Cevaplar.Org

KUR’ÂN-I KERİM’E DÂİR

Kur’ân-ı Kerim’e dair asırlardır birçok eser yazılmıştır. Biz bu eserlerden Allah’ın izni ile sadece bir kaçını tetkik sonucu aşağıdaki iktibasları yapmaya çalıştık. Kur’ân’ı daha iyi anlayabilmek için Kur’ân


Nigâr Dere

nigardere@gmail.com

2010-03-31 14:19:58

Kur'ân-ı Kerim'e dair asırlardır birçok eser yazılmıştır. Biz bu eserlerden Allah'ın izni ile sadece bir kaçını tetkik sonucu aşağıdaki iktibasları yapmaya çalıştık. Kur'ân'ı daha iyi anlayabilmek için Kur'ân'ın dili ve tefsir ilmini de bilmek gerektiğini hatırdan çıkarmamak gerekir, eğer bu ilimlere vakıf değil isek en azından Kur'ân'ı tanımak ve bilinçli okumak adına Kur'ân ilmi ile alâkalı eserleri okumamız gerekiyor. Bu çalışma bu amaca hizmet amaçlıdır. Nigâr Dere-Cevaplar.org

 

"Kur'ân; insanoğlunun kıymet ve değeri ölçüsünde, onun, kalp-rûh-akıl ve cismaniyetini nazar-ı itibâra alarak Yüksekler Yükseğinden nüzul ile insanlık ufkunda tulû' etmiş, en mükemmel mesajlarıyla İlâhî Kanunlar mecmuasıdır.

 

Bugün takriben bir milyar insanın tâbi olduğu Kur'ân, ebedî ve değişmeyen İlâhî prensipleriyle, topyekün beşerin mutluluğunun ve o mutluluğa ulaştıran en kestirme, en aydınlık yolun göstericisi olarak eşi benzeri bulunmayan biricik kitaptır."

 

"Kur'ân, bütün âlemlerin Rabbi itibarıyla Allah'ın kelamıdır, hem bütün mevcudatın İlahı ünvanıyla Allah'ın fermanıdır, hem bütün semavat ve arzın Hâlıkı namına bir hitaptır, hem rububiyet-i mutlaka cihetinde bir mükâlemedir, hem saltanat-ı amme-i Sübhaniye hesabına bir hutbe-i ezeliyedir, hem rahmet-i vasia-i muhita nokta-i nazarında bir defter-i iltifatat-ı Rahmaniyedir, hem ulûhiyetin azamet-i haşmeti haysiyetiyle, başlarında bazan şifre bulunan bir muhabere mecmuasıdır, hem İsm-i azamın muhitinden nüzul ile Arş-ı âzamın bütün muhatına bakan ve teftiş eden hikmet-feşan bir kitab-ı mukaddestir."

 

"Hem Kur'ân müessistir, bir din-i mübînin esasatıdır ve şu âlem-i İslâmiyetin temelleridir ve hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeyi değiştirip muhtelif tabakata, mükerrer suallerine cevaptır."

 

"Kur'ân, İslâm'da bilginin kaynağıdır da; yalnızca manevi bilgilerin değil, ahlâk, hukuk, felsefe, hattâ tabiî ilimlerin bile kaynağıdır Kur'ân."

 

"Bediüzzaman hazretlerinin tesbitleriyle, bütün insanların hakka irşadını esas alan Kur'ân'ın ana maksatları dörttür: Tevhid, Nübüvvet, Âhiret, İbadet ve Adalet. Kur'ân'daki bütün âyetler, temelde bu dört esas üzerinde döner."

 

"Kur'ân'ın ekser âyetleri, her biri birer hazîne-i kemâlâtın anahtarı ve birer defîne-i ilmin miftâhıdır."

 

"Kur'ân'ın küllü, cüzlerinde göründüğü gibi, cüzleri de, Kur'an'ın küllüne aynadır. Bunun içindir ki Kur'an, "müşahhas olduğu halde, efrad sahibi olan külli" gibi tarif edilir."

 

"Kur'ân-ı Kerim, birincisi müttaki mü'minler, ikincisi inatlı kâfirler, üçüncüsü ikiyüzlü münafıklar olmak üzere insanları üç kısma ayırdı ve aralarında taksimat ve teşkilat yaptı ve herbir kısmın sıfatını ve akıbetini beyan etti."

 

"Kur'ân kelime-i mukaddesesi ile de ifade edilen Kitap, insanın gönül gözünü açan, duygularını enginleştiren, düşüncesini derinleştiren; muhkemi, müteşâbihi, nassı, zâhiri, mücmeli, mufassalı; ayrıca îmâsı, işareti, teşbihi, temsili, istiâresi, mecazı, kinayesi.. gibi değişik beyan türleri ile başları döndürecek ölçüde zengin bir kaynaktır ve her asra yetebilecek açılım gücüne sahiptir. Ne var ki, ondan, onun derinliği ölçüsünde istifade etmek, biraz da insaflı düşüncelerin ona kapı aralamalarına bağlıdır." 

 

"Elhâsıl: Kur'ân-ı Hakîm, hakîmdir; her şeye kıymeti nisbetinde bir makam verir. İşte Kur'ân, bin üç yüz sene evvel, istikbâlin zulümâtında müstetir ve gaybî olan semerât ve terakkiyât-ı insaniyeyi görüyor; ve gördüğümüzden ve göreceğimizden daha güzel bir sûrette gösterir. Demek, Kur'ân öyle bir Zâtın kelâmıdır ki, bütün zamanları ve içindeki bütün eşyayı bir anda görüyor."

 

DİPNOTLAR:

1- Bediüzzaman Said Nursi, İşaratü'l-İ'caz, Zehra Yayıncılık, İstanbul, 2007.

2- Bediüzzaman Said Nursi, Sözler, Zehra Yayıncılık, İstanbul, 2007.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın; Allah'tan başka size gökten ve yerden rızık verecek bir yaratıcı var mı? O'ndan başka tanrı yoktur. Nasıl oluyor da (tevhidden küfre) çevriliyorsunuz!

Fatır, 3

GÜNÜN HADİSİ

İSİM VE KÜNYE

"Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağırılacaksınız öyleyse isimlerinizi güzel yapın"

TARİHTE BU HAFTA

*Köprülü Fazıl Mustafa Paşa'nın Şehit düşmesi (19 Ağustos 1691) *Mescid-i Aksa'nın Yahudilerce Yakılması(21 Ağustos 1969) *Sakarya Savaşı (22 Ağustos 1921) *Hz. Ebu Bekir (634) ve Ebussuud Efendi'nin (1574)[23 Ağustos]

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI