Cevaplar.Org

MESELELER VE ÇÖZÜMLERİ–1 Mevdudi- Risale Yayınları- İst–1999 1.BÖLÜM


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2006-04-15 18:24:49

· “Arapça Kur’an-ı Kerim, ancak Araplara faydalı olabilir” diyerek itiraz etmek; ancak Allah Teala’nın sadece tek başına kitabını indirmesi halinde geçerli ve doğru olabilirdi. Fakat gerçekte Allah, kitabı ile birlikte bir lider ve yol gösterici de göndermiştir.”s:16

· “Eğer bir kitabın sadece yazıldığı dildeki insanlara faydalı olacağı kabul edilirse o zaman dünyanın bütün bilim tarihinin yanlış kabul edilmesi gerekir.”s:17

· Kur’an Kureyş lehçesi üzerine indi, ama bir süreliğine geçiçi olarak Arapların altı büyük lehçesine göre bazı kelimelerin okunmasına- Kur’an’ın Arap yarımadasında yaygınlaşacağı ana kadar- geçiçi olarak taraf-ı ilahiden izin verildi. Daha sonra bu yaygınlaşma sağlandı ve Hz. Osman devrinde onun içtihadınca, sahabelerin de tensibiyle indiği lehçeye göre okunması sağlandı. s:19-20

· “Kıyamet günü üflenecek Sur’un sesinin hava aracılığı ile değil de başka bir madde ile şiddetinin artması, gürültüsünün yükselmesi mümkündür. Çünkü onun etkisi sadece yeryüzünde olmayacak, aksine yeryüzünü aşarak, gökleri kuşatacaktır. Hava ise yeryüzünü kuşatan sınırlı bir dairede bulunur, daha ilerideki hava boşluğunda yoktur.”s:25

· Nüzul sebepleri hakkında öncelikle şunu iyi bilmeli ki, müfessirlerin “şu ayet şu olay hakkında nazil oldu” diye açıklama yapmalarından maksat, o olayın meydana geldiği anda o ayetin nazil olduğu şeklinde değildir. Bilakis, o ayetle o olayın ilgisi var demektir. s:44

· Muavvizeteyn(Felak- Nas) sureleri Mekke’de inmiştir. Efendimize yapılan büyü ise Medine devresinde olmuştur. Bu büyü hadisesi meydana gelince Efendimiz bu surelerin okunması tavsiye etmiştir. s:44

· “Sihir(büyü) eşyanın mahiyetini değiştirmiyor, ancak bir çeşit ruhi(psikolojik) tesir meydana getirerek insanın duygularını(algılarını) etkiliyor.” s:44-45

· “Peygamber eğer şehid olabiliyor ve yaralanabiliyorsa aynı peygamberin büyüden etkilenmesinde şaşılacak ne vardır sanki?” s:45

· Peygamberimize yapılan büyü Hz. Peygambere bir iki gün bazı konularda, çok basit şekilde bir unutkanlık gelmiştir o kadar.s:45

· Müellif Kur’an yorumunda selef ulemasına başvurulmasını şöyle ifade ediyor: “Kur’an-ı Kerim ve hadislerden bir hüküm ve kanaat elde etmeye çalıştığınızda selefin, hadis, tefsir alimlerinin, müçtehitlerinin araştırma ve buluşlarını hiçe saymayın. İsterseniz onlardan birinin görüşünü bırakır, diğerini benimseyebilirsiniz. Ama onlardan birinin senin görüşüne uygun olmasını, senin tek başına bir mezhep kurar gibi, tamamen ayrı düşünmenden daha iyidir.” s:51

· “Acaba Hz. Peygamber Efendimizin(SAV) o yüce vicdanından daha temiz, daha merhametli, daha şefkatli bir vicdan var mıdır?” s:52

· “Bazı rivayetlerde anlatılan recm ayeti Kur’an-ı Kerim’in değil, önceki Allah kelamı Tevrat’ın ayeti idi. O ayetin neshedildiğinin söylenmesinden maksat o ayetin bulunduğu kitabın neshedildiğini, fakat recmle ilgili hükmünün devam ettiğini bildirmektir” s:53

· " Her şeyden önce Kur’an-ı Kerim’in manasını doğru anlama ve onu doğru yorumlama yolunu iyice öğrenmemiz gerekecektir. Manasını bilmek ve anlamak istediğiniz ayetin, önce Arap dili açısından kelimelerine ve cümle yapısına dikkat etmelisiniz. Sonra da onun siyak ve sibakına(kelime ve mana uyumu içindeki yapısına) bakacaksınız. Ayrıca o konu ile ilgili Kur’an-ı Kerim’in çeşitli yerlerinde bulunan ayetleri bir araya toplayarak, inceleme konusu yaptığınız ayetin hangi yorumu o ayetlere uygun düşüyor, hangi yorumu onlara zıt düşüyor, diye üzerinde düşüneceksiniz. Bu ölçü içinde, Kur’an-ı Kerim’in ne istediğini yine Kur’an-ı Kerim’in kendi mesajından anlamaya çalışmalısınız. Bunlara ilaveten, Kur’an-ı Kerim’e o manayı veren müfessirin açıklamaları inceleme konusu yapılan ayetin anlaşılmasına nasıl ışık tutmakta ve onun dönemine en yakın zamanda yaşamış ve ona bağlanmış kişiler bu ayetten ne anlamıştı, bilmelisiniz."s:64

· “Kur’an-ı Kerim’i doğru anlamak için her şeyden önce insanın; onu Allah’ın kitabı olarak kabul etmesi, onu hidayet kaynağı bilmesi ve Kur’an-ı Kerim’i anlamak için gerekli olan ilimlere vakıf olması gerekir.” s:71

· Hz. İsa’nın havarileri İncil’i müstakil olarak koruyamadılar. Ancak hatıra yazarları ağızdan ağza kendilerine ulaşan bazı kısımları yazabilmişlerdir. s:71

· Mevdudi’nin şu sözü bütün cemaat önderlerinin kulaklarına küpe olmalı: “Cemaat-i İslami’ye girmek ve orda çalışmaya devam etmek için benim yazılarımdaki her sözümle uyuşmak zorunluluğu asla yoktur. Cemaat-i İslami kurulduğu gün ben bunu söylemiştim.” s:83

· Bazı kitaplarda geçen neshedilmiş Recm ayeti, Kur’anın fesahatine uymayan, farklı şekillerde rivayet edilen bir metindir. Böyle bir şey yoktur. s:86

· Efendimizin Tevrat’a uyarak dirilttiği bir sünnettir Recm. Ve hem onun, hem de Raşid halifelerinin zamanında uygulanmıştır..s:87

· Bekar zani ve zaniye yaşlı da olsa kırbaçlanır. Evli, genç de olsa Recm edilir. s:87

· “Astronomi’de yeni gözlemlerle görüşler, kanaatler durmadan değişiyor. Bunlardan birini Kur’an-ı Kerim’e mal etmek hiç de doğru değil.” s:90

· Kadının kaburga kemiğinden yaratılması meselesi onun huyuna işaret sadedinde söylenmiştir. Onu olduğu gibi kabul edilmesi, fazla doğrultulursa kırılabileceğinden kinayedir. s:92

· Efendimizin mucizeleri hakkında müellifin görüşü: “Hz. Peygambere(s.a) peygamberliğinin delili olarak Kur’an-ı Kerim’den daha büyük bir mucizenin verilmediği anlaşılıyor. Bu ise mutlak manada mucize verilmediği manasına gelmez. Ancak Allah Ve Resulünün peygamberliğin alameti olarak bildirdikleri mucizelerin ve kendilerini bizzat gördükten sonra inkar edilmesinin günah ve azabı gerektiren mucizelerin verilmediği bildirilmektedir.” S:93-94

· “Otopsi konusunda bugüne kadar kesin, sağlam bir görüşüm olmadı. Fakat bunun bazı zorunlu durumlarda kaçınılmaz olduğuna da inanıyorum.” s:95

· “Hz. Peygamberimizin(SAV) mübarek göğsünün yarılması konusu müteşabihat türündendir. Onu anlamak gücümüz dışında bir olaydır.” s:96

· “Kalb kelimesi edebiyatta hiçbir zaman tıpda ve ruh biliminde kullanıldığı manada kullanılmamıştır. Bunun aksine kalb duyguların, hislerin arzuların, dileklerin merkezi olarak bilinir.” s:96

· Hak kelimesinin Kur’an’da kullanıldığı üç mana:

1-Gerçek

2-Kişi hakkı

3-İdeal. s:98

· İnsani medeniyet bir Peygamberin rahle-i tedrisinden ders alacak seviyeye gelene kadar devamlı Peygamberler gönderilmiş, bundan sonra ise sonuncu nebi olan Efendimiz gönderilmiştir. s:99

· Müellife göre Nuh Tufanı dünyanın belli bir yöresinde cereyan etmişti ve zaten o sıralar sadece o yerler insanlarca meskundu. s:109

· Nuh aleyhisselam’a iman edenler sadece ev halkı değildi. Kavminden bazı kimseler de onla beraberdi. s:110

· Hz.Yusuf’un daha sonra Züleyha ile evlendiği, bu kadının tövbe ettiğine dair kesin bilgi yoktur.s:110

· Mevdudi’ye göre Huruf-u Mukattaa Cahiliye Arapçasında kullanıldığından onlar Kur’an’da bunun kullanılmasını yadırgamadılar ve manasını bilebiliyorlardı. Sonraları Arap dilinde kullanım kalktığından manaları da gizli kaldı. s:113

· Mevdudi’ye göre Hz. İsa “bizim şeklini bilemediğimiz bir yolla” göğe kaldırıldı. s:114

· Hz. İbrahim’in hayatında üç kezib bulunduğu hadisi ile alakalı müellif şöyle diyor; “Rivayet zinciri içinde biri mutlaka hadisin naklinde bir tedbirsizlik yapmıştır. Bu bakımdan bu hadisi Peygamberin sözü kabul etmek uygun değildir. Sadece senede güvenerek böyle bir ifadeyi gözü kapalı nasıl kabul eder, nasıl inanırız?. Bunu sonucu Peygamberlere olan güvenin sarsılmasıdır.” s:115

· Hz. Sare İbrahim ile Mısır’a gittiğinde yaşı en azından 65 idi.s:116

· “Bir memlekette Müslümanlar Hz. Peygamberin ve sahabe-i kiramın Mekke döneminde karşılaştıkları olaylarla karşılaşırlarsa, aynı şartlar içinde bulunurlarsa, Mekke döneminin sabır ve tahammül esaslarının ölçülerine göre hareket edecekler, Medine dönemimi savaş, çarpışma ve Cihad talimatına göre değil.”s:126

· Müellif Hz. Adem’in çıkarıldığı cennetin bu dünyada olduğuna inanıyor ve ona göre bu “teferruata ait bir mesele bile değil” s:126

· “İnsanoğlu aceleden yaratıldı” ayetinden insanın mahiyetinde acelecilik olduğu anlaşıldığı, yoksa acele diye bir maddeden yaratılması anlaşılmıyorsa, aynen bunun gibi Havva validemiz kaburga kemiğinden yaratılması da kadın kısmının çabuk kırılabilir, narin varlıklar olduğuna işaret etmektedir.s:129

· Tur dağının kaldırılması Kur’an’da iki şekilde anlaşılmaya müsait

1- Dağın tamamen havaya kaldırılması ve Yahudi kavmini gölgelemesi

2- Onların üzerine doğru sarkıtılması, onların üzerine eğdirilmesi.s:129

· Müellif, Mehdi ile alakalı hadislerle alakalı şöyle diyor: “Ahad hadislere inanmayanlara kafir denemez. Mehdi ile ilgili nakledilen rivayetler eğer bir muhaddis gözüyle incelenirse, bunların mest üzerine meshedilmesini bildiren haber derecesine ulaşmadığı görülür.”s:131

· Mevdudi’nin İslam ahkamının uygulanışı ile ilgili enfes bir yorumu: “İslam ceza kanununun maddeleri, bütün İslam hayat düzeninin hakim olduğu memleket içindir. Bütün düzenin küfür düzeni üzerine yürüdüğü ve sadece hırsızlığın ya da zinanın cezasının İslam kanunu ile verildiği memleket için değil. Eğer memleketin ekonomik düzeni de İslam’ın emirlerine uygun yürütülüyorsa, hırsızlığın cezasının el kesmek olması insaf ve adaletin ta kendisidir. Eğer memlekette İslam’ın amacına ters olarak faiz helal, zekat da terk edilmiş, ihtiyaç sahibi insanın elinden tutma diye bir düzenleme yoksa, bu el kesme kesinlikle zulümdür.” s:135-136

· Müellife göre, dünya, kıyamet sonrası cennet menzillerinden bir menzil haline getirilecek.s.136

· Hz. Adem’in konduğu cennet ile ilgili müfessirler üç kanaatten birini benimsemişlerdir:

1-Malum olan Gökyüzündeki Cennet

2-Yeryüzünde olan, cennet gibi bir mekan

3- Bu konuda susmanın daha selametli olduğu. Mevdudi İkinci kanaatte. s:136

· Hadisin Kur’an’ı açıklamasına bazı örnekler:

1- Kur’an hırsızın elinin kesilmesini emrediyor, bu hırsızlığın sınır bildirilmiyor, hangi elin, elin hangi kısmından kesileceği belirtilmiyor. Bunları hadisten öğreniyoruz.

2- Hac konusunda Kur’an’da genel emirler var. Ama mesele ömürde bir kere haccın yeterli olduğunu Efendimizden öğreniyoruz.

3- Bir kimsenin karısının halası ve teyzesi ile evlenemeyeceğini Kur’an’dan değil hadisten öğreniyoruz.

4- Kur’an altın ve gümüşün biriktirilmesine şiddetle tenkitte bulunuyor. Eğer hadise müracaat etmezsek bir gram altının bile evde bulundurulmasına Tevbe Suresi: 35. ve 36. ayetler müsaade etmiyor. Ama Biz Efendimizden bunun zekatının verilmesi kaydıyla mahzursuz olduğunu öğreniyoruz.

5- Namazların rekat sayıları, Hacc menasiki gibi bir çok konu da bize Efendimizin uygulaması ile gelmiş bulunuyor. S:140

· Nefis, Kur’an’da değişik manalarda kullanılıyor:

1-Canlı kişi(Al-i İmran:185)

2-Şuur ve akıl (Şems:7-8)

3-Ruh (Tekvir:7)

4-Şahsiyet(Zariyat:21)

5-İnsan beyninin arzu ve istekleri(Zuhruf:71)

6-Beyinin karar verme mekanizmasının bulunduğu nokta (Yusuf:53)-s:147

· Antropoloji ve Arkeoloji’nin insanın kökenine ait görüşleri ilmem ispat edilmemiş bazı varsayımlardır.s:150

· Peygamberimizin okuma yazma bilmediğine dair ayet Peygamberliğin 5. veya 6. yılında gelmiştir. S:155

· Peygamberlerin masumluğu melekler gibi hata yapmazlık şeklinde değil, bilerek hata yapmazlar veya bir sürçmeyle karşılaşıldığında Cenab-ı Hak tarafından derhal düzeltilip, hatanın uzun ömürlü sürdürülmesine meydan verilmediği şeklindedir. S:158

· “Allahu Teala kasden bir an için her peygamberden korumasını kaldırmış ve bir iki hafif kusur (ayak sürmesi) işlemelerini sağlamıştır. Böylece halkın peygamberleri ilah kabul etmemelerini, bunların beşer olduğunu, ilah olmadıklarının bilmelerini istemiştir. s:160

· “Mevdudi maalesef değeri anlaşılmamış ve haksız hücumlara maruz kalmış alimlerimizden: “Nice suçlamalarına cevap vererek bütün dayanaklarını yıktığım, haksız hücumlarını ispat ettiğim insanların aynı suçlamaları sanki hiç cevap verilmemiş gibi tekrarladıklarını pek çok kere ve defalarca tecrübe ettim.” s:161

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

nur, 2009-02-24 07:01:21

cokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk güzellllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

GÜZEL KONUŞMA-YAZMA KOMPOZİSYON Salih SARICA; Mustafa GÜNDÜZ, Fil Yay. İst.1994

GÜZEL KONUŞMA-YAZMA KOMPOZİSYON Salih SARICA; Mustafa GÜNDÜZ, Fil Yay. İst.1994

BAŞLIK: Kitabın adı, bölümün adı, konunun adı, paragrafın adı birer başlıktır. (25) Ba

AMERİKAN YÜZYILININ SONU Mustafa ÖZEL, İz Yayıncılık İst.1993

AMERİKAN YÜZYILININ SONU Mustafa ÖZEL, İz Yayıncılık İst.1993

1. Bütün insanlığın kurtuluşu olmayan bir şeyin kurtuluş olmayacağını idrak etmedikçe, n

YARINKİ TÜRKİYE NURETTİN TOPÇU, Dergah Yayınları 3.Baskı, 1978-İst.

YARINKİ TÜRKİYE NURETTİN TOPÇU, Dergah Yayınları 3.Baskı, 1978-İst.

1. Hakikati araştırmanın metotları... 2. Anadolu’nun Kurtuluş Savaşı, ruh cephesinde henü

TİRYAKİ SÖZLER

TİRYAKİ SÖZLER

Cenap Şehabettin, Tercüman 1001 Eser 1. Bir cemiyeti yükseltmek mi istiyorsunuz? Efradına mesu

KİTLELER PSİKOLOJİSİ

KİTLELER PSİKOLOJİSİ

Gustave Le Bon, Çev: Selahattin DEMİRKAN Yağmur Yayınevi 3. Basılış İst.1976 1. Unutulmaz

DİN GERÇEĞİ

DİN GERÇEĞİ

Vehbi Vakkasoğlu, Cihan Yayınları-İst.-1984 1. Bu iklimin ekmek ve suyu ilim ve teknoloji; nefe

SANAYİLEŞMENİN KÜLTÜR TEMELLERİ

SANAYİLEŞMENİN KÜLTÜR TEMELLERİ

John Nef; Çev.:Prof. Erol Güngör; Kalem Yayıncılık A.Ş. İst.-1980 1. *Sanayileşmeyi yarata

BİLGİ TOPLUMU VE EKONOMİK GELİŞME, PROF. DR. HÜSNÜ ERKAN

BİLGİ TOPLUMU VE EKONOMİK GELİŞME, PROF. DR. HÜSNÜ ERKAN

1. Sanayi devrimi ile ortaya çıkan yeni teknolojiler, yeni bir üretim ortamı ve yaşam biç

BİLİM TARİHİ, CEMAL YILDIRIM

BİLİM TARİHİ, CEMAL YILDIRIM

Geçmişin (günümüzde) dokunulmaz sayılan pek çok otoriteleri, varsayım ve inançları bilimin

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 8. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 8. BÖLÜM

SONUÇ (…) Bir devlet otoritesi ile hareket etmeyen, hakikatte herhangi bir devletin belirli bi

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 7. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 7. BÖLÜM

MİHVER’E (AXIS) DOĞRU (…) Alacaklılarının akbaba misali tepesinden ayrılmadıkları ger

SİTE HARİTASI