Cevaplar.Org

MESELELER VE ÇÖZÜMLERİ–1 Mevdudi- Risale Yayınları-İst–1999-2.BÖLÜM


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2006-04-15 18:28:14

· Peygamberliğin son bulduğu Kur’an ve sünnet ile sabittir. Bundan sonra kim bu iddiada bulunursa o şarlatan bir deccal ve yalancıdır.s:166

· Peygamberimizin oğlu İbrahim için “eğer yaşasaydı peygamber olurdu” sözü zayıftır. Hiç bir hadis alimi bunu sağlam kabul etmemiştir. İmam Nevevi: “Bu batıldır, geçersizdir ve gayba at bir konuda düşünmeden söz söylemeye cüret etmektir” demiş. İbn-i Abdülberr ise: “Bu ne biçim bir söz anlamıyorum. Nuh’tan(as) sonra çocukları vardı, peygamber değillerdi. Eğer her peygamberin çocuğu mutlaka peygamber olsaydı, bugün hepsi de peygamber olurdu. Çünkü herkes Nuh(as)ın oğullarıdır” demekte. s:170

· Mevdudi’nin yalancı peygamber Gulam Ahmed Kadiyani hakkında kanaati: “Mirza Gulam Ahmed o kadar basit adam ki, eğer peygamberlik kapısı açık olsaydı bile en azından aklı başında biri onun peygamber olabileceğini kabul etmezdi.”s:187

· “Bana karşı gelenlere gelince, onlar her şeye rağmen benim her sözüme itiraz etmeye kendilerini görevli hissederler. Bu yüzden onların hiçbir hareketine önem vermemeye karar verdim. Diledikleri zamana kadar amel defterlerini karartmaya devam etsinler.” s:194

· “Her hükmün Kur’an-ı Kerim’de bildirilmesi gerekli değil. Hz. Peygamberin ağzından çıkan hükümler de Allah’ın izin ve işareti ile söylendiğinden, Müslüman, peygamberden duyduğu emir ve yasakları yapmakla sorumludur.” s:195

· Müellife göre Resulullah’ın çocukları içinde en büyüğü Hz. Zeynep, en küçüğü Hz. Rukiyye idi s:199

· Hz. Ebubekir ve Ömer devrinde ehl-i beyte bağlanan maaş, Fedek arazilerinin gelirinden kat kat fazla idi. S:209

· İbn-i Sirin, Peygamberi rüyada gördüğünü söyleyen bir zata onun şemailini sorardı. Hadis rivayetlerine rüyada görülen uygun düşmüyorsa: “Sen peygamberi görmedin” derdi. İbn-i Abbas da aynı kanaatte.s:210

· “Allah Teala ve Peygamberi, din konusunda, bizi rüyalara, ilham ve keşiflere bırakmamış, hak ve batılı, doğru ve yanlışı pırıl pırıl bir kitap ve senetli, delilli bir sünnet içinde bizim önümüze koymuştur.”s:210

· Necm suresi 4-12. ayetlerin Miracla ilgisi yoktur. Orada Cebrail ile ilk buluşma anlatılıyor.s:215

· “İslam’ın şefaat inancına gelince: O Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerin belirttiğine göre kıyamet günü Allah Teala’nın huzurunda, mahkeme olunurken bir kişi hakkında Allah’ın izin verdiği kişinin yine ancak Allah’ın kendisi hakkında şefaat edilmesine izin verdiği kişiye aracılık yapmasıdır.”s:219

· “Ben Hz. Adem’i insan türünün ilk ferdi kabul etmekteyim ve ilk insan türünün bir kişi ve ferd olarak doğrudan doğruya yoktan yaratıldığına inanıyorum” s:220

· “İnsanın bir ara medeniyetten uzak olduğu, davranışlarının tamamen hayvanlar düzeyinde olduğu sadece bir tahmin ve teoriden ibarettir” s:221

· Firavun kadim Mısır hükümdarlarının ortak adı ve Hz.Musa devrinde iki firavun yaşamış. Yani boğulan firavunla, Hz. Musa’nın yanında büyüdüğü firavun aynı kişiler değil.s:225

· “Hadislerin tenkidi, incelenmesi, değerlendirilerek sınıflandırılması konusunda ilk dört asırda yapılan çalışmalar son derece övgüye ve takdire layık olsa da yeterli değildir, daha yapılacak şeyler var.” s:230

· “Ben ilmin şehriyim Ali de kapısı” rivayeti altı kitap içinde sadece Tirmizi almış ve garib, münker bir hadis demiş. Zehebi uydurma olduğunu dile getirmiş, Yahya bin Main “aslı astarı yoktur demiş, Nevevi Ve Cezeri uydurma olduğu kanaatinde, İbn-i Cevzi mevzu diyor. Buhari ise Münkerdir, sağlam bir senetle ulaşmamış diyor. s:232

· “Kim aşık olur, onu gizler, sonra iffetiyle yaşarsa, şehid olur” rivayetleri de İbn-i Kayyım ve İbn-i Abdülberr’e göre uydurmadır. S:244-245

· Müellif, hadisle ilgili şu önemli ölçüyü veriyor: “Hadisleri inceleyebilmek için hadis ilmine çok derinden vakıf olmak gerekir. Başka bir gerekli olan şey de; kişinin sözü anlayıp, kafasına mesele iyi girecek kabiliyette olmasıdır. Bu şekilde rivayet ve dirayette sağlam bir ölçüğ elde edildikten sonra, hadisleri inceleyip sağlam ve çürük olduğuna karar vermeye ve konusunun manevi yönü ile ilgili bir görüşe sahip olmaya yetkili olunabilir. s:246

· Eğer bir kişiye ve bir topluma hak tebliğ edilip, gerçek tekrar tekrar en iyi metotlarla anlatıldığı halde yaşayışında ve hayat tarzında hiçbir etkisi olmuyor, kendi nefsinin kulu olmaktan asla vazgeçmiyorsa bu kimselerle vakit kaybedilmemelidir.”s:252

· “Hz. Peygamber(SAV)’in gelecek olan, meydana çıkacak olan bütün felaket ve kötü durumları önceden bildirmesinden maksadı, müminlerin bu olaylara razı olup da durumlarını düzeltmeye çalışmayı terk etmeleri değil, aksine uyanık olmaları, duygu ve düşüncelerini düzeltmeleridir.” s:252-253

· Muvakkat nikah Cahiliyye zamanı çok cari idi. Efendimiz bir iki uzun sefere mahsus izin vermiş. Sonra ebediyen yasaklamıştır. Bu yasağı duymayanlarca bir süre daha devam etmişse de Hz. Ömer devrinde kesinkes yasaklanmıştır. s:258

· Güneşin Arş’a gidip secde etmesi mealinde ki hadisin anlatmak istediği bir mana güneşin hep emir doğrultusunda, yani yörüngesini şaşmadan devam etmesi demektir. s:260

· Cehennemin yaz ve kışa mahsus birer defa nefes alması ve sıcak ve soğuğun artması ile ilgili hadiste anlatılmak istenen bir mana yazın öğle namazı, kışın sabah namazına gelmeye üşenen nefislere bir ikazdır. S:262

· Aynı zamanda bu hadisten bir mana da; sanki yazın sıcaklığı cehennemin üfürmesi gibidir demektir.s:262

· Hz. Süleyman’ın bir gecede hanımlarını dolaşması ile ilgili olarak şöyle denebilir; Bu kadar değişik senetlerle gelen bir rivayetin aslı olmadığını söylemek zordur. Belki de ravinin anlamasında bir eksiklik olabilir. Belki ravinin yorumu hadise girmiş olabilir. Mesela hadisin aslında “bir gece de” kaydı olmayıp rivayet ederken ravinin bunu eklemesi(buna müdrec hadis deniyor) gibi. s:264

· Mevdudi hadis külliyatları için şöyle diyor: “Böyle bir iki örneği ele alarak bütün hadis hazinesini değersiz kılmaya çalışmak akıllı kişilerin kârı olamaz.”s:264

· Müellif, Hz. Ebu Hureyre(ra) için; “Hz. Ebu Hureyre’ye gelince; onun Hz. Peygambere bir kelime bile olsa yalan yanlış bir şeyi isnat edeceği hiçbir kimsenin aklının kenarından bile geçmez.” S:265

· Müellif, hadis ilminde bilgisi olmayanların okudukları hadislerle hüküm veremeyeceklerini şöyle diyor: “hadislerde araştırma yetkisi bu ölçüde olmayan kimselerin her şeyden önce doğrudan hadis kitaplarını okumaları,okurlarsa da ondan hüküm çıkarmaya çalışmaları yanlıştır.” s:270

· “Hz. Peygamberin açıklama ve izahlarından uzak kalanlar, onun uygulamalarını göz ardı edenler, Kur’an-ı Kerim’in her ayetine farklı, tuhaf manalar vermek zorunda kalırlar, onları kendi asıl manasından ayrı değerlendirirler.” s:272

· “Aslında sünnet Allah’ın onu insanlara kabul ettirmek ve hayata hakim kılmak için peygamberini gönderdiği bir hareket tarzı ve metodudur. Peygamberin şahsi hayatı ile ilgili olan sünnetler bu tarifin dışındadır. s:279

· Efendimizin “İmamlar Kureyş’tendir” hadisi Cahiliyye döneminde beri yönetici özelliği ile kendisini Araplara kabul ettirmiş bu gruba ait bir vakayı rapordan ibarettir. İşin ehli olmaları ve bütün Arapların eskiden beri bunu kabul etmelerinden kinaye söylenmiştir. Yoksa ebediyen bu böyle olacak ve olmalı demek değildir. s:284-285

· “Muhteşem Emevi idaresi” s:284

· Efendimizin vefatın yakın kağıt kalem istemesi hadisesi vefatından önceki son Perşembedir. Bundan sonra bir iyileşti. Mescide çıkageldi. Ama tekrar ayını istekte vefatına kadar bulunmadı ki, bu da Şia iddialarını geçersiz kılmakta. s:287-288

· Mehdi konusu: “Ben hadisler içinde Mehdinin gelişi ve ilgili olanların bir dereceye kadar doğru, ama Allahu alem, işaret ve alametlerini geniş geniş anlatan hadislerin herhalde uydurma olduğunu düşünüyorum. Maksatlı kişilerin daha sonra bunları sağlam hadislere eklemiş oldukları kanaatindeyim.” s:289

· “Hz. Peygamberin(SAV) olacağını önceden haber verdiği şeyleri incelediğimde gördüm ki; bu buyruklardaki üslup ve ölçü hiçbir zaman Mehdi’nin gelişi ile ilgili hadislerdeki kadar geniş teferruat ihtiva etmemektedir.”s:289

· “Hadis-i Şerif’te Mehdinin Peygamberlik sistemi üzerine kurulmuş bir hilafet sisteminin alt üst olması, yeryüzünün zulüm, haksızlık ve acılarla dolması sonucu, hilafet düzenini yeni baştan Peygamberlik sistemi üzerine kuracağı, yeryüzünün adalet ve eşitlikte huzura kavuşturacağı bildirilmiştir.”s:290

· “Benim, geleceği bildirilmiş Mehdi bu asra uygun bir lider olacak, sözümden, "sakal ve bıyığını kazımış, kravatlı, pantolonlu, ceketli, son moda giyinmiş bir tip olacaktır." manası anlaşılmamalı. Aksine ben bu sözümle, Mehdi ne zaman gelirse gelsin, o zamanın bilgisini, kültürünü, ahvalini, zorunluluğu şeylerini çok iyi bilecek ve zamanına uygun düşen tedbirleri alacak, dönemindeki fenni ve ilmi buluşlardan, aletlerden, faydalanacak, onları en iyi şekilde kullanacak demek istedim.” S:293-294

· “Herhangi bir topluluğun hedefine ulaşması veya bir hareketin muvaffak olması için değişmeyen yol, onların en modern aletlerle güçlenmesi ve kendi davalarını yaymak için en modern bilgi ve tekniği, en modern taktikleri uygulamaları yoludur.”s:294

· “Benim şimdiye kadar edindiğim tecrübem şudur ki; Allah Teala hiçbir zaman yalanı muvaffak kılmıyor.”s:295

· “Benim prensibim daima şu olmuştur ve gelecekte de aynı prensip üzerinde hareket etmeyi istiyorum; kendilerini dürüstlükten, samimiyetten uzak ve Allah korkusundan nasipsiz bulduğum kimselerin sözlerine hiçbir zaman cevap vermiyorum” s:295

· “Benim efsane dediğim şey Deccalın bir yerde bağlı olup hapsedilmiş olmasıdır. Büyük bir fitneye sebeb olacak olan ve hadislerde haber verilen deccalin çıkacağına ben de inanıyorum. Her namazdan sonra Peygamberimizden naklonulan ve kendisinden Allah’a sığındığı şeylerden biri olan “Deccalin fitnesinden sana sığınırım” duasını sürekli okuyorum.” S:297

Sahabeden naklonulan ekseriyet rivayetler Efendimizin ayaklarını yıkamasıdır ki, Maide; 6’yı izah ediyor. Akıl da bunu gerektirir. Zira en fazla pislenebilecek mahal şüphesiz ayaklardır.s:305

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

mustafa muaz ço, 2006-11-06 10:30:22

bu yazıyı gönderen arkadaş herhalde iyi bir araştırma yapmamış.eğer yapmış olsaydı daha çok sapık görüşleri olduğunu anlardı.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

GÜZEL KONUŞMA-YAZMA KOMPOZİSYON Salih SARICA; Mustafa GÜNDÜZ, Fil Yay. İst.1994

GÜZEL KONUŞMA-YAZMA KOMPOZİSYON Salih SARICA; Mustafa GÜNDÜZ, Fil Yay. İst.1994

BAŞLIK: Kitabın adı, bölümün adı, konunun adı, paragrafın adı birer başlıktır. (25) Ba

AMERİKAN YÜZYILININ SONU Mustafa ÖZEL, İz Yayıncılık İst.1993

AMERİKAN YÜZYILININ SONU Mustafa ÖZEL, İz Yayıncılık İst.1993

1. Bütün insanlığın kurtuluşu olmayan bir şeyin kurtuluş olmayacağını idrak etmedikçe, n

YARINKİ TÜRKİYE NURETTİN TOPÇU, Dergah Yayınları 3.Baskı, 1978-İst.

YARINKİ TÜRKİYE NURETTİN TOPÇU, Dergah Yayınları 3.Baskı, 1978-İst.

1. Hakikati araştırmanın metotları... 2. Anadolu’nun Kurtuluş Savaşı, ruh cephesinde henü

TİRYAKİ SÖZLER

TİRYAKİ SÖZLER

Cenap Şehabettin, Tercüman 1001 Eser 1. Bir cemiyeti yükseltmek mi istiyorsunuz? Efradına mesu

KİTLELER PSİKOLOJİSİ

KİTLELER PSİKOLOJİSİ

Gustave Le Bon, Çev: Selahattin DEMİRKAN Yağmur Yayınevi 3. Basılış İst.1976 1. Unutulmaz

DİN GERÇEĞİ

DİN GERÇEĞİ

Vehbi Vakkasoğlu, Cihan Yayınları-İst.-1984 1. Bu iklimin ekmek ve suyu ilim ve teknoloji; nefe

SANAYİLEŞMENİN KÜLTÜR TEMELLERİ

SANAYİLEŞMENİN KÜLTÜR TEMELLERİ

John Nef; Çev.:Prof. Erol Güngör; Kalem Yayıncılık A.Ş. İst.-1980 1. *Sanayileşmeyi yarata

BİLGİ TOPLUMU VE EKONOMİK GELİŞME, PROF. DR. HÜSNÜ ERKAN

BİLGİ TOPLUMU VE EKONOMİK GELİŞME, PROF. DR. HÜSNÜ ERKAN

1. Sanayi devrimi ile ortaya çıkan yeni teknolojiler, yeni bir üretim ortamı ve yaşam biç

BİLİM TARİHİ, CEMAL YILDIRIM

BİLİM TARİHİ, CEMAL YILDIRIM

Geçmişin (günümüzde) dokunulmaz sayılan pek çok otoriteleri, varsayım ve inançları bilimin

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 8. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 8. BÖLÜM

SONUÇ (…) Bir devlet otoritesi ile hareket etmeyen, hakikatte herhangi bir devletin belirli bi

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 7. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 7. BÖLÜM

MİHVER’E (AXIS) DOĞRU (…) Alacaklılarının akbaba misali tepesinden ayrılmadıkları ger

Zulüm (ve haksızlık) edenlere de sakın meyletmeyin! Sonra size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur, sonra size yardım da edilmez.

Hûd, 113

GÜNÜN HADİSİ

Kalbinde zerre miktarı iman bulunan kimse ateşten çıkacaktır.

Tirmizi, Sıfatu Cehennem 10, (2601)

TARİHTE BU HAFTA

*Köprülü Fazıl Mustafa Paşa'nın Şehit düşmesi (19 Ağustos 1691) *Mescid-i Aksa'nın Yahudilerce Yakılması(21 Ağustos 1969) *Sakarya Savaşı (22 Ağustos 1921) *Hz. Ebu Bekir (634) ve Ebussuud Efendi'nin (1574)[23 Ağustos]

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI