Cevaplar.Org

SAİD HAVVA'DAN...

Küçük yaştan beri, Allah’ın üzerimdeki lütfunun bir eseri olarak, ayet ve sureler arasında ki ilişkinin sırları üzerinde çokça düşünürdüm. Küçüklüğümden beri Bakara suresi ile onun peşinden gelen yedi sure arasındaki ilişkinin anahtarı ka


2009-05-15 07:52:59

“Küçük yaştan beri, Allah’ın üzerimdeki lütfunun bir eseri olarak, ayet ve sureler arasında ki ilişkinin sırları üzerinde çokça düşünürdüm. Küçüklüğümden beri Bakara suresi ile onun peşinden gelen yedi sure arasındaki ilişkinin anahtarı kalbime doğmuş bulunuyor.

Bu sureler hep birlikte –hasen bir hadiste de göreceğimiz üzere-Kur’an’ın kısımlarından birinci kısmı(Bu surelere Seb'üt-tıval (en uzun yedi sure) denilir) teşkil etmektedirler.

Mesela Bakara Suresinde ilk ayetlerin, yüce Allah’ın “Elif Lam Mim” ile başlayarak, “işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir” buyruğu ile son bulduğunu, aynı şekilde Âl-i İmran Suresinin de “Elif Lam Mim” ile başlayarak “Ta ki kurtuluşa eresiniz “buyruğu ile son bulduğunu gördüm. Kendi kendime “acaba, Âl-i İmran Suresi, Bakara Suresinin ilk ayetlerinin geniş bir açıklaması mıdır?” diye sordum.

Arkasından, Bakara Suresinin mukaddimesinden sonra Yüce Allah’ın “Ey in­san­lar! Hem si­zi, hem de siz­den ön­ce­ki in­san­la­rı ya­ra­tan Rab­bi­ni­ze iba­det edi­niz. Böy­le yap­mak­la her tür­lü za­rar­dan ko­run­ma­yı(ittika) ümid ede­bi­lir­si­niz” buyruğunun yer aldığını, Âl-i İmran’dan sonra gelen en- Nisâ Suresinin de “Ey İnsanlar Rabbinizden korkun(ittika üzere bulunun) buyruğu ile başladığını gördüm. “Acaba Nisâ Suresi, Bakara Suresinde karşılığı bulunan bir takım ayetlerin geniş bir açıklaması mıdır?” diye sordum.

Sonra, Bakara Suresinde birkaç ayet sonra Yüce Allah’ın “Bu fâ­sık­lar o kim­se­ler­dir ki, Al­la­h’a ke­sin söz ver­dik­ten son­ra söz­le­rin­den dö­ner­ler. Al­la­h’ın, kurulmasını istediği bağları koparır ve yer­yü­zün­de fit­ne ve fe­sat çı­ka­rır­lar. İş­te bun­lar zi­ya­na uğ­ra­yan­la­rın ta ken­di­le­ri­dir” buyruklarının yer aldığını(Bakara:2:27), Nisa Suresinden hemen sonra gelen Maide Suresinin yine Yüce Allah’ın “Ey iman eden­ler! Bağ­lan­dı­ğı­nız ahit­le­ri ye­ri­ne ge­ti­ri­niz” buyruğu ile başladığını gördüm. “acaba Maide Suresi, Bakara Suresinde karşılığını teşkil eden bir bölümün geniş bir açıklaması mıdır?”

Arkasından Bakara Suresinde Yüce Allah’ın “O’dur ki yer­yü­zün­de bu­lu­nan her şe­yi si­zin için ya­rat­tı. Son­ra ira­de­si yu­ka­rı­ya yö­ne­lip ora­yı da ye­di gök ha­lin­de sağ­lam­ca ni­za­ma koy­du. O her şe­yi hakkıyla bi­lir.” (Bakara: 2/29) buyruğunun yer aldığını.. Enam Suresinde ise bunun geniş bir şekilde açıklandığını, bu bakımdan bu suredeki “O..ki” buyruğu ile başlayan ayetlerin tekrarlanıp durduğunu..Hatta bu surenin son ayetinin “O’dur ki si­zi dün­ya­da ha­li­fe­ler yap­mış ve ver­di­ği ni­met­ler­le si­zi de­ne­mek için ki­mi­ni­zi ki­mi­ni­ze üs­tün kıl­mış­tır” buyruğu olduğunu gördüm.

Bunun Bakara Suresindeki ilgili ayet ile olan bağlantısı gayet açıktır. Kendi kendime “acaba En’am Suresi Bakara Suresinde karşılığı olan bir ya da birkaç ayetin bir geniş açıklaması mıdır?” diye sordum.

Daha sonra bunu arkasından Bakara suresinde Hz. Âdem’in kıssasının geldiğini ve yüce Allah’ın (Bakara: 2/35) buyruğu ile son bulduğunu, buna karşılık Araf Suresinde yer alan ikinci ayetin “Ey in­san­lar! Siz, Rab­bi­niz ta­ra­fın­dan si­ze in­di­ri­len vah­ye tâ­bi olun” şeklinde olduğunu gördüm. Adem kıssası ise bu surede ta başından beri sunulmaktadır. “Acaba Araf suresinin Bakara Suresinde karşılığını teşkil eden ayetlerle herhangi bir ilişkisi var mıdır?”

Arakasından Bakara Suresinde birçok ayetten sonra kendisine kıtalin farz kılındığı ayet olan (Bakara: 2/216) buyruğu geliyor. Bundan hemen sonra kıtal ile yakın bir ilişkisi bulunan bir soruyu ihtiva eden bir ayet yer alıyor; “Sa­na haram ay­da sa­vaş­ma­nın hük­mü­nü so­rar­lar” Aynı konuyla ilgili olan ki –bu kıtaldir- Enfal ve Tevbe surelerinin ise “sana sorarlar” buyruğu ile başladığını görüyoruz. Adeta bu iki sure kıtal ile ilgili çeşitli meselelerin geniş bir açıklaması gibidir.

Böylece Bakara Suresi ile birlikte, Kur’an’ın kısımlarından birinci kısmını teşkil eden ve Bakara’dan sonra gelen bu yedi surenin ahenkli bir düzen ile peş peşe sıralandıklarını ve bu sıralamanın Bakara Suresindeki anlamların sıralaması olduğunu, bununla birlikte her bir surenin Bakara Suresinde bir eksenini bulunduğunu gördüm.”

Kaynak

El- Esas fi’t Tefsir-Cilt:1

Said Havva

Terc: M. Beşir Eryarsoy

Şamil Yayınevi-İst-1989

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Eymen, 2014-11-12 04:03:37

Bu okumaya, maşaallah demek lazım. Allah mekanını cennet, makamını saadet eylesin. Amin. Amin. Amin.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

SAİD HAVVA'DAN...

SAİD HAVVA'DAN...

Küçük yaştan beri, Allah’ın üzerimdeki lütfunun bir eseri olarak, ayet ve sureler aras

ABDÜLBARİ EN NEDEVİ'DEN..

ABDÜLBARİ EN NEDEVİ'DEN..

Hind Ulemasından Mevlana Abdülbari en Nedevi(Eşref Ali Tehanevi hazretlerinin yakın talebelerind

EBUL HASAN EN NEDVİ’DEN

EBUL HASAN EN NEDVİ’DEN

Kur’an-ı Kerim’den yararlanmayı engelleyen kötü ahlak ve ruhi engellerin başlıcala

MAHMUD TOPTAŞ HOCAMIZDAN

MAHMUD TOPTAŞ HOCAMIZDAN

Çağımızda edindiğimiz kültürleri kesin doğrular olarak kabul ederek Kur’ana bakarsak,

ŞEYH VELİYÜDDİN EL MELLEVİ’DEN

ŞEYH VELİYÜDDİN EL MELLEVİ’DEN

“Her ayette her şeyden önce araştırılması gereken, o ayetin kendisinden önceki ayeti t

Onlar ne hayır işlerlerse karşılıksız bırakılmayacaklardır. Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanları bilir.

Al-i İmran, 115

GÜNÜN HADİSİ

Ebû Malik'in babası şöyle dedi: Ben Rasûlullah'(S.A.V.)den işittim, şöyle buyuruyordu: "Her kim Allah'dan başka hak ilah yok eder, ve Allah'dan gayri ibadet olunan şeyleri tanımazsa onun malı ve kanı haram (dokunulmaz) olur. Hisabı da Allah'a aiddir."

(Müslim, Kitabu'l-İyman,37)

TARİHTE BU HAFTA

*Rumelihisarı Açıldı(9 Temmuz 1452) *Nurettin Topçu'nun Vefatı(10 Temmuz 1975) *Mısır, İngilizler Tarafından İşgal Edildi.(11 Temmuz 1882) *Kanuni'nin Tebriz'i Fethi.(13 Temmuz 1534) *Hz.Aişe(r.a.) Validemizin Vefatı(14 Temmuz 678)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI