Cevaplar.Org

BAL TEFSİRİNE REDDİYE


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2005-12-19 13:25:00

Cehalet ortamı her türlü ayrık otunun bittiği bir vasattır. Orada his akla, vehim fikre, hayal hakikate galebe çalar. Senelerdir asli kaynaklarından din ve diyaneti öğrenemeyen bir toplumda bidat ve hurafelerin revacını garip karşılamamak gerekir. Yapılacak iş ahesterevliğe son vermek ve yitirdiği cenneti arayan insanımıza el uzatmaktır.

Hem insanlar için hayallerin cazibesi çoğu zaman hakikatin yalınlığına galebe çalar. İbn-i Kuteybe'nin dediği gibi "Halk aklın kabul etmediği acaib hikâyeler anlatan vaizleri dinlemekten çok hoşlanır." Ondandır ki, her devirde eğlenceli hikâye ve masalları sert hakikatlerden, kuru kanunlardan ve sahih hadislerden daha çok tasvip eden halk kıssacıların etrafına toplana gelmiştir.

İşte iki tarihi misal: Şair Külsüm bin Arr el Attabi (Ö:835) bir gün mescitte kendini dinleyenlere şu sözleri hadis diye nakletmişti: "Dilini burnunun ucuna dokundurabilen kimse cehenneme girmeyeceğinden emin olabilir." Bunun üzerine bütün cemaat cennetlik olup olmadıklarını denemeye girişmişti.

Kasımi "Kavaid-üt Tahdis" kitabında naklediyor: "Mısır'da Mescid-ül Hüseyn'de halkın kendisini çepeçevre kuşattığı bir vaiz içinde dua yazılı olan küçük bir kâğıdı etrafındakilere göstererek "Bunda Musa'nın(as) duası vardır. Bunu her kim okursa ve yanında taşırsa üzerinden farz namazlar sakıt olur.(düşer)"diye bağırmaktaydı. Ne tuhaftır ki, onun bu payansız cüreti üzerinde bir an bile tefekkür etmeyen ve mahşeri andıran kalabalıklığıyla bu topluluk ellerinde hazırladıkları paralarla, kendilerini namaz külfetinden kurtaracak bu sihirli duayı bir an önce alabilmek için yarışıyordu."

Günümüzde de durum pek farklı değil. İnsan, Büyük Sahabe Ebu Derda'nın(V:652) şu sözünü hatırlamadan edemiyor: "Cemaatle kılınan namazdan başka Hz. Peygamber(sav) devrini hatırlatan hiçbir şey kalmadı."
Halk arasında yerleşen, cehaletin beslediği, taklidin yaydığı bu tip hurafelerle mücadelenin bir vecibe olduğuna kaniiyiz. Bundan önce bu tip uydurmalardan "Şeyh Ahmed Vasiyetnamesi" hakkında bir şeyler yazmıştık. Şimdi de onun kadar yaygın ikinci bir uydurmaya dikkat çekmek istedik. Çünkü bu ikincisi birileri tarafından kitapçık halinde piyasaya sürülmüş durumda.
Bal tefsiri Hz. Ali'nin bir cenk dönüşü ziyaretine gelen arkadaşlarının kendilerine ikram edilen bal içinde bir kıl görmeleri, Hz.Ömer'in tavsiyesi üzerine âşıkların koşmalarına benzer şekilde bala, tasa ve kıla dair bir şeyler söylemeleri ve bunların yaptığı bu yorumların okunup, okutulması sonucu akıl almaz sevaplar bahşedilmesidir.

BAL TEFSİRİNİN METNİ

"Bir gün Hz Ali efendimiz savaştan gelir. Hz Ebubekir, Hz Ömer, Hz Osman efendimiz, Hz Ali'nin hanesine geldiler. (Gazan mübarek olsun Allah'ın Arslanı dediler.) Hz Ali misafirlerine bir kalaylı tasla bal getirip "buyurun" dedi.
 Hz. Ali mübarek elini uzattı ve gördü ki balın içinde bir kıl var, kılı almak istedi. Hz Ömer kılı aldırmadı ve dedi ki, "bizler Resül-ü Ekrem'in vezirleriyiz. Hz Fatma belki bizleri tecrübe için koymuştur. Dördümüz üçer tefsir edelim" ve birden Hz Ebubekir buyurdu:
-Namaz Kılanların kalbi nurludur bu tastan, dünya endişesini gönlüne getirmeden namaz kılmak tatlıdır bu baldan. Türlü mehrukattan pak olup Cenab-I Hakka teveccüh etmek incedir bu kıldan.
Hz. Ömer buyurdu;
-Misafir seven hane sahibinin kalbi nurludur bu tastan. Misafirlerle sohbet etmek tatlıdır bu baldan, misafirlerin kalbi incedir bu kıldan.
Hz. Osman buyurdu;
-Âlimlerin kalbi nurludur bu tastan, âlimlerle sohbet etmek tatlıdır bu baldan, Kuran-ı Kerim'in manası incedir bu kıldan.
Hz. Ali buyurdu;
-Gazaya giden gazilerin kalbi nurludur bu tastan, kâfirlerle cenk etmek tatlıdır bu baldan, kul hakkını yemeden haneye dönmek incedir bu kıldan.
Hz Fatma buyurdu;
-Erkeğini hoşnut eden kadının kalbi nurludur bu tastan, erkeğine cefa etmeden güzel güzel gezinmek tatlıdır bu baldan, kocasının hakkını yerine getirmek incedir bu kıldan.
Ondan sonra Peygamber Efendimize haber verdiler. Ben de bir tefsir edeyim dedi ve buyurdu;
-Ümmetimin kalbi nurludur bu tastan, kevser şarabı tatlıdır bu baldan, Şeriatın yolu incedir bu kıldan.
Ondan sonra Cenabı Hak, Cebrail Aleyhisselamı gönderdi oda buyurdu;
-Dostum ya Muhammed senin mührün nurludur bu tastan, yarın kıyamet gününde ümmetine şefaat etmek tatlıdır bu baldan, sırat köprüsü incedir bu kıldan.
Peygamber efendimize el kaldırıp huzurunda dua ettiler, yarabbi bu bal tefsirini okuyanlara ve dinleyenlere İKİYÜZ peygamber sevabını senden dilerim. Cihan yari güzim efendilerimizde ÂMİN dediler.

Hak Tealanın hitabı geldi: "ya Muhammed! her kim bu bal tefsirini okursa yahut yazdırıp yanında taşırsa ve yahut yazdırıp ümmetine hediye ederse İzzeti Celalim hakkı için ben o kimselere iki yüz peygamber sevabını veririm buyurdu.

Şimdi gelelim tenkitlerimize:
1- Kaynağı yoktur: Bal tefsirinin girişinde: "Ey cennet yolcusu kardeş! Bal tefsiri hakkında şöyle rivayet edilmektedir" diyor. Ama ortada kimin, nerede, kimden, hangi kitaplarda, hangi senetlerle rivayet edildiğine dair hiçbir şey belirtilmemektedir. Zaten kimse de kaynağını sorma zahmetinde bulunmamaktadır. Bir soğanı, salatalığı bile alırken inceleyen insanımızın dini meselelerde bu hassasiyetin zekatını dahi göstermemesi ayrı bir vahamettir.

2-Bal tefsirine göre Hz. Ali bir "gazaya" gidiyor. Hangi gaza belli değil, tabii niye sadece kendisinin gittiği de bilinmiyor.

3-Yemeğin içine düşen alelade bir kılın "imtihan vesilesi" olduğu kanaati da pek acaib... Bununla topluma ne verilmek isteniyor? Demek ki, bir misafirliğe gittiğinizde böyle bir durumla karşılaşırsanız, hemen bir hikmeti olduğunu düşünüp, sofraya dair kafiyeli bir şeyler söylemeli...

4-"Kim bu tefsiri(!) alır, okutur ve yayarsa 224.000 veya 200 bin peygamberin sevabı bahşedileceği" yazılmaktadır. Zaten bu tip kâğıtların ortak özelliği de bol keseden dağıtılan bu sevaplardır. Çünkü meselenin en can alıcı noktası budur. Şu kâğıdı fotokopi ile dağıttığınızı düşünün, artık din adına bir şey yapmanız gerekmez...

Cemiyette dine yönelen ilgiyi bundan güzel sabote edemezsiniz. Tebliğ, hizmet, cihad, infak, dini neşir davasını omuzlama, nesle sahip çıkma ve bunlar gibi dinin müeyyidatına hiç gerek kalmamıştır. Zira bu kâğıt her şeye kafi ve vafidir.
Muhterem hocamız Prof. Yaşar Kandemir "Mevzu Hadisler" adlı kıymetli eserinde diyor ki: "İslamın yanlış anlaşılmasında iyi niyetle hadis uyduran Müslümanların da büyük tesirleri olmuştur. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde görülen tergib ve terhib ifadeleri insanları ne aşırı bir ümide kaptıracak, ne de ye'se düşürecek ölçüdedir. Fakat bunların icad ettikleri sözlerin herhangi bir ölçüsü bulunmadığı için Müslümanlar ya hudutsuz bir af ve merhamet ümidi ile dini ihmal etmeye veya aşırı bir ahiret ve azab korkusuyla dünyayı ve dünyevi vazifeleri terk etmeye sevk edilmiştir."

İşte bal tefsirinin faydaları:
1–224 bin peygamber sevabı
2-Darlık görülmeyeceği
3-Fakirliğe düşülmeyeceği
4-Ölürken imanla gitmeye sebep olduğu
5-Kaza ve belalardan muhafaza olunacağı...

"Halk tarafından aşk ile okuna geldiğini" bildirdiği bal tefsiri hakkında Yusuf Tavaslı üstadımız sonunda şu ilginç kanaatini söyleyerek meseleye son noktayı koyuyor: "Şu bal tefsirini okuyan kimsenin herhangi bir kaybı olur mu?" El cevap: "Bana göre olmaz."

A hocaefendi! Tarihte senin gibi düşünen bir sürü zahid bir sürü hadis uydurmadı mı?* Onlar da aynı basit mantıkla meseleye yaklaşmadı mı?** "Okuyan kimse bazı İslami faziletleri öğreniyormuş" Güler misin ağlar mısın?
Sonuç olarak diyebiliriz ki bal tefsiri hiçbir fazileti olmayan bir yalandır. Ve yalancının mumu ancak yatsıya kadar yanar. İslam ve ilim şafağının doğuşu ile silinmeye mahkûmdur. Elverir ki biz insanımıza doğru bilgileri doğru bir şekilde anlatabilelim.

Dipnotlar:
*Ünlü hadis uydurucularından meşhur abid Meysere bin Abdürrabbih öleceği sırada kendisine "Allah'ın rahmetinden ümitvar ol" dediklerinde "Nasıl olmam" demişti. "Hz. Ali'nin faziletlerine dair yetmiş hadis uydurdum"
Meşhur muhaddis Abdulhay el Leknevi (v:1886) "El Asar-ul Merfua Fil Ahbar-il Mevzua" adlı eserini haftanın ve senenin muhtelif gün ve gecelerinde kılınması tavsiye edilen namazlar hakkındaki mevzu hadisleri tenkit etmek için yazarken, Tavaslı'ya göre boş yere uğraşıyordu... Zira ona göre madem halk yalan yanlış da olsa bir şeyler öğreniyordu, varsın uydurma bir rivayet olsundu. Varsın din düşmanları bu tip rivayetleri sıralayarak bir sürü insanın kafasını çelsindi.

** Böyle uydurmalarla dolu bir kitabı bu vesile ile nazarınıza arz etmek istiyorum. Kitabın ismi: "İslam'a Göre Cinsel Meseleler" yazarı: "Abdullah Aydın... Mektup Dergisinde(Sayı–176)kısa bir değerlendirme ve tenkidini yapan Sayın Emine Şenlikoğlu ateist yazarlara şöyle demekten kendini alamıyor: "Sizin yazmanıza gerek yok. İslami saha denilen ama İslamla ilgisi olmayan sahadaki hurafeler sizin yapacağınız kötülüğün on mislini yapmaktadır."
İşte kitaptaki uydurma iki hadis: "Cennet ehlinden bir erkek 500 huri,400 bin kız ve 8000 tanede dul ile evlenir. Onların her birisi ile eğlenmesi ve geçirdiği zaman dünyada geçirdiği hayat kadardır."sf:391
"Karısına kul olan yüzüstü sürünsün. Karısının isteklerine uyan bir erkek onun kölesi durumuna düşer ki, böyle bir erkek lanet edilmeye layıktır."sf:193
KAYNAKLAR
1-Mevzu Hadisler-Yaşar Kandemir-Diyanet Yayınları- Ankara–1975
2-Dinde Yabancılaşma Ve Yozlaşma- Abdülhakim Yüce-Feza Gazetecilik A.Ş. Yayınları

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

batubudak, 2013-02-02 14:04:58

Allah razı olsun. Milletimiz emeksiz yemek hayranı. Böyle olunca bu tür bedava şeylere balıklama atlıyor. Ne de olsa kalbimiz temiz (!) Tanıdıklarıma her zaman şunu tavsiye ederim, kaynağı olmayan şeyleri kimseye bu hadis diye söylemeyin kendinizi de o insanı da günaha sokmayın.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

musa, 2012-05-10 05:16:50

Metin Yılmaz Bey elindeki kaynağın künyesini verebilir mi acaba?

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

emel, 2012-04-13 12:07:55

allah razı olsun hocam sızden dınımız derden nereye gıdıyor boyle

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Kemal KORKMAZ, 2011-03-24 05:42:42

Asıl MEtin YILMAZ efendi. yazık olan sana. dini senin gibi insanlar hurafelerle doldurdu. alimlerde temizlemeye çalışıyor şimdi. Bal tefsirine inanmamak beni gerekirse cennete götürür tabi. çünkü ona inanmayınca ibadet etmem Allahın emirlerini yerine getirmem gerek. Allah sana akıl fikir versin. Kuran ı okuyana bu kadar şey vadetmiyorsunuz kıytırık uydurma bir hikayeye neredeyse cenneti toptan vereceksiniz. Dini sen değilde ben tahrip ediyorum dimi saf kardeşim. boyle uydurmaları savunmadığım için.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Metin Yılmaz, 2010-05-20 08:20:34

Kemal Korkmaz Efendi, Bal tefsirine inanmamakla doğruca cennete mi gideceğini zannediyorsun ? Vah sana , yazık sana ! Dini tahrip edenlerin kayığına binmişsin haberin yok !

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Kemal KORKMAZ, 2010-05-20 03:27:49

Metin Yılmaz arkadaşımızın bu konudaki rahatsızlığınıda ben anlayabilmiş değilim. önem derecesi size göre çok veya az olaiblir ne farkederki. bir yanlışı düzeltmenin önemi azınsanabilirmi. Sizin elinizdekinde hangi ibarelerin olup olmadığının çokta önemi yok yukarıdaki yazıdaki ibareler belli. velevki sizinki gibi bile olsa doğru bir yazı değil. insanları kolayca sevab kazanaiblceklermiş gibi bir duyguya sokmak kadar yanlış birşey değilmidir. ibadet etme boyle uydurmaları çoğaltıp etrafa dağıt. bunu yapanların ağaçlara ip bağlayıp asanlardan bir farkı varmı sizce. yaznın içinde insan hoş gelecek ibareler olması arkadaki asıl artniyeti gizleyemez. sizin övdüğünüz bu yazı ve benzeri bir sürü yazı var. hiçbirininde birinde ibadet aşkı şevki kazandırdığını zannetmem. yazıyı yazanlardan Allah razı olsun.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Metin Yılmaz, 2010-05-18 07:43:30

"Bal Tefsiri" adlı menkıbeyi abartılı bir şekilde eleştirmeniz doğrusu pek hoş olmamış...Şöyle ki; bir defa bu musahabede bendeki kitapta geçtiği şekliyle bulunan ibarelerde Rasulullah (s.a.v) ve Cebrail Aleyhisselâmın ibareleri ve "...yok okuyan ve taşıyan şu kadar sevab kazanırmış!.." diye bir husus yok...Sadece dört halifenin karşılıklı latifeleşmeleri şeklinde ifadeler var. Yani, bu ifadelerin de dine ve müslümanlara ne şekilde bir zarar verdiğini bir türlü çıkaramadım ? Şimdi, dünya metaı olan bal,tas ve bir kıl parçasından imalı ve kinayeli olarak müslümanların kalplerini rikkat ettirecek ve öte alemin güzelliklerini hatırlatacak bazı ifadelerin dört halife tarafından dile getirilmesinin ne mahzuru olabilir ? Bilâkis bu anlayış ve teveccühlerin kuran Ahlâkı ile ilgili olduğu hükmüne varmak lazım değil midir ? Diğer bir deyişle, günümüzdeki şu kadar fitne ve fesadın kol gezdiği, müslümanlar arasında haram ve mekruhların yaygın olduğu böyle bir zamanda, biz müslümanlara en çok zarar veren bir konu olarak bula-bula bu menkıbeyi mi bulduk ?.. Pes vAllahi doğrusu pes !

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Empati, 2009-12-05 13:45:29

uydurma olup bu kadar yaygın olması şaşırttı ve bi okadar da üzdü beni.. halk arasında en azından bizim buralarda güllü yasin diye geçen kitaplarda mevcut olan bir metindi..

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

süleyman erkul, 2008-05-03 04:56:49

İnanın ne söyliycemi bilmiyorum,ben de eskiden bu bal tefsirini okuyup yanımda taşırdım,ve kendimi hep güvende hissederdim.uzun zaman önce kaybettim.bu zaman içerisinde türlü sorunlar yaşadım.Geçen gün aklıma geldi,hemen bir yerlerden bulup yanımda taşımalıyım diye düşünürken bu siteye düştü yolum.ama sizin tesbitlerinizi okuyunca ... yani ben onu okurken,yanımda taşırken mutlu oluyodum(psikolojik olarak yani)Haa bu arada ben bunu yapıyom ya gerisine gerek yok gibi saçmalık düşünmüyorum,namaz,oruç ,kuran gibi farzları yerine getirmeye gayret ediyorum.aydınlattığınız için teşekkürler.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

zeliha, 2008-04-24 13:32:30

yani tebrik ediyorum. bugun aksam dedemlerle okuduk. daha okuyunca dedim bu hurafe olmali. ve bi arastirinca ortaya cikti. turkce kafiyelerle 4 halife ve peygamber efendimiz (sav) ve cenab-ı hak konusturulmus, bide tonlarca sevap yuklenmis. araya "kocasını memnun eden kadın"ı yerlestirmeyi de ihmal etmemisler :)

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Unutulur, 2008-05-07 01:21:25

hELAL OLSUN, ÇOK GÜZEL AÇIKLAMIŞSINIZ. bAŞKA SÖZE DE GEREK YOK SANIRIM

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Hasan basri, 2007-11-20 08:35:05

pardon yukardaki yorumlarin sahibini ogrenebilirimiyim

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Nuriye, 2007-11-15 05:29:15

Yazınızı okuduğumda ne kadar da üzüldüm.Araştırmadan sormadan duyduğunuz birşeye hemen inanmak ne kadar yanlışsa hiç inanmamakta bir o kadar yanlıştır.Bal Tefsiri yalandır nasıl dersiniz.Bilmem inanırmısınız size bir rüya anlatmak istiyorum.Ayağı özürlü bir kız İbrahim Bin Ethemi örnek aldığı için yerde gördüğü her takvim yaprağını alır.Hatta o takvim yaprağı çok kirli olsa bile.Üstünde ALLAH yazıyordur diye.Bu kız rüyasında yere yüzüstü kapanmış Allah a yalvararak ağlıyor görür kendisini.O esnada masanın altında bir takvim yaprağı görür ve hemen alır ve onu okur.Arkasında Bal tefsiri ve şifa ayetleri yazıyordur.Ağlarkende şöyle dua ediyordu.'Allahım ne olur beni iyileştir.Bu kız benim.Ve ben hayatında hiç bal tefsirini duymamıştım.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

ismet, 2007-10-13 10:00:24

Allah sizden razı olsun

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Özcan ULUSOY, 2007-10-04 23:51:17

Açıklamalarınızdan dolayı sizlere teşekür ederim. Ben bunu okuma zahmetinde bulundum.Dilerim ki kaynağı belli olmayan böyle bol keseden atılan yazılarla ilgili araştırmalarıda diğer arkadaşlarımız yaparlar.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Cihad, 2007-10-01 04:44:17

Bal tefsiri saçmalığına verdiğiniz cevapdan dolayı çok teşekkürler.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

KAAN, 2007-09-25 12:53:36

BU BAL TEVSİRİNİ YAZANDAN ALLAH RAZI OLSUN

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

rukiye ileri, 2007-09-05 06:36:54

bal tefsirini cok beğendim ve cevremdeki herkese okutcam.dualara cok cok ıhtıyacımız var

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

mehmet, 2007-04-29 03:23:20

mükemmel

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Arif ÇETİNKAYA, 2007-04-20 06:16:02

En iyi yorumu Prof. Yaşar Kandemir “İslamın yanlış anlaşılmasında iyi niyetle hadis uyduran Müslümanların da büyük tesirleri olmuştur. Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde görülen tergib ve terhib ifadeleri insanları ne aşırı bir ümide kaptıracak, ne de ye’se düşürecek ölçüdedir. Fakat bunların icad ettikleri sözlerin herhangi bir ölçüsü bulunmadığı için Müslümanlar ya hudutsuz bir af ve merhamet ümidi ile dini ihmal etmeye veya aşırı bir ahiret ve azab korkusuyla dünyayı ve dünyevi vazifeleri terk etmeye sevk edilmiştir.” sözleriyle zaten yapmış.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Cevaplar.org, 2007-04-02 02:54:57

Muhterem Efendim yazarımızın metni vermesi merak edenler içindir. Tenkidi doğru olup olmadığını düşünebilenler için kâfi..

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

AlLaH YoLcUsU, 2007-04-01 14:29:21

bn anlamadım bu BAL TESFİRİ doğrumudur yanlışmı ilk önce anlatılmış fakat sorada bu bilginin doru olmadığını uydurma olduğundan söz edilmiş bana doru olan cevabı iletirseniz sevinirim teşekkkür ederim

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Fehmi Kanber, 2007-03-23 08:30:52

bir müslüman din kardeşimiz olarak bu konuda bizleri uyardığınız için teşekkkür ederim. ALLAH RAZI olsun ALLAH-Ü TEALA (HZ.)dünya ve ahirette sıkıntıyı üzerinizden def etsin İNŞAALLAH

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

postacı, 2007-01-18 23:23:25

cennet bu kadar ucuz olsaydı ashab vf diğerleri sıkıntı ve dert cekmelerine gerek yoktu

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

LOKMAN GÜMÜSOY, 2007-01-11 19:48:19

bal tefsirinin bu kadar bol sevap kısmına katılmıyorum.imandan sonra amel etmek gerekir.amel etmeden kagıt daıtmakla sevap kazanılsaydı herkes bol bol dagıtırdı.yinede içinde bitakım güzel ifadeler var mevlidi şerif gibi okunabilir belkide.sevabını allah bilir

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

emre serat, 2007-01-09 21:52:06

çok anlamlı ve manalı ders olunacak herkezin bişeyler çıkarabileceğine inandığım bi olay bence.en etkilendiğim noktalardan biride bu konuşmalara allah cc linin de katılmış olması bence mükemmel...

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

yasemin, 2006-12-07 18:49:48

Aslında çok haklısınız. Yazdıklarınızla bizleri aydınlattınız, teşekkürler. Fakat bu bal tefsirini ben henüz araştırmadan birçok insana dağıtmıştım doğrusu insanın ilk böyle birşeyi eline aldığında aklına hiç gelmiyor doğruluğu. Tek düşündüğü o an hemen dağıtmak ve sevabına nail olmak. Şimdi ben bilmeden dağıtarak günah mı işledim?Mailime cavap atarsanız sevinirim. Allah bilgilendirmeler için razı olsun.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

muhammet, 2006-12-05 08:30:22

çok iyi bir açıklama teşekkür ediyor ve devamını diliyorum. MUHAMMET ÜNVER

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Mehmet Bayraktar, 2006-11-26 12:24:35

Bu hadiseyi okumuştum, hoşuma gitmişti, zararsız olduğunu düşünüyordum ama batıl batıldır. Aydınlatma için teşekkürler.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

sebahattin, 2006-10-30 18:32:04

Bal tefsirini yazdım arkadaşlarıma dağıtacaktım beni uyardınız Allah Razı olsun.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

suat, 2006-10-18 12:27:00

ALLAH (c.c.) razı olsun inşallah...bu tip işlerle iştigal edenler ne yaptıklarını elbet bir vakit anlayacaklar. Yardımınız ve açıklamanız için teşekkürler..Çok güzel bir çalışma olmuş.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

FATİH, 2006-10-06 14:37:26

İNSANALARA BU TÜR YALANLAR UYDURARAK MÜMİNLERİ KURAN'DAN UZAKLAŞTIRIYORLAR SEVABIN EN BÜYÜĞÜ İBADET ETMAK VE KURAN OKUMAKTIR

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

erdogan ecer, 2006-07-27 18:57:27

hepinizden CENAB-I ALLAH RAZI OLSUN

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Mustafa Cömert, 2006-06-29 23:51:56

Bal tefsiri aslı saçmalığa yazdığınız reddiye çok faydalı oldu benim için. İnsanlar nelere inanabiliyor.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

., 2006-05-17 21:56:08

bal tefsiri hakkında çok güzel bir değerlendirme olduğunu düşünüyorum. islamın ruhuna da uygun olmayan böyle hurafeler halk arasında çok da itibar görüyor.bu konularda halkımızı aydınlatmak gerek.yazıyı çok beğendiğimi belirtiyor allah razı olsun diyorum

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

recep yaman, 2006-04-28 15:05:55

gerceklerın sahtelerden daha yuzeysel oldugu bu devırde bal tefsırı benzerı imrendırmelerın onune gecmek cok zor olacak sanırım

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

isimsiz, 2006-03-13 13:22:29

bu bal tefsiri benim de elime geçti. saçama sapan asılsızsız hurafe olduğu belliydi. bi kenara attım. bana bunu getiren arkadaşı da uyardım. sonra merak ettim bi araştırayım dedim bu yazıyı buldum.allah razı olsun (hurafe olduğu ayan beyan ortada olmasına rağmen) çok iyi izah edilmiş. ama maalesef halkımız bu tür yazılara itibar ediyor

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

ECDADA KÖPRÜ OLMAK

ECDADA KÖPRÜ OLMAK

Bakara sûresinin 134 ve 141. ayetlerinde mükerrer olarak, geçmişlerimizin hatalarından sorumlu

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-4

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-4

SEKİZİNCİ NOKTA Eğer söylenirse: İstiğase edenin işi, müşriklerin işi gibi değil midir?

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-3

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-3

BEŞİNCİ NOKTA Eğer biri derse; “Kabir ehline hitap eden ancak onların sebep ve yapan oldukla

EMANETİN ZAYİ EDİLMESİ

EMANETİN ZAYİ EDİLMESİ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla... Ebû Hureyre’den (Radıyallahu Anh) rivayet edilen Buh

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-2

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-2

Eğer denirse; “Allah'tan başkası, diriltir ve öldürür dememiz caiz midir?” Biz deriz: Evet

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-1

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-1

Bu on noktayı yazan: Seyfi Asrî (hafizahullahu teala) Çarşamba günü Öğlen ile ikindi arası

KISA KISA NOTLAR-3

KISA KISA NOTLAR-3

Çocuk ölü doğduğunda isim vermeye gerek yok. *Avukat suçluyu savunursa günahkâr olur. *Bir

TESADÜFÜN TESADÜFÜ (RASTLANTININ RASTLANTISI)

TESADÜFÜN TESADÜFÜ (RASTLANTININ RASTLANTISI)

Not: Bu yazı alegorik ve fantastik anlatımla yazılmıştır. Bütün oluşçulara, şüphecilere

KISA KISA NOTLAR-2

KISA KISA NOTLAR-2

Ortalama iki öğün yemek iyidir. Bazıları “bir kez yiyin” diyorlar. Ne 3 yap ne de 1 yap. Sa

KISA KISA NOTLAR-1

KISA KISA NOTLAR-1

*Şevval ayında tutulan 6 gün orucu ara vererek tutmak efdaldir. *Abdest sıkışıkken cemaatl

BİR GARİP HEYKEL

BİR GARİP HEYKEL

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla... Yakın tarihimizde dinler arası diyalog adına icrâ e

"Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerine O'nun adını ansınlar diye bir kurban kesme ibadeti koymuşuzdur. Hepinizin ilâhı bir tek ilâhtır. Onun için yalnız O'na teslim olan müslümanlar olun. Allah'a itaat e

Hacc:34

GÜNÜN HADİSİ

Muavvizeteyn (Nas-Felak) Sureleri

"Şeytan insanoğlunun kalbinin üzerinde tünemiş vaziyette bekler. Allah'ı zikredince siner, çekilir, gaflet etse vesvese verir." (Buhari, Tefsir, Kul euzu bi-rabbi'n-nas 1)

TARİHTE BU HAFTA

*Bosna'da 800 kadar camii Sırplar Tarafından Yıkıldı(20 Ocak 1993) *Ridaniye Zaferi(22 Ocak 1517) *Babiali Baskını(23 Ocak 1913) *Hz.Ali'nin Küfe'de Şehid Edilmesi(24 Ocak 661)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI