Cevaplar.Org

RASULULLAH HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-3

Ahkâmın Gelmesi Hz. Aişe’nin; “Önce mükâfat ve cezaya ilişkin ayetler indi. Kalplerdeki hazırlık ve duyarlılık oluştuktan sonra emir ve hüküm ayetleri indi. Daha ilk günden “şarap içmeyin” ayeti inseydi


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2008-11-30 06:50:28

Ahkâmın Gelmesi

Hz. Aişe’nin; “Önce mükâfat ve cezaya ilişkin ayetler indi. Kalplerdeki hazırlık ve duyarlılık oluştuktan sonra emir ve hüküm ayetleri indi. Daha ilk günden “şarap içmeyin” ayeti inseydi buna kim uyardı?” dediğini...1

 

Hacc ve Zekâtın hicretin 9. senesi farz kılındığını…2

 

Hicret’ten önce akşam namazının farzı üç rekât, diğerlerinin iki rekât olduğunu... Hicretin ilk senesinde öğle, ikindi ve yatsı farzlarının dört rekâta çıktığını...3

 

624 Ocak ayında bir pazartesi günü Benî Seleme yurdundaki Benû Harise mescidinde öğle namazı kıldırılırken kıblenin Kudüs'ten Kabe'ye çevrildiğini belirten Bakara 144. ayetinin nâzil olması üzerine Efendimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) namaz içinde yönünü Kudüs'ten Kabe'ye çevirdiğini. Bunun için bu mescide "Mescid-i Kıbleteyn" (iki kıbleli mescid) adını verildiğini...4

 

Cihad

 

Müdafaa cihadına (tedafüi harp) ilk izin veren ayet olarak Hac Suresi'nin 39. ayetinin nazil olduğunu... Daha sonraları Tevbe suresi 5. Ayet gibi ayetler gelerek taarruz safhasına geçildiğini. Bunun da misliyle mukabeleden ibaret olduğunu...5

 

Habibullah’ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) Medine’ye teşrifinden sonra ilk seriyyenin Hz. Hamza liderliğinde Seyf-ül Bahr seriyyesi olduğunu...6

 

Hz. Peygamberin (Sallallahu aleyhi ve sellem) ordusunun başında çıktığı ilk gazvenin Ebva (Veddan) gazvesi olduğunu... Bazı tarihçilere göre ise ilk gazvenin Buvat Gazvesi olduğu, Ebul Hasen en Nedvi’nin ikisinin bir gazve olduğunu yazdığını. Bazılarının ise, Buvat gazvesinin Ebva'dan bir ay sonra gerçekleştiğini yazdığını…7

 

Kab Bin Malik (r.a.)’in:“Hz. Peygamber (Sallallahu aleyhi ve sellem) bir savaşa gitmek istediğinde ona dair tevriyeli bir ifade kullanırdı” dediğini. Buhari yorumcularının bunu: “Hz. Peygamber (Sallallahu aleyhi ve sellem) böyle durumlarda manası iyice anlaşılmayan ve iki değişik manaya gelebilen kelimeler kullanırdı” diye açıkladığını...8

 

Ashab-ı Kiram'ın; "Rasulullah (Aleyhissalatu vesselam) savaştığımız zaman cemaat olmamızı, sabır ve sükûnetimizi muhafaza etmemizi emrederdi" dediklerini… 9

 

Süheyl bin Amr'dan gelen bir rivayete göre Rasulullah'ın (Aleyhissalatu vesselam); "Herhangi birinizin Allah için cihada geçen bir saatlik ömrü, çoluk çocukları içinde geçen bütün ömrü boyunca yaptığı amellerden daha sevaplıdır" buyurduğunu…10

 

Halid bin Velid (r.a.)'in vefat ederken şöyle dediğini; "Rasulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) tarafından yolculuğa çıkarılan bir askeri müfreze içinde idim. Ayaz ve buzlu bir gece idi. Düşmanla karşılaşmak için sabırsızlıkla sabahı bekledim. Yeryüzünde benim için o geceden daha tatlı bir ömür yoktur. Kazançlı olmak istiyorsanız cihada sarılın"…11

 

Rasulullah'ın (Aleyhissalatu vesselam) Arabistan'da çok kuvvetli bir haber alma ağı kurduğunu. Müminlerin Mekke'deki kulaklarının Abbas bin Abdülmuttalib ve Beşir bin Süfyan olduğunu. Yahudilere ait bilgileri toplamak için de Zeyd bin Sabit'e İbraniceyi öğrenmesinin emredildiğini...12

 

Allah Rasulü’nün (Sallallahu aleyhi ve sellem) ordusunun manevi donanımına da çok ehemmiyet verdiğini... Mesela Abdullah bin Ömer’in (r.a.); “Cihada giderken, önümüze bir bayır çıktığında tekbir getirmek, iniş geldiğinde “Subhane Rabbiyel A’la” diyerek tesbih okumak âdetimizdi” dediğini...13

 

Ebu Talha el Ensari’nin (r.a.); “Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) bir topluluğa galip gelince orada üç gün kalırdı” dediğini...14

 

İslam ordusunun Bedir’deki sloganın; Ya Mansur Amit (Ey zafer veren Allah, öldür) ve Ehad! Ehad! (Allah birdir… Allah birdir) Uhud’da “Emmet Emmet” (Kureyş helak oldu…) Hendek’te ise; “Düşman galip gelemez” olduğunu…15

 

Genel olarak Rasulullah’ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) ordularının düşmanı amansız bastırmak için gece ilerleyip, gündüz gizlendiklerini16

 

Rasulullah'ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) “Her kim Allah yolunda-hedefe varsın varmasın- bir ok atarsa, attığı bu ok kıyamet gününde kendisi için bir nur olur” buyurduğunu… 17

 

Abdürrezzak bin Abbas (r.a.)'ın "Rasulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) hiçbir kavimle önce onlara Müslüman olmayı teklif etmeden savaşmamıştır" dediğini...18

 

Numan bin Mukarrin’in (r.a.); “Rasulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) herhangi bir savaşta bulunup da sabah serinliğinde savaşa başlamadığı vakit, namaz vakti gelmeden ve rüzgârlar esmeye başlayıp savaş kolaylaşmadan savaşa acele etmezdi” dediğini…19

 

İbn-i Teymiye’nin (El Cevab-üs sahih limen bedele dine’l Mesih) aslı eserinde Hazret-i Peygamber’in (Sallallahu aleyhi ve sellem) yaptığı bütün savaşların müdafaa harbi olduğunu yazdığını ve Bedir ile Hayber’i bundan istisna saydığını…20

 

İbnu Sad'in rivayetine göre, Allah Rasulü'nün (Sallallahu aleyhi ve sellem) Ensar'ı, Bedir Gazvesine kadar hiçbir seriyyeye davet etmediğini. Bunun sebebinin de Akabe beyatlarında Ensar'dan Medine'de kendisini koruyacaklarına dair söz almış olması olduğunu...21

 

Ahirzaman Peygamberinin (Sallallahu aleyhi ve sellem) dokuz adet kılıncının olduğunu...22

 

Bedir Savaşı

 

Bedir savaşından önce Server-i Ekrem’in (Sallallahu aleyhi ve sellem) halası Atike bint-i Abdülmuttalib’in korkulu bir rüya gördüğünü ve kardeşi Abbas’a bu rüyayı şöyle anlattığını; “Mekke’ye devesi ile giren bir adam ; “Ey cemaat üç güne dek muharebeye yetişiniz” diye haykırıp, daha sonra Ebu Kubeys dağına çıktı. Burada yüksek bir kayayı şehre doğru yuvarladı. Kaya parçalandı ve Mekke’deki her bir eve bir parçası isabet etti.” Daha sonra da Atike’nin bu rüyayı; “Üç gün içinde Kureyş’e büyük bir musibet erişecek” diye tabir ettiğini. Bu rüyanın hızla yayılarak müşrik ordusunun moralini son derece bozduğunu...23

 

Bedir Savaşında Allah Rasulünün (Sallallahu aleyhi ve sellem) sancaktarın Musab bin Umeyr olduğunu...24

 

Bedir savaşının Kur’an’da “yevm ül furkan” (hak ile batılın birbirinden ayrıldığı gün) olarak vasıflandırıldığını… (Enfal:41)25

 

Bedir savaşına giderken, Efendimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) gece yürüyüşü sırasında dikkat çekmemek için develerin boyunlarındaki çıngırakları çıkarttırdığını…26

 

Rasulullah'ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) Bedir harbi başlamadan az önce, Ebu Süfyan'ın kervanından haber almak için casus olarak Besbes bin Bişr'i gönderdiğini. Aynı maksatla Şam yolu tarafına Talha bin Ubeydullah ve Said bin Zeyd'i gönderdiğini...27

 

Sahabenin gençlerinin dahi cihad aşkıyla yandığını. Mesela bunlardan biri olan Abdullah İbn-i Ömer'in şunları anlattığını " “Bedir günü Hz. Peygamber’e (Sallallahu aleyhi ve sellem) gösterilerek savaşa katılıp katılamayacağım soruldu. O da yaşımı küçük görerek müsaade etmedi. Bunun üzerine o kadar üzüldüm ve ağladım ki bu yüzden sabaha kadar uyuyamadım. Bütün ömrüm boyunca böyle bir gece geçirdiğimi hatırlamıyorum."28

 

Bedir muharebesinin hicretin ikinci yılı Ramazan'ın 17. günü cereyan ettiğini...29

 

Bedir savaşı öncesinde Kureyş’in yakalanan su taşıyıcılarının kendisine Bedir’e gelen Kureyş eşrafını haber verince Nebiyy-i Ekrem’in (Sallallahu aleyhi ve sellem) ashabına dönerek; “İşte, Mekke ciğerinin parçalarını size atmış” dediğini…30

 

Bedir savaşında Müslümanların tek atı olduğunu… Sahibinin de Zübeyir bin Avvam olduğu...31

 

Bedir günü Rasulullah’ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) elinde bir okla, ordusunu kendi elleriyle hizaya soktuğunu... Hiç kimsenin savaş başlamadan en ufak bir ses dahi çıkarmasının istenmediğini...32

 

İslam ordusunda birbirlerini tanımak için umumi parolanın Ehad, Ehad (Allah birdir, Allah birdir) olmasının yanı sıra bazı hususi parolaların da tespit edildiğini. Buna göre Süvarilerin "Ey Allah'ın süvarisi", Muhacirlerin "Ey Benî Abdurrahman", Hazreclilerin "Ey Benî Abdullah" ve Evslilerin "Ey Benî Ubeydullah" parolalarını kullanmalarının kararlaştırıldığını… 33

 

Taberi, Tefsirinde yazdığına göre, Bedir günü Rasulullah’ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) ordusuna; “Ey Müslümanlar! Allah’ın size yardımcı olarak gönderdiği melekler ayırıcı işaretler taşımaktalar. Sizler de ayırıcı işaretler taşıyın” diye ferman etmesi üzerine temin edebilenlerin başlık ve miğferleri üzerine yünden püsküller koyduklarını…34

 

İbn-i İshak'ın İbn-i Abbas'tan rivayetine göre meleklerin fiilen harbe iştirakinin Bedir harbinin hususiyetlerinden olduğunu. Diğer harplerde ise fiilen savaşmayıp müminlerin kalplerini sabitleştirmek ve sakinleştirmek için indiklerini...35

 

Rasul-i Ekrem’in (Sallallahu aleyhi ve sellem) Bedir Gazvesinde savaş alanına nazır bir yerde “El Ariş” adlı komuta çadırını kurdurduğunu ve başına da muhafızlar diktiğini. Böyle bir uygulamanın o zaman Araplarınca bilinmediğini...36

 

Hatem-ül Enbiyanın (Aleyhissalatu vesselam) Bedir’de yaptığı bir diğer sürprizin de ordusunu saf düzenine sokmak olduğunu ve bunun da Araplarca bilinmediğini...37

 

Efendimizin (Aleyhissalatu vesselam) her mevzi için ayrı ayrı kumandan tayin ettiğini…38

 

Rasulullah'ın (Aleyhissalatu vesselam) Bedir’den bir gün önce ordugâhta, Rabbine yalvarışı Hz. Ali (r.a.)'nin şöyle anlattığını: "Yemin ederim ki, o gece ben kime baksam yatıyordu. Yalnız Rasulullah (Aleyhissalatu vesselam) sabaha kadar ağacın altında namaz kılıyor ve dua ediyordu."39

 

Bedir muharebesine katılmak isteyen Ümm-ü Varaka adlı hanım sahabeye Allah Rasulünün (Sallallahu aleyhi ve sellem) “Sen evinde otur, Kur’an oku. Muhakkak ki Allah sana şehitlik nasip eder” diye ferman ettiğini. Daha sonra Hz. Ömer devrinde bu kadının, evinde biri kadın diğeri erkek iki uşağı tarafından geceleyin üzerine kadife örtü basılarak şehid edildiğini...40

 

Bedir savaşının ilk şehidinin Mihca adlı muhacir sahabe olduğunu. Peygamber (Aleyhissalatu vesselam): "Mihca şehidlerin efendisidir" buyurduğunu. Bedir harbinin ensardan ilk şehidinin Umeyr bin Humam el Ensari olduğunu... Bu zatın aynı zamanda bu harpte oktan başka bir silah ile şehid olan ilk kişi olduğunu...41

 

Bir rivayete göre, Efendimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) bizzat kabrine inerek defin ettiği tek zatın amcasının oğlu, Bedir şehitlerinden Ubeyde bin Haris olduğunu…42

 

Bedir günü Muhacirlerden 6, Ensar’dan 8 olmak üzere toplam 14 şehid verildiğini...43

 

Fahr-ı Kâinat’ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) Bedir zaferini müjdelemek için Abdullah bin Revaha ile Zeyd bin Sabit’i önden gönderdiğini...44

 

Bedir dönüşü, esirler arasında bulunan Rasul-ü Mücteba’nın (Sallallahu aleyhi ve sellem) iki azılı düşmanı; Nadir bin Haris (Bedir günü Kureyşin sancaktarıydı) ile Ukbe bin Muayt’ın “savaş suçlusu” olarak yolda idam edildiğini... Ukbe'nin ölmeden önce; “Çocuklarım kime kalıyor?” sorusuna Rasulullah’ın (Sallallahu aleyhi ve sellem); “Cehenneme!” cevabını verdiğini...45

 

Katlolacağı sırada Ukbe'nin Rasulullah'a (Aleyhissalatu vesselam); "Bütün Kureyş içinde öldürecek yalnız beni mi buldun?" diye sormasına üzerine Cenab-ı kudsiyet meab Risaletpenahi'nin (Sallallahu aleyhi ve sellem); "Evet" buyurduğunu. Canını cehenneme bizzat Efendimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) gönderdiğini ve "Kâbe ve makam-ı İbrahim'in arkasında ben namaz kılıp secdede iken bu herif, ansızın omuz başlarıma çöküp elbisesini boynuma doladı ve beni boğmaya uğraşmıştı. Bir defasında da Benû fülanın kesilmiş devesinin döl eşiğini getirip üzerime attı idi" buyurduğunu...46

 

Rasulullah’ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) Bedir ganimetleri arasında Ebu Cehil’in devesini Safiy (Kumandanlık hakkı) olarak aldığını. Ayrıca Münebbih bin Haccac’ın kılıcı Zülfikar’ın Efendimiz’in (Aleyhissalatu vesselam) hissesine düştüğünü...47

 

Bedir ulularının cesetlerinin Kalib adlı bir kuyuya atıldığını…48

 

Talha bin Ubeydullah'ın (r.a.) Bedir savaşından önce, Muhacirlerin mali sıkıntılarını gidermek için, Efendimizin (Aleyhissalatu vesselam) emriyle, ticaret amacıyla Şam'a gönderildiğini. Ticaret alanındaki mahareti ile tanınan bu şanlı sahabenin Bedir savaşına katılamamasına rağmen Allah Rasulünce (Aleyhissalatu vesselam) Bedir Ashabı arasında sayıldığını49

 

Habibullah’a (Sallallahu aleyhi ve sellem) suikast için Medine’ye gelen Umeyr bin Vehb’in karşılaştığında Efendimize (Aleyhissalatu vesselam) iman etmesi üzerine Hz. Ömer’in (r.a.); “İlk geldiğinde bir domuz bana ondan daha sevimliydi. Şimdi o bana çocuklarımdan daha sevimli” dediğini...50

Dipnotlar

1-Mevlana Şibli Numani-age

2-Safiyurrahman Mübarek el Furi-age

3-Peygamberimizin Hayatı-İrfan Yücel, İslam Tarihi, Hayati Ülkü

4-İslam Tarihi-Hayati Ülkü, Tecrid-i Sarih Şerhi

5-Tecrid-i Sarih Şerhi

6-Safiyurrahman Mübarek el Furi-age

7-Safiyurrahman Mübarek el Furi-age, Rahmet Peygamberi- EbulHasen en Nedvi, H. Ülkü İslam Tarihi

8-Mevlana Şibli Numani-age

9-İbrahim Canan, Hadis Ansiklopedisi

10-Hayat-üs Sahabe- M. Yusuf Kandehlevi

11-Hayat-üs Sahabe- M. Yusuf Kandehlevi

12-Büyük İslam Tarihi-Heyet-Feza Gazetecilik

13-Mevlana Şibli Numani-age

14-Safiyurrahman Mübarek el Furi-age

15-Safiyurrahman Mübarek el Furi-age, Hayati Ülkü, İslam Tarihi

16-Safiyurrahman Mübarek el Furi-age

17-Muhtasar Hayat-üs Sahabe- M. Yusuf Kandehlevi

18-Hayat-üs Sahabe- M. Yusuf Kandehlevi

19-Muhtasar Hayat-üs Sahabe- M. Yusuf Kandehlevi

20-Hz. Muhammed ve Hayatı-Ali Himmet Berki- Osman Keskioğlu

21-Hadis Ansiklopedisi-İbrahim Canan

22-İslam Tarihi Asım Köksal, Kısas-ı Enbiya- Ahmed Cevdet Paşa

23-İslam Tarihi- Asım Köksal, Kısas-ı Enbiya- Ahmed Cevdet Paşa

24-Hakikat Güneşi-Vehbi Yıldız

25-Safiyurrahman Mübarek el Furi-age

26-Hz. Peygamber’in Savaşları- Muhammed Hamidullah-

27-Büyük İslam Tarihi-Heyet-Feza Gazetecilik

28-Hayatü's-Sahabe-M. Yusuf Kandehlevi

29-Fıkhu's Siyre- M. Said Ramazan el Buti-

30-Fıkhu’s Sire- Muhammed Gazali

31-Kısas-ı Enbiya- Ahmed Cevdet Paşa

32-Siret'ün Nebi- Mevlana Şibli Numani

33-Hayati Ülkü, İslam Tarihi

34-Hz. Peygamber’in Savaşları- Muhammed Hamidullah-

35-Tecrid-i Sarih Şerhi

36-Komutan Peygamber- Mahmud Şit Hattab

37-Mahmud Şit Hattab age.

38-Hayati Ülkü, İslam Tarihi

39-Hayatü's-Sahabe-M. Yusuf Kandehlevi

40-Kısas-ı Enbiya- Ahmed Cevdet Paşa

41-Ahmed Cevdet Paşa, age. Hayati Ülkü, age

42-Hayat-üs Sahabe- M. Yusuf Kandehlevi-

43-Siret'ün Nebi- Mevlana Şibli Numani, Ahmed Cevdet Paşa, age.

44-Er Rahik-ul Mahtum- Safiyurrahman Mübarek el Furi-

45-Safiyurrahman Mübarek el Furi-age

46-Tecrid-i Sarih Şerhi-Ahmed Naim

47-Komutan Peygamber- Mahmud Şit Hattab

48-Fıkhu’s Sire- Muhammed Gazali

49-Büyük İslam Tarihi- Heyet-Feza Gazetecilik

50-Muhtasar Hayat-üs Sahabe- M. Yusuf Kandehlevi

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Eski Toprak, 2009-01-09 01:25:38

efendim alem sana kurban 1400 sene sonra bile seni seven su kardeslerine o dar gunde o mahserin sicakligin rahmet yagmurlarindan bir kac damlada bize nasip et

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

RASULULLAH HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-8

RASULULLAH HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-8

Sevdikleri Efendimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) ata binmeyi çok sevdiğini... Atlardan da

RASULULLAH HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-7

RASULULLAH HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-7

Vefatı Efendimizin (Sallallahu aleyhi ve selem) çok sevdiği sahabelerden Abdullah bin Büsr'e

RASULULLAH HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-6

RASULULLAH HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-6

Davet Mektupları Peygamber Efendimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) Fars Kisrasına Abdullah bi

RASULULLAH HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-5

RASULULLAH HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-5

Efendimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) çölde kurduğu inanılmaz haber alma servisi sayesinde K

RASULULLAH HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-4

RASULULLAH HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-4

Uhud'a gelirken Ebva'ya uğrayan Kureyş ordusunda Hind bint-i Utbe'nin, Rasul-u Ekrem (Aleyhissalat

RASULULLAH HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-3

RASULULLAH HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-3

Ahkâmın Gelmesi Hz. Aişe’nin; “Önce mükâfat ve cezaya ilişkin ayetler indi. Ka

RASULULLAH HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-2

RASULULLAH HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-2

Hz. Ebu Zer’in Efendimizi (Sallallahu aleyhi ve sellem) bulmak için geldiği Mekke’de K

RASULULLAH HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-1

RASULULLAH HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-1

Kâbe Carlyle’nın Kahramanlar adlı ünlü eserinde, Romalı bir tarihçinin eserinde Kâbe’

İnsanlar yalnız inandık demeleri ile bırakılıveriliceklerini, kendilerinin imtihana çekilmeyeceklerini mi sandılar?

Ankebut, 2

GÜNÜN HADİSİ

"Nerede olursan ol, Allah'tan kork! Kötülüğün ardından onu silecek bir iyilik yap! İnsanlara iyi ahlakla davran!"

Tirmizi

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI