi Bizim için mümkün değil

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-5

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-5

Risale-i Nur, acz, fakr, şefkat ve tefekkür kavramlarından her birini Hakka ve hakikate ulaşma

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-4

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-4

Risale-i Nur kendisini tarikattan çok hakikat ve şeriat olarak tarif eder. Fakat, ister hakikat ol

De ki: Sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, muhakkak sizi bulacaktır. Sonra da görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksiniz de O size bütün yaptıklarınızı haber verecektir.

Cum'a, 8

GÜNÜN HADİSİ

"Sizin en hayırlınız Kur'an'ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir."

"Sizin en hayırlınız Kur'an'ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir."

TARİHTE BU HAFTA

*Hac'da Tünel Faciası 1426 Ölü(2 Temmuz 1990) *Cezayir İstiklale Kavuştu(3 Temmuz 1962) *Barbaros Hayreddin Paşa Vefat Etti(4 Temmuz 1546) *İstanbul'da Matbaa Açılmasına Padişah İradesi(5 Temmuz 1727) *Mukaddes Emanetler Sultan Selim'e Teslim Edildi.

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI